404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE ÎNTREŢINERE. REFUZUL CREDITORULUI DE A PRIMI PRESTAŢIILE DE ÎNTREŢINERE.

Sentinţa civilă nr.449/11.03.2010 – dosar nr.930/269/2009

Prin actiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 930/269/2010 reclamantii D.I. şi D.G. au chemat în judecată pe pârâta D.F. solicitând rezoluţiunea contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere aut. sub nr. 3146/21.09.2004 de BNP P.D., pentru neexecutarea acestuia şi repunerea părtilor în situaţia anterioară încheierii contractului. A solicitat şi cheltuieli de judecată în situaţia în care la prima zi de înfăţişare nu va fi de acord cu actiunea introductivă de instanţă.

In motivarea actiunii reclamantii arată că în anul 2004 au încheiat cu pârâta contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere, prin care aceasta s-a obligat să îi întreţină pe tot restul vieţii şi să îi înmormânteze după datinile creştine. După încheierea contractului, pârâta venea la două săptămâni, se ocupa puţin de gospodărie, însă a înţeles că dacă face ceva să facă contra cost.

In ultima perioadă de timp, adică de peste un an de zile, pârâta vine, stă câte o oră, cere bani şi ia din gospodărie tot ce poate, iar pe reclamanti nu-i ajută în nici un fel.

Raportat la atitudinea ei, au avut numeroase discuţii, inclusiv că o va actiona în justiţie, iar răspunsul acesteia a fost „ faceţi ce vreţi „ ba chiar mai mult, le-a pus în vedere fiindcă sunt foarte bătrâni, şi cu o stare a sănătăţii extrem de precară, să strângă bani de înmormântare că ea nu are cu ce să-i îngroape.

Pe perioada derulării contractului pârâta nu le-a plătit curentul, lemnele de foc, nu le-a asigurat mâncare, îmbrăcăminte sau medicamente. Reclamanta are o stare a sănătăţii extrem de gravă, de la Crăciun fiind imobilizată la pat, lucru care a lăsat-o total nepăsătoare pe pârâtă, ba chiar mai mult când a venit a făcut tot ce i-a stat în putinţă să plece la nici o oră de la sosire. Tot reclamantii au plătit impozitele, au cumpărat butelie şi au plătit energie electrică, pârâta manifestând un total dezinteres faţă de toate aceste obligaţii.

Faţă de aceste aspecte şi probe ce le vor administra, solicită admiterea actiunii aşa cum a fost formulată.

In drept au invocat dispoz. art. 112 şi 274 c.pr.civilă, art. 1020 – 1021 c. civil.

In dovedirea actiunii reclamantii au depus la dosarul cauzei, contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr. 3146/21.09.2004 la BNP P.D.– C..

In termen legal pârâta D.F. a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a instanţei de judecată – instanţa de drept comun competentă din punct de vedere teritorial să soluţioneze orice litigiu este instanţa de la sediul său, domiciliul pârâtului, în speţă Judecătoria Călăraşi.

A invocat excepţia „ inadmisibilităţii „ cererii de chemare în judecată înaintată de reclamanti ca urmare a intervenirii suspendării de drept a judecării cauzei prin decesul uneia dintre părtile reclamante, respectiv reclamanta D.G., în speţă fiind aplicabile dispoz. art. 243 (1) pct. 1 c.pr.civilă.

A invocat excepţia „ inadmisibilităţii „ cererii de chemare în judecată înaintată de reclamanti, ca fiind o cerere înaintată cu o singură semnătură, semnătură care nu coincide cu nici una dintre semnăturile folosite în faţa notarului public la încheierea contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere, şi pe care o consideră ca fiind o semnătură falsă.

Pe fondul cauzei, în situaţia respingerii excepţiilor invocate de către instanţă, solicită respingerea cererii de chemare în judecată înaintată de reclamanti ca fiind o cerere nelegală şi neîntemeiată pentru următoarele motive :

Prin cererea de chemare în judecată reclamantii , au solicitat să se dispună rezoluţiunea contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere aut. sub nr. 3146/2004 de BNP P.D., pentru neexecutarea acestuia şi repunerea părtilor în situaţia anterioară încheierii contractului; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care la prima zi de înfăţişare nu va fi de acord cu actiunea introductivă.

Solicită respingerea cererii de chemare în judecată înaintată de reclamantii D.I. şi D.G., ca fiind o cerere nelegală şi neîntemeiată întrucât motivele de admitere a actiunii introductive sunt susţineri speculative şi neadevărate, nu sunt susţinute cu probe şi reprezintă un act de voinţă al familiei fratelui său care este direct interesată de anularea contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere încheiat între reclamanti care sunt părinţii săi şi ea.

Referitor la susţinerea reclamantilor că după încheierea contractului pârâta se deplasa la două săptămâni, se ocupa puţin de gospodărie şi totul contra cost, consideră că aceste susţineri sunt tendenţioase şi neîntemeiate.

Are ferma convingere că aceste susţineri nu apartin reclamantilor, care sunt părinţii săi, cu care în toate discuţiile purtate i-au spus că sunt presiuni exercitate de familia fratelui său care insistă pentru anularea acestui contract şi reîmpărţirea proprietăţilor predate prin contract. Sunt influiente şi pure speculaţii din partea cumnatei şi fratelui său care acum doresc împărţirea proprietăţilor predate prin contract, iar părinţii săi nici un moment nu s-au îndoit de ajutorul şi sprijinul său.

Solicită să se ia act că nu a cerut niciodată vreo sumă de bani contra cost.

In principiu, prin contractul încheiat, în calitate de dobânditoare, în schimbul nudei proprietăţi predate, s-a obligat să asigure întreţinerea pe tot timpul vieţii reclamantilor, cu toate cele necesare traiului ( hrană, locuinţă, încălzire, îmbrăcăminte, medicamente în caz de nevoie, iar la data decesului să fie înmormântaţi cu respectarea datinilor creştineşti, obligaţii de care apreciază că s-a achitat.

In toţi aceşti ani, de la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere şi până la data decesului mamei sale – reclamanta D.G., atât singură cât şi cu ajutorul fiului şi fiicei sale şi al ginerelui, au edificat lucrări de curăţenie şi întreţinere în fiecare primăvară ( arat, săpat şi însământare) atât la grădina din curte cât şi din câmp.; recoltarea produselor agricole (porumb, cartofi, roşii, etc.) recoltare şi prelucrarea strugurilor cu precizarea că toate aceste produse rămâneau în folosinţa părinţilor săi; la fiecare două săptămâni se deplasa pentru a aduce unele provizii de hrană pe care le cumpăra, chiar şi medicamente când era cazul, pentru a face curăţenie în interiorul şi exteriorul casei, pentru a găti câteodată, pentru a vedea starea de sănătate a părinţilor săi; cu 3 ani în urmă a zugrăvit interiorul casei; cu doi ani în urmă a renovat casa ( turnat bordura pentru întărirea fundaţiei şi soclului la casă, vopsire pereţi exterior cu var lavabil împreună cu băiatul său, cuscrul său şi un băiat din Olteniţa ; cu un an în urmă a efectuat lucrări de vopsitorie cu var lavabil în interior, a vopsit tâmplăria din lemn şi renovat acoperiş la casă. Au fost perioade de timp când se deplasa săptămânal, dar şi la două săptămâni, în funcţie de probleme, de urgenţă şi chiar în funcţie de solicitările părinţilor săi.

Referitor la susţinerea reclamantilor precum că nu a plătit curent, lemne de foc, face precizarea că susţinerea este adevărată partial, în sensul că în unele perioade din lipsa posibilităţilor financiare proprii, părinţii săi o înţelegeau şi nu o lăsau uneori să achite aceste utilităţi.

Solicită să se ia act de faptul că în contractul încheiat nu este specificat la ce interval de timp să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, locaţia de îndeplinire a obligaţiilor asumate.

De asemenea de la data preluării proprietăţii s-a comportat firesc cu reclamantii, respectiv părinţii săi, faţă de care în calitate de fiică, avea şi are o datorie morală pentru a-i ajuta şi a le asigura întreţinerea cu toate cele necesare traiului de zi cu zi. Nici un moment nu s-a gândit să-şi execute aceste obligaţii fireşti, ca urmare a proprietăţilor primite, chiar şi prin acordul şi renunţarea fratelui său la momentul încheierii contractului, la proprietăţile predate prin contract, ci şi-a îndeplinit obligaţiile cu bună credinţă şi din datorie morală pentru părinţii săi şi casa părintească care are o valoare sentimentală . Tot timpul a actionat ca o bună fiică, cu bună credinţă pentru a-şi îndeplini obligaţiile faţă de părinţii săi şi nu numai pentru cele asumate prin contract.

Solicită să se ia act că nu a fost preocupată ca pentru toate bunurile luate pentru folosinţa părinţilor săi, să procure bonuri şi chitanţe pentru justificarea în ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. In momentul de faţă, pentru pârâtă nu este importantă cuantificarea material – financiară a aportului său personal la îndeplinirea obligaţiilor asumate, ci este important că are conştiinţa împăcată pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate în limita posibilităţilor sale.

In această perioadă a intervenit decesul mamei sale, reclamanta D.G., iar pârâta nu a intrat în posesia certificatului de deces.

Inainte de deces, mama sa a fost suferindă, fiind imobilizată la pat, s-a ocupat de investigaţiile medicale necesare şi procurarea de medicamente. După decesul mamei sale, nu a fost lăsată de familia fratelui său a se ocupa şi a contribui la cheltuielile de înmormântare ale mamei sale, toate cheltuielile de înmormântare au fost asigurate din banii strânşi la CEC de către părinţii săi. De ajutorul de înmormântare a beneficiat familia fratelui său care nu a restituit acest ajutor tatălui său – reclamantul pentru a se completa suma scoasă de la CEC.

Pârâta – reclamantă solicită ca instanţa să pună în vedere reclamantului D.I. să pună la dispoziţia instanţei de judecată o copie de pe certificatul de deces al reclamantei D.G., pentru ca instanţa să ia act de apariţia acestei împrejurări şi pentru a se pronunţa în ce priveşte operarea efectului suspensiv în această cauză ca urmare a apariţiei împrejurării prev. de art. 243 (1) pct. 1 c.pr.civilă.

Solicită să se ia act că pentru proprietăţile predate prin contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere aut. sub nr. 3146/2004 emis de BNP P.D. din C. şi actul administrativ nr. 14646/10.06.1998 emis de C.J.C. , s-a efectuat întabularea dreptului de proprietate în cotă de 1/1 în favoarea sa (D.F.), astfel cum reiese din încheierea nr. 2342/3.03.2009 şi extrasul de carte funciară nr. 2342/3.03.2009 emisă de O.C.P.I.-BCPI O..

Intabularea are ca obiect înscrierea cu titlu definitiv a drepturilor reale imobiliare, care are ca efect opozabilitatea faţă de terţi şi eventualii titulari de drepturi reale imobiliare cu acelaşi obiect, de la aceiaşi autori, care nu au efectuat această operatiune sau au efectuat-o ulterior, fiind aplicabile dispoz. art. 26 alin. 4 lit. a din Lg. 7/1996 Rep. , legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

In drept a invocat dispoz. art. 115 şi urm. c.pr. civilă, art. 5 , art. 112, pct. 6 şi art. 243 (1) pct. 1 c.pr.civilă şi art. 26 alin. 4 lit. a din Lg. 7/1996 Republicată – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

In dovedirea celor susţinute prin întâmpinare a depus la dosar cererea de chemare în judecată înaintată de către D.I.şi D.G. comunicată pârâtei , contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere aut. sub nr. 3146/2004 de BNP P.D., încheierea nr. 2342/2009 şi extrasul de carte funciară pentru infirmare nr. 2343/2009 emisă de O.C.P.I.– BCPI O.

La termenul din 30 aprilie 2009 instanţa a pus în discuţia părtilor excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Olteniţa şi excepţia „inadmisibilităţii „ cererii de chemare în judecată întrucât pe cererea de chemare în judecată există o singură semnătură ce nu coincide cu nici una din semnăturile folosite în faţa notarului public la încheierea contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere.

Ambele excepţii au fost invocate prin întâmpinare.

La acelaşi termen de judecată instanţa a respins cele 2 excepţii invocate de pârâtă pentru motivele expuse în încheierea existentă la fila 27 din dosar.

Prin încheierea din data de 28 mai 2009 existentă la fila 30 din dosar, instanţa, în temeiul art. 243 alin. 1 c.pr.civilă a suspendat de drept judecata pricinii întrucât reclamanta D.G. a decedat la data de 27 martie 2009, la două zile după introducerea actiunii pe rolul Judecătoriei Olteniţa iar reclamantul D.I. nu a înţeles să solicite introducerea în cauză a moştenitorilor săi.

La data de 9 iunie 2009 reclamantul a solicitat repunerea pe rol a cauzei şi introducerea în cauză a fiului său D.A. – care în timpul procesului a precizat că înţelege să stea în proces în calitate de reclamant.

La cererea părtilor, instanţa în temeiul art. 167 alin. 1 c.pr.civilă a încuviinţat proba cu înscrisuri, interogatoriu şi martori.

Au fost audiaţi cu respectarea dispoz. art. 189 şi urm. c.pr.civilă martorii F.I. şi G.M. propuşi de reclamantul D.I., B.G. şi K.T. – propuşi de pârâtă, O.S. şi D.N. – propuşi de reclamantul D.A..

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt : la data de 21 septembrie 2004 între D.I.şi D.G. în calitate de înstrăinători şi D.F. în calitate de dobânditoare, s-a încheiat contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr. 3146 la BNP P.D.–.C..

In baza contractului încheiat D.I. şi D.G., în calitate de moştenitori , au predat fiicei lor D.F., nuda proprietate asupra imobilului compus din suprafaţa de 500 m.p. (din măsurătorile efectuate suprafaţa de 543,50 m.p.) teren loc de casă T. 50, P. 2019 şi o constructie din chirpici, acoperită cu ţiglă, compusă din C 1 – locuinţă formată din 3 camere, bucătărie, 5 holuri şi o magazie, totul situat în com. C. jud. C. având ca vecini la N – DN, la S – G.M., la E – drum, la V – D.F.. Imobilul înstrăinat are nr. cadastral nedefinitiv 326, conform documentaţiei întocmită de persoana autorizată P.M., avizată şi înregistrată la ONCGC C. sub nr. 3025/CF/2004.

De asemenea, au predat şi nuda proprietate asupra suprafeţei de 1 ha. şi 4100 m.p. teren situat pe raza com. C. având următoarea structură : suprafaţa de 8.400 m.p. teren arabil extravilan, T. 3/2, P. 24, având ca vecini la N – drum, la S – S.I., la E – drum şi la V – antenă ; suprafaţa de 2.800 m.p. teren arabil extravilan T. 32/1, P. 1, având ca vecini la N – drum, la S – S.S., la E – antenă şi la V – drum; suprafaţa de 2000 m.p. teren arabil extravilan T. 39/4, P. 1021 având ca vecini la N – S.P., la S – D.N., la E – P.C. şi la V – drum; suprafaţa de 900 m.p. teren extravilan categoria de folosinţă vii, T. 40, P. 79 având vecini la N – drum, la S – D.N., la E – D.A. şi la V – G.F.. Instrăinătorii şi-au rezervat uzufructul viager asupra întregului imobil şi asupra întregii suprafeţe de teren.

Dobânditoarea- pârâtă intră în stăpânirea de drept a imobilelor descrise mai sus cu începere de la data autentificării actului, iar în cea de fapt la data decesului ultimului dintre înstrăinători.

In schimbul nudei proprietăţi predate, D.I.şi D.G., au obligat pe fiica lor D.F. să îi întreţină pe tot timpul vieţii lor, cu toate cele necesare traiului ca: hrană, locuinţă, încălzire, îmbrăcăminte, medicamente în caz de nevoie, iar la data decesului să îi înmormânteze cu respectarea datinilor creştineşti.

Din declaraţiile martorilor pârâtei rezultă că aceasta şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contract . le ducea medicamente, mâncare, îmbrăcăminte, le schimba butelia , le lua rufele de la C. şi le spăla la maşina automată la C. unde locuieşte; venea săptămânal la C. la părinţi, participa la muncile câmpului , a consolidat un stâlp al casei (un colţ) pe 2 laturi ale casei a turnat trotuar, a dat cu vinarom exteriorul casei, pentru confortul celor doi bătrâni.

A dus-o pe mama sa la Spitalul militar din C. pentru a o trata, fapt recunoscut de cei doi reclamanti în cadrul interogatoriului ce li s-a luat.

Cei patru martori audiaţi pentru reclamanti, au declarat la unison că pârâta nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin contract. Cu toate acestea, au mai declarat că fiul reclamantei a mers la M. pentru a cumpăra alimente pentru cei doi bătrâni, că pârâta făcea curăţenie în casa celor doi bătrâni (martorul O.S.) , că a fost văzută la câmp, că a mobilat casa bătrânilor şi că avea o relaţie bună cu părinţii săi ( martorul D.N.).

Prin răspunsul la interogatoriu ce i s-a luat reclamantului D.I. (răspunsul la întrebarea nr. 14, pag. 77 ) acesta a recunoscut că pârâta participa la muncile agricole, iar produsele obţinute le aducea în gospodăria acestuia.

Tot în cadrul interogatoriului ce i s-a luat reclamantului D.I. (răspunsul la întrebarea nr. 16, pag. nr. 78, a recunoscut implicit că nu a dorit ca pârâta să se mute cu el pentru a-l îngriji pe considerent că se va descurca în lipsa sa ) ; că, reclamantul D.A.l-a influienţat a introduce prezenta actiune promitându-i că îl va îngriji el cu condiţia de a-i lăsa lui avea (răspunsurile la întrebările nr. 24 şi 27 pag. nr. 80).

Pe patul de moarte D.G. i-a spus pârâtei că îi va desfiinţa actul ca să-i rămână lui D.A. din bunurile succesorale, pentru a muri cu sufletul împăcat.

După înmormântare, pârâta a stat cu tatăl său timp de 3 săptămâni pentru că îi era rău, apoi a fost gonită de acesta. Nu a mai fost primită nici la pomenile mamei sale. De înmormântarea şi pomenirile ulterioare s-a ocupat reclamantul D.A. care a primit şi ajutorul de înmormântare. Reclamantul D.I. a recunoscut că banii pentru înmormântare i-au apartinut lui şi soţiei sale.

Contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere este unul din contractele nenumite prin care o parte îşi asumă obligaţia de a-i asigura întreţinerea celeilalte părti, pe tot timpul vieţii, în schimbul înstrăinării unor bunuri.

Rezoluţiunea contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere se poate dispune în temeiul dispoz. art. 1020 c. civil, numai dacă din culpa pârâtei – reclamante nu a primit întreţinerea cuvenită iar nu şi în cazul în care obligaţia nu s-a executat total sau în parte din culpa reclamantului care cere rezoluţiunea.

In speţă, s-a făcut dovada că pârâta şi-a îndeplinit obligaţiile asumate atât timp cât a fost lăsată să o facă. Mama reclamantei, D.G., a refuzat să fie îngrijită de fiica sa, pârâta, că se descurcă fără ea ( a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 12 din interogatoriul luat reclamantului D.A.).

Mai mult, reclamantul D.I., la 3 săptămâni după moartea soţiei sale, după ce s-a făcut bine , a gonit-o pe pârâtă din imobilul ce face obiectul cauzei, punând-o în imposibilitatea de a-l întreţine şi îngriji.

La înmormântarea mamei sale nu a fost băgată în seamă, tatăl pârâtei spunându-i să nu mai calce pe acolo ( declaraţia martorei B.G. – pag. 89).

Rezultă din toate acestea că cei doi soţi D.I. şi D.G., au solicitat rezoluţiunea contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere nu pentru că nu au fost îngrijiţi de fiica lor ci pentru a împărti bunurile lor şi fiului lor D.A.

Cum reclamantii nu pot invoca propria culpă în neexecutarea obligaţiilor asumate de pârâtă prin contractul încheiat, instanţa urmează a respinge actiunea formulată ca neîntemeiată.

Mai urmează a lua act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

În cazul în care creditorul refuză primirea întreţinerii el nu va putea obţine rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere, deoarece nu poate fi sancţionat debitorul neculpabil. Reclamanţii nu pot invoca propria culpă în neexecutarea obligaţiilor asumate de pârâţi.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro