404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs civil. FOND FUNCIAR.

Recurs civil. FOND FUNCIAR.

În conditiile în care autorul recurentului reclamant nu a contestat în termenele stabilite de Legea 18/1991 modul de solutionare a cererii sale ce privea reconstituirea întregului drept de proprietate pretins, acesta nu mai justifica un interes în solicitarea actuala de a se constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 43709/1994 emis pe numele autorului intimate pârâte si aceasta deoarece reducerea suprafetei de teren din titlul acestuia nu ar presupune automat includerea aceleiasi suprafete în titlul sau.

Prin actiunea introdusa la Judecatoria Oltenita la data de 28.03.2007 reclamantul FG a solicitat în contradictoriu cu pârâtii RI, Comisia Locala de Aplicare a Lg. 18/1991 F si Comisia Judeteana de Aplicare a Lg. 18/1991 Calarasi, ca instanta sa constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 33064/1993 pe numele FD si obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii s-a aratat faptul ca reclamantul este fiul defunctului FM decedat la data de 21.12.2000 care mostenise de la tatal sau FM suprafata de 1 ha teren arabil în mosia P, com. F, intrând în posesia acestuia în anul 1990 pe vechiul amplasament. Fara nici o justificare cele doua comisii de aplicare a Lg. 18/1991 au înscris acest teren în titlu de proprietate al numitului FD.

În dovedirea actiunii la dosarul cauzei au fost depuse mai multe înscrisuri.

Pârâta RI, a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea actiunii ca nefiind întemeiata, având în vedere faptul ca titlul de proprietate nr. 33064/1993 a fost legal emis pe numele tatalui pârâtei, respectiv FM neexistând nici un fel de motiv de constatarea nulitatii absolute partiale a acestui titlu de proprietate.

Comisia Locala F a depus întâmpinare, intitulata concluzii scrise, solicitând respingerea cererii introductive ca fiind inadmisibila, titlul de proprietate atacat fiind legal emis.

Solutionând cauza, Judecatoria Oltenita prin sentinta civila nr. 2248/31.10.2007 a respins actiunea formulata de reclamantul FG împotriva pârâtelor RI, Comisia Locala F de Aplicarea Lg. 18/1991 si Comisia Judeteana Calarasi de Aplicarea Lg. 18/1991, ca neîntemeiata.

Împotriva acestei sentinte, a declarat recurs reclamantul FG criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele motive :

1. Conf. art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civila sentinta este lovita de nulitate întrucât nu sunt indicate motivele de fapt si de drept care au formulat convingerea instantei de fond.

2. Conf. art. 304 pct. 78 C.pr.civila, hotarârea nu cuprinde motivele de fapt, motiv de nulitate invocat si ca în baza art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civila.

3. Conf. art. 304 pct. 3 C.pr.civila, hotarârea este data cu aplicarea gresita a legii, lipsind de eficienta juridica testamentul al carui beneficiar este si ignorând interesul legitim în constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate.

În drept au fost invocate dispoz. art. 304 pct. 5, 7 si 9 C.pr.civila si art. 304/1 C.pr.civila.

În termen legal, intimata pârâta RI a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondat a recursului declarat de recurentul FG, apreciind ca legala sentinta criticata.

Analizând sentinta criticata prin prisma motivului prev. la art. 304 pct. 7 teza I C.pr.civila, rap.la art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civila ( motivele 1 si 2) tribunalul a constatat fondat recursul declarat de reclamantul FG, având în vedere ca instanta de judecata nu a prezentat motivele de fapt si corespondentul lor în drept ceea ce echivaleaza cu neanalizarea cauzei pe fond , situatie sanctionata cu nulitatea sentintei civile pronuntata.

Cum acest motiv de nelegalitate a sentintei trebuie analizat cu prioritate, fiind de ordine publica, iar admiterea lui face inutila analizarea criticilor ce vizeaza fondul cauzei urmeaza ca la rejudecarea în fond a actiunii sa fie avute în vedere de instanta de fond si criticile ce fac obiectul motivului 3 de recurs.

Pentru considerentele aratate, în baza art. 312 C.pr.civila Tribunalul Calarasi, prin decizia civila nr. 416/R/2008 a admis recursul declarat de reclamantul FG împotriva sentintei civile nr. 2248/31.10.2007 pronuntata de Judecatoria Oltenita, pe care a casat-o în tot si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Întoarsa spre rejudecare cauza a fost înregistrata la Judecatoria Oltenita sub nr. 2373/269/2008.

La termenul din 17 septembrie 2008 reclamantul a formulat cerere completatoare prin care a solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 33064/1993 pentru suprafata de 1 ha teren extravilan si obligarea pârâtei la plata pretului actualizat al terenului.

În motivare a aratat ca dupa promovarea actiunii ce face obiectul prezentei cauze, pârâta a înstrainat cu act autentic terenul cu care tatal sau a fost deja pus în posesia si care în titlurile vecinilor aparea ca reconstituit acestuia, înstrainând de asemenea aproape în totalitate terenul reconstituit defunctului FD, al carei unic mostenitor este.

În aceasta situatie, întrucât prin titlu s-a reconstituit si suprafata de 1 ha teren testat tatalui sau de catre bunicul sau si respectiv al pârâtei FM, teren solicitat la reconstituire de catre tatal sau FG, iar pârâta a înstrainat terenurile reconstituire prin titlu în cauza sunt aplicabile dispoz. art. III alin. 2/4 din Lg. nr. 169/1997 asa cum a fost modificata prin Lg. nr. 247/2005 care prevad obligatia celui care a vândut terenul sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren.

În drept a invocat dispoz. art. 132 alin. 1 C.pr. civila, art. III alin. 1 lit. a si III alin. 2/4 din Titlul V al Lg. nr. 18 asa cum aceasta a fost modificata succesiv prin Lg. nr. 169/1997 si Legea nr. 247/2005.

Solutionând cauza prin sentinta civila nr.842/30.04.2009, Judecatoria Oltenita a respins cererea asa cum a fost completata, formulata de reclamantul FG domiciliat în comuna F, împotriva pârâtelor RI domiciliata în comuna F, COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR F si COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR CALARASI.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca în cauza nu sunt incidente dispoz. art. III lit. a pct. ( i.i.) din Lg. nr. 169/1997 modificata si completata, în cauza nu s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea lui FD care nu era îndreptatit la astfel de reconstituire (ba dimpotriva i s-a reconstituit suprafata de teren cu care a fost înscris în CAP) si nici nu e vorba de acte de reconstituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari solicitate de acestia în termen legal libere la data solicitarii si nu sunt incidente nici dispoz. art. III alin. 2/4 din Lg. nr. 169/1997 modificata si completata potrivit carora „ în cazul unor înstrainari succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren. „

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs reclamantul FGcriticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele motive:

1) Instanta de fond a ignorat în totalitate probele administrate si în principal raspunsul intimatei Comisia Locala pentru Aplicarea Legii 18/1991 din care rezulta ca reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut gresit în favoarea numitului FD pentru întreaga suprafata cu care acesta figura înscris în registrul agricol la data cooperativizarii fara a avea în vedere ca începând cu anul 1954 cele 3,37 ha teren proprietatea autorului FM au fost înscrise la partida fiului sau, respectiv a tatalui intimatei pârâte si ca din aceasta suprafata fusese testata în favoarea tatalui reclamantului în anul 1946 o suprafata de 1 ha, astfel încât reconstituirea s-a facut nelegal în favoarea lui FD pentru suprafata ce a format obiectul legatului particular, fiind încalcate dispozitiile Legilor fondului funciar modificate si completate.

2) Instanta de fond a motivat gresit respingerea cererii completatoare ce privea constatarea nulitatii absolute a actului de vânzare-cumparare a terenului în litigiu încheiat de pârâta întrucât a conditionat aplicarea dispozitiilor art.III alin.24 din Legea 169/1997 modificata de o solutie de nulitate preexistenta, definitiva si irevocabila într-o cauza separata ignorând caracterul subsecvent al cererii completatoare fata de actiunea introductiva de instanta.

Prin întâmpinarea depusa în cauza pârâta a solicitat respingerea recursului declarat si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei instantei de fond.

La termenul din 15.10.2009, tribunalul a admis cererea de probatorii formulata de recurent si a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Locala de Fond Funciar F solicitându-i sa comunice cererile de intrare în CAP a lui FM si FD si daca exista a lui FG si catre Comisia Judeteana de Fond Funciar Calarasi sa comunice hotarârea nr.2406/28.08.1991 iar la termenul din 15.11.2009 intimata CLSDPPT F a raspuns ca nu detine si nici nu a detinut pâna în prezent cererile de intrare în CAP ale fostilor membrii cooperatori, deci pe cale de consecinta, nu poate da curs solicitarii instantei iar cu privire la anexele 2/2a si 28/2a mentioneaza ca aceste file sunt parte integranta a anexei 2a, numerele 2 si 28 reprezentând pozitiile la care sunt înscrise persoanele carora le-au fost reconsituite drepturile de proprietate, precum si suprafetele iar din analiza procesului verbal de punere în posesie s-a stabilit faptul ca la data întocmirii acestuia, i-au fost atribuite numitului FM o suprafata totala de 4,49 ha teren din care 3,49 ha regasindu-se în titlul de proprietate nr.33496/19.06.1995 pe numele FM iar 1 ha în titlul de proprietate nr.33064/20.12.1993 pe numele FD, iar CJSDPPT Calarasi a facut cunoscut instantei ca în arhiva sa nu exista hotarârea nr.2406/28.08.1991 si a înaintat instantei copia procesului verbal al sedintei din 20.08.1991 al Comisiei Judetene de Fond Funciar Calarasi în care au fost prezentate si aprobate anexele întocmite de Comisia Locala de Fond Funciar F urmare a cererii formulata în temeiul Legii 18/1991.

La termenul urmator s-a admis cererea recurentului si s-a solicitat Arhivelor Nationale – Directia Judeteana Calarasi a Arhivelor Nationale sa comunice instantei daca detin în arhiva cererile de înscriere în CAP Frumusani ale FM cu ultim domiciliu în comuna F, nascut în /, decedat la data de /, precum si cererile fiilor acestuia FM nascut la /, decedat la data de / si FD nascut la /, decedat la data de /, însa aceasta institutie a precizat ca nu detin astfel de înscrisuri predate de Primaria comunei F iar ca urmare a acestor raspunsuri, dupa efectuarea si altor demersuri personale ale recurentului catre Societatea Agricola înfiintata conform dispozitiilor Legii 18/1991 prin preluarea unor bunuri ale fostului CAP F, soldate cu acelasi raspuns, acesta a renuntat la administrarea probei cu înscrisuri ce-i fusese încuviintata, ele fiind imposibil de obtinut nemaiexistând în materialitatea lor.

Analizând actele si lucrarile dosarului si sentinta atacata în raport de motivele de recurs invocate precum si din oficiu, tribunalul constata ca recursul declarat nu este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

Recurentul a precizat în faza recursului prin aparatorul sau faptul ca cererea autorului sau de reconstituire, desi formulata pentru o suprafata de 4,50 ha (din care 3,50 ha detinute în nume propriu si 1 ha reprezentat de suprafata testata de tatal sau FM în 1946) nu a primit decât o solutie partiala în sensul ca i s-a reconstituit prin titlul de proprietate nr.33496/19.06.1995 doar suprafata de 3,50 ha pentru restul neexistând o solutie a CLSDPPT Frumusani, însa acest punct de vedere nu poate fi îmbratisat de catre instanta deoarece solicitarea sa din aceasta cerere nu poate fi apreciata ca ramasa nesolutionata ci respinsa partial si aceasta deoarece suprafata în litigiu de 1 ha a fost reconstituita si inclusa în titlul de proprietate eliberat autorului pârâtei, respectiv numitul FD, astfel încât suprafata respectiva a fost acordata altei persoane ce a solicitat-o în termenul legal neramânând la dispozitia Comisiei Comunale de Aplicarea Legii 18/1991 pentru a fi incidenta ipoteza pretinsa de recurent.

Potrivit art.III din Legea 169/1997 constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire facuta în baza Legii 18/1991 se poate solicita de prefect, primar, procuror sau alte persoane ce justifica un interes legitim.

În conditiile în care autorul recurentului reclamant nu a contestat în termenele stabilite de Legea 18/1991 modul de solutionare a cererii sale ce privea reconstituirea întregului drept de proprietate pretins rezultând din anexele afisate la Primaria comunei F în anul 1991 faptul ca i-a fost admisa cererea doar în limita a 3,50 ha desi reiese ca solicitase 4,50 ha acesta nu mai justifica un interes în solicitarea actuala de a se constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.43709/1994 emis pe numele numitului FD autorul intimatei pârâte si aceasta deoarece reducerea suprafetei de teren din titlul acestuia nu ar presupune automat încluderea aceleiasi suprafete în titlul sau (presupunând ca ea n-ar fi fost înstrainata) deoarece cererea sa de reconstituire a fost solutionata în totalitate si nu partial, modalitatea de reconstituire nemaiputând face obiectul prezentului litigiu din moment ce nu a fost contestata prin procedura speciala prevazuta de Legea 18/1991 (conform art. 53 si urmatoarele).

Cum instanta de fond a solutionat corect primul capat al actiunii formulate rezulta ca si cea de-a doua critica este nefondata deoarece instanta de fond doar a retinut lipsa de obiect a celui de-al doilea capat de cerere în raport de solutia data primului, motiv pentru care recursul declarat nefiind fondat, urmeaza a se respinge pentru considerentele aratate.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro