404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Legea nr. 8/1996. Obligatia utilizatorului de opere muzicale de a obtine din partea organismului de gestiune colectiva autorizatie prin licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale si de a plati remuneratiile stabilite prin Decizia ORDA nr. 365

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr. 1129/88/2007, reclamanta Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România –Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA) a chemat în judecata pe pârâtul Municipiul Tulcea, prin Primar, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna:

– obligarea pârâtei la plata, cu titlu de daune interese a sumei reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizata prin comunicare publica a operelor muzicale de catre UCMR – ADA în cadrul spectacolului Euro-Revelion 2007 organizat în data de 31.12.2006 de Municipiul Tulcea, precum si pentru alte spectacole organizate în aceasta perioada de Municipiul Tulcea potrivit pct.17 din Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica, Titlul II publicata prin Decizia ORDA nr.365/2006 din M.Of.857/19.10.2006.

– obligarea pârâtei sa plateasca UCMR – ADA remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publica a operelor muzicale în cadrul spectacolului Euro – Revelion 2007, remuneratii reprezentând 5% din bugetul de cheltuieli al acestui spectacol si al altor spectacole organizate de catre aceasta ulterior datei de 31.12.2006, dar nu mai putin de 3000 RON/spectacol, astfel cum prevede Metodologia publicata în M.Of.Partea I nr.857/19.10.2006 prin Decizia ORDA nr.365/2006, Titlul II, Tabelul I, lit.A, pct.8,

– obligarea pârâtei la plata penalitatilor datorate pentru întârzierea la plata remuneratiilor reprezentând 2%/zi de întârziere, pentru remuneratiile datorate pentru perioada 01.01.2007 – data pronuntarii hotarârii,

– obligarea pârâtei, conform art.15 din Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica, Titlul II, sa comunice UCMR – ADA, raportul privind operele muzicale comunicate public în spectacolul Euro – Revelion 2007 si în alte spectacole muzicale desfasurate în orasul Tulcea,

– obligarea pârâtei sa încheie cu UCMR – ADA autorizatie licenta neexclusiva privind utilizarea prin comunicare publica a operelor muzicale în scop lucrativ, pentru urmatoarele spectacole, astfel cum prevede Titlul II din Metodologia publicata în M.Of. Partea I, nr.857/19.10.2006 prin Decizia ORDA nr.365/2006.

– obligarea pârâtei, conform art.139 al.14 lit.d din Legea nr.8/1996, sa publice pe cheltuiala sa dispozitivul hotarârii în 3 cotidiene de larga raspândire nationala, în termen de 3 zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii,

– obligarea pârâtei sa comunice instantei bugetul de cheltuieli pentru spectacolul Euro – Revelion 2007 sau dupa caz, totalitatea veniturilor din vânzarea biletelor pentru alte spectacole la care intrarea sa fie pe baza de bilet,

– obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca municipiul orasului Tulcea a organizat la data de 31 decembrie 2006 în Piata civica spectacolul de revelion „Euro – Revelion 2007”, eveniment muzical, cu prilejul caruia au interpretat public printre altele formatiile Vank, Parlament si alte trupe cunoscute, precum si artisti interpreti, invitati pentru acest eveniment, ai caror titulari de drepturi de autor sunt protejati de UCMR-ADA, potrivit art.13 lit.f, art.15 si art.123 indice 1, alin.1, lit.e din Legea nr.8/1996.

Pârâta, în calitate de organizator al spectacolului „Euro – Revelion 2007” avea obligatia, astfel cum prevede Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica Titlul II, publicata în baza Deciziei ORDA nr.365/2006 în M.Of.nr.857/19.10.2006, sa obtina din partea UCMR – ADA, autorizatie licenta neexclusiva pentru comunicarea publica a operelor muzicale si sa plateasca remuneratiile cu titlu de drepturi patrimoniale de autor.

Legea 8/1996 – legea dreptului de autor si a drepturilor conexe modificata, la art.15 reglementeaza definitia comunicarii publice.

În cauza, fiind vorba de un eveniment care s-a desfasurat în spatiu public, cu accesul publicului gratuit, remuneratia procentuala datorata se calculeaza prin aplicarea procentelor din coloana I a tabelelor din titlul II al Metodologiei asupra bazei de calcul, astfel cum sunt reglementate în art.6 si 8 din actul normativ amintit (pct.8 din Tabelul nr.1), respectiv 5% asupra bugetului de cheltuieli, astfel cu,m aceasta este definita la art.8.

Prin sentinta civila nr. 1675/28.09.2007 Tribunalul Constanta a admis actiunea reclamantei în parte si a obligat pârâta sa plateasca reclamantei suma de 7710 lei (inclusiv TVA) cu titlu de daune interese. S-a respins capatul de cerere privind obligarea pârâtei la comunicarea raportului privind operele muzicale din spectacolul „EURO-REVELION 2007” si pentru alte spectacole, capetele de cerere ce vizau obligarea pârâtei sa obtina licenta neexclusiva pentru urmatoarele spectacole si sa publice dispozitivul hotarârii în 3 cotidiene de larga raspândire, ca nefondate.

S-a luat act de renuntarea reclamantului la judecata capatului de cerere privind plata remuneratiilor de 5 % din bugetul de cheltuieli al spectacolului si capatul de cerere privind plata penalitatilor de întârziere.

Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut ca prin organizarea spectacolului „Euro-Revelion 2007” unde au fost invitati artisti si formatii care interpreteaza opere muzicale, pârâta a dobândit calitatea de utilizator în sensul pct. 2 Titlul II al Deciziei nr. 365/10.10.2006, calitate în care îi incumba obligatia stipulata de pct. 3 al Titlului II al Deciziei 365/10.10.2006 privind Metodologia de utilizare a operelor muzicale prin comunicare publica, în sensul de a obtine din partea organismului de gestiune colectiva a dreptului de autor de opere muzicale, cu cel putin 5 zile înaintea oricarei utilizari prin comunicare publica a operelor muzicale – autorizatie prin licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale si sa plateasca remuneratiile stabilite potrivit tabelelor cuprinse în acelasi titlu.

Cum pârâta nu a facut demersuri pentru obtinerea unei asemenea autorizatii, devin aplicabile disp. art. 17 din Titlul II al Decizei nr. 365/10.10.2006, conform carora pentru comunicarea publica a operelor muzicale în scop lucrativ, fara autorizatie, prin licenta neexclusiva din partea organismului de gestiune colectiva a dreptului de autor de opere muzicale, utilizatorii vor plati acestuia cu titlu de daune interese, o suma reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizata, respectiv suma de 7710 lei.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a adeclarat recurs Municipiul Tulcea, prin Primar, criticând-o pentru nelegalitate conform art. 304 pct. 9 C.proc.civila.

Recurenta a sustinut ca debitul stabilit în sarcina sa în cuantum de 7710 lei a fost stabilit prin raportare la dispozitiile Deciziei nr. 365/2006 referitoare la Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicarea publica si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale. Aceasta decizie, în partea introductiva face trimitere la dispozitiile unei alte decizii – Decizia nr. 224/2006 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pentru comunicare publica si drepturile cuvenite autorilor de opere muzicale – si, în componenta acestei comisii, pârâta nu a avut nici un reprezentant.

În conditiile în care pârâta nu a participat la negocieri, nu se poate retine în sarcina sa obligatia de plata a sumei de 7710 lei, neavând calitate procesuala pasiva.

Prin întâmpinare, intimata reclamanta a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând hotarârea recurata în raport cu criticile pârâtei se constata ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Prima instanta a retinut în mod corect situatia de fapt, respectiv împrejurarea ca pârâtul Municipiul Tulcea a organizat la data de 31 decembrie 2006 în locatia „Piatia Ciresica” spectacolul „Euro-Revelion 2007” eveniment muzical cu prilejul caruia au interpretat public prin altele, formatiile „VANK”, „DATINA”, „PARLAMENT” si alte trupe cunoscute precum si artisti, interpreti, invitatii acestui spectacol fiind titulari de drepturi de autor protejate de reclamanta în baza Legii 8/1996.

Potrivit dispozitiilor art. 124 din Legea 8/1996 a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, cu modificarile ulterioare, organismele de gestiune colectiva au ca principal obiect de activitate colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale a caror gestiune le este încredintata.

În acest context, UCMR – ADA a actionat în instanta recurenta-pârâta în calitate de organism de gestiune colectiva, desemnat unic colector al remuneratiilor cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, conform Deciziei ORDA nr. 3/1997.

Totodata, potrivit art. 1312 alin. 2 din Legea 8/1996, a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, cu modificarile ulterioare, metodologiile publicate, sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat.

Având în vedere aceste aspecte, Decizia ORDA nr. 365/2006 prin care s-a publicat în Monitorul oficial nr. 857/19.10.2006 Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale este întrutotul opozabila recurentei-pârâte, chiar daca aceasta nu a facut parte din comisia de negociere.

De altfel, pârâta nici nu putea sa faca parte din comisia de negociere a metodologiei, întrucât din aceasta comisie nu pot face parte toti utilizatorii ci doar structurile asociative ale acestora si câte un reprezentant al primilor trei utilizatori majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata a acestora în domeniu, cu conditia ca acestea sa fie declarate la ORDA (art. 131 alin. 2 lit. „b” din Legea 8/1996, cu modificarile ulterioare).

Asadar recurenta – pârâta nu este asociatie a utilizatorilor si nici nu face parte din primii trei utilizatori stabiliti pe baza cifrei de afaceri, întrucât nu are cifra de afaceri.

În acest cotext, în mod corect prima instanta a retinut ca pârâta are calitate procesual pasiva si întrucât, anterior organizarii spectacolului „Euro-Revelion 2007”, nu a facut demersuri pentru obtinerea, din partea organismului de gestiune colectiva, a drepturilor de autor de opere muzicale, autorizatiei prin licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale, fiind încalcate astfel dispozitiile pct. 3 din Titlul II al Deciziei 365/10.10.2006, datoreaza cu titlu de daune interese, o suma reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizata.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 C.pr.civila, se va respinge ca nefondat recursul pârâtei.

Decizia civila nr. 16/C/23.01.2008

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro