404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Evaziune fiscala

DOSAR NR.9454/212/2008

JUDECATORIA CONSTANTA

SENTINTA PENALA NR.567

SEDINTA PUBLICA DIN 04.05.2009

Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul CP, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii prevazute de Legea 87/1994, art. 290 Cod penal.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 29.04.2009, fiind consemnate in incheierea din acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera , a amanat pronuntarea la 04.05.2009, cand,

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei:

Prin rechizitoriul nr. 203/P/2007 din 05.05.2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului CPpentru infracţiunea prev. de art. 13 din Legea 87/1994 cu aplicare art. 13 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal şi art. 290 Cod penal cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal, ambele cu aplicare art. 33 lit. a Cod penal.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus în baza art. 11 pct. 1 lit. b si art. 10 lit. d Cod procedură penală scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor CP şi CGV pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 37 din Legea art. 82/1991 în ref. art. 289 Cod penal; scoaterea de sub urmărire penală în baza art. 11 pct. 1 lit. b şi art. 10 lit c a învinuitei CGV pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 13 din Legea 87/1994 cu aplicare art. 13 Cod penal; scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ faţă de învinuita CGV pentru comiterea infracţiunii e fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatului prin rechizitoriu că în baza unei procuri speciale emise de soţia sa, CGV, a administrat activitatea S.C. CI S.R.L. Năvodari şi cu prilejul activităţii exercitate a înregistrat în contabilitatea societăţii un număr de 14 facturi fiscale provenind de la furnizori fictivi, creând un prejudiciu la bugetul de stat în sumă de 120.098 lei.

Analizând probele administrate atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

S.C. CI S.R.L. Năvodari a fost înfiinţată la data de 18.06.2003, având ca asociat unic şi administrator pe CGV

Prin procura autentificată sub nr. 750 din 09.03.2004, administratorului CGV l-a împuternicit pe soţul său, inculpatul CP să reprezinte firma în faţa tuturor autorităţilor în orice problemă privind administrarea şi desfăşurarea activităţii societăţii.

În perioada septembrie 2003 – martie 2004, SC CI SRL Năvodari s-a aprovizionat cu diverse materiale de construcţii (ciment, oţel, beton, dulapi lemn) de la mai multe societăţi comerciale.

La data de 18.11.2004, GFC a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu privire la că, în urma controlului efectuat la S.C. CI S.R.L. Năvodari, s-a constatat că au fost înregistrate în contabilitate, în perioada decembrie 2003 – martie 2004, un număr de 14 facturi, fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 120.000 lei.

În sesizare se menţionează că S.C. CI S.R.L. Năvodari, în perioada decembrie 2003 – martie 2004 s-a aprovizionat cu diverse materiale de construcţii de la diverse societăţi înregistrându-se în evidenţa contabilă a societăţii un număr de 14 facturi fiscale, care au fost achitate în numerar, cu chitanţe fiscale.

La data de 30.06.2004 organele de control ale GFC au întocmit nota de constatare nr. 5860 din 30.06.2004, cuprinzând cele 14 facturi fiscale de aprovizionare, cu scopul de a verifica, prin încrucişare, realitatea emiterii acestora de către societăţile furnizoare, precum şi înregistrarea facturilor în evidenţa financiar-contabilă a societăţilor emitente.

În urma verificărilor organelor de control ale GF din mai multe judeţe la societăţile comerciale care au furnizat materiale de construcţii către SC CI SRL Năvodari, au rezultat următoarele aspecte:

– SC ML SRL Constanţa nu funcţionează la sediul social declarat;

– SC S SRL Constanţa, din informaţii preluate de la ORC Constanţa, rezultă că aceasta societate a fost radiată din Registrul Comerţului Constanţa, la data de 27 martie 2002, conform art. 2 din Legea 314/2001;

– SC EL SRL Medgidia, nu funcţionează la sediul social declarat, fiind începută procedura de declarare ca firme „fantomă”.

– SC AC SRL Galaţi si SC B SRL Galaţi, la data de 23 septembrie 2004, GF Secţia Galaţi a comunicat prin adresa nr.103720/S 125/ GL/22.09.2004, faptul că SC AC SRL Galaţi şi SC B SRL Galaţi nu funcţionează la sediul declarat, fiind începută procedura de declarare ca firme „fantomă”.

– în ceea ce priveşte SC FI SRL Bacău, pentru a se constata dacă facturile fiscale au fost emise de către aceasta şi dacă sunt înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, GFC a solicitat GFB verificarea respectivei societăţi.

La data de 16.09.2004, GFB , prin adresa nr. 104225/BC/13.09.2004, a comunicat faptul că SC FI SRL Bacău, prin administratorul societăţii se sustrage de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictiva a sediului societăţii.

Având în vedere această situaţie de fapt, s-a dispus efectuarea unei expertize judiciare financiar-contabile.

Prin expertiza financiar-contabilă se concluzionează că:

Niciuna din facturile emise în cauză nu îndeplineşte condiţiile legale de emitere prev. în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 29/14.01.2003 privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.

Valoarea totală a facturilor fiscale în cauză este de 3.245.411.755 lei, din care TVA în valoare de 518.181.509 lei.

Prin înregistrarea în contabilitate a facturilor fiscale care nu îndeplinesc condiţiile legale, a fost diminuată taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat cu suma de 518.181.509 lei.

Având în vedere art. 6 pct. 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 „orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.”. pct. 3 al aceluiaşi articol prevede că „documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, ori înregistrat în contabilitate, după caz.”

În concluzie, prin înregistrarea în contabilitatea S.C. CI S.R.L. Năvodari a celor 14 facturi fiscale de aprovizionare, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 1.199.989.071 lei, din care 518.181.509. lei – TVA şi 681.807.562 lei – impozit pe profit.

În conformitate cu art. 11 din Legea 82/1991, răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective

Se constată faptul că administrator al firmei S.C. CI S.R.L. Năvodari era CGV , însă societatea era administrată de inculpatul CP, în baza procurii autentificate mai sus menţionate.

În cursul urmăririi penale a fost efectuat raportul de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică ale cărei concluzii sunt următoarele:

1.Scrisul olograf depus pe facturile fiscale cu seria GL ACB nr.2402094, 2402101, 2402102, 2402103, 2402104, 2402105, seria BC ACB nr. 5777020, 2777021, seria GL ACA nr. 3490747 şi 3490748 a fost efectuat de către inculpatul CP.

2. Scrisul olograf depus pe facturile fiscale CT ACD nr. 2238355, 1243976 şi seria GL ACB nr. 2402095 a fost executat de către CVG .

3. Scrisul olograf depus pe factura fiscala cu seria CT ACD nr. 07256602 prezintă elemente de construcţie grafică diferite, cu scrisul olograf executat de către cei doi învinuiţi.

Audiat inculpatul CP , declară că a înfiinţat SC CI SRL în anul 2003 şi datorită faptului că avea cazier judiciar, a desemnat-o pe soţia sa ca asociat şi administrator.

Cu privire la semnătura existentă pe facturile fiscale, acesta declară că ar fi completat toate cele 14 facturi fiscale, procedând astfel datorită faptului că reprezentanţii furnizorilor invocau diverse motive, cum ar fi că nu se pricepeau să calculeze TVA, nu ştiau să scrie, că se grăbeau, neştiind la data la care a completat facturile că societăţile comerciale erau fantomă sau cu alte probleme.

Această afirmaţie nu se coroborează cu concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică, din care rezultă că un număr de trei facturi au fost scrise de CGV.

Audiată CGV a declarat că în urma împuternicirii, soţul său s-a ocupat de firmă, ea nefiind implicată în luarea deciziilor.

Cu privire la cele trei facturi fiscale pe care se află scrisul ei, a precizat că este posibil să le fi completat ea, la sugestia soţului, însă nu ştie ce reprezentau acestea.

Din materialul probator administrat în cauză, respectiv sesizarea GFC , nora de constatare a GFC , constatarea tehnico-ştiinţifică grafoscopică, raportul de expertiză contabilă, procura de administrare, facturile fiscale, adresele emise de GFB , GFG şi ORC Constanţa, adresa de prejudiciu, declaraţia învinuitei CGV , rezultă că activitatea de administrare a SC CI SRL a fost exercitată exclusiv de inculpatul CP , în baza procurii speciale autentificate prin încheierea notarului public nr.2772 din 01.10.2003 emisă de către CGV , administratorul legal al societăţii, astfel că responsabilitatea aparţinea inculpatului.

De menţionat este şi faptul că potrivit dispoziţiilor legale aflate în vigoare în perioada septembrie 2003 – martie 2004, respectiv art. 29 alin. b din Legea 345/2002 privind TVA, „persoanele impozabile plătitoare de TVA sunt obligate să solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate şi să verifice întocmirea corectă a acestora, iar pentru operaţiunile cu valoare a TVA mai mare de 50 milioane sunt obligate să solicite şi copie de pe documentul legal care atestă calitatea e plătitor de TVA a furnizorului/prestatorului”.

Se remarcă faptul că două din facturile fiscale, care provin de la furnizorul AC SRL au valoarea TVA mai mare de 50 milioane lei, prin urmare societatea, implicit inculpatul CP , avea obligaţia să solicite de la această societate documentul legal care atesta calitatea de plătitor de TVA, fapt care nu s-a întâmplat.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa constată că faptele inculpatului CP, care, în perioada septembrie 2003 – martie 2004, în baza unei procuri speciale emise de soţia sa, CGV, a administrat activitatea SC CI SRL Năvodari, prilej cu care a întocmit şi înregistrat în contabilitatea societăţii un număr de 14 facturi fiscale provenind de la furnizori fictivi, creând un prejudiciu bugetului statului de 1.199.989.071 lei, există şi a fost săvârşită de către acesta cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 13 din Legea 87/1994 cu aplicare art. 13 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 Cod penal cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal.

Întrucât inculpatul a comis infracţiunile înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre ele în sarcina sa se va reţine art. 33 lit. a Cod penal.

Totodată, potrivit fişei de cazier a inculpatului, acesta se afla la data comiterii faptei în stare de recidivă postcondamantorie, în cauză se va face aplicare art. 37 lit. a Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului instanta va tine sema de criteriile prevazute de art. 72 C.penal si anume: dispozitiile din partea generala a Codului penal; limitele de pedeapsa prevazute de textele de lege; gradul de pericol social concret al fiecarei infractiuni; relatiile sociale incalcate; prejudiciul cauzat si care nu a fost recuperat; persoana inculpatului care are antecedente penale, conform fişei de cazier, are loc de muncă, este căsătorit şi are un copil minor.

Fata de aceste considerente instanta apreciza ca scopul preventiv, educativ al pedepsei poate fi atins prin aplicarea unor pedepse orientate spre minimele speciale prevăzute de lege.

Astfel:

– în baza art.13 din Legea 87/1994 cu aplic. art. 13 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul CP, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

– în baza art. 290 Cod penal, cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul CP la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Se constată că prezentele fapte sunt în concurs cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 977/18.04.2003 a Judecătoriei Constanţa rămasă definitivă prin decizia penală nr. 140/26.02.2004 a Curţii de Apel Constanţa.

În baza art. 36 alin. 1 Cod penal, art. 33 lit. a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal şi art. 35 Cod penal contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 2 luni aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 977/18.04.2003 a Judecătoriei Constanţa rămasă definitivă prin decizia penală nr. 140/26.02.2004 a Curţii de Apel Constanţa cu pedepsele aplicate prin prezenta, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare la care se adaugă un spor de 4 luni, în final va executa 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 36 alin. 3 Cod penal urmează să scadă din pedeapsa rezultantă perioada executată de la 05.07.2004 la 20.09.2005.

În baza art. 71 Cod penal va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal pe durata executării pedepsei.

Pe latură civilă partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa a solicitat obligarea inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CI SRL Năvodari la plata sumei de 119.998,90 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii.

Instanta constata ca in cauza sunt indeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii civile delictuale a inculpatului potrivit art. 998 şi urm. C.civil, astfel faptele inculpatului CP sunt fapte ilicite care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu bugetului de stat şi exista legatura de cauzalitate intre faptele ilicite si prejudiciul cauzat, iar inculpatul a actionat cu vinovatie.

In consecinta, în baza art. 14 si art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998 – 999 Cod civil va obliga pe inculpatul CP în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CI S.R.L. Năvodari la plata sumei de 119.998,90 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere până la data plăţii efective către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 191 Cod procedură penală va obliga pe inculpatul CP la plata sumei de 1.500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.13 din Legea 87/1994 cu aplic. art. 13 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal condamnă pe inculpatul:

CP, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 290 Cod penal, cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal condamnă pe inculpatul CP la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Constată că prezentele fapte sunt în concurs cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 977/18.04.2003 a Judecătoriei Constanţa rămasă definitivă prin decizia penală nr. 140/26.02.2004 a Curţii de Apel Constanţa.

În baza art. 36 alin. 1 Cod penal, art. 33 lit. a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal şi art. 35 Cod penal contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 2 luni aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 977/18.04.2003 a Judecătoriei Constanţa rămasă definitivă prin decizia penală nr. 140/26.02.2004 a Curţii de Apel Constanţa cu pedepsele aplicate prin prezenta, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare la care se adaugă un spor de 4 luni, în final va executa 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 36 alin. 3 Cod penal scade din pedeapsa rezultantă perioada executată de la 05.07.2004 la 20.09.2005.

În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal pe durata executării pedepsei.

În baza art. 14 si art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998 – 999 Cod civil obligă pe inculpatul CP în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CI S.R.L. Năvodari la plata sumei de 119.998,90 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere până la data plăţii efective către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 191 Cod procedură penală obligă pe inculpatul CP la plata sumei de 1.500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pronunţată în şedinţă publică azi 04.05.2009.

Red./Dact. – Jud. M.M./26.06.2009

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro