404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Societati comerciale.Constatarea rezilierii contractului de asociere în participatiune. Neîndeplinirea clauzelor contractuale.

Societati comerciale.Constatarea rezilierii contractului de asociere în participatiune. Neîndeplinirea clauzelor contractuale.

Conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante conform art.969 Cod civil, astfel ca, clauza de reziliere de plin drept pentru neplata unei rate din sumele datorate înserata în contract si însusita de ambele parti determina admisibilitatea actiunii.

Prin actiunea adresata Tribunalului Constanta – Sectia Comerciala si înregistrata sub nr.2650/COM/25.03.2004, reclamanta S.C.C. S. S.A. a chemat în judecata pe pârâta S.C.E. SRL, solicitând ca prin hotarâre judecatoreasca sa se constate rezilierea contractului de asociere în participatiune nr.874/10.05.1996, sa se dispuna ca o consecinta a rezilierii contractului evacuarea pârâtei din imobilul Laborator si Bufet „D.” situat în Eforie Sud, cu cheltuieli de judecata.

Motivând actiunea, reclamanta învedereaza în esenta ca, partile au perfectat contractul de asociere în participatiune nr.874/1996 al carui obiect era acela de realizare de catre partile asociate în conditii de calitate si profitabilitate a activitatii de productie si desfacere produse patiserie-cofetarie în cadrul Laboratorului si Bufetului „Debarcader”, proprietatea reclamantei.

Sustine reclamanta ca, pârâta se obliga prin contract sa achite integral si la termen o suma minima anuala garantata, iar neplata acestei sume antreneaza rezilierea contractului în virtutea pactului comisoriu de gr.IV stipulat expres, impunându-se constatarea rezilierii contractului cu consecinta evacuarii pârâtei din spatiul comercial c e a constituit obiectul asocierii.

Prin întâmpinare s-a solicitat de câtre pârâta a se dispune respingerea actiunii ca nefondata,iar pe calea unei cereri reconventionale, pârâta solicita a se constata în favoarea sa un drept de creanta rezultat din îmbunatatiri, dotari si reparatii aduse imobilului proprietatea reclamantei – evaluata provizoriu la suma de 30.000.000 lei – precum si instituirea unui drept de retentie asupra bunului pâna la achitarea integrala a sumei ce va reprezenta dreptul de creanta.

Prin sentinta civila nr.8307/COM/11.11.2004 Tribunalul Constanta admite cererea principala ca fondata,constatând reziliat contractul de asociere nr.874/10.05.1996 intervenit între parti din culpa pârâtei reconveniente cu consecinta evacuarii pârâtei din spatiul comercial litigios .

Prin aceeasi hotrarâre, se repinge ca nefondata cererea reconventionala referitoare la instituirea unui drept de retentie asupra aceluiasi spatiu comercial, pârâta fiind obligata la plata sumei de 3.193.000 lei cheltuieli de judecata în favoarea reclamantei.

Pentru a pronunta sus mentionata hotarâre, instanta a retinut aplicabilitatea în cauza a dispozitiilor art.1079 Cod civil, cu referire la clauzele cuprinse în contractul de asociere intervenit între parti si aplicarea art.969 Cod civil.

Împotriva acestei hotarâri, în termen a declarat apel pârâta reconvenienta S.C.E. SRL criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu urmatoarea motivatie în esenta:

– în mod gresit instanta de fond nu a avut în vedere ca intimata reclamanta S.C.Carmen Silva 2000 SA a interpretat în mod abuziv clauzele contractuale, constatând astfel, rezilierea contractului fara a tine seama de întreg material probator administrat în cauza si de împrejurarea ca apelanta si-a respectat obligatiile de plata asumate prin contract;

– în mod gresit instanta de fond a retinut ca apelanta nu si-a îndeplinit obligatia de plata a creantei prevazuta cu titlu de suma minima anuala garantata pentru anul 2001 si în continuare;

– în mod nelegal si netemeinic instanta a procedat la respingerea cererii reconventionale fara a examina probatoriul administrat în cauza, reconvenienta fiind pusa într-o situatie imposibila, urmare a promovarii actiunii de fond.

Prin întâmpinare, intimata solicita respingerea apelului ca nefondat, iar la termenul de judecata din 27 iunie 2005,apelanta depune la dosarul cauzei adresa nr.110/26.04.2005 emisa de S.C.C. S.2000 SA catre S.C.E. SRL si prin care se arata ca, consiliul de administratie a aprobat la 22.04.2005 achitarea debitului în valoare de 303.174.748 lei conform esalonarilor propuse de apelanta, cu conditia achitarii integrale a penalitatilor în suma de 734.446.766 lei pâna la 31.12.2005.

Apelanta depune la dosar oferta de plata adresata intimatei (fila 31) si situatia de plata (filele 32-35) inclusiv chitante fiscale pentru materiale de întretinere.

Apelul este nefondat urmând a fi respins conform art.296 Cod pr.civila pentru urmatoarele considerente în esenta, apreciaza Curtea:

Partiile au perfectat contractul de asociere nr.874/10.05.1996 pe structura activului „Laborator si Bufet Debarcader”, având drept obiect realizarea în conditii de calitate si profitabilitate a activitatii de productie si desfacere produse de patiserie si cofetarie, scop în care intimata reclamanta a pus la dispozitia pârâtei imobilul litigios, iar apelanta pârâta s-a angajat a plati asociatului o cota din profitul brut, dar numai putin de o suma minima garantata anual, care se actualizeaza pâna la data de 01.04. în raport de rata inflatiei.

Astfel cum rezulta din clauzele contractului art.6.5 partile au stipulat expres ca „neplata unei rate da dreptul asociatului sa denunte unilateral contractul fara îndeplinirea altor formalitati”conform art.1079 Cod civil, pentru ca în art.7 al.2 sa se fi stipulat ca „investitiile imobiliare efectuate pe cheltuiala proprie a asociatului pentru lucrari de amenajare, extindere, modernizare si intimizare se considera amortizate la încetarea termenului contractual, ramânând în proprietatea S.C.C. S.2000 SA , asociatul neavând drept de retentie asupra spatiului”.

Legal si temeinic instanta de fond a apreciat asupra disp.art.969 Cod civil, conform cu care conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante, situatie în raport de care, s-a concluzionat asupra administrarii unui probatoriu ce nu a demonstrat îndeplinirea de catre pârâta reconvenienta si apelanta a obligatiei de plata a creantei prevazuta cu titlu de suma minima anuala garantata pentru anul 2001 si în continuare.

Ca situatia de fapt este aceasta, o dovedeste si probatoriul administrat în apel,si din care rezulta ca, partile au tranzactionat asupra cuantumului debitului si penalitatilor de întârziere în plata acestuia, astfel încât, legal si temeinic s-a procedat la admiterea actiunii ca fondata, constatîndu-se rezilierea contractului de asociere.

În ceea ce priveste cererea reconventionala, instanta apreciaza ca în mod legal si temeinic a fost respinsa ca nefondata de catre instanta de fond, deoarece prin chiar clauzele contractuale partile au înlaturat posibilitatea instituirii vreunui drept de retentie.

În ceea ce priveste dreptul de creanta solicitat a fi retinut prin cererea reconventionala,se constata ca, acesta era constituit din contravaloarea îmbunatatilor aduse imobilului litigios, ori, prin aceleasi clauze contractuale sus citate, partile au stipulat expres situatia „investitiilor imobiliare efectuate”, astfel încât, si sub acest aspect sustinerile facute de apelanta sunt nefondate urmând a fi respinse.

Se va retine ca, clauza de reziliere de plin drept pentru neplata unei rate din sumele datorate este inserata în art.6.5 al.2 din contract fiind însusita de ambele parti, astfel încât, neexistând motive pentru a se dispune reformarea hotarârii apelate, vazând si disp.art.296 Cod pr.civila, instanta respinge apelul ca nefondat.

Decizia civila nr.208/COM/04 iulie 2005

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro