404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Civil – legea 10/2001

Pe rol se află judecarea acţiunii civile formulate de reclamantele M. A, P. I, C. V, R .T în contradictoriu cu intimata Primăria Municipiului Călăraşi – prin primar, având ca obiect Legea 10/2001.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat recurentele reclamante personal şi asistate de avocat M.B. şi consilier juridic Ş.R. pentru pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că pârâta a depus la dosar întâmpinare, după care,

Întrebat, apărătorul ales al reclamantelor arată că a luat la cunoştinţă conţinutul întâmpinării depuse de pârât.

Solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, în dovedirea faptului că sunt încă în termenul de a formula cerere de restituire a terenului în baza Legii 10/2001, arătând că nu a notificat până în prezent pârâta în acest sens întrucât toate actele de proprietate asupra terenului de 400 mp s-au aflat în posesia reprezentantului etniei rome din cadrul Primăriei Călăraşi, P. C., care le-a pus la dispoziţie în iulie 2008.

Instanţa din oficiu invocă excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată şi dă cuvântul părţilor cu privire la aceasta.

Avocat M.B. pentru reclamante, având cuvântul, apreciază acţiunea admisibilă şi solicită pe acest aspect admiterea probei cu înscrisuri şi 2 martori.

Reprezentantul pârâtei, având cuvântul, consideră acţiunea ca fiind inadmisibilă, solicitând admiterea excepţiei.

Tribunalul, respinge cererea reclamantelor privind încuviinţarea probelor cu înscrisuri şi 2 martori, ca dovadă că nu au putut formula notificarea şi reţine cauza în pronunţare pe excepţia invocată.

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Călăraşi la data de 19.09. 2008 sub nr.4039/202/2008, reclamantele M. A., domiciliată în municipiul Călăraşi,________ , jud. Călăraşi, P.I., domiciliată în municipiul Călăraşi, ______, judeţul Călăraşi, C. V., domiciliată în municipiul Călăraşi _____, judeţul Călăraşi, şi R. T., domiciliată în municipiul Călăraşi, ¬¬¬_____, judeţul Călăraşi, au chemat în judecată pe pârâta Primăria Municipiului Călăraşi prin primar, prin pentru ca prin hotărârea ce urmează a se pronunţa să se dispună obligarea acesteia , la restituirea sup. de 400 m.p. teren situat în Călăraşi, str. _____, nr. ___, fie prin compensaţie, fie prin echivalent, precum şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În motivarea acţiunii reclamantele arată că sunt fiicele numiţilor M. T. şi M A, ambii decedaţi.

Arată reclamantele că părinţii acestora, au avut în proprietate un imobil situat în Călăraşi, str. ____, nr. __, compus din 400 m.p. teren şi o casă de locuit, dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 211/ 8.05.1952 iar înainte de luna decembrie 1989 , casa de locuit a fost demolată pentru utilitate publică în vederea construirii de locuinţe lucrării care însă nu s-au mai efectuat, terenul rămânând liber.

Neavând acte de proprietate asupra imobilului demolat, părţile s-au adresat reprezentantului etniei romilor numitul P. C., din aparatul Primăriei Municipiului Călăraşi, pentru a le sprijini în vederea retrocedării imobilului.

Mai afirmă reclamantele că P. C., a intrat în posesia actelor de proprietate, dar s-a folosit de acestea, valorificând suprafaţa de teren, unor terţe persoane, în interes personal.

În dovedirea cererii a fost solicitată proba cu acte fiind depuse la dosarul cauzei: copia actului de vindere-cumpărare din 7.05.1952 autentificat la Biroul notarial principal Călăraşi, sub nr. 72 , precum şi fişa imobilului situat în Călăraşi, str. ___ , nr. ___ , din care rezultă că proprietar al acestuia este M. T.

Au mai fost depuse copiile certificatelor de deces ale defuncţilor M. T. şi M. A., precum şi copiile certificatelor de naştere şi a certificatelor de căsătorie, din care rezultă că reclamantele sunt fiicele defuncţilor M. T. şi A.

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei , pârâta solicită respingerea acţiunii ca tardivă întrucât legea specială care reglementează situaţia imobilelor expropriate în perioada 6.03.1945-22.12.1989 (L. 10/2001 R, modificată şi completată prin L. 247/2005) stabileşte potrivit art. 22 al.1 „persoana îndreptăţită va notifica în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoana juridică deţinătoare a imobilului. Acest termen a expirat la data de 14.02. 2002.

Reclamantele nu au depus notificare la executorul judecătoresc, astfel ca aceasta să fie comunicată unităţii deţinătoare în vederea retrocedării.

Soluţionând cauza Judecătoria Călăraşi prin sentinţa civilă nr. 3375/2008 a respins acţiunea introdusă de reclamanţii M. A., P. I., C. V., şi R. T., împotriva pârâtei Primăria Municipiului Călăraşi prin primar

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a apreciat că reclamantele s-au adresat direct instanţei cu o cerere prin care, în baza art. 25 din Legea nr. 10/2001, solicită obligarea pârâtei să le restituie în natură sau în echivalent un imobil, proprietatea părinţilor lor decedaţi, situate în Mun. Călăraşi, preluat de stat anterior anului 1989, fără a parcurge procedura specială prevăzută de aceasta lege.

Instanţa de fond a constatat ca tribunalul este instanţa competentă a soluţiona plângerea întemeiată pe Legea 10/2001 şi cu toate acestea, respinge cererea formulată de reclamante ca inadmisibilă.

In termen legal, împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamantele M. A, P. I., C. V. si R. T., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie întrucat, în mod greşit, instanţa de fond, după ce a analizat probele administrate în cauză, a respins acţiunea, considerând că au introdus cererea la o instantă necompetentă, or, în această situaţie trebuia să trimită instanţei competente cauza spre soluţionare.

Prin decizia civilă nr.117/R/2009 tribunalul a admis recursul declarat de recurenţii M. A., P. I., C. V. şi R. T. împotriva sentinţei civile nr.3375/2008 a Judecătoriei Călăraşi, care a fost casată şi reţinută cauza pentru soluţionare pe fond. Cauza a fost înregistrată sub nr.493/116/2009.

Procedând la soluţionarea cauzei la termenul din 9.04.2009 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii acţiunii având în vedere că reclamanţii s-au adresat instanţei cu o cerere de restituire în natură sau în echivalent a suprafeţei de 400 m.p. situată în Călăraşi, str. __, nr.__, jud.Călăraşi, indicând drept temei Lg.10/2001.

Analizând excepţia invocată instanţa a apreciat că este fondată pentru următoarele considerente:

În acţiunea formulată reclamanţii au arătat că părinţii lor au deţinut suprafaţa de 400 m.p., care în prezent este liberă doar jumătate şi că nu au formulat notificare în baza Lg.10/2001 pentru că au predat actele de proprietate unei anumite persoane (P. C.) care s-a folosit de acest act pentru înstrăinarea terenului prin folosirea de mijloace dolosive şi că termenul reglementat de Lg.10/2001 a început să curgă din momentul în care au intrat în posesia actelor de proprietate.

Din actele dosarului rezultă că reclamanţii nu au formulat o notificare către unitatea deţinătoare respectiv Primăria Călăraşi conform art.22 din Lg.10/2001.

În lipa formulării notificării solicitarea restituirii în natură sau chiar în echivalent pentru suprafaţa de teren este inadmisibilă Lg.10/2001 reglementând o procedură administrativă obligaţie ce nu a fost parcursă de reclamanţi. Având în vedere că acţiunea a avut ca temei legal de drept Lg.10/2001, în baza acestui act normativ tribunalul are doar competenţa de a soluţiona contestaţia formulată împotriva deciziei de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură conform art.26 alin.3.

Indiferent din ce motive reclamanţii nu au formulat notificarea prin executorul judecătoresc pentru a parcurge procedura administrativă prevăzută de Lg. 10/2001, o solicitare adresată direct instanţei este inadmisibilă dispoziţiile legii speciale fiind imperative.

Aşa fiind, s-a admis excepţia invocată şi respinsă acţiunea ca inadmisibilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu.

Respinge acţiunea formulată de reclamantele M.A., P. I., C. V., R. T. în contradictoriu cu intimata Primăria Municipiului Călăraşi – prin primar, ca inadmisibilă.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 aprilie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro