404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

COMERCIAL – PRINCIPIUL DISPONIBILITĂŢII ÎN PROCESUL CIVIL

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamanta SC I SRL împotriva sentinţei civile nr.2566/29.09.2008 pronunţată de Judecătoria Călăraşi în dosarul nr.3468/202/2008.

La apelul nominal a răspuns recurenta reclamantă SC I SRL prin avocat A F şi intimata pârâtă SC U. S. A. SA prin consilier juridic O. T.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că prin biroul registratură au fost depuse la dosar note scrise formulate de recurenta reclamantă.

Av. A. F, având cuvântul pentru recurenta reclamantă, depune la dosar note scrise cu anexe şi solicită suspendarea acestui recurs conform dispoziţiilor art.244 C.proc.civ., până la soluţionarea dosarului nr.4048/202/2008 aflat pe rolul Judecătoriei Călăraşi.

Consilier juridic O. T., având cuvântul pentru intimata pârâtă, solicită respingerea cererii de suspendare întrucât dosarul cu numărul sus arătat, aflat pe rolul Judecătoriei Călăraşi, nu are legătură cu prezenta cauză.

Tribunalul, cu privire la cererea de suspendare a prezentei cauze conform dispoziţiilor art.244 Cod proc.civ., respinge cererea, apreciind că dezlegarea prezentei pricini nu depinde de soluţia ce se va da în dosarul respectiv.

Av. A. F. pentru recurenta reclamantă şi consilier juridic O. T. pentru intimata pârâtă, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au alte cereri de formulat, alte excepţii de ridicat sau alte probe de administrat, cu excepţia celor invocate prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, apreciind cauza în stare de soluţionare.

Tribunalul, nemaifiind alte cereri de formulat alte excepţii de ridicat sau alte probe de administrat, cu excepţia celor invocate prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, apreciază recursul în stare de soluţionare şi acordă cuvântul părţilor pentru susţineri.

Av. A.F., având cuvântul pentru recurenta reclamantă, solicită admiterea recursului cu casarea hotărârii pronunţată de instanţa de fond şi pronunţarea unei hotărâri prin care să se admită contestaţia la executare şi să se anuleze biletul la ordin.

Consilier juridic O. T., nefiindu-i încă dat cuvântul pentru susţineri, a luat cuvântul, având un comportament necorespunzător şi nerespectând ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată.

Preşedintele completului de judecată i-a pus în vedere reprezentantului legal al intimatei pârâte să aibă un comportament şi un limbaj corespunzător pentru a fi respectată ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată, însă acesta a refuzat să se conformeze, astfel încât preşedintele completului a solicitat acestuia un act de identitate în vederea amendării.

Consilier juridic O. T. pentru intimata pârâtă, refuză să prezinte un act de identitate, susţinând că are în maşină permisul de conducere.

Tribunalul suspendă şedinţa de judecată pentru ca reprezentantul legal al intimatei pârâte să prezinte permisul de conducere.

Fiind reluată cauza, s-au prezentat aceleaşi părţi.

Consilier juridic O. T. pentru intimata pârâtă, prezintă instanţei permisul de conducere, tribunalul procedând la identificarea datelor, respectiv domiciliul acestuia fiind în Constanţa, str. ____, jud. Constanţa, CNP ____.

Instanţa dispune conform dispoziţiilor art.1081 Cod proc.civ., amendarea reprezentantului legal al intimatei pârâte cu suma de 100 lei conform art.1082 (1) Cod proc.civ.

Consilier juridic O. T. pentru intimata pârâtă, arată că nu se opune amendării.

Consilier juridic O. T. având cuvântul pentru intimata pârâtă, a invocat excepţia inadmisibilităţii formulării recursului, întrucât potrivit art.62 al.3 din Lg.58/1934, asupra cambiei şi biletului la ordin, hotărârea pronunţată asupra opoziţiei va putea fi atacată cu apel, în cauză contestatoarea formulând recurs.

Av. A.F., având cuvântul pentru recurenta reclamantă, solicită respingerea excepţiei, având în vedere că se află în judecarea unui recurs împotriva unei hotărâri pronunţate în soluţionarea unei contestaţii la executare şi nu în soluţionarea unei opoziţii la executare cambială.

Consilier juridic O. T. invocă excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare arătând că anularea biletului la ordin se putea cere de către contestatoare doar pe calea opoziţiei cambiale şi nu pe calea contestaţiei prevăzută de art.399 Cod proc.civ. şi, având cuvântul pentru intimata pârâtă pe excepţia prescripţiei formulării contestaţiei la executare, solicită admiterea acesteia, având în vedere că opoziţia la executare a fost promovată cu 2 zile peste termenul legal prevăzut.

Pe fond, solicită respingerea recursului ca nefondat arătând că, contestatoarea a făcut opoziţie împotriva somaţiei şi nu împotriva titlului executoriu, toate apărările privind forme de nulitate ale somaţiei, cum şi faptul că acţiunea promovată de contestatoare şi depusă ca dovadă în cadrul opoziţiei la executare este o acţiune cambială prin care se solicită restituirea biletului la ordin şi nu o acţiune prin care se contestă biletul la ordin ca titlu executoriu.

Cu privire la faptul că s-a trecut un alt contract, este o eroare materială, arătând totodată că biletul la ordin a fost completat de administratorul recurentei reclamante S.C. I.A. SRL.

Av. A F, având cuvântul pentru recurenta reclamantă pe excepţia prescrierii formulării contestaţiei la executare, solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată, având în vedere că prezenta contestaţie la executare a fost promovată în termenul legal al celor 15 zile de la comunicare.

Pe fond solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei la executare întrucât a contestat pe această cale şi formele de executare emise pentru executarea titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin şi admiterea contestaţiei la executare, în principal, având în vedere că biletul la ordin ar fi trebuit învestit cu formulă executorie pentru a putea fi pus în executare, arătând că în cauza de faţă nu există nici un titlu executoriu învestit cu formulă executorie care să stea la baza actelor de executare efectuate.

Tribunalul constată dezbaterile închise şi reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Asupra recursului comercial de faţă;

Prin cererea introdusă la Judecătoria Călăraşi la data de 7 august 2008 şi înregistrată sub nr.3468/202/2008 contestatorul SC I SRL cu sediul în comuna ____, judetul Calarai, a solicitat ca prin hotărîrea ce se va pronunta în contradictoriu cu intimata SC „ U.S.A. „ SA, Constanţa cu sediul în _______, să se dispună

– desfiinţarea actelor de executare efectuate de BEJA ____ în dosarul de

executare nr.215/2008 în favoarea intimatei SC „U.S.A. „ SA,Constanţa -proces –verbal din 16.07.2008 -considerat titlu executoriu pentru achitarea sumei de 165.305,47 lei la care se adaugă cheltuielile de executare în valoare de 8524 lei,precum şi adresa de înfiinţare a popririi pe veniturile contestatoarei pînă la recuperarea sumei de 173.829 lei (debit +onorariu+cheltuieli de executare),

– se mai solicită desfiinţarea tuturor actelor de executare efectuate în

dosar, ca fiind nule absolut,conform dispozitiilor art.379 indice 1 cod pr.civilă respectiv 388 al.2 cod pr.civila.

– suspendarea executării silite pînă la soluţionarea contestaţiei –conform

art.403 al.1 cod pr.civila;

-restabilirea situaţiei anterioare executării prin ridicarea măsurii

popririi (art.404 indice 1 şi 404 indice 2 cod pr.civilă.

In motivarea contestaţiei se arată că 1.prin procesul verbal din 16.07.2008 care constituie titlu executoriu aşa cum se mentionează în finalul său s-a consemnat că societatea contestatoare datorează 165.305,47 lei + cheltuieli de executare în valoare de 8524 lei este lovit de nulitate fiind încălcate disp.art.388 al.2-pct.4-menţionarea titlului executoriu în baza căruia se face executarea.

S-a ataşat sentinţa civilă nr 70/12.01.2007 a Judecătoriei Călăraşi ,în dosar 4964/202/2006,sentinţă ce priveşte alte părţi.

2.Singura sentinţă comercială ce ar fi putut fi considerată titlu executoriu ar fi cea cu nr.2310 din 6 nov.2007 a Tribunalului Călăraşi, pronunţată în dosar 2690/116/2007(somaţia de plata pentru plata sumei de 45.320 euro,în echivalent lei) sentinţa atacată prin cerere în anulare şi desfiinţată prin sentinţa comercială nr.437 din 26 februarie 2008 a Tribunalului Călăraşi irevocabilă.

3.-contestatoarea arată că creanţa pentru care s-a început urmărirea silită nu este certă,lichidă,exigibilă,fiind vorba de o factură contestată,astfel încît în baza ei nu putea începe nici o urmărire silită.

4. Se contestă suma mentionată în procesul verbal ca fiind datorată cu titlu de cheltuieli de executare ca fiind prea mare.

Au fost depuse o dată cu contestaţia copia adresei de înfiinţare a popririi pentru 173.829 lei,copia ordinului de plata din 31.07.2006 pentru suma de 165.305,47 lei,scadent la 04.07.2008 copia sentintei nr.437 din 26.02.2007 (dosar 3507/116/2007) a Tribunalului Calarasi ,adresa nr.153/ 01.08.2007 a I. SRL către intimată şi 2 facturi fiscale.

În precizările completatoare depuse la dosar la 18.august 2008 se arată că înţelege să conteste şi somaţia din 5.05.2008 emisă de BEJA ….. în dosar 215/2008, se ataşează copie somaţie şi copie Bilet la Ordin emis pentru contractul de prestări servicii din 1.12.2006 la data de 31.07.2007.

Prin cererea motivată din 9.09.2008 contestatoarea a solicitat suspendarea executării silite pe motivul că aceasta se bazează pe o sentinţă ce nu priveşte părţile,pe faptul că Biletul la Ordin din 31.07.2007 nu constituie titlu executoriu. A fost achitată cauţiunea stabilită de instanţă la valoare de 10 % din valoarea sumei contestate conform O.P. nr.1 din 4.09.2008 în valoare de 16.530 lei-(fila 57 dosar).

Din oficiu,instanţa a solicitat ataşarea dosarului de executare nr.215/2008 al BEJA _____

Prin întîmpinare intimata solicită respingerea contestaţiei la executare ca nefondată pentru următoarele considerente:

Asupra cererii de suspendare a executării silite,în conditiileart.62 Legea nr.58/1934,instanţa de judecată sesizată cu judecata acestei contestaţii la executare va putea acorda suspendarea executării în următoarele două cazuri:

– cînd debitorul nu recunoaşte semnătura,înscriindu-se în fals,

– cînd debitorul nu recunoaşte procura.

Ambele cazuri de suspendare sunt strict şi limitative prevăzute de lege,suspendarea neputînd fi acordată şi în alte situaţii. Cum în cauza debitorul nu a făcut dovada existenţei uneia dintre condiţiile prevăzute de lege, s-a solicitat respingerea cererii de suspendare a executării silite.

Chiar si în lipsa acestor condiţii,Codul de procedură civilă prevede pentru suspendarea executării silite obligaţia debitorului de a face dovada procedurii unor prejudicii grave,uneori ireparabile în natura,ce ar putea să fie determinate de continuarea executării.

In cauza,debitorul nu a depus probe din care să rezulte existenţa unor prejudicii determinate de executarea silită.

Singurul argument în susţinerea cererii de suspendare este referitor la inexistenţa titlului executoriu,respectiv lipsa investirii cu formula executorie a biletului la ordin însă această susţinere este nefondată, întrucît dispozitiile art.106/Legea nr.58/1934 stabileşte principiul potrivit căruia dispoziţiile referitoare la cambie sunt aplicabile şi biletului la ordin.

Art.61 din Legea nr.58/1934 atribuie cambiei valoare de titlu executoriu,iar prin Legea nr.459/2006 de modificare a Codului de procedură civila a fost introdus art.374 indice 1 potrivit căruia „Inscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără investirea cu formula executorie”.

Aşadar prin prisma prevederilor art.106 şi art.61/Legea nr.58/1934 coroborate cu prevederile art.374 indice 1 din codul de procedura civila se constată că biletul la ordin este titlu executoriu a cărui punere în executare nu este necesară investirea cu formula executorie.

Prin aceeaşi întâmpinare, pe cale de excepţie s-a invocat excepţia prescripţiei formulării contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art.62 alin.1/Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin.

Potrivit art.62 alin.l/ Legea nr.58/1934”In termen de 5 zile de la primirea somaţiunii debitorul poate face opozitie la executare”.

In cauză somaţia a fost comunicată debitorului în data de 7.08.2008,iar contestaţia la executare a fost promovată la data de 14.08.2008,cu depăşirea termenului de 5 zile prevăzut de art.62 alin.1/Legea nr.58/1934.

Pe fond intimata creditoare a arătat că, debitoarea contestatoare şi-a contestat propriile creanţe pe care le-a considerat ca nedatorate societăţii creditoare, deci însuşi titlul executoriu însă că aspectele de nulitate invocate sunt nefondate,acestea fiind raportate la prevederile Codului de procedură civilă şi nu la Legea nr.58/1934, doar acest act normativ permiţînd contestatoarei să invoce apărari stricte privind valabilitatea biletului la ordin.

Soluţionând cauza, Judecătoria Călăraşi, prin sentinţa civilă nr.2566/29.09.2008, a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune ridicată de intimata SC „U.S.A. „ SA Constanţa împotriva debitoarei contestatoare SC I SRL Perişoru.

A respins cererea de suspendare a executării silite începută în dosarul de executare nr.215/2008 al BEJA_____.

A respins ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC I SRL împotriva tuturor actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr.215/2008 al BEJA ____din Călăraşi, reţinând că executarea pornită s-a făcut în baza unui titlu executoriu ce nu a fost contestat în cauza de faţă şi nici nu s-a făcut dovada existenţei unui alt proces pe rolul vreunei alte instanţe având un astfel de obiect.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs contestatoarea S.C. I SRL criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru următoarele motive:

1)Deşi somaţia iniţială emisă de executorul judecătoresc făcea referire la o

sentinţa civilă ce nu avea legătură cu dosarul de executare şi asupra căreia acesta a revenit printr-o nouă somaţie, totuşi instanţa de fond a apreciat greşit neîntemeiată contestaţia sa deoarece se impunea anularea măcar a primei somaţii emise greşit de executorul judecătoresc.

2)Instanţa de judecată nu şi-a manifestat rolul activ de a pune în discuţia

părţilor necesitatea formulării unei cereri exprese de aplicare a prevederilor art. 62 din L.58/1934 modificată, situaţie în care formulează în faza recursului cerere de înscriere în fals în condiţiile art.62 din L.58/1934 în privinţa biletului la ordin atacat.

3)S-a reţinut greşit de către instanţa de fond faptul că nu ar fi contestat titlul

executoriu şi că n-ar fi făcut dovezi privind existenţa unui proces având un astfel de obiect ce s-ar afla pe rolul altei instanţe deoarece a depus la dosar acte doveditoare ale litigiului respectiv ce se află pe rol şi în prezent, urmând să depună un certificat de grefă după data din 9.11.2008 când dosarul respectiv are termen de judecată.

Prin întâmpinarea depusă în cauză intimata creditoare S.C. U.S.A. SRL

Constanţa a solicitat respingerea recursului ca nefondat, iar pe cale de excepţie s-a invocat excepţia inadmisibilităţii formulării recursului în raport de dispoziţiile art.62 alin.3 din L. 58/1934 potrivit cărora „hotărârea pronunţată asupra opoziţiei va putea fi atacată cu apel” astfel încât declararea căii de atac a recursului apare în aceste condiţii ca inadmisibilă.

S-a reiterat de către intimată excepţia prescripţiei formulării

contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art.62 alin.1 din L.58/1934 întrucât contestaţia a fost depusă cu 2 zile peste termenul legal prevăzut, iar pe fond s-a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei instanţei de fond deşi s-a dovedit faptul că aceasta reprezintă de fapt o opoziţie la executare în sensul Legii 58/1934 şi nu o contestaţie la executare formulată în condiţiile Codului de procedură civilă.

În dovedirea motivelor de recurs invocate, au fost depuse de către

recurentă înscrisuri în copie: informare emisă de Cabinetul de Avocatură F . A. şi adresată d-lui A. B., întâmpinare formulată de P. M., factură nr.523/25.07.2007 emisă de S.C. U.S.A. SRL Constanţa, factură fiscală nr.4467234/7.11.2006 emisă de S.C. U.S.A. SRL Constanţa, factură fiscală nr.4467226/8.11.2006 emisă de S.C. U.S.A. SRL Constanţa şi copie de pe portalul instanţei Judecătoriei Călăraşi privind situaţia dos.nr.4040/202/2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului şi sentinţa atacată în raport de

motivele de recurs invocate, tribunalul constată următoarele:

Cât priveşte excepţia inadmisibilităţii recursului invocată de intimata

S.C. U.S.A. SRL Constanţa, tribunalul urmează a o respinge, având în vedere faptul că atât din dispozitivul cât şi din considerentele sentinţei atacate rezultă faptul că instanţa de fond s-a pronunţat pe o contestaţie la executare formulată în condiţiile dreptului comun (deci ale Codului de Procedură civilă), situaţie în care calea de atac declarată împotriva hotărârii respective ce soluţionează contestaţia la executare este, potrivit art.402 (2) C.pr. civilă recursul şi nu apelul; chiar şi în condiţiile în care contestatoarea ar fi declarat o cale de atac intitulată greşit, aceasta nu ar fi putut fi respinsă ca inadmisibilă în raport de dispoziţiile art.84 C.pr. civilă ce sunt aplicabile speţei.

Excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare invocată de intimată

prin concluziile scrise depuse la judecarea pe fond a cauzei şi reiterată la termenul judecării recursului este neîntemeiată întrucât prin precizările completatoare depuse la instanta de fond la termenul din 10.09.2008 se precizează de către debitoare că înţelege să conteste atât formele de executare emise până în acel moment în dosarul de executare 215/2008 al. BEJA ___ cât şi însuşi debitul reţinut în sarcina sa în conformitate cu art.399 alin.3 C.pr. civilă deci fiind vorba de o contestaţie cu un dublu caracter (propriu-zisă şi la titlu), ea nu poate fi apreciată inadmisibilă „ de plano” ci trebuie analizată distinct pe fiecare motiv invocat.

Analizând pe fond recursul formulat, tribunalul constată însă că acesta este nefondat, motiv pentru care va fi respins.

Cât priveşte motivele contestaţiei la executare propriu-zise ele pot fi structurate pe 3 motive respectiv că prima somaţie emisă de executorul judecătoresc invocă un titlu executoriu ce nu privea părţile în litigiu, că nu se justifică din punct de vedere legal cheltuielile şi onorariul de executare incluse în actele de executare şi că biletul la ordin a fost pus în executare deşi nu fusese investit cu formulă executorie, neconstituind în aceste condiţii un titlu executoriu în conformitate cu art. 374 alin.1 C.proc. civilă iar tribunalul constată că toate aceste motive sunt neîntemeiate deoarece :

1) nu s-a făcut dovada existenţei şi conţinutului procesului verbal emis de executorul judecătoresc la 16.07.2008 întrucât acesta nu a fost anexat contestaţiei formulate şi nici nu este înaintat instanţei în cadrul dosarului de executare depus în copie de BEJA ___ pentru termenul din 10.09.2008 iar din analizarea actelor depuse rezultă că cererea de executare silită a creditoarei a fost înregistrată la sediul aceluiaşi birou la 16.07.2008 iar contractul la executare silită a fost încheiat la data de 17.07.2008, deci nu se confirmă susţinerea contestatoarei privind emiterea unui astfel de act la data respectivă în cadrul dosarului de executare silită;

2) cheltuielile de executare ce fac obiectul contractului de executare silită din data de 17.07.2008 încheiat între creditoarea S.C. U.S.A. SRL Constanţa şi BEJA ____ sunt calculate cu respectarea dispoziţiilor art.3 lit.d din L.188/2000 (onorariul încluzînd şi TVA –ul datorat);

3) investirea cu formulă executorie a biletului la ordin nu era obligatorie în raport de dispoziţiile art.374^1 Cod proc.civ. ce prevăd posibilitatea punerii în executare a înscrisurilor cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu fără o astfel de investire, biletul la ordin având acest caracter (de titlu executoriu) potrivit art.106 rap.la art.61(1) din Lg.58/34.

Cât priveşte celelalte acte de executare este de observat că au fost contestate numai pe aspectul nerecunoaşterii debitului pretins prin executarea silită, deci nu se invocă nelegalitatea acestora sub aspectul nerespectării unor dispoziţii procedurale ci executarea silită însăşi, situaţie în care nelegalitatea acestora depinde de soluţia adoptată în contestaţia la titlu.

Analizând însă contestaţia formulată de debitoare în conformitate cu art.399 al.3 Cod proc.civ. ca fiind împotriva titlului executoriu, tribunalul constată că executarea silită în cauză se face în temeiul unui titlu executoriu ce nu este emis de o instanţă judecătorească însă totuşi nu pot fi invocate pe această cale apărări de fond împotriva acestuia deoarece legea specială (Lg.58/1934) pune la dispoziţia părţii alt mijloc procedural prin care să pună în discuţie validitatea titlului executoriu, aceasta constituind calea de atac prevăzută de art.399 C.proc.civ. „În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac”.

Numai sub acest aspect apărările invocate de creditoare prin întâmpinare sunt fondate întrucât doar sistemul procedural al executării cambiale (valabil şi pentru executarea biletului la ordin) pune la dispoziţia debitorului somat o cale de atac specifică numită opoziţie care se confundă cu contestaţia la executare prevăzută de art.399 Cod proc.civ. şi care dă posibilitatea debitorului de a pune în discuţie validitatea titlului cambial şi/sau a obligaţiei cambiale prin opunerea posesorului urmăritor a excepţiilor reglementate de art.63 din Lg.58/34.

Cum debitoarea a precizat expres în mai multe rânduri, chiar şi în recurs faptul că nu a înţeles să conteste biletul la ordin în cadrul procedural reglementat de L 58/1934 nici în prezenta cauză şi nici pe cale separată în condiţiile art. 62 şi 63 din acest act normativ (dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Călăraşi în baza căruia s-a solicitat suspendarea având o altă finalitate decât constatarea invalidităţii titlului) tribunalul reţine că în mod corect instanţa de fond a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al contestatoarei, termenul de formulare a contestaţiei de 15 zile nefiind depăşit.

În raport de corecta calificare dată litigiului de către instanţa de fond şi de precizările exprese ale contestatoarei, Judecătoria Călăraşi, contrar susţinerii recurentei, nu avea obligaţia de a pune din oficiu în discuţia părţilor aplicarea prevederilor art.62 din Lg.58/34, întrucât procesul civil este guvernat de principiul disponibilităţii, rolul activ al instanţei netrebuind absolutizat ci trebuind exercitat în conformitate cu art.129 Cod proc.civ.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul urmează a respinge excepţiile inadmisibilităţii recursului şi a contestaţiei formulate împotriva formelor de executare invocate de către intimata creditoare.

Urmează a respinge recursul formulat de recurenta reclamantă S.C. I S.R.L. împotriva sentinţei civile nr.2566/29.09.2008 pronunţată de Judecătoria Călăraşi ca neîntemeiat.

Recursul a fost legal timbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge excepţiile inadmisibilităţii recursului şi a contestaţiei formulate împotriva formelor de executare invocate de către intimata creditoare.

În baza art.312 Cod proc.civ., respinge recursul formulat de recurenta reclamantă S.C. I S.R.L. împotriva sentinţei civile nr.2566/29.09.2008 pronunţată de Judecătoria Călăraşi.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Februarie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro