404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contravenţională. Nulitate proces verbal de contravenţie. Persoana contravenientului în cazul contravenţiilor la regimul transporturilor rutiere. Utilizarea cartelei tahograf. – Art. 17, art. 25 din O.G. nr. 2/2001; art. 8 pct. 11 din O.G.

Potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001, lipsa din cuprinsul procesului verbal de constatare a contraventiei a mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal; nulitatea se constata si din oficiu.

Potrivit art. 25 din O.G. nr. 2/2001 procesul verbal se va comunica contravenientului de catre organul care a aplicat sanctiunea, în termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.

Potrivit art. 8 pct. 11 din OG nr. 37/2007, în varianta în vigoare la 17 iunie 2009, constituie contraventie conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fara a utiliza cartela tahografica.

Potrivit art. 5 si art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 orice întreprindere de transport care foloseste vehicule prevazute cu un aparat de înregistrare … si care intra în domeniul de aplicare a prezentului regulament (i) se asigura ca toate informatiile sa fie periodic descarcate prin unitatea de la bord si cardul conducatorului si ca informatiile relevante sa fie descarcate mai frecvent astfel încât toate activitatile efectuate de sau pentru aceasta întreprindere sa fie descarcate. […] Orice stat membru permite autoritatilor competente sa aplice o sanctiune unei întreprinderi si/sau unui conducator auto pentru o încalcare a regulamentului constatata pe teritoriul sau

Prin sentinta civila amintita, instanta a respins plângerea petentei S.C. E. S.R.L. formulata în contradictoriu cu IGPR, apreciind legal si temeinic întocmit procesului verbal de contraventie seria CC nr. — încheiat în data de 17.06.2009.

Sub aspectul legalitatii, fata de apararile petentei, instanta a retinut:

În ce priveste motivul de nulitate referitor la mentionarea gresita în procesul verbal a reprezentantului petentei în persoana dlui. V. M. caruia i-a fost atribuita si calitatea de martor-asistent, instanta a retinut ca situatiile în care nerespectarea anumitor cerinte atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data în cuprinsul art. 17 din OG nr. 2/2001.

În raport cu caracterul imperativ-limitativ al cazurilor în care nulitatea procesului-verbal încheiat de agentul constatator al contraventiei se ia în considerare si din oficiu, se impune ca în toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le întruneasca un asemenea act, nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei sa nu poate fi invocata decât daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate înlatura decât prin anularea acelui act (Decizia în interesul legii nr. 22/2007 publicata în M. O. nr. 833/5.12.2007).

Petenta nu a facut dovada vreunei vatamari ca o consecinta a celor înscrise în procesul verbal. Din aceasta perspectiva, petenta a invocat privarea sa de dreptul de a formula obiectiuni prin reprezentantul sau. Or, aceasta pretinsa vatamare este una teoretica, pe când dreptul la obiectiuni aparat de lege este unul concret, efectiv. Astfel, petenta nu a aratat care anume sunt obiectiunile pe care nu le mai poate formula ca urmare a neregulilor cuprinse în procesul verbal de contraventie si care este consecinta vatamatoare a acestui fapt. În plus, petenta a beneficiat de posibilitatea de a face cunoscute obiectiunile sale si de a fi analizate de o instanta indepedenta si impartiala prin promovarea plângerii contraventionale, astfel încât nu i s-a adus vreo vatamare dreptului sau la aparare care sa nu poata fi înlaturata în alt mod.

În ce priveste cel de-al treilea motiv de nulitate, comunicarea procesului verbal altfel decât în modalitatile prevazute de lege (prin înmânare, respectiv prin posta cu aviz de primire sau prin afisare la sediu), nu influenteaza legalitatea acestuia. Altfel spus, procedura comunicarii actului administrativ efectuata nelegal nu are drept consecinta nulitatea actului ce se comunica.

Conform art. 25 OG 2/2001 procesul verbal … se va comunica … contravenientului … de catre organul care a aplicat sanctiunea, în termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia. Consecinta nerespectarii acestei proceduri nu este nulitatea procesului verbal, ci prescriptia executarii sanctiunii (conform art.14 din ordonanta), aspect ce poate fi valorificat în etapa executarii.

Procesul verbal este întocmit cu respectarea cerintelor legale obligatorii, iar comunicarea acestui act conducatorului auto care sub semnatura a luat la cunostinta de faptul ca urmeaza a-l înmâna firmei sau coordonatorului de transport rutier (conform celor consemnate la rubrica Alte mentiuni) si-a atins scopul urmarit de agentul constatator, respectiv a ajuns la cunostinta petentei care a formulat în termen legal prezenta plângere contraventionala.

Astfel, petenta nu a dovedit vreo nelegalitate în întocmirea procesului verbal de constatare a contraventiei care sa-i fi adus vreo vatamare ce nu poate fi înlaturata decât prin anularea actului.

In ce priveste temeinicia procesului verbal, instanta are în vedere faptul ca procesul verbal de contraventie nu este un simplu act de acuzare întrucât el contine si constatarea faptei facuta personal de agentul constatator, precum si sanctiunea aplicata. Din interpretarea sistematica a prevederilor art. 16 si art. 34 din O.G. nr. 2/2001 reiese ca procesul verbal nu numai ca nu este lipsit de forta probanta, dar face dovada situatiei de fapt pâna la proba contrara, proba care trebuie facuta de petenta. Astfel, procesul verbal, în masura în care cuprinde constatarile personale ale agentului are forta probanta prin el însusi si constituie o dovada a vinovatiei contestatorului cât timp acesta din urma nu este în masura sa prezinte o proba contrara, prezumtiei de nevinovatie nefiind astfel încalcata.

În speta petenta nu a motivat in nicun fel in ce consta netemeinicia procesului verbal ce i-a fost întocmit si nu a adus nicio dovada în sprijinul nevinovatiei afirmate.

În ce priveste apararile formulate de petenta, în sensul ca sanctiunea contraventionala se aplica conducatorului auto si nu operatorului de transport, instanta are în vedere dispozitiile legale (art. 9 alin. 1 lit. d) OG 37/2007) conform carora Contraventiile prevazute la art. 8 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: cele de la pct. 10, 11 si 15, cu amenda de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabila întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducatorului auto, dupa caz.

Sintagma dupa caz are în vedere faptul ca aceeasi amenda este prevazuta pentru trei contraventii diferite, reglementate la pct. 10, 11, respectiv 15. Aceasta modalitate de exprimare nu stabileste faptul ca în cazul reglementat la pct. 11, relevant în speta, amenda se aplica conducatorului auto si nu operatorului de transport, ci ca, în functie de cazul incident – 10, 11 sau 15 – sanctiunea se aplica diferit.

În acelasi sens în ce priveste aplicarea sanctiunii pentru pct. 11sunt si dispozitiile comunitare.

Astfel, Preambului REGULAMENTULUI (CE) NR. 561/2006 din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 si (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (Text cu relevanta pentru SEE) afirma principiul responsabilitatii întreprinderii de transport, iar potrivit dispozitiilor art. 5 si 19 (2) ale aceluiasi act normativ Orice întreprindere de transport care foloseste vehicule prevazute cu un aparat de înregistrare … si care intra în domeniul de aplicare a prezentului regulament (i) se asigura ca toate informatiile sa fie periodic descarcate prin unitatea de la bord si cardul conducatorului si ca informatiile relevante sa fie descrcate mai frecvent astfel încât toate activitatile efectuate de sau pentru aceasta întreprindere sa fie descrcate. […] Orice stat membru permite autoritatilor competente sa aplice o sanctiune unei întreprinderi si/sau unui conducator auto pentru o încalcare a regulamentului constatata pe teritoriul sau.

In temeiul art. 20 din Constitutia României si principiului aplicarii directe atat a prevederilor Conventiei cat si a jurisprudentei instantelor europene, instanta retine ca potrivit jurisprudentei Curtii Europene de Justitie (Hotararea Costa Enel C6/64) spre deosebire de tratatele internationale obisnuiteTratatul CEE a instituit o ordine juridica proprie, integrat in sistemul juridic al statelor membre in momentul intrarii in vigoare a tratatului si care trebuie aplicata de catre instantele nationale. Prin instituirea unei Comunitati cu o durata nelimitata, avand institutii proprii, cu personalitate juridica, capacitate de reprezentare internationala si, in special, cu competente reale derivate din limitarea competentei sau din transferul atributiilor statelor membre catre Comunitate, acestea din urma si-au restrans, chiar daca in domenii limitate, drepturile lor suverane si au creat astfel un corp de drept aplicabil cetatenilor lor si lor insele.

Aplicând aceste dispozitii legale la cauza dedusa judecatii, din cuprinsul procesului-verbal si din formularul de control depus la dosar se retine ca autotractorul aflat în utilizarea petentei a fost folosit de 35 de ori fara a utiliza cartela tahograf.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al contraventiei s-a materializat prin actiunea petentei de a încalca obligatia legala ce îi incumba în calitate de operator de transport rutier de a-si organiza activitatea astfel încât sa fie respectate dispozitiile legale referitoare la utilizarea cartelei tahograf.

Sub acest aspect instanta observa ca petenta nu a facut dovada contrara celor constatate de agentul constatator si sanctionate prin procesul verbal, astfel ca procesul verbal de constatare a contraventiei seria CC nr. —-/17.06.2009 este legal si temeinic întocmit.

Pentru aceste motive instanta a respins plângerea formulata.

Sentinta a ramas irevocabila prin nerecurare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro