404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Legea nr. 7/1996. Plângere impotriva incheierii de respingere a cererii de intabulare. Depunerea unor acte noi in caile de atac. Consecinte asupra cererii de intabulare.

Interpretând prevederile art. 55 din Regulament, în practica judiciara s-a decis ca nici în calea de atac nu pot fi avute în vedere alte înscrisuri decât cele depuse initial, de natura sa duca la întregirea cererii de înscriere. Aceasta deoarece încheierea de carte funciara se pronunta în temeiul documentatiei atasate cererii de înscriere, depuse initial, conditii în care în calea de atac declarata împotriva încheierii de respingere nu pot fi avute în vedere alte înscrisuri, care tind la modificarea cererii, caci odata înregistrata, cererea de înscriere nu mai poate fi întregita, fiind necesara înregistrarea unei noi cereri.

La 4 iulie 2008 petenta SC V. SA a formulat plângere împotriva încheierii nr. 22403/26.03.2008 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta si a solicitat întabularea dreptului de folosinta asupra terenului în suprafata de 836,58 mp si întabularea dreptului de proprietate asupra activului spatiu comercial situat în Constanta, str. G. nr. 32, jud. Constanta (fost P.G. nr. 1).

Conform Încheierii nr. 22403 din 26.03.2008 au existat piedici la înscriere deoarece nu s-a depus hotarârea de inventariere a terenului si actul prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra constructiei

Se arata în plângerea formulata ca prin Hotarârea nr. 280/09.05.2008 Consiliul Local Constanta si-a dat acordul pentru înscrierea dreptului asupra terenului, iar în privinta constructiei s-a aratat ca aceasta a fost preluata de petenta SC V. SA, printr-un protocol încheiat cu A. Constanta, care a construit spatiul comercial, aspect care rezulta si din sentinta civila nr. 3595/18.11.1991 a Judecatoriei Constanta si din Actul Aditional nr. 1/1998 la Statutul societatii. Apreciaza petenta ca fisa mijlocului fix este o dovada suficienta a achizitionarii constructiei cu destinatia de spatiu comercial.

Prin sentinta civila nr. 18488/23.10.2008 Judecatoria Constanta a respins plângerea formulata de SC V. SA Constanta, cu motivarea ca nu au fost depuse la dosarul de întabulare deschis sub nr. 22043 hotarârea de inventariere a bunurilor ce apartin domeniului public sau privat al Municipiului Constanta si nici înscrisurile cerute conform art. 20 din Legea nr. 7/1996 pentru a se dovedi dreptul de proprietate asupra constructiei.

Apelul declarat de petenta SC V. SA împotriva sentintei nr. 18488/2008, pronuntata de Judecatoria Constanta, a fost respins ca nefondat prin decizia nr. 145/27.02.2009, Tribunalul Constanta retinând în motivare, ca si judecatoria, ca nu s-a facut dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra constructiei, lista de inventariere a mijlocului fix nefiind o asemenea dovada ceruta de art. 20 din legea publicitatii imobiliare, iar pentru teren nu exista carte funciara deschisa pe numele proprietarului, respectiv pe numele Municipiului Constanta, inventarierea terenului prin HCLM nr. 280/2008 nefiind suficienta pentru înscrierea dreptului de folosinta în favoarea petentei în ceea ce priveste suprafata de 836,58 mp.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs petenta SC V. SA Constanta care, invocând art. 304 pct. 8 si 9 din Codul de procedura civila, a sustinut ca în mod gresit a fost respinsa cererea de întabulare în conditiile în care a la data depunerii plângerii se complinise cerinta includerii terenului de 836,58 mp în lista de inventar a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Constanta, iar prin sentinta nr. 3695/1991 un judecator a confirmat includerea în capitalul social al societatii a spatiului comercial inventariat în lista mijloacelor fixe preluate de la A. Constanta.

Arata recurenta ca din actele depuse rezulta clar faptul ca A. Constanta a fost unul dintre beneficiarii Complexului Comercial Central P.G. si ca, tinând seama de efectul înscrierii în cartea funciara, acela de opozabilitate si nu de constituire a vreunui drept real, nu se justifica refuzul înscrierii dreptului sau.

În recurs petenta SC V. SA a înteles sa completeze cererea de înscriere în cartea funciara cu documente noi, depunând în scopul dovedirii dreptului de proprietate asupra constructiei: memoriu justificativ la Proiect nr.66/1975 „Amenajarea P.G.”, act de cooperare între ICS A. Constanta, ILF Constanta si A. Constanta pentru realizarea investitiei „Amenajarea P.G.”, proces verbal de receptie preliminara al obiectivului de investitii Amenajare P.G. încheiat la 5 august 1976, plan releveu al constructiei Spatiu comercial P+1 parter, autorizatie pentru executare lucrari nr. 19409/22.05.1975 pentru Amenajare P.G., eliberata la cererea ICS A., Aviz CTE Comun din 27 decembrie 1973 pentru lucrarea Amenajare P.G., Nota de aprobare nr. 2/29.01.1975, adrese.

Examinând legalitatea hotarârii recurate în raport cu motivele invocate de petenta SC V. SA, Curtea constata ca recursul nu este întemeiat, pentru urmatoarele considerente:

Petenta a solicitat întabularea dreptului de folosinta asupra terenului în suprafata de 836,58 mp si dreptul de proprietate asupra constructiei situate la adresa din Constanta, str. G. nr. 32, anexând cererii Acordul de întabulare teren emis de Primaria Constanta sub nr. 15179/21.03.2008, pentru dovedirea dreptului de folosinta, iar pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra constructiei depunând Act de cooperare între ICS A., ILF Constanta si A., Proces verbal de receptie din 5.08.1976 si Sentinta civila nr. 3595/C/1991 emisa de Judecatoria Constanta privind autorizare functionare, Actul aditional nr. 1/1998 si Fisa mijlocului fix întocmita în perioada 1976 – prezent.

Cererea de întabulare a fost respinsa de registratorul de carte funciara cu motivarea ca nu s-a depus hotarârea de inventariere a terenului si nici actul prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra constructiei. Încheierea astfel motivata este temeinica si legala.

Sustinerea petentei în sensul ca lipsurile constatate în încheierea de respingere au fost complinite deoarece la momentul formularii plângerii s-a depus Hotarârea nr. 280/09.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Constanta prin care terenul de 836,58 mp de la adresa din Constanta, str. G. nr. 32 a fost inventariat în domeniul privat al Municipiului Constanta, iar ulterior, în cursul solutionarii recursului, a fost depusa autorizatia pentru executare lucrari nr. 19409/1975 eliberata la cererea beneficiarului ICS A. si memoriul justificativ întocmit pentru Proiectul nr.66/1975 pentru Amenajarea P.G,, nu poate fi primita.

Într-adevar, desi petenta a depus odata cu plângerea formulata si hotarârea de inventariere a terenului si autorizatia de constructie, prin depunerea acestora dupa respingerea cererii de întabulare a avut loc o completare a cererii care nu poate fi primita.

Conform art. 55 alin. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, odata înregistrata, cererea nu mai poate fi modificata sau completata, fiind necesara înregistrarea unei noi cereri.

Interpretând prevederile art. 55 din Regulament, în practica judiciara s-a decis ca nici în calea de atac nu pot fi avute în vedere alte înscrisuri decât cele depuse initial, de natura sa duca la întregirea cererii de înscriere. Aceasta deoarece încheierea de carte funciara se pronunta în temeiul documentatiei atasate cererii de înscriere, depuse initial, conditii în care în calea de atac declarata împotriva încheierii de respingere nu pot fi avute în vedere alte înscrisuri, care tind la modificarea cererii, caci odata înregistrata, cererea de înscriere nu mai poate fi întregita, fiind necesara înregistrarea unei noi cereri.

Reconsiderarea practicii Curtii de Apel Constanta în sensul celor mentionate a fost determinata nu numai de argumentul de text dedus din art. 55 alin. 3 din Regulament – unde notiunea de „cerere” folosita în text poate comporta o acceptiune mai restrânsa (dreptul real sau personal si obiectul material la care se refera dreptul solicitat a fi înscris în cartea funciara) ori una mai larga (dreptul a carui înscriere se solicita si înscrisurile doveditoare ale dreptului) – dar si de interdictia expresa din art. 73 alin. 2 din Regulament („Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin caile de atac exercitate – cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului”), precum si de argumentul dedus din respectarea principiului prioritatii înscrierilor în cartea funciara, potrivit cu care orice înscriere produce efecte numai în folosul aceluia care a înregistrat primul cererea în cartea funciara, daca aceasta are acelasi obiect si este formulata împotriva aceluiasi antecesor tabular dar si din respectarea principiului legalitatii materiale, care guverneaza aceasta materie.

De asemenea, nu a putut fi ignorat nici argumentul dedus din caracterul necontencios al procedurii de înscriere în cartea funciara, care are ca efect lipsa autoritatii de lucru judecat a încheierilor date în aceasta materie, precum si dreptul solicitantului de a formula oricând o noua cerere de înscriere a dreptului sau, întregita cu înscrisurile obtinute dupa respingerea primei cereri.

Pe de alta parte, înscrisurile care au fost depuse de petenta în fundamentarea cererii de întabulare nu sunt suficiente pentru înscrierea dreptului sau de folosinta asupra terenului si a dreptului de proprietate asupra constructiei, instantele de fond si de apel retinând întemeiat legalitatea încheierii de respingere pronuntata de registratorul de carte funciara.

Astfel, acordul dat de Consiliul Local Constanta pentru instituirea în favoarea petentei a unui drept de folosinta pe terenul de 836,53 mp nu este suficient în lipsa actului care face dovada dreptului de proprietate al unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Constanta, asupra acestui teren, drept de proprietate a carui atestare se supune actelor normative speciale (ex: Legea nr. 213/1998) si pentru a carui opozabilitate este necesara înscrierea în cartile funciare speciale tinute de biroul de cadastru si publicitate imobiliara în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 7/1996.

De asemenea, procesul verbal de receptie preliminara a constructiei P.G., întocmit în august 1976 pentru beneficiarul ICS A. (în nume propriu si ca reprezentant conventional al A.), Actul de Cooperare, Fisa mijlocului fix – Magazin de caramida P.G. nr.1 si sentinta de autorizare a functionarii SC V. SA nu îndeplinesc cerinta instituita prin art. 20 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, respectiv aceea de a fi acte care fac dovada constituirii ori transmiterii valabile a dreptului de proprietate. Actele depuse odata cu cererea de întabulare dovedesc doar dobândirea prin construire a dreptului de catre ICS A. si identificarea constructiei, mijloc fix, dupa constituirea societatii, în patrimoniul SC V. SA, fara sa existe si actul prin care bunul a fost transmis din patrimoniul Agrocoop în cel al SC V. SA. Desi în contractul de societate autentificat sub nr. 23292/04.11.1991 la Notariatul de Stat Constanta, s-a stabilit prin vointa asociatilor preluarea întregului activ al A. Constanta de catre SC V. SA, iar acest înscris este apt sa transfere dreptul pe care Agrocoop îl detinea asupra spatiului comercial la data transferului, era necesar sa se depuna înscrisuri care sa individualizeze constructia pentru care se solicita întabularea dreptului de proprietate, asupra careia a avut loc transmisiunea dreptului. Asta în conditiile în care din nici un înscris depus nu rezulta asupra carui spatiu din complexul comercial s-a asociat autoarea petentei si prin urmare asupra carei constructii a dobândit A. un drept de proprietate pe care l-a transmis, prin conventie, SC V. SA.

În consecinta, constatând ca instantele au interpretat si aplicat corect prevederile Legii nr. 7/1996 la speta, recursul va fi respins ca nefondat.

Dosar nr. 16504/212/2008

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro