404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Lipsa consemnării obiecţiunilor . Înregistrare cu aparat RADAR. Înscrierea la rubrica „alte menţiuni” doar a consemnării „înregistrat pe caseta video”.Consecinte.

Prin adresa nr.186918/22.01.2007 a IPJ Călăraşi a fost trimisă spre competentă soluţionare şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.01.2007 sub nr.457/202/2007 plângerea petentului Samit Marian împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria PCA nr.0287530 dresat de IPJ Călăraşi la data de 17.01.2007.

În motivare se arată faptul că a fost sancţionat întrucât ar fi trecut calea ferată cu autoturismul marca Mitshubshi fără a respecta semnificaţia luminilor de culoare roşie iar semibarierele erau în curs de coborâre.

Se precizează faptul că această constatare nu corespunde adevărului ,întrucât la momentul în care a ajuns în dreptul trecerii de cale ferată nu s-au observat luminile de culoare roşie ,fie din cauză că acestea nu funcţionau fie din cauza soarelui,astfel încât s-a angajat în traversarea căii ferate moment în care semibarierele nu erau în coborâre,acest lucru petrecându-se abia atunci când se afla aproape de finalizarea traversării acesteia.

În drept se invocă dispoziţiile OG 2/2001

La cerere a fost anexată copia procesului-verbal contestat(f.7)copie dovada (f.6)

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei intimata a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată..

În motivare se arată că la momentul comiterii faptei petentul a fost înregistrat pe caseta video cu aparatul Radar din dotarea echipajului de poliţie,fiind confirmată şi prin declaraţia martorei Habadan Otilia Eugenia.

În dovedire au fost anexate copii fotografii radar(f.13),copie declaraţie martora(f.14)

În cauză instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri,proba testimonială,audiind în acest sens doi martori pentru petent şi un martor pentru agentul constatator (declaraţiile acestora fiind ataşate la dosarul cauzei)şi proba cu înregistrare video.

La data de 02.03.2007 petentul a invocat excepţia referitoare la lipsa consemnării în procesul-verbal a obiecţiunilor petentului,excepţie pe care instanţa a prorogat-o spre soluţionare după administrarea probelor.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

În data de 17.01.2007 a fost încheiat de către un agent constatator din cadrul IPJ Călăraşi procesul-verbal seria PCA nr.0287530 prin care s-a reţinut săvârşirea de către petentul Samit Marian a contravenţiei prevăzute de art. 38alin.1 litera b din HG 1391/2006 constând în aceea că a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare IL-24-TIB şi nu a respectat la trecerea cu calea ferată semnificaţia luminilor de culoare roşie ,traversând în timp ce semibarierele erau în curs de coborâre.

Verificând legalitatea procesului-verbal contestat instanţa constată ca acesta nu a fost dresat cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute de lege.

Astfel ,instanţa reţine faptul că potivit art.16 alin7 din OG 2/2001 ,precum şi ale art.180 alin5 din HG 1391/2006 :” În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal”.

Cum procesul verbal contestat cuprinde la rubrica „alte menţiuni” consemnarea faptului că a fost înregistrat pe casetă video,fără a se menţiona nimic cu privire la obiecţiunile pe care le-a avut sau nu petentul cu privire la conţinutul procesului-verbal dresat ,instanţa apreciază că în speţă nu a fost asigurat dreptul petentului de a formula obiecţiuni.

Faptul că petentul a semnat procesul-verbal nu atrage automat concluzia că petentul nu a avut obiecţiuni ,ci numai faptul că a luat la cunoştinţă de acest proces –verbal şi că i s-a înmânat un exemplar al acestuia.

În lipsa înscrierii la rubrica menţionată a obiecţiunilor sau a lipsei acestora,instanţa nu poate verifica dacă i s-a adus la cunoştinţă petentului acest drept,drept menit sa garanteze dreptul la apărare al petentului.

Instanţa mai reţine că înregistrarea pe casetă video nu exonerează agentul constatator de obligaţia consemnării obiecţiunilor sau lipsa acestora,în condiţiile în care acesta a fost oprit ,identificat şi înmânat un exemplar al procesului-verbal petentului.

Înregistrarea pe casetă video ar înlătura obligaţia consemnării obiecţiunilor petentului doar atunci când petentul nu a fost oprit în trafic ,iar dresarea procesului-verbal s-a facut după după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, conform art.181 din HG 1391/2006.

Acest lucru reiese şi din verificare conţinutului formularului prevăzut la anexa D a aceluiaşi act normativ pe care agentul constatator ar avea obligaţia să – l întocmească atunci când constatarea contravenţiei se face cu un mijloc tehnic certificat ,formular ce nu mai cuprinde rubrica „alte menţiuni”

Având în vedere că nulitatea despre care face vorbire art.16 alin 7 este o nulitate expresă,aceasta exonerându-l petent de a mai face dovada vătămării ce i s-a adus prin nerespectarea dispoziţiilor legale,vătămarea prezumându-se,instanţa va admite plângerea petentului şi va dispune anularea procesului-verbal contestat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro