404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Societati comerciale. Contestatie la executare. Interferenta dispozitiilor Legii nr.31/1990 modificata. Constatarea nulitatii actului constitutiv

Societati comerciale. Contestatie la executare. Interferenta dispozitiilor Legii nr.31/1990 modificata. Constatarea nulitatii actului constitutiv

Constatarea nulitatii actului constitutiv al societatii nu determina repunerea partilor în situatia anterioara încheierii actului întrucât, prevederile dreptului comun sunt înlaturate, fiind aplicabile dispozitiile legii speciale art.59 din Legea nr.31/1990 republicata.

La data de 05.08.2004 contestatoarea S.C.Eforie SA în contradictoriu cu intimata B. R. D. – G. S. G. – Centrala Bucuresti, a formulat contestatie la executare împotriva actelor de executare începute în cadrul dosarului de executare nr.BRD – 22/2004 al Biroului Executorului Judecatoresc G. I. E.

Totodata solicita suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei.

Cererea a fost înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.7679 din 05.08.2004.

În motivarea cererii, contestatoarea arata ca la constituirea societatii, în anul 1980, în baza Legii nr.15/1990 si a HG nr.1041/1990, prin OMT nr.154/1991 i.au fost date în proprietate o serie de active printre care si activul Vila Mimoza.

S.C.B. SRL s-a constituit prin asocierea dintre S.C.E. SA si A.T.&T.SRL conform contractului de societate autentificat sub nr.6746/16.03.1992, contract ce a fost de asemenea anulat prin sentinta civila nr.199/22.04.1998 a Tribunalului Constanta, hotarâre prin care s-a dispus si dizolvarea acestei societati.

Întrucât nulitatea unui act opereaza cu efect retroactiv, sustine contestatoarea, în sensul ca activul Vila M.nu a fost înstrainat niciodata din patrimoniul S.C.E. SA, este tert vatamat prin executarea pornita de intimata în temeiul titlului executoriu – decizia nr.55/2002 a Curtii Supreme de Justitie împotriva S.C.B., ca parte responsabila civilmente.

În drept, invoca disp.art.403 al.1 Cod pr.civila si art.168 Cod pr.penala pentru cererea de ridicare a masurii sechestrului asigurator instituit de Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie în data de 13.11.1998.

În dovedirea actiunii a înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri.

În termen legal, intimata a formulat întâmpinare pe calea careia a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neîntemeiate invocând, în esenta, urmatoarele motive:

În fapt, prin contractul de societate autentificat sub nr.6747/16.03.1992 la Notariatul de Stat Judetean Constanta, încheiat între S.C.E. SA si S.C.A. T&T SRL – T. &T. S.C.E. a adus ca aport la capitalul social dreptul de proprietate asupra întregului Complex Hotelier B., ulterior prin act aditional partile au decis majorarea capitalului social al S.C.Belona contestatoarea aportând o serie de bunuri.

De asemenea, prin sentinta civila nr.199/22.04.1998 a Tribunalului Constanta s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de societate nr.6746/16.03.1992, iar prin sentinta civila nr.1549/1999 a Tribunalului Constanta a dispus, la cererea S.C.Eforie SA evacuarea S.C.Belona din activele aportate de contestatoare la capitalul social.

În ce priveste sentinta civila nr.199/22.04.1998 aceasta nu aduce atingere drepturilor pe care tertii le-au dobândit împotriva S.C.Belona, nu este opozabila intimatei.

Prin aceasta decizie instanta a respins capatul de cerere privind lichidarea S.C.B.

De altfel, conform art.59 al.1 din Legea nr.31/1990, declararea nulitatii societatii nu aduce atingerea actelor încheiate în numele sau, iar potrivit alin.2 al aceluiasi articol, nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna credinta nulitatea societatii.

În aceste conditii SC B. are personalitate juridica fata de terti, capacitatea ei juridica fiind limitata la lichidarea acesteia, ceea ce presupune inclusiv achitarea datoriilor fata de creditori.

În sustinerea apararilor invocate a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Prin sentinta civila nr.13530/2004 Judecatoria Constanta a respins contestatia ca nefondata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca S.C.B.SRL s-a înfiintat la 16.03.1992 prin asocierea dintre S.C.E. SA si A. T. & T. SRL, conform contractului de societate autentificat sub nr.6746/1992 la Notariatul de Stat Judetean Constanta, iar S.C.E. S.A. a adus la constituirea capitalului social Complex Hotelier B., cu mijloacele fixe în valoare de 30.200.000 lei reprezentând 45% din capitalul social total.

Prin sentinta civila nr.199/1998, ramasa irevocabila, prin respingerea apelului si a recursului, s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de societate autentificat sub nr.6746/1992 si s-a dispus dizolvarea societatii B., find respins capatul de cerere privind lichidarea societatii.

Conform art.58 din Legea nr.31/1990 modificata, hotarârea privind constatarea nulitatii societatii nu are efect retroactiv, lichidarea societatii urmeaza sa fie stabilita prin procedura reorganizarii judiciare.

Împotriva acestei solutii a declarat apel S.C.T.H.R. M. N. S.A., pentru urmatoarele motive:

– titlul executoriu reprezentat de sentinta Curtii Supreme de Justitie a fost dat în contradictoriu cu S.C.Atlas Tourism and Trading SRL, S.C.Belona SRL si nu cu S.C.Eforie SA;

– inaplicabilitatea în cauza a prevederilor art.58 din Legea nr.31/1990 modificata, instanta facând confuzie între nulitatea actului constitutiv si societatea nelegal constituita;

– nulitatea actelor de executare, raportata la vânzarea la licitatie si a terenurilor pe care se afla activele;

– caracterul nefondat al celorlalte aparari ale intimatei, respectiv lipsa formalitatilor de înregistrare, neopozabilitatea sentintei civile nr.199/1998, neaducerea la cunostinta instantei despre solutia privind constatarea nulitatii absolute a actelor constitutive, care a fost publicata în M.Of. nr.1406/1999;

– prin sentinta civila nr.199/1998 s-au repus partile în situatia anterioara încheierii actului.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei apelate în raport cu criticile aduse curtea constata ca apelul este nefondat din urmatoarele considerente:

Prin sentinta civila nr.199/1998 pronuntata de Tribunalul Constanta si ramasa definitiva si irevocabila, ca urmare a respingerii apelului si recursului s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de societate autentificat sub nr.6746/1992 la Notariatul de Stat Judetean Constanta, privind constituirea S.C.B. SRL, a dispus dizolvarea acestei societati si a respins capatul de cerere privind lichidarea S.C.B. SRL.

Conform art.56 lit.a din Legea nr.31/1990, societatea comerciala poate fi declarata nula când lipseste actul constitutiv. Nulitatea actului constituiv echivaleaza cu lipsa acestui act constitutiv.

Sentinta civila sus mentionata a constatat nulitatea actului constitutiv al S.C.B. SRL, ca urmare a consimtamântului S.C.E.SA în prezent S.C.T.H.R. M.N. S.A.

Ca atare, asa cum s-a aratat lipsa consimtamântului determina lipsa actului constitutiv, situatie reglementata de art.56 lit.a din Legea nr.31/1990.

În ceea ce priveste lichidarea societatii ca urmare a dizolvarii sale, conform art.58 din Legea nr.31/1990, nimic nu o împiedica pe apelanta sa initieze si aceasta procedura daca are un interes în cauza.

Faptul ca initial s-a respins cererea de lichidare nu are relevanta, instanta prin sentinta civila nr.199/1998, motivând aceasta solutie ca prematur initiata, recomandându-se chiar procedura reorganizarii judiciare.

Astfel, sustinerea apelantei în sensul ca instanta de fond a facut confuzie între nulitatea actului constitutiv si societatea nelegal constituita nu se justifica.

Conform art.59 din legea nr.31/1990, declararea nulitatii societatii nu aduce nici o atingere actelor încheiate în numele sau, societatea si nici o asociatie neputând opune tertilor de buna credinta nulitatea societatii.

Potrivit textului legal sus mentionat, singura posibilitate a apelantei de a opune nulitatea actului constitutiv al S.C.B. SRL, era sa rastoarne prezumtia bunei-credinte a creditoarei.

Oricum aceasta prezumtie nu a fost înlaturata, instanta de fond, corect a aplicat dispozitiile art.59 din Legea nr.31/1990, care au avut drept consecinta respingerea contestatiei.

În legatura cu nulitatea actelor de executare raportata la licitatia terenului, instanta retine urmatoarele:

Prin certificatul de atestare emis în temeiul H.G. nr.834/1991 s-a recunoscut ca terenul aferent vilei M., este proprietatea detinatorului activului din 1990 (înfiintat prin HG nr.1041/1990).

Acest certificat are caracter declarativ de drepturi si neconstitutiv, iar faptul ca Vila Mimoza, face parte din patrimoniul S.C.B. SRL si terenul este proprietatea sa, fiind aferent acestui activ, pentru care s-a clarificat situatia juridica ulterior.

În raport de cele mai sus aratate, executorul bancar corect a declansat procedura executarii silite si cu privire la teren (proces-verbal de situatie al bunului).

Hotarârea judecatoreasca prin care s-a constatat nulitatea S.C.B. nu este opozabila intimatei pârâte. În sprijinul celor aratate este si art.59 din Legea nr.31/1990, lege speciala, care reglementeaza efectele unei astfel de hotarâri fata de terti.

În legatura cu lipsa formalitatilor de înregistrare, acestea potrivit art.7 al.2 din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.34 al.5 si art.26 al.5 din aceeasi lege, nu va putea fi opusa de catre asociati tertilor.

În sensul celor mai sus sunt si prevederile art.59 din Legea nr.31/1990.

Nu poate fi retinuta nici sustinerea apelantei în sensul ca potrivit sentintei civile nr.199/1998 în baza caruia s-a constatat nulitatea actului constitutiv al societatii, a determinat repunerea partilor în situatia anterioara încheierii actului (respectiv preluarea bunului adus ca aport – Vila M.), întrucât în speta prevederile dreptului comun sunt înlaturate, fiind aplicabile dispozitiile legii speciale – art.59 din Legea nr.31/1990.

În ceea ce priveste titlul executoriu, într-adevar acesta nu a fost emis în contradictoriu cu S.C.E. S.A. respectiv S.C.T.H.R. M.N. dar executarea priveste un bun al S.C.B. SRL, împotriva caruia exista titlu, apelanta contestatoare având calitatea de tert, fata de titlu executoriu.

Ca atare, având în vedere considerentele sus expuse, instanta va respinge apelul ca nefondat în baza art.296 Cod pr.penala.

Decizia civila nr.213/COM/04 iulie 2005

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro