404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Reductiunea testamentului. Rezerva si calitatea disponibila se calculeaza nu în raport de valoarea donatiilor facute de defunct ci în raport de întreg patrimoniul ce a apartinut.

DOMENIUL : REDUCTIUNE(donatii, liberalitati)

Reclamanta C.A.V., în contradictoriu cu pârâtul D.M.O., a solicitat instantei ca prin hotarâre judecatoreasca sa dispuna reductiunea testamentului autentificat sub nr.4681/1999 prin care tatal reclamantei a testat întreaga sa avere mobila în favoarea pârâtului.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca este unica mostenitoare legala a defunctului C.O.V.A., decedat la 29.10.1999, în calitate de fiica.

Averea defunctului se arata ca a fost în mod substantial micsorata prin testamentul a carui reductiune se solicita, prin care acesta a testat în favoarea pârâtului întreaga sa avere mobila, precum si ca urmare a înstrainarii catre pârât a imobilului situat în Constanta, B-dul Tomis nr.147.

Mai sustine reclamanta ca potrivit certificatelor de mostenitor nr.240/1999 si nr.247/1999 eliberate de B.N.P.Iosif Mariana a cules din mostenirea defunctului doar sumele de bani depuse la F.N.A. Banca de Credit Industrial si Comercial si B.C.R. si ca testamentul întocmit în favoarea defunctului îi încalca rezerva succesorala.

Prin sentinta civila nr.13914/27.10.2003 Judecatoria Constanta a respins actiunea reclamantei ca nefondata.

Pentru a hotarî în acest sens prima instanta a retinut ca, în calitate de descendenta a defunctului C.O.V.A.,reclamanta a dobândit întreaga masa succesorala ramasa de pe urma acestuia si ca la data deschiderii succesiunii aceasta era compusa din 85.235.000 lei reprezentând echivalentul unitatilor detinute de defunct la Fondul National de Acumulare si Fondul National de Investitii si 1010,05 dolari SUA reprezentând suma depusa si dobânzile aferente înscrise în cont deschis la Banca de Credit Industrial si Comercial S.A.

Bunurile testate de defunct în favoarea pârâtului, prin testamentul autentificat sub nr.468/29.09.1999 includ mobilier, covoare, biblioteca cu carti, 2 televizoare si tablouri si au o valoare totala de 88.094.290 lei, conform expertizei tehnice efectuata în cauza si suplimentului la aceasta.

Stabilind valoarea concreta a rezervei succesorale, respectiv a partii de ˝ din patrimoniul defunctului, la suma de 86.664.645 lei si 505,025 dolari SUA instanta a constatat ca prin testamentul lasat pârâtului nu s-a depasit cotitatea disponibila si ca dispozitiile art.841 Cod civil nu au fost încalcate, rezerva succesorala a reclamantei fiind respectata.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat apel reclamanta.

Curtea de Apel Constanta prin decizia civila nr.894 din 8 septembrie 2004 a respins ca nefondat apelul civil declarat de reclamanta C.A. împotriva sentintei civile nr.13914 din 27 octombrie 2003, pronuntata de Judecatoria Constanta.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta criticând solutia ca fiind netemeinica si nelegala, întemeindu-si recursul pe dispozitiile art.304 pct.7 si 9 Cod pr.civila, în sensul ca hotarârea nu cuprinde motivele pe care se sprijina, iar decizia pronuntata este lipsita de temei legal, fiind data cu încalcarea legii.

Astfel, instantele nu au luat în calcul contravaloarea apartamentului vândut si încasat de intimatul pârât.

De asemenea, solutia este nelegala, întrucât au luat în calcul si sumele de bani, desi nu s-a dovedit ca ele sunt cele indicate de pârât si nici ca au fost încasate de recurenta.

Examinând motivele de recurs si verificând probele administrate, instanta retine ca recurenta-reclamanta, în calitate de descendent al defunctului sau tata C. O.V.A., decedat la data de 29 octombrie 1999, a solicitat reductiunea testamentului autentificat sub nr.4681/29 septembrie 1999 prin care defunctul a lasat întreaga avere mobila intimatei pârâte D. M.O.

Drept urmare, intimatul a obtinut prin testament întreaga masa succesorala existenta la deschiderea succesiunii.

În acest sens, se retine ca recurenta este mostenitor rezervator, iar conform art.841 Cod civil liberalitatile facute prin acte testamentare nu pot trece de jumatatea bunurilor dispunatorului daca la moarte-i lasa un copil legitim.

Pe cale de consecinta, corect cele doua instante au admis cererea si au dispus reductiunea testamentului pâna la cotitatea disponibila.

Critica privind compunerea masei succesorale urmeaza a fi înlaturata cu motivarea ca rezerva succesorala este acea parte a mostenirii care este sustrasa actelor cu titlu gratuit al celui care lasa mostenirea.

Prin urmare, rezerva si cotitatea disponibila se calculeaza nu în raport de valoarea donatiilor facute de defunct, ci în raport de întreg patrimoniul ce a apartinut acesteia determinat conform prevederilor art.849 Cod civil care dispune ca aceasta operatiune presupune stabilirea valorii bunurilor existente în patrimoniul defunctului la deschiderea succesiunii,scaderea din aceasta masa de bunuri a datoriilor si adaugarea, prin calcul, a valorii donatiilor facute de defunct în timpul vietii.

În acelasi context nu a fost inclusa în masa de partaj valoarea apartamentului înstrainat în timpul vietii defunctului.

Decizia civila nr.805/C/7.12.2005

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro