404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Uzucapiune

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 12948/212/2007

SENTINŢA CIVILĂ NR. 20327

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 14.11.2008

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect acţiune în constatare, cerere formulată de reclamanţii BACIU CONSTANTIN cu domiciliul în Constanţa, str. Dionisie cel Mic, nr. 24A, Judeţul CONSTANŢA şi BACIU RADA cu domiciliul în Constanţa, str. Dionisie cel Mic, nr. 24A, Judeţul CONSTANŢA în contradictoriu cu pârâţii MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat N pentru reclamanţi, avocat Dima pentru pârâţi.

Procedura este legal îndeplinită.

Prezenta cerere este timbrată cu taxa de timbru în cuantum de 2818 lei şi timbru judiciar în cuantum de 3 lei.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează: procedura este legal îndeplinită.

Reprezentantul pârâţilor depune la dosarul cauzei situaţia juridică a imobilului în litigiu.

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamanţilor solicită admiterea acţiunii fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru accesiune imobiliară, reclamanţi fiind proprietari construcţiilor edificate pe teren, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâţilor solicită respingerea acţiunii având în vedere că posesia nu a fost exercitată sub nume de proprietar, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultând că terenul a fost deţinut în folosinţă, sub titlu de detentori precari, deasemeni din declaraţiile martorilor rezultă că în imobil au locuit fiul, soţia şi copii acestora, posesia fiind lovită de viciul echivocului nefiind astfel îndeplinite condiţiile pentru constatarea uzucapiunii, neputându-se reţine nici accesiunea imobiliară, cu cheltuieli de judecată.

Instanţa în conformitate cu disp. art. 150 c.pr.civ. constată încheiate dezbaterile şi rămâne in pronunţare.

I N S T A N T A

Asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea de chemare în judecată reclamanţii BACIU CONSTANTIN şi BACIU RADA în contradictoriu cu pârâţii MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA au solicitat pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să dispună constatarea dobândirii unui drept de proprietate prin uzucapiune de lungă durată a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 296 mp teren intravilan situat în Constanţa, strada Dionisie cel Mic, nr. 24 A, judeţul Constanţa, constatarea dobândirii prin accesiune imobiliară a dreptului de proprietate asupra construcţiei compusă din 5 camere şi 2 holuri, bucătărie şi anexe gospodăreşti.

Se motivează că au ocupat în anul 1968 suprafaţa de teren în litigiu, care era loc viran, posedând-o fară act de proprietate.

Reclamanţii l-au îngrădit, iar în anul 1968 au edificat pe cheltuiala proprie construcţia.

Pentru construcţia edificată fară autorizaţie de construcţie reclamanţii au fost sancţionaţi contravenţional prin procesul-verbal nr. 257/03.08.1968 după care nu s-a mai luat nici măsură.

In drept, îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 1847 Cod civil şi următoarele, art. 492 Cod civil.

In dovedirea acţiunii solicită proba cu înscrisuri, proba testimonială şi expertiză imobiliară.

Procedând la judecarea cauzei, instanţa audiază martorii propuşi de reclamanti, care declară că reclamanţii au ocupat suprafaţa de aproximativ 300 mp, au îngrădit-o şi au construit casa de locuit compusă din 3 camere şi dependinţe, cu forţe proprii, fiind cunoscuţi ca proprietari.

Din concluziile raportului de expertiză efectuat de expert Stefan

Marinescu, având ca obiective identificarea imobilului şi stabilirea valorii de

circulaţie a acestuia se reţine că imobilul este compus din construcţii cu destinaţia de locuinţă – 3 camere, 2 holuri, bucătărie in suprafaţa de 128,12

mp şi anexe in suprafaţa de 26,80 mp – şi suprafaţa de teren de 296,00 mp, cu

următoarele vecinătăţi la N; Manole Gheorghe pe cca. 92,52 m; – la S; propr. Ion Cornelia pe 35,45 m; la E – teren viran pe 8,00 m; – la V – str. Dionisie cel Mic, pe 8,70 m.

Din adresa Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa nr. 5975/12.02.2008, rezultă că imobilul situat în strada Dionisie cel Mic, nr. 24 A se află în limitele a două loturi din careul 35 şi a fost identificat ca domeniu privat al municipiului Constanţa.

Din adresa nr. 5253/24.01.2008 a Consiliului Local Constanţa – Serviciul Public de Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale bugetului local, se precizează că reclamanţii figurează în baza de date cu un imobil situat pe strada Dionisie cel Mic, nr. 24 A, la matricola 5082, având suprafaţa construită de 127,11 mp, anexa de 26 mp şi teren în folosinţă cu suprafaţa de 296 mp.

Se reţine că reclamanţii au fost amendaţi contravenţional cu procesul verbal de contravenţie nr. 257/03.08.1968 pentru executarea construcţiei cu destinaţia de locuinţă, fară autorizaţie de construcţie, fapt pentru care s-a aplicat amenda în valoare de 2000 lei.

Potrivit art. 1847 Cod civil: „Ca să se poată prescrie, se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar”.

Uzucapiunea este modul de dobândire a proprietăţii ca efect al exercitării posesiei utile, asupra unui bun în intervalul de timp determinat de lege.

Pentru a uzucapa prin uzucapiunea de 30 de ani, trebuie îndeplinite cumulativ 2 condiţii: posesia să fie utilă, adică neviciată şi să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani, indiferent dacă posesorul este de bună credinţă sau rea credinţă.

In acest sens, prin art. 1846 Cod civil se prevede că „orice posesie este fondată pe faptul posesiunii”.

Dar art. 1854 Cod civil prevede „Posesorul este presupus c ă posedă pentru sine,m sub nume de proprietar, dacă nu este probat că a început a poseda pentru altul”.

In concluzie, uzucapiunea apare ca o sancţiune aplicată adevăratului proprietar ce rămâne cu proprietatea in posesia altei persoane, pe c perioadă îndelungată de timp prevăzută de lege.

Raportat la dispoziţiile legale menţionate, instanţa reţine că reclamanţii au făcut dovada că au avut posesia imobilului pe o perioadă de 30 ani, în mod continuu, neîntrerupt, public şi sub nume de proprietar, respectiv în mod regulat, fară intermitenţe, fară ca posesia să fie fondată sau conservată prin acte de violenţă şi fără să fie exercitată în ascuns sau sub nume precar (art. 1848-1853 Cod civil).

Din actele dosarului rezultă că terenul este bine determinat, împrejmuit, nu sunt contestate liniile de hotar cu vecinii şi nici nu au avut litigii, fiind cunoscuţi ca proprietari.

Din certificatul fiscal, rezultă că sunt înscrişi în registrul fiscal al localităţii şi că au achitat taxele şi impozitele pentru imobilul compus din teren şi construcţie cu destinaţie de locuinţă edificată pe acest teren.

In aceste condiţii, termenul de 30 ani în care pentru a uzucapa s-a implicat în toată această perioadă exercitându-se o posesie utilă în sensul art. 1847 Cod civil şi următoarele, adică continuă, neîntreruptă, netulburată şi sub nume de proprietar, motiv pentru care instanţa constată îndeplinite cerinţele legale prevăzute la uzucapiune şi constată că reclamanţii au dobândit un drept de proprietate asupra terenului în suprafaţă 296 mp situat in Constanta str. Dionisie cel Mic nr. 24 A, jud. Constanţa, cu următoarele vecinatati: la N; Manole Gheorghe pe cca. 92,52 m; – la S; propr. Ion Cornelia pe 35,45 m; la E – teren viran pe 8,00 m; – la V – str. Dionisie cel Mic, pe 8,70 m, conform raportului de expertiză efectuat de expert tehnic, arh. St. Marinescu.

Referitor la accesiune art. 492 Cod civil prevede :”Orice construcţie, plantaţie, sau lucrare făcută în pământ sau asupra pământului sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ, cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, până ce se dovedeşte din contră”.

Textul legal menţionat instituie prezumţia relativă că proprietarul pământului este şi proprietarul construcţiei edificate pe acel teren, dar prezumţia poate fi răsturnată prin probă contrarie.

Cum, reclamanţii au făcut dovada că construcţia a fost edificată pe cheltuiala proprie, cu mijloace proprii, instanţa constată că au dobândit un drept de proprietate prin accesiune asupra construcţiei edificată pe terenul uzucapat, si pot invoca dispoziţiile art. 492 Cod civil cu privire la accesiunea imobiliară.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea precizată formulată de reclamanţii BACIU CONSTANTIN cu domiciliul în Constanţa, str. Dionisie cel Mic, nr. 24A, Judeţul CONSTANŢA şi BACIU RADA cu domiciliul în Constanţa, str. Dionisie cel Mic, nr. 24A, Judeţul CONSTANŢA în contradictoriu cu pârâţii MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA.

Constată că reclamanţii au dobândit un drept de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 296,00 mp situat în Constanţa, str. Dionisie cel Mic nr. 24 A, jud. Constanţa, cu următoarele vecinătăţi: la N; Manole Gheorghe pe cca. 92,52 m; – la S; propr. Ion Cornelia pe 35,45 m; la E – teren viran pe 8,00 m; – la V – str. Dionisie cel Mic, pe 8,70 m, conform raportului de expertiză efectuat de expert tehnic, arh. St. Marinescu.

Constată că reclamanţii au dobândit un drept de proprietate prin accesiune imobiliară asupra construcţiei compusă 5 camere şi dependinţe în supraf. construită de 128,12 mp şi anexa în suprafaţă de 26,80 mp edificate pe acest teren.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.11.2008.

Ptr. PREŞEDINTE, GREFIER,

Denissa-Tinonia Breşug Florentina Minciuna Semnează conf. disp. art. 261al. 2 c.pr.civ.

PREŞEDINTELE SECŢIEI CIVILE

Mihail Stănescu-Sas

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro