404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contract de concesionare.Constatare nulitate absoluta pentru lipsa obiect.

Contract de concesionare.Constatare nulitate absoluta pentru lipsa obiect.

Odata cu aparitia Legii nr.1/2000 daca terenul litigios a fost retrocedat integral, nu ne aflam în situatia de a aplica sanctiunea nulitatii absolute a contractului de concesiune, în speta retinându-se aplicabilitatea dispozitiilor art.969 Cod civil.

Prin actiunea adresata Tribunalului Constanta si înregistrata sub nr.4964/COM/22.06.2004 reclamanta S.C.G LNB SRL a chemat în judecata pe pârâtele M. A. P., A. si M.; A. D. S. si S.C.C. SA Cobadin judet Constanta, solicitând ca prin hotarâre judecatoreasca sa se constate nulitatea absoluta a contractului de concesionare nr.70/15.11.2000 si nulitatea, caducitatea si imposibilitatea de a executa obligatia privitoare la investitiile aport de capital, care potrivit art.8.19.1 din contractul de vânzare-cumparare de actiuni nr.70/15.11.2000 încheiat cu M. A. si A., ce trebuiau realizate în cadrul S.C.C. SA Cobadin; cu cheltuieli de judecata.

Motivând actiunea, reclamanta învedereaza în esenta ca, în temeiul HG nr.97/2000 potrivit normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.198/1999 privind privatizarea societatilor agricole ce detin în administrare terenurile agricole sau terenuri aflate permanent sub luciul de apa, pârâta M. A.si A. a publicat intentia de vânzare a pachetului majoritar de actiuni al S.C.Celacob SA Cobadin si de încheiere simultana si conditionata a unui contract de concesiune prin ADS din structura sa, privind suprafata de 2.658 ha teren arabil si pasuni aflat în administrarea Agentiei si situat în perimterul comunei Cobadin, exploatat de SC C. SA Cobadin.

Încheierea concomitenta a celor doua contracte era menita si conditiona asigurarea cultivarii, folosirea bazei materiale a societatii – terenuri, dotari – si obtinerea veniturilor necesare realizarii obiectivelor de investitii, majorari de capital, fertilizare sol.

La licitatia organizata la data de 01.11.2000 pentru vânzarea actiunilor si concesionarea terenului, sustine reclamanta ca, a fost declarata câstigatoare în raport cu alt ofertant, iar procesul-verbal întocmit cu acel prilej a fost înaintat Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pentru aprobarea si încheierea contractului de vînzare-cumparare actiuni si concesionare, contracte semnate la 15.11.2000 si înregistrate sub acelasi numar, respectiv 70.

Sustine reclamanta ca, nu a fost pusa în posesie la data mentionata în contractul de concesiune, respectiv la începutul anului agricol urmator datei calendaristice la care s-a semnat contractul – art.51 – fapt pentru care l-a notificat pe concedent sa-si îndeplineasca obligatia, astfel ca, ADS i-a comunicat în februarie 2002 ca va efectua punerea în posesie la data de 05.03.2002, iar plata redeventei urmeaza a fi efectuata începând cu anul agricol 2002-2003.

Învedereaza reclamanta ca, comisia din cadrul concedentului a constata prin procesul-verbal nr.103 ca suprafata de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr.70/15.11.2000 urmeaza sa fie retrocedata în totalitate, conform legii nr.1/2000, proprietarilor, astfel încât contractul a ramas fara obiect, putându-se constata nulitiatea absoluta a acestuia.

Cu referire la cel de-al doilea capat de cerere, reclamanta învedereaza în esenta ca, contractul de vânzare-cumparare actiuni nr.70/2000 cuprinde clauza expusa în art.8.5 potrivit careia pârâta se obliga sa exploateze suprafata de 2.658 ha conform prevederilor stipulate în contractul de concesiune încheiat cu ADS art.8.19.1, astfel încât, fata de dispozitia cuprinsa în art.10.1 „daca o clauza a contractului este declarata nula, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta nulitate, se solicita a se constata imposibilitatea de executare a acesteia caducitatea si nulitatea privitoare la investitiile aport de capital, ce trebuiau realizate”.

Pârâta M. A. P. si D. R.a formulat întâmpinare invocând pe cale de exceptie lipsa calitatii procesuale pasive, cu motivatia în esenta ca, ADS-ul se subroga în obligatiile asumate de MAPAM, în cadrul contractelor de concesionare, potrivit legii nr.268/2001, iar pe fondul actiunii, solicita a se dispune respingerea actiunii ca nefondata.

Prin întâmpinare, copârâta ADS solicita a se dispune respingerea actiunii ca nefondata, cu motivatia în esenta ca, reclamanta nu a fost pusa în posesie din motive obiective, datorita retrocedarilor de teren si nici nu i-a fost calculata redeventa datorita situatiei de fapt sus expuse, iar potrivit cap.8 art.8.1 lit.f din contractul de concesiune în cazul în care suprafata de teren obtinuta în urma revendicarilor este egala cu suprafata concesionata, contractul înceteaza de drept, fara trecerea vreunui termen, prin denuntare unilaterala de catre concedent, dupa eliberarea terenului de recolta.

Prin sentinta civila nr.959/COM/22.03.2005 Tribunalul Constanta – Sectia comerciala, respinge ca nefondata exceptia lipsei de interes invocata de pârâta A.D.S., respingând totodata în totalitate ca nefondata, actiunea formulata de reclamanta S.C.G.LNB SRL cu aprecierea în esenta ca,în speta ne aflam în prezenta unei imposiblitati relative, adica numai pentru reclamanta, si în acest caz obiectul – actului este valabil, iar în caz de neexecutare culpabila din partea debitorului este angajata raspunderea sa civila.

Împotriva acestei hotarâri, în termen a declarat apel reclamanta criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu motivatia în esenta ca:

– în mod total eronat instanta de fond retine ca, cele doua contracte au caracter distinct, cu efecte juridice separate, atât timp cât, în fiecare dintre ele sunt înserate clauze de valabilitate si conditionarea este reciproca, evidenta, interdependenta, fara a se mai lua în discutie textul de lege în temeiul caruia au fost încheiate;

– gresit s-a retinut de catre instanta de fond, ca punerea în posesie nu a avut loc din motive obiective atât timp cât, pârâta ADS desi notificata în nenumarate rânduri nu a procedat la punerea reclamantei în posesie timp de 2 ani;

– apreciaza apelanta ca, se afla în acelasi moment cu acela al semnarii contractului, în speta neputând fi vorba nici de risc contractual, atât timp cât contractul nu a intrat în vigoare.

Prin întâmpinare, intimata A.D.S. solicita a se dispune respingerea apelului ca nefondat.

Apelul este nefondat urmând a fi respins conform art.296 Cod pr.civila apreciaza Curtea,pentru urmatoarele considerente în esenta:

Contractul de concesiune intervenit între parti nu poate fi sanctionat cu nulitate absoluta pentru lipsa obiectului, întrucât potrivit clauzelor contractuale partile de comun acord, au previzionat situatia retrocedarilor,si consecintele juridice ce decurg din aceasta situatie obiectiva.

Astfel, potrivit clauzei înserate la cap.8, 8.1 lit.f din contractul nr. 70/15.11.2000 se prevede: „la aplicarea Legii nr.1/2000 în cazul în care suprafata de teren obtinuta în urma revendicarilor este egala cu suprafata concesionata, prezentul contract înceteaza de drept”.

Asa fiind, instanta apreciaza ca, retrocedarea integrala a suprafetei concesionate nu conduce la aplicarea sanctiunii nulitatii absolute a contractului de concesiune, aceasta cu atât mai mult cu cât la momentul încheierii contractului, suprafata de teren exista în patrimoniul societatii, ulterior fiindu-i aplicata legislatia fondului funciar.

Fata de dispozitiile art.969 Cod civil conform cu care, conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante, este evident ca, odata cu semnarea contractului de concesiune, apelanta si-a însusit clauzele contractuale cuprinse în acesta, asumându-si totodata si riscul contractual, iar punerea în posesie nu a putut fi realizata din motive obiective atât timp cât aceste motive au fost avute în vedere la încheierea contractului.

Legal si temeinic s-a retinut de catre instanta de fond ca, fiecare dintre cele doua contracte au caractere distincte, cu efecte juridice separate, investitiile prevazute în fiecare dintre ele fiind distincte, intimata obligându-se la realizarea unui program investitional distinct, obiectul lor fiind diferit.

Apreciindu-se ca, nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotarârii apelate, vazând si dispozitiile art.296 Cod pr.civila, instanta de control constata ca urmeaza a dispune respingerea apelului ca nefondat.

Decizia civila nr.210/COM/07 iulie 2005

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro