404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Nulitate absoluta

Dosar nr. 19307/212/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA – SECŢIA CIVILĂ.

Sentinţa civilă nr.19862

Şedinţa publică de la 02.12.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei comerciale având ca obiect pretenţii, cerere introdusă de , reclamanta AR prin AR , cu sediul în jud. Constanţa, parter, în contradictoriu cu pârâta ERA(fosta ASITRANS ) – prinERA, ŞI i intevenientul forţat AO, domiciliat în jud. Constanţa

La apelul nominal efectuat în cauză, părţile nu au răspuns.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, în cuprinsul căruia se învederează că la data de 30.11.2009, reclamanta a depus prin serviciul Registratură răspuns la întâmpinarea formulată de pârâtă, în trei exemplare.

Instanţa ia în examinare „tardivitatea” acţiunii, invocată de pârâtă prin întâmpinare, şi faţă de motivarea acesteia – respectiv invocându-se efectuarea debitului pretins de reclamantă anterior introducerii cererii – o reţine ca fiind o apărare pe fondul cauzei, iar nu o excepţie procesuală referitoare la condiţiile de exercitare a dreptului la acţiune în justiţie, întrucât în măsura în care aceasta va fi reţinută, efectul admiterii sale vizează însăşi soluţia pe fondul cererii, iar nu împiedicarea judecării fondului.

Nemaifiind alte excepţii de soluţionat, instanţa încuviinţează, în baza art. 167 C. proc. civ., proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind-o legală, pertinentă, concludentă şi utilă pentru soluţionarea cererii. Respinge proba cu interogatoriu solicitată de pârâtă, faţă de împrejurarea că pârâta nu a indicat obiectul probei, respectiv faptele personale în legătură cu pricina, astfel încât instanţa să poate aprecia dacă în momentul încuviinţării probei, administrarea acesteia ar putea duce la dezlegarea pricinii.

Nemaifiind alte probe de administrat şi faţă de apărările scrise ale părţilor, prin care s-a solicitat şi soluţionarea cauzei în lipsă, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA,

Asupra cauzei comerciale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.07.2009, sub nr. 19307/212/2009, reclamanta AR prin AR a solicitat în contradictoriu cu pârâta ERA (fosta ASITRANS) şi AO în calitate de intervenient forţat, obligarea pârâtei la plata sumei de 4152,92 lei, reprezentând: 3078 lei – despăgubiri civile achitate pentru reparaţiile auto CT-78-EXC şi 1074, 92 lei, penalităţi de întârziere, calculate de la data de 16.06.2008 şi până la 01.06.2009, penalităţi în cuantum de 0,1 % pe zi de întârziere de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la momentul plăţii efective, precum şi cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că la data de 08.12.2007 a avut loc un accident de circulaţie produs din culpa numitului AO, conform procesului-verbal seria PCA nr. 1846528/08.12.2007, în care a fost avariat autoturismul cu nr. de înmatriculare CT-78-EXC, aparţinând SC EXCELSOR SRL şi asigurat CASCO la societatea reclamantă conform contractului seria AAC nr. 199524/08.05.2007.

Urmare a prejudiciului cauzat s-a achitat asiguratului CASCO despăgubirea în valoare de 3078 lei, cu OP nr. 699/12.03.2008.

A mai arătat reclamanta că deşi sau depus toate diligenţele în vederea recuperării pe cale amiabilă a debitului creat, conform art. 7201 c. proc. civ., efectuând procedura prealabilă a concilierii directe, pârâta nu a achitat suma de 3078 lei.

Prin plata despăgubirii, asigurătorul CASCO se subrogă în drepturile asiguratului împotriva autorului prejudiciului, asigurat în baza asigurării de răspundere civilă auto.

Conform prevederilor art. 65 alin. 4 din Normele Metodologice privind aplicarea Legii nr. 136/1995 (ordin CSA nr. 113133/2006), pârâta datorează şi suma de 1074,92 lei, reprezentând penalizări de întârziere de 0,1% pe zi de la data de 16.06.2008 până la data 01.06.2009.

În drept, au fost invocate prevederile art. 112 C. proc. civ, art. 998-999 C. civ. şi Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România.

În ceea ce o priveşte pe pârâtă, aceasta, prin întâmpinarea depusă prin serviciul Registratură la data de 7.08.2009, a solicitat respingerea cererii formulate de reclamantă ca nelegală, netemeinică şi tardiv introdusă.

În motivarea întâmpinării, pârâta a arătat că la data de 04.12.2008 a stins integral debitul faţă de Asirom Vienna Insurance Group şi nu faţă de SC Asigurarea Românească – Asirom SA cu se intitulează în mod eronat reclamanta, transmis în contul RO 14 RZBR000006000224079 deschis la Raiffeisen Bank, prin OP nr. 10159 din aceeaşi dată.

A mai arătat pârâta că plata către aşa-zisa reclamantă a fost efectuată cu şapte luni înainte de punerea pe rol a dosarului, cererea reclamantei fiind tendenţioasă şi lipsită de obiect

Pârâta a ataşat întâmpinării extrasul de cont din data de 04.12.2008.

În ceea ce îl priveşte pe intervenientul forţat AO, acesta nu şi-a exprimat poziţia procesuală.

Prin înscrisul denumit „răspuns la întâmpinare” depus prin serviciul Registratură în data de 30.11.2009, reclamanta a arătat că întâmpinarea pârâtei este tendenţioasă în ceea ce priveşte acuzele aduse titulaturii sale, întrucât foloseşte denumirea prescurtată a titulaturii societăţii.

A mai arătat reclamanta că pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca tardiv introdusă pe considerentul achitării debitului integral însă achitarea pretinsă nu a avut loc, întrucât contul menţionat de pârâtă prin întâmpinare RO 14 RZBR000006000224079 deschis la Raiffeisen Bank îi aparşine chiar acesteia, iar contul beneficiar RO53 RBCB 0074004882380001 a aparţinut Sucursalei Ion Ghica Bucureşti a Soietăţii SC ASirom VIG SA, care a fost închis de la data de 28.10.2008, astfel încât suma de bani virată în cont la momentul respectiv a fost automat returnată pârâtei, neputându-se efectua plăţi într-un cont închis, iar pârâta nici până în prezent nu a efectuat plata cu toate că i-a adus la cunoştinţă, atât telefonic, cât şi prin adresa nr. 2716/13.09.2009 că în privinţa contului corect în care trebuie să facă plata este RO 40 RNCB 011401467123063 deschis la BCR Constanţa.

În cauză, instanţa a încuviinţat la solicitarea părţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar, respectiv invitaţie la conciliere directă nr. 7452/22.04.2008 şi confirmare de primire (f. 6-9), dosarul de daună nr. 315/J/CTO/5466/15.12.2007 (f. 10-33), extras de cont (f. 42), respingând proba cu interogatoriul reclamantei propusă de pârâtă întrucât aceasta nu a indicat teza probatorie pentru ca instanţa să poată aprecia asupra pertinenţei, concludenţei şi utilităţii sale în condiţiile art. 167, 218 şi 222 C. proc. civ. .

Analizând cererea pe baza înscrisurilor depuse şi a prevederilor legale incidente în materie, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 08.12.2007, AO, intervenient forţat în prezenta cauză, a provocat din culpa sa un accident de circulaţie, în timp ce conducea autovehiculul cu nr. de înmatriculare CT-26-DEC, astfel cum reiese din procesul-verbal seria PCA nr. 1846528 din aceeaşi data, întocmit de un agent constatator din cadrul MIRA – IPJ Constanţa – SPR, aflat în copie la fila 23 din dosar. În acest proces-verbal s-a reţinut drept cauză a accidentului neasigurarea corespunzătoare la schimbarea direcţiei de mers din partea intervenientului forţat, consecinţa fiind acroşarea şi avarierea autoturismului CT-73-EXC asigurat la societatea reclamanta cu polita de asigurare seria AAC nr. 199524/08.05.2007 depusă la fila 12 din dosar.

Avariile rezultate au fost stabilite de către societatea reclamanta prin procesul-verbal de constatare din data de 15.12.2007 (f. 10-11), şi pe baza autorizaţiei de reparaţii seria ARA nr. 1446230/08.12.2007, eliberată de IPJ – SPR Constanţa.

În baza cererii de despăgubire formulată de asiguratul SC Excelsior SRL, proprietarul autoturismului înmatriculat cu nr. CT-78-EXC, comanda de service nr. 205/18.12.2007 (f. 16-17), a fost emisă de către societatea care a efectuat reparaţiile (SC SIGMA SRL) factura fiscala seria SIG nr. 155/11.01.2008 prin care s-a stabilit un cost total de 3078,35 lei reprezentând echivalentul reparaţiilor efectuate autoturismului marca TICO CT-78-EXC aparţinând SC Excelsior SRL. (f. 16)

Prin ordinul de plata nr. 699/12.03.2008 (f. 31), societatea reclamanta a achitat societatii care a efectuat reparatiile aceasta suma, dupa cum reiese şi din anexa la acest ordin de plată.

Având în vedere faptul ca autoturismul condus de intervenientul forţat AO era asigurat pentru raspundere civilă auto obligatorie la societatea pârâtă, fiind depusă la dosar polita seria EJ nr. 3325706/28.12.2006 (f. 22), reclamanta a adresat acestei societăţi de asigurare o cerere de despagubire pentru întreaga suma achitată, respectiv 3078 lei, emiţând convocarea la conciliere directă nr. 7452/22.04.2008 (f- 8), punându-i-se în vedere pârâtei să procedeze la achitarea sumei în termen de 20 de zile de la primirea invitaţiei în contul RO53 RNCB 0114014671230001 deschis la BCR Constanţa, invitaţie primită de pârâtă în data de 12.05.2008. (f. 6).

Astfel cum rezultă din ansamblul probator administrat în cauză, autoturismul cu nr. de înmatriculare CT-78-EXC, avariat ca urmare a accidentului din 07.12.2007, era asigurat CASCO la societatea reclamantă, astfel ca aceasta din urmă a efectuat plata integrala a sumei reprezentand cheltuieli de reparaţie, dupa cum prevede art. 24 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în Romania.

În temeiul art. 22 din acelasi act normativ, în limitele indemnizaţiei plătite, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului […], iar in cazul în care în vigoare era o asigurare obligatorie de raspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, şi împotriva asiguratorului de răspundere civila […].

Din acest text legal rezulta că societatea reclamanta, efectuand plata sumei reprezentând reparatiile autovehiculului avariat în accident, se subrogă în drepturile asiguratului, respectiv în drepturile SC Excelsior SRL, proprietara autoturismului cu nr. CT-78-EXC, având cerere în regres împotriva societatii pârâte care are calitatea de asigurător RCA pentru autoturismul cu nr. de înmatriculare CT-29-DEC. Actiunea pe care a avut-o la îndemana societatea pagubită prin accident fiind una în raspundere civila delictuală, şi societatea reclamantă, în calitate de asigurator, a dobândit, prin efectuarea plăţii, o acţiune în regres de acceaşi natură, fiind deci necesară întrunirea tuuror condiţiilor răspunderii civile delictuale.

Astfel, societăţii asigurate CASCO i s-a produs un prejudiciu în urma accidentului din data de 07.12.2007, constând în avarierea autoturismului cu nr. CT-78-EXC, prejudiciu evaluat de catre reclamantă la suma de 3078 lei. Prejudiciul a fost cauzat prin fapta intervenientului fortat, fapta care are caracter ilicit întrucât, astfel cum rezulta din procesul-verbal seria PCA nr. 1846528/08.12.2007 întocmit de organele de politie, AO nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea direcţiei de mers. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu exista si este dovedit prin procesul-verbal mai sus mentionat care se bucură de prezumţia d elegalitate şi temeinicie. Cât priveşte condiţia culpei, aceasta nu a fost contestată de catre părţi, fiind reţinută şi în cuprinsul aceluiaşi proces-verbal întocmit de organele de poliţie.

Obligatia societatii pârâte de a plati societatii de asigurare care s-a subrogat in drepturile persoanei asigurate si pagubite prin producerea accidentului rezulta din dispozitiile art. 49 din Legea nr. 136/1995, care prevad ca asiguratorul de raspundere civila auto obligatorie acorda despagubiri, in baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule […].

Prin urmare, parata SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA are, în temeiul legii si a contractului de asigurare seria EJ nr. 3325706/28.12.2006, obligaţia de a plati societatii reclamante suma pe care aceasta din urma a achitat-o propriului asigurat, pagubit prin accidentul de circulatie din 07.12.2007.

În speţă, pârâta nu a negat obligaţia sa de plată, însă s-a apărat în sensul că a afectuat plata sumei solicitate de reclamantă încă din data de 04.12.2008, depunând în sprijinul apărărilor sale un extras de cont din data de 04.12.2008, menţionând că a stins debitul cu ordinul de plată nr. 10 159/04.12.2009 şi printr-un transfer bancar în contul RO14 RZBR0000060002246079 deschis la Sc Raiffeisen Bank.

Sub acest aspect, analizând extrasul de cont în discuţie (f. 42), instanţa constată că astfel cum a învederat, în mod judicios şi reclamanta, contul în discuţie apare menţionat la rubrica “plătitor”, aparţinând chiar pârâtei şi face referire la o “daună EJ/BO/2244/08”, la rubrica beneficiar apărând SC Asirom SA – Banca Comercială Română RO (..) RNCB0074004882380001.

Or, din cuprinsul invitaţiei la conciliere prealabilă, primită de pârâtă la data de 12.05.2008, acesteia i s-a pus în vedere să efectueze plata sumei de 3078 de lei în contul reclamantei deschis BCR Sucursala Constanţa – RO53 RNCB 0114014671230001 cu menţionarea pe ordinul de plată a numărului dosarului de daună Asirom.

În aceste condiţii, faptul că pârâta ar fi efectuat plata într-un alt cont bancar decât cel care i-a fost indicat de reclamantă cu ocazia avizării scrise de daună, realizate prin intermediul invitaţiei la conciliere, precum şi împrejurarea că în extrasul de cont prezentat de pârâtă aceasta face referire la un alt dosar de daună decât cel deschis de reclamantă, nu poate avea efect extinctiv de plată al sumei de 3078 de lei solicitată de reclamantă în prezenta cauză în baza dosarului de daună nr. 315/J/CTO/5466/15.12.2007.

Faţă de aceste aspecte, instanţa va admite cererea reclamantei şi va obliga pârâta la plata sumei de 3078 de lei, despăgubiri civile achitate de reclamantă asiguratului său SC EXCELSIOR SRL, în baza dosarului de daună nr. 315/J/CTO/5466/15.12.2007.

În ceea ce priveşte capătul de cerere vizând penalizările de întârziere în cuantum de 1074,92 lei, instanţa reţine că potrivit art. 65 alin. (2) din Normele CSA nr. 113133/28.11.2006, intrat în vigoare în data de 06.12.2006 şi aplicabil în cauză, în cazul în care în drepturile persoanei prejudiciate s-a subrogat asigurătorul acesteia, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, asigurătorul RCA efectuează plata despăgubirilor astfel:

a) dacă nu există obiecţiuni asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizării scrise, efectuată de asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite, însoţită de documentele justificative.

b) dacă există obiecţii întemeiate asupra sumelor solicitate, acestea se vor comunica asigurătorului CASCO în termenul prevăzut la lit. a), urmând ca în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la soluţionarea obiecţiunilor să se efectueze plata.

Potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, în cazul neformulării obiecţiilor în termen de 30 de zile, asigurătorul RCA nu mai poate emite obiecţiuni, datoria devenind scadentă.

În speţă, avizarea scrisă de către reclamantă a pârâtei a fost efectuată prin intermediul invitaţiei la conciliere prealabilă, prin care i s-a pus în vedere pârâtei să se prezinte în data de 26.05.2008 la sediul reclamantei în vederea soluţionării problemelor ivite ca urmarea a evenimentului de circulaţiei din data de 07.12.2007 şi prin care i s-a adus la cunoştinţă prejudiciul suferit de către autoturismul CT-78-EXC aparţinând asiguratului reclamantei şi faptul subrogării societăţii reclamante în drepturile asiguratului său, solicitându-i-se pârâtei să efectueze plata sumei de 3078 de lei, în termen de 20 de zile de la primirea invitaţiei (12.05.2008).

Întrucât pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată sumei de 3078 de lei, reclamanta a procedat la calcularea de penalizări de 0,1 % pe zi de întârziere, începând cu data de 16.06.2008 şi până la data de 01.06.2009, în cuantum de 1074,92 lei (f. 5),

Potrivit art. 65 alin. (4) din acelaşi ordin, dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenele prevăzute la alin. (2) şi (3) sau şi le îndeplineşte defectuos, la suma solicitată pentru plata asigurătorului RCA se aplică o penalizare de 0,1%, calculată pentru fiecare zi de întârziere.

Ca atare, instanţa va admite şi acest capăt de cerere şi va obliga pârâta la plata către reclamantă şi a sumei de 1074,92 lei, penalităţi de întârziere calculate asupra sumei de 3078 de lei, de la data de 16.06.2008 şi până la 01.06.1009, iar în baza art. 65 alin. (4) mai sus-menţionat, precum şi în temeiul principiului reparării integrale a prejudiciului suferit, şi la penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1 % calculate asupra debitului principal de 3078 de lei, de la data introducerii cererii (06.07.2009) şi până la achitarea integrală a debitului.

Potrivit art. 274 alin. 1 C.proc.civ., partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, sa plătească cheltuielile de judecată, iar potrivit art. 49 din Legea nr. 136/1995, asiguratorul acordă despăgubiri si pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil. În temeiul acestor dispoziţii legale, instanţa o va obliga pe pârâtă şi la plata sumei de 335 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata (taxă de timbru şi timbru judiciar).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta AR prin AR , cu sediul în jud. Constanţa, mun. Constanţa, , parter, în contradictoriu cu pârâta ERA(fosta ASITRANS) – prinERA, cu sediul în jud. Constanţa, şi intevenientul forţat AO, domiciliat în jud. Constanta pârâta la plata către reclamantă a următoarelor sume :

? 3078 lei, cu tilul de despăgubiri civile ;

? 1074,92 lei- penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere calculate de la data de 16.06.2008 până la data 01.06.2009 ;

? penalităţi de 0,1 % pe zi de întârziere de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la achitarea efectivă a debitului principal de 3078 lei.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 335 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.12.2009.

Red./Tehnored. jud. F.C.M/ 21.01.2010

4ex.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro