404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Penal – incestul (art. 203 C.p.)

Pe rol judecarea cauzei penale privind apelul declarat de inculpatul I.G. împotriva sentintei penale nr.25 din 19.02.2009 pronunţată de Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr.1531/249/2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat din oficiu avocat C.C. –pentru apelantul inculpat I.G. si partea vătămată I.G.M. asistată din oficiu de avocat M.M. lipsă fiind inculpatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Avocat C.C. având cuvântul, solicită judecarea cauzei.

Avocat M.M. având cuvântul, arată că este de acord cu judecarea cauzei.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, de asemenea arată că este de acord cu solutionarea cauzei la acest termen.

Tribunalul, apreciază cauza în stare de soluţionare si acordă cuvântul pentru susţinerile pe fond.

Avocat C.C. având cuvântul, arată că apelul inculpatului priveşte latura penală, respectiv cuantumul pedepsei aplicate. Arată că instanţa de fond nu a luat în calcul toate criteriile generale de individualizate a pedepse întrucît inculpatul nu are antecedente penale si avut o conduită bună pentru cei din familie si societate până la săvîrşirea faptei. Solicită aplicarea disp.art.74-76 c.p.si coborârea pedepsei sub minimul prevăzut de lege.

Avocat M.M. având cuvântul, solicită respingerea apelului si mentinerea hotărârii instantei de fond întrucît în raport de gravitatea faptei, solutia instante de fond este mult prea blândă.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, solicită respingerea apelului, apreciind că s-au acordat suficiente circumstanţe atentuante în raport de gravitatea faptei, faptă pe care inculpatul nu a recunoscut-o până la proba ADN. Solicită respingera apelului si mentinerea hotărârii.

INSTANŢA

Asupra apelului declarat, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. 1364/P/2006 din 01.10.2008 Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară a trimis în judecată în stare de libertate pe inculpatul I.G. fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz în comuna , judeţul , jud. , domiciliat în comuna , judeşul , de cetăţenie română, studii 10 clase, muncitor, CNP , posesor al CI, seria , nr., eliberat de Poliţia Lehliu Gară, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de incest prev. de art.203 alin.1 C.p.

Prin acelaşi rechizitoriu inculpatul a fost scos de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 201 al.1 C.p.

Din actul de sesizare al instanţei rezultă în esenţă următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul I.G. a întreţinut o relaţie de concubinaj cu numita I.V., iar din convieţuirea lor au luat naştere trei copiii, printre care şi partea vătămată I.G.M..

Relaţiile dintre cei doi concubini s-au deteriorat, astfel că, s-a produs despărţirea lor, partea vătămată I.G.M., continuând să locuiască cu tatăl său, inculpatul I.G.

În această perioadă, respectiv în cursul lunilor martie – aprilie 2006, inculpatul a determinat-o pe partea vătămată să întreţină cu el relaţii sexuale orale şi normale, aspect pe care partea vătămată l-a sesizat la data de 29.11.2006.

Urmare a acestei situaţii, partea vătămată minoră în vârstă de 15 ani, la data comiterii incestului, a rămas însărcinată, dând naştere unei fetiţe, numita I.I.

Audiat fiind, inculpatul I.G. a negat comiterea faptelor, arătând că nu a întreţinut nici un fel de acte sexuale cu fiica sa şi că, aceasta, deşi este însărcinată, el nu poate fi tatăl acestui copil.

Tocmai pentru clarificarea acestei situaţii, în cursul cercetărilor penale s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice-biocriminalistice genetice.

Din raportul de expertiză medico-legală – examen ADN – întocmit de către I.N.M.L. Mina Minovici – Laboratorul de genetică, rezultă ca o concluzie finală a examinării probelor recoltate că …”I.G. este tatăl biologic al minorei I.I., probabilitatea de paternitate fiind estimată statistic la 99,99999531 %, aceasta fiind concepută în cadrul unei relaţii incestuoase cu fiica sa, I.G.M.”..

Parchetul a arătat că fapta reţină în sarcina inculpatului se probează cu plângerea şi declaraţia părţii vătămate I.G.M., declaraţia inculpatului I.G., declaraţiile martorilor I.P.C, I.V., M.F., raport de expertiză medico-legală examen ADN, adresa nr.12608 emisă de Direcţia Generală a Asistenţei Sociale şi Protecţia Copilului Călăraşi., dovezi ale îndeplinirii procedurii de citare a inculpatului, acesta după audierea sa şi redactarea olografă a declaraţiei sustrăgându-se cercetării penale, fişa de cazier judiciar a inculpatului I.G. din care rezultă că nu este cunoscut cu antecedente penale, dovezi ale îndeplinirii procedurii de citare a inculpatului în

În cursul actelor premergătoare a fost audiat inculpatul, ulterior acesta sustrăgându-se urmăririi penale, care nu a recunoscut că a întreţinut raporturi sexuale cu fiica sa.

În cursul urmăririi penale s-au administrat probele cu declaraţia părţii vatamate, declaraţiile martorilor I.V, I.P.C. şi M.F., expertiză medico-legală întocmită de către I.N.M.L. Mina Minovici – Laboratorul de genetică precum şi proba cu înscrisuri, în cadrul careia s-a depus fişa de cazier judiciar a inculpatului.

În cursul cercetării judecătoreşti s-au administrat probele cu declaraţia părţii vătămate, declaraţiile martorilor I.V., I.P.C. şi M.F., precum şi proba cu înscrisuri, în cadrul careia s-a depus certificatul de naştere al părţii vătămate. Totodată înaintea citirii actului de sesizare partea vătămată s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului cu suma de 50.000 lei, reprezentând daune morale.

În cursul cercetarii judecătoreşti inculpatul nu a fost audiat, acesta sustrăgându-se de la judecată, deşi a fost citat şi cu mandat de aducere, fiind efectuate adrese la serviciul stării civile, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Centrul Militar Judeţean Călăraşi.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanţa constată ca situaţia de fapt a fost în mod corect reţinuta în actul de sesizare.

Soluţionând cauza, Judecătoria Lehliu Gară prin sentinta penala nr.25/2009, în baza art. 203 C.p.a condamnat pe inculpatul I.G, fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz în comuna , judeţul , domiciliat în comuna , judeşul , de cetăţenie română, studii 10 clase, muncitor, CNP , posesor al CI, seria , nr., eliberat de , fără antecedente penale, la pedeapsa închisorii de 3 ani.

În baza art.81-82 C.pen.a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o perioadă de 5 ani, ce constituie termen de încercare calculat de la data rămânerii definitive a sentinţei.

În baza art.359 C.pr.pen.a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prev. de art. 83 C.pen., referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei infracţiuni intenţionate în termenul de încercare.

În baza art. 71 al.5 C.p. a suspendat aplicarea pedepselor accesorii prevăzute de art. 64 lit.a teza I, b, d, e Cp. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

A admis în parte cererea formulată de partea vătămată I.G.M. privind latura civilă.

În baza art. 14, 346 C.p.p., art. 998 C.civ.a obligat inculpatul la plata sumei de 15.000 lei către partea vătămată I.G.M., reprezentând daune morale.

În baza art.191 al.1 C.pr.pen.,a obligat inculpatul la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 350 lei onorarii avocat din oficiu.

Pentru a pronunţa astfel, instanta de fond, din actele si lucrările dosarului a constatat că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infractiunii.

Declaraţiile părţii vătămate şi ale martorilor se coroborează cu raportul de expertiză medico-legală – examen ADN – întocmit de către I.N.M.L. Mina Minovici – Laboratorul de genetică, potrivit căruia rezultă ca o concluzie finală a examinării probelor recoltate că …”I.G. este tatăl biologic al lui I.GM., partea vătămată, cu o probabilitate de 99,99999936%, precum şi al minorei I.I., probabilitatea de paternitate fiind estimată statistic la 99,999999931 %, aceasta din urmă fiind concepută în cadrul unei relaţii incestuoase cu fiica sa, I.G.M.”..

La stabilirea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile de individualizare prev. de art.72 C.pen. şi anume: dispoziţiile generale ale Codului penal, limitele de pedeapsa fixate în legea speciala, gradul de pericol social al faptei savârşite, persoana infractorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Cu privire la persoana inculpatului se reţine lipsa condamnărilor anterioare, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar, precum şi atitudinea de sustragere a acestuia de la urmărirea penală şi judecată, inculpatul neprezentându-se deşi a fost citat cu mandat de aducere.

În ceea ce priveşte latura civilă, în care partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 50.000 lei, reprezentând daune morale, instanţa a apreciat-o admisibilă în parte.

În urma relaţiilor sexuale pe care le-a avut partea vătămată cu inculpatul, aceasta a fost supusă unor suferinţe psihice, sentimentului de frustrare şi ruşine prin care a trecut, ascunzând sarcina până în luna a şaptea, situaţie faţă de care aceasta este îndreptăţită la plata unor daune morale, între acţiunea inculpatului şi urmarea produsă existând legătură de cauzalitate.

Instanţa de fond a redus cuantumul despăgubirilor solicitate apreciind că suma acordată reprezintă o reparaţie echitabilă a prejudiciului moral suferit, având în vedere şi reputaţia părţii vătămate care a întreţinut relaţii sexuale cu diferiţi parteneri de la o vârstă destul de mică, astfel cum rezultă din declaraţia acesteia dată în faza de urmărire penală.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul I.G. criticând-o pentru netemeinicie, solicitând redozarea pedepsei întrucât instanţa de fond nu a luat în calcul toate criteriile generale de individualizare a pedepsei, respectiv nu are antecedente penale si a avut o conduită bună pentru cei din familie si societate până la săvârşirea faptei.

Solicită aplicarea în cauza a disp.art.74-76 c.p. si coborârea pedepsei sub minimul prevăzut de lege.

Tribunalul, analizând actele şi lucrările dosarului, motivul de apel invocat, sentinţa apelată, constată că apelul nu este fondat.

Astfel, din analiza probatoriilor administrate cu ocazia judecării în fond a cauzei rezultă cu certitudine că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii pentru care a fost condamnat.

S-a reţinut de către instanţa de fond lipsa condamnărilor anterioare dar totodată s-a reţinut şi atitudinea acestuia de sustragere de la urmărire penală şi judecată, acesta neprezentându-se deşi a fost citat cu mandat de aducere.

Având în vedere circumstanţele reale în care a fost săvârşită fapta, împrejurările comiterii acesteia (a întreţinut relaţii sexuale cu fiica sa care este rudă în linie directă, relaţii din care a rezultat un copil şi al cărei tată s-a stabilit prin expertiza ADN ca fiind al inculpatului) starea de pericol creată, calitatea inculpatului, atitudinea de nerecunoaştere a faptei, atitudine pe care a avut-o până la proba ADN, vîrsta părţii vătămate minoră la data săvârşirii faptei, fiind supusă unor suferinţe psihice, tribunalul apreciază că nu pot fi aplicate în cauză dispoziţiile art.74-76 c.p.

Cuantumul pedepsei aplicat corespunde întrutotul gradului de pericolului social al faptei si inculpatului, infracţiunea de incest, fiind apreciată ca o infractiune cu un grad sporit de pericol social, vătămându-se relaţiile sociale ce ocrotesc integritatea fizică si psihică a persoanei.

Pentru aceste motive, tribunalul, în baza art.379 pct.1 lit.b c.p.p., urmează a respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul I.G. împotriva sentinţei penale nr.25/2009 a Judecătoriei Lehliu Gară.

Urmează a obliga inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare cptre stat, din care suma de 350 lei reprezentând onorariu apărători oficii se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E CI D E

În baza art.379 pct.1 lit.b c.p.p., respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul I.G. împotriva sentinţei penale nr.25/2009 a Judecătoriei Lehliu Gară.

Obligă inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 350 lei reprezentând onorarii apărători oficii se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi partea vătămată şi de la comunicare pentru inculpat.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Aprilie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro