404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contestaţie la executare-recuzare executor judecătoresc

Şedinţă publică de la 4.11.2010

DREPT CIVIL. CONTESTAŢIE LA EXECUTARE-RECUZARE EXECUTOR JUDECĂTORESC

Prin cererea depusă la data de 3.12.2009 şi înregistrată sub nr. 6480/202 , contestatoarea debitoare S.C. V. C. S.R.L cu sediul în Călăraşi , a formulat în contradictoriu cu intimata creditoare S.C. F. L. R. IFN S.A. , cu sediul în Bucureşti, cerere de recuzare a executorului judecătoresc M. I., din cadrul B.E.J.A. M. şi Ş., cu sediul în Călăraşi , invocând şi excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 10 alin.1 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, raportat la art. 16 alin.1 privind şi la art. 45 din Constituţia României, solicitând înlocuirea executorului judecătoresc şi înaintarea cererii la Curtea Constituţională , în vederea soluţionării excepţiei , precum şi suspendarea prezentei cauze, pînă la soluţionarea acesteia .

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate a arătat că dispoziţiile art. 10 al. 1 din leg. 188/2000, ce vizează cazurile în care executorii judecătoreşti pot fi recuzaţi , sunt neconstituţionale , în raport de art. 16 al. 1 din Constituţie , privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi autorităţilor publice . Astfel, există o inegalitate între cetăţenii , părţi ai unui dosar de executare , care pot recuza executorul judecătoresc , în oricare dintre situaţiile prev. de art. 27 pct. 1 teza II –a , pct. 2, 3 ,4, 5, 6, 8 şi 9 , comparativ cu cetăţenii , părţi ai unui dosar de executare , care deşi nu se găsesc într-una din situaţiile enumerate mai sus, au motive să conteste imparţialitatea executorului , în respectiva cauză . Astfel, a mai menţionat că ,creditorul se află în procedura executării silite, într-o relaţie contractuală cu executorul judecătoresc, căruia i-a plătit un onorariu, stabilit proporţional cu suma obţinută din executare, în comparaţie cu debitorul, căruia nu i se asigură posibilitatea de a-şi spune părerea cu privire la executorul judecătoresc care execută silit un bun aflat în posesia sa.

În plus, a mai invederat că dispoziţiile legale stipulate în art. 10 al. 1 din Leg. 188 /2000 sunt neconstituţionale şi în raport de art. 45 din Constituţie , întrucât excluzându-se dreptul părţilor din dosarul de executare de a recuza executorul judecătoresc , li se îngrădeşte acestora accesul liber la o activitate economică . Astfel, a mai menţionat că executorul judecătoresc nu poate fi recuzat şi dacă favorizează creditorul , prin predarea unor bunuri mobile ,fără stabilirea prealabilă a stării tehnice a acestora, debitorul fiind astfel în imposibilitate de a-şi apăra dreptul de creanţă asupra acestor bunuri executate silit ,aşa încât i se îngrădeşte accesul liber la o activitate economică şi la exercitarea acesteia , în condiţiile legii .

În vederea soluţionării excepţiei invocate , a solicitat înaintarea cauzei la Curtea Constituţională , precum şi suspendarea cererii de recuzare , pînă la soluţionarea acesteia .

În ceea ce priveşte cererea de recuzare a executorului judecătoresc M.I. , din cadrul BEJA M. şi Ş. , a invederat că solicită înlocuirea acestuia , motivat de faptul că a dovedit interes în apărarea drepturilor creditoarei SC F. L. R. IFN SA , în detrimentul interesului său . A mai adăugat că are un contract de leasing financiar încheiat cu intimata creditoare SC F. L. R. IFN SA , nr. 1672 din 3.08.2007 , modificat prin actele adiţionale nr. 1 din 3.12.2007 şi 2 din 28.11.2008 , ce a fost pus în executare silită, în mod abuziv , formându-se dosarul de executare nr. 468/2009 al BEJA M. şi Ş. . A mai invederat că în cadrul executării silite , la data de 2.12.2009 , la sediul său s-a prezentat executorul judecătoresc M. I. , care în mod făţiş a susţinut interesul creditoarei , refuzând cererea sa de a efectua o expertiză tehnică care să stabilească valoarea autovehiculelor , ce au format obiectul contractului de leasing , la momentul efectuării executării .A mai menţionat că procedând în această manieră executorul judecătoresc a defavorizat-o în mod evident , deşi avea cunoştinţă de demersurile pe care le-a făcut în vederea anulării titlului executoriu , creându-i un prejudiciu în eventualitatea întoarcerii executării silite, când nu se va cunoaşte exact starea în care autovehiculele se aflau la momentul predării către intimata creditoare.

A solicitat aşadar admiterea cererii de recuzare şi înlocuirea executorului judecătoresc .

În drept , a invocat prev. art. 7, 10 şi 27 pct. 1 teza I şi pct. 8 C.p.c

S-a ataşat din oficiu dosarul de executare nr. 468/2009 al BEJA M. şi Ş. , înregistrat pe rolul Judecătoriei Călăraşi nr. 6106 /202/2009 .

În baza art. 29 al. 5 din Leg. 47/1992 R , instanţa a suspendat judecarea cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate invocată, de către Curtea Constituţională .

Prin decizia nr. 1173 din 30.09.2010 a Curţii Constituţionale a fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate , invocată de contestatoarea debitoare , ca fiind neîntemeiată.

Având în vedere că motivul pentru care s-a dispus suspendarea prezentei cauzei , respectiv soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate invocată de contestatoarea debitoare, nu mai subzistă , instanţa a dispus repunerea pe rol a cauzei , în vederea continuării judecăţii, în şedinţa publică din 4.11.2010,după citarea în prealabil a părţilor .

Totodată ,la acelaşi termen de judecată , a respins cererea pentru lipsă de apărare formulată de contestatoarea debitoare ca fiind neintemeiată conform disp. art. 156 C.p.c , faţă de faptul că aceasta nu este temeinic justificată , întrucât de la data comunicării citaţiei , a avut la dispoziţie 15 zile , interval de timp suficient , în vederea angajării unui apărător ales, cu atât mai mult cu cât cererea de chemare în judecată a fost introdusă de ea, la data de 3.12.2009 .

Analizând cererea de recuzare a executorului judecătoresc M. I., prin prisma motivelor invocate de contestatoarea debitoare , respectiv art. 10 al. 1 din Leg. 188 /2000 rap. la art. 27 pct. 1 teza 1 şi pct. 8 C.p.c , instanţa urmează a o respinge ca fiind neîntemeiată .Pentru a se pronunţa astfel instanţa a avut în vedere faptul că în cauză nu s-a făcut dovada faptului că executorul judecătoresc ar fi avut un interes în executarea silită efectuată în cauză , sau că ar fi primit daruri sau promisiuni de daruri , din partea intimatei creditoare , în vederea efectuării acesteia ,ci, în virtutea contractului încheiat cu aceasta din urmă , în condiţiile legii 188/2000 ,a întreprins acte de executare silită ,pentru care a fost remunerat .

Faptul că executorul judecătoresc percepe un preţ pentru prestaţia executată, în condiţii legale, nu poate fi asimilat cu daruri sau făgăduieli de daruri , întrucât acestea din urmă au un caracter evident ilicit şi pun sub semnul întrebării obiectivitatea sa , iar faptul că a respins o cerere a intimatei creditoare, pe care a apreciat-o ca fiind nejustificată , nu înseamnă implicit că ar fi avut vreun interes personal , ci doar că a acţionat în virtutea contractului încheiat cu intimata creditoare , acţiunile sale fiind normale câtă vreme respectă dispoziţiile legale în vigoare , ori în cauză nu s-a dovedit contrariul .

Ca atare, instanţa urmează a respinge , conform art. 10 al. 4 din Leg. 188/2000 , cererea de recuzare a executorului judecătoresc M. I. , formulată de contestatoarea debitoare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro