404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Civil. Fond funciar

Prin acţiunea introdusă la această instanţă la data de … şi înregistrată sub nr. ….., reclamantele …… domiciliate în ……, au solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul ….. , domiciliat în …….. şi C.J.P.S.D.P.P.A.T. …. , să se pronunţe o hotărâre prin care să se constate nulitatea absolută parţială a TP. nr. ….. emis de C.J.P.S.D.P.P.A.T. …. , pe numele reclamantelor şi pârâtului ….. de la autor ….. .

Dosarul menţionat mai sus a fost format ca urmare a disjungeri acestor capete de cerere din acţiunea introdusă de aceleaşi reclamante împotriva pârâtului ……, având ca obiect ieşirea din indiviziune asupra masei succesorale rămase de pe urma defunctului ……. Această cauză a fost înregistrată sub nr. …… din … şi suspendată în conformitate cu disp. art. 244 C.pr.Civ. până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în prezenta cauză.

În motivarea acţiunii ce face obiectul prezentei cauze, reclamantele au arătat că în mod nelegal a fost stabilit dreptul de proprietate pentru pârât şi a fost trecut în T.P. cu nr. … , ca moştenitor al defunctului ….., atâta timp cât pârâtul nu a formulat în condiţiile L. 18 / 1991, cerere pentru stabilirea dreptului de proprietate în calitate de moştenitor al defunctului …….

În dovedirea acţiunii reclamantele au solicitat proba cu înscrisuri , depunând la dosarul cauzei copia T.P., copia certificatului de deces a defunctului …… .

Din oficiu instanţa a solicitat relaţii Comisiei Locale de L. 18 / 1991 de pe lângă Primăria comunei ……, în sensul de a stabili dacă pârâtul a formulat cerere pentru stabilirea dreptului de proprietate de la autor ….., având în vedere că a fost eliberat T.P. nr. …..

Primăria comunei comunică că numitul …… nu a făcut cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctului ……

Instanţa, având în vedere răspunsul comunicat de Primărie precum şi disp. art. 8 din L.. 18 / 1991 / R coroborate cu dispoziţiile art. 11 din aceeaşi lege, conform cărora dreptul de proprietate se stabileşte prin reconstituire sau constituire la cerere persoanelor îndreptăţite, care se depune şi se înregistrează la primărie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii , va lua act că numitul …… nu a formulat această cerere astfel încât nu beneficiază de prevederile ei.

Potrivit art. III alineat 1 lit. a pct. i din L. 169 / 1997 sunt lovite de nulitate absolută potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic , următoarele acte emise cu încălcare prevederilor legii fondului funciar nr. 18 / 1991 /R/ , L. 1 / 2000 , pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18 / 1991 şi ale L. nr. 169 / 1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi:

(a) actele de reconstituire sau de constituirea dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt :

(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la Cooperativa Agricolă de producţie sau la stat , sau care nu au moştenit asemenea terenuri ;

Mai reţine instanţa că potrivit art. 13 al. 2 din L. 18 / 1991 / R /, moştenitorii care nu îşi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile de au aparţinut autorului lor .

Ei sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei . Alineatul 3 al aceluiaşi articol precizează că într-o astfel de ipoteză

„ titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun.

În concluzia celor de mai sus, raportată la datele speţei, instanţa reţine că pârâtul nu a formulat în termen legal cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul rămas de la autorul său, astfel încât neputând fi repus în termenul de acceptare al succesiunii nu poate fi socotit moştenitor .

Această calitate,( nefiind contestată în speţă) aparţine doar celor două reclamante care figurează în T.P.

Pârâtul nefiind persoană îndreptăţită în sensul L. 169 / 1997 nu putea să figureze în T.P.

Interesul legitim al celor două reclamante în constatarea nulităţii absolute a T.P. este evident întrucât prin radierea pârâtului din T.P. cota lor de moştenire se măreşte pentru fiecare în parte.

Pentru aceste considerente, instanţa constată că acţiunea promovată de reclamant este întemeiată, urmează a o admite şi a constata nulitatea absolută parţială a T.P. emis de C.J.P.S.D.P.P.A.T. în ce priveşte stabilirea dreptului de proprietate pentru ….. m.p. teren intravilan situat în comuna ……., de la autor ……. , pentru pârât.

Pe cale de consecinţă urmează a dispune radierea acestuia din T.P., celelalte date cuprinse în titlu rămânând valabile.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro