404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Incadrarea într-un post cu studii superioare in lumina dispozitiilor art. 7 din OG nr. 9/2005 se poate face începând cu primul nivel al noului post ocupat cu studii superioare, nefiind posibila mentinerea gradatiilor obtinute în considerarea postului

Prin actualul cod al muncii, respectiv prin Legea 53/2003, nu se mai prevede obligatia instantei de a dispune din oficiu reintegrarea contestatorului.

Art.6(2) din OG 9/2005 dispune:” Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care sa cuprinda activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.”

Art.7 din OG 9/2005 prevede: „Absolventii învatamântului superior de lunga sau de scurta durata care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare se încadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se adauga o crestere cu pâna la 20% a salariului de baza avut.”

Prin HG 749/1998 s-a aprobat metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între anumite limite.

G.C. si C.L.M. au declarat recurs la data de 16.07.2009 împotriva sentintei civile nr.1191/19 iunie 2009 pronuntate de Tribunalul Tulcea, pe care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În fapt, prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata sub nr.726/88/2009, reclamantele G.C., C.L.M., M.C. si R.P., au chemat în judecata Biblioteca Judeteana „P.C.” Tulcea pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna aplicarea prevederilor HG nr.281/1993, OUG 10/2008, OG 277/2002, Metodologiei nr.636/1995, precum si încadrarea corecta a salariatei G.C., corectarea înregistrarilor efectuate în cartea de munca a acesteia, precum si plata drepturilor salariale, datorate încadrarii eronate a salariatei.

În motivare, reclamantele au aratat ca, în anul 2004, G.C. a ocupat prin concurs postul de contabil sef la Biblioteca Judeteana „P.C.” Tulcea, salariul de încadrare fiindu-i eronat stabilit. Conform Legii 154/1998 valoarea sectoriala la acea vreme pentru contabil studii medii, treapta IA, era de 522.000 lei, iar coeficientii de multiplicare: 1,125 minim si 2,250 maxim. Aplicând OUG nr.24/2000, salariul maxim al contabilului studii medii, treapta IA, devine: 1.158.000 minim si maxim: 2.292.000. Aplicând majorarile salariale în conformitate cu: OUG 42/2001, OUG nr.187/2001, OUG 191/2002, OUG 123/2003, la data de 01.01.2004 salariul de încadrare a unui contabil cu studii medii treapta IA era de:2.082 lei minim si 4.119.000 lei maxim. Nota obtinuta la concursul de angajare fiind 10,00 salariul de încadrare ar fi trebuit sa fie la treapta maxima aceea de 4.119.000 lei si nu asa cum s-a facut si consemnat în cartea de munca:4.022.700 lei.

S-a mai aratat ca, în ceea ce o priveste pe reclamanta G.C., în anul 2005, conform OG 9/2005, dupa aplicarea succesiva a maririlor salariale aplicate conform actelor normative anuale de majorare a salariilor în sistemul bugetar, un contabil cu studii medii treapta IA avea salariul de încadrare (la limita maxima – în urma evaluarilor anuale calificativele fiind de foarte bine), de 4.935.000 lei. Prin absolvirea în anul 2005, a Academiei de Studii Economice Bucuresti, i s-a transformat postul din studii medii în studii superioare. Aplicând majorarea de 20% conform art.7, din OUG 9/2005, ar fi trebuit ca salariul de încadrare sa fie de: 494 * 20% = 592 lei.

S-a mai aratat ca, prin prelungirea termenului de aplicare a OUG 10/2008, conform articolului 7 din actul mentionat, promovarea în grad a salariatilor încadrati pe posturi unice se face prin transformarea postului pe care sunt încadrati. Unicitatea postului este data de fisa postului, iar în cazul salariatei C.L., aceasta conditie este deplina.

Conform HG 281/1993, promovarea pe un grad superior se face dupa împlinirea unui an de la obtinerea gradului anterior.

S-a mai precizat ca reclamanta C.L., a depus cererea înregistrata sub nr.161/16.03.2009 pentru a obtine gradul superior.

S-a mentionat ca salariata M.C. a absolvit o forma de învatamânt superior cu profil economic, fiind încadrata pe post de operator studii medii. În vederea transformarii postului pe care este încadrata, tinând cont de necesitatile institutiei, în post de bibliotecar cu studii superioare, mentinând în fisa postului si atributiile de operator, prevalându-se de OUG 10/1208, HG 281/1993, Metodologia nr.636/1995, Legea 334/2003 republicata, subliniind faptul ca Biblioteca Judeteana „P.C.” Tulcea, este o biblioteca cu profil enciclopedic si în consecinta studiile superioare absolvite pot fi asimilate postului, a depus la secretariatul institutiei o cerere înregistrata sub nr.654/17.10.2008, prin care se solicita transformarea postului, la care nu a primit nici un raspuns.

În cazul salariatei R.P., s-a aratat ca aceasta a absolvit o forma de învatamânt superior profil economic, transformarea postului fiind îndelung amânata.

În dovedire, reclamantele au depus la dosarul cauzei în copie: C.I. cererile nr.161/16.03.2009, nr.654/2008, nr.169/2009, carnetele de munca; tabele cu recalcularea drepturilor salariale, acte normative, diplomele de licenta, foaia matricola a reclamantei I.P., fisa postului reclamantei C.L. si fisa de evaluare, dispozitiile nr.26/2007, nr.31/2008, nr.82/2005, nr.8/2004, nr.6/2004, fisa de evaluare a reclamantei G.C., contractul individual de munca al reclamantei G.C., hot. nr. 57/2001 a C.J. Tulcea; anexa nr.1 reprezentând inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului, precizari, fisa postului reclamantei M.C.

În aparare, pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare si în copie: cererile înregistrate sub nr.169/2009; adresele nr.11/44/2008, nr.661/31.07.2006; adeverinta nr.267/2006, fisa de înscriere la concurs a reclamantei G.C.; dispozitiile nr.6/2004; nr.82/2005; adresa nr.573/2005; statul de functii pentru anul 2008; hot.nr.80/2004 a C.J.Tulcea; statul de functii al Consiliului Judetean Tulcea; statul de functii al pârâtei aferent anului 2005.

Prin sentinta civila nr. 1191/19.06.2009 Tribunalul Tulcea a respins cererea în totalitate, formulata de reclamantele G.C., C.L.M., M.C. si R.P., în contradictoriu cu pârâta BIBLIOTECA JUDETEANA „P.C.”, ca nefondata.

Pentru a dispune astfel instanta a avut în vedere urmatoarele:

Reclamantele sunt încadrate în munca la Biblioteca Judeteana „P.C.” Tulcea.

În ceea ce o priveste pe reclamanta G.C., instanta retine ca aceasta a fost angajata, începând cu data de 2 februarie 2004, pe postul de contabil sef la Biblioteca Judeteana „P.C.” cu un salariu de baza în suma de 4.022.700 lei, o indemnizatie de conducere în procent de 40% si un spor în procent de 7,5% din salariul de baza pentru volumul si complexitatea activitatii financiar-contabile si de control financiar preventiv propriu, asa cum rezulta din dispozitia nr. 6 din 2 febr.2004.

Întrucât în luna august 2005 reclamanta G.C. a absolvit facultatea de economie agroalimentara si a mediului, pârâta a dispus promovarea acesteia în postul de contabil sef cu studii superioare S.III, prin dispozitia nr.82 din 18 august 2005.

Potrivit art. 6 din OUG nr. 24/2000, stabilirea salariului de baza pentru personalul contractual se face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale conform art.12 din Legea nr.154/1998, iar potrivit art.4 din aceeasi ordonanta, salariile trebuie sa se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat.

Art.12 alin.2 din Legea nr.154/1998 prevede ca pentru structurile administratiei publice locale, criteriile de stabilire a salariilor de baza între limite, normele de evaluare a performantelor profesionale individuale si metodologiile de aplicare a acestora, se propun de catre departamentul pentru administratie publica locala, cu consultarea comisiilor judetene si a consiliilor locale.

Prin HG nr.749/1998 s-a aprobat metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite.

Art.26 alin.(1) din aceasta hotarâre prevede ca ordonatorii de credite bugetare asigura ca stabilirea salariilor de baza între limite sa se realizeze cu încadrarea în resursele financiare alocate anual si în numarul de posturi stabilit.

Ori, în ceea ce priveste pe reclamanta G.C., la stabilirea salariului acesteia între limite, trebuie sa se aiba în vedere art.26 alin.(1) si (2) din HG 749/1998.

Desi reclamanta sustine ca avea o vechime în contabilitate de 10 ani la data la care i-a fost transformat postul, instanta retine ca încadrarea în gr.I A (economist) nu se poate face direct ci se face la gr.III al noului post (primul grad), având în vedere ca vechimea acesteia era în functia de contabil cu studii medii si nu în aceea de contabil cu studii superioare.

Fata de aceste considerente, instanta a respins ca nefondat capatul de cerere privind obligarea pârâtei la încadrarea reclamantei G.C. din economist studii superioare gr.III, în economist studii superioare gr.I A.

Nefondate sunt si capetele de cerere privind corectarea înregistrarilor în carnetul de munca si plata diferentelor salariale.

Prin cererea adresata instantei, M.C. a solicitat transformarea postului pe care este încadrata de operator studii medii în bibliotecar studii superioare întrucât a absolvit facultatea de economie si arte.

La data de 17.10.2008 reclamanta M.C. a depus la pârâta cererea înregistrata sub nr.654 prin care a solicitat transformarea postului de operator studii medii superioare, conform dispozitiilor OUG nr.10/2008, cerere ce i-a fost aprobata.

Potrivit art.7 alin.1 din OUG nr.10/2008, promovarea personalului contractual se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza sa fie promovata persoana, cu exceptia persoanelor încadrate pe posturi unice, prevazute în statul de functii, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, iar potrivit alin.2 al aceluiasi articol, promovarea persoanelor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care sa cuprinsa activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art.8 din aceeasi ordonanta stipuleaza ca absolventii învatamântului superior de lunga sau de scurta durata care, la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite, erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile, se încadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite.

Instanta nu poate obliga pârâta sa-i transforme reclamantei postul de operator cu studii medii în bibliotecar cu studii superioare, întrucât aceste doua posturi nu sunt similare având în vedere ca operatorul de calculator se ocupa cu instalarea si configurarea calculatoarelor, asigurarea functionarii si întretinerii acestora etc., iar bibliotecarul colectioneaza, conserva carti, selectioneaza lucrari si alte documente în vederea achizitionarii etc., iar în ceea ce priveste grila de salarizare si treptele/gradele pe care poate fi promovat operatorul, acestea sunt prevazute în adresa nr.5/1b pct.III, iar pentru bibliotecar sunt prevazute în anexa nr.4/2 b.

Fata de aceste considerente, având în vedere si faptul ca reclamanta a absolvit facultatea de economie si arte, specializarea relatii economice internationale si nu o facultate de profil, instanta a respins ca nefondat capatul de cerere privind transformarea postului reclamantei M.C. din operator studii medii în bibliotecar studii superioare.

Prin aceeasi cerere de chemare în judecata, reclamanta R.P. a solicitat sa fie obligata pârâta sa-i transforme postul de bibliotecar studii medii pe care este încadrata, în bibliotecar studii superioare.

Dupa cum rezulta din copia diplomei de licenta a reclamantei R.P., aceasta a absolvit în anul 2006 Facultatea de Drept din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati.

Potrivit art.7 alin.2 din OG nr.3/2006, promovarea persoanelor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care sa cuprinda activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Prevederile art.7 alin.(2) din OG nr.3/2006 au fost mentinute si în OG nr.10/2008.

Este nefondat capatul de cerere formulat de catre reclamanta R.P., având în vedere ca aceasta ocupa în cadrul pârâtei postul de bibliotecar cu studii medii, iar facultatea absolvita este cea de drept.

Prin cererea de chemare în judecata, reclamanta C.L.M. a solicitat sa-i fie transformat postul pe care este încadrata, de bibliotecar studii superioare gr.I, în bibliotecar studii superioare gr.I A.

Cererea reclamantei este nefondata, având în vedere disp.OG nr.10/2008, potrivit carora promovarea se poate face în cazul posturilor unice, prevazute în statul de functii, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile salariale, iar postul reclamantei nu este post unic dupa cum rezulta din statul de functii aferent anului 2008.

Critica sentintei prin motivele de recurs a vizat în esenta urmatoarele:

1. Reclamanta – recurenta G.C. a invocat nelegalitatea sentintei civile din perspectiva urmatoarelor motive:

Reclamanta a fost încadrata în munca în functia de contabil sef prin Dispozitia nr.6 din 2 februarie 2004 corespunzator gradatiei 1A pentru o persoana care ocupa postul având doar studii medii. Urmare absolvirii facultatii de economie agro – alimentara s-a emis Dispozitia 82/18.08.2005 prin care s-a mentinut functia de contabil dar s-a schimbat clasa de salarizare din 1A în SIII.

Tribunalul Tulcea a apreciat salarizarea corecta, facând însa abstractie de dispozitiile art.7 din O.G. 9/2005 care prevede asigurarea unei cresteri de pâna la 20% din salariul de baza avut, dispozitie în vigoare la data emiterii Dispozitiei 82/18 august 2005 si care a fost preluat si în OG 10/2008 la art. 8.

În aceste conditii încadrarea corecta a reclamantei recurente era de contabil sef gradul 1A si nu gradul III.

Se impune în aceste conditii încadrarea recurentei reclamante în gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, respectiv contabil sef gradul 1A.

2. În ceea ce o priveste pe reclamanta recurenta C.M. au fost invocate urmatoarele critici:

Prin actiunea introductiva, aceasta a solicitat transformarea postului de bibliotecar studii superioare grad 1A motivat de faptul ca de la obtinerea gradului I pâna la introducerea cererii a trecut mai mult de 1 an.

Instanta de fond a respins eronat cererea motivat de faptul ca postul de bibliotecar ocupat de reclamanta recurenta nu este post unic, dupa cum rezulta din statul de functii pe 2008 si ca potrivit OG10/2008 promovare se face în cazul posturilor unice cu încadrarea la nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile salariale, fara a observa ca postul de bibliotecar studii superioare de la sectia documentare europeana era unic, celelalte posturi fiind de bibliograf.

Întrucât la data de 16 martie 2008 reclamanta recurenta a solicitat transformarea postului de la sectia documentare europeana din bibliotecar gradul I în bibliotecar gradul 1A, intimata avea obligatia sa dea cererii o solutionare favorabila retinând ca de la acordarea gradatiei I a trecut o perioada mai mare de 1 an.

A solicitat modificarea sentintei sub acest aspect în ceea ce o priveste pe reclamanta recurenta C.L.M.

Recursul nu este fondat.

Curtea analizând sentinta atacata din perspectiva criticilor formulate prin motivele de recurs îl va respinge pentru urmatoarele considerente de fapt si de drept.

1. În ceea ce o priveste pe recurenta G.C., Curtea are în vedere urmatoarele:

Texte de lege incidente în cauza.

Art.6(2) din OG 9/2005 dispune:” Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care sa cuprinda activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.”

Art.7 din OG 9/2005 prevede: „Absolventii învatamântului superior de lunga sau de scurta durata care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare se încadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se adauga o crestere cu pâna la 20% a salariului de baza avut.”

Prin HG 749/1998 s-a aprobat metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între anumite limite.

Este de necontestat ca recurenta are o vechime de 10 ani, însa aceasta este în functia de contabil cu studii medii, astfel ca pentru a accede la încadrarea în postul de contabil cu studii superioare (economist) gradul 1A trebuie sa înceapa cu nivelul de salarizare gr.III (primul nivel al noului post ocupat cu studii superioare).

Pretentia recurentei de a fi încadrata într-o clasa de salarizare superioara fara a se tine seama de vechimea în specialitatea postului corespunzatoare nivelului studiilor absolvite nu poate fi primita.

Prin încadrarea recurentei în postul de contabil sef cu studii superioare începând cu nivelul de salarizare gr.III (primul nivel al noului post ocupat cu studii superioare) nu s-a realizat o suprimare a gradatiilor câstigate în decursul timpului întrucât toate acele gradatii au fost dobândite în considerarea postului ocupat în temeiul Dispozitiei de încadrare initiale si anume contabil sef cu studii medii.

În cadrul noului post de contabil sef cu studii superioare recurenta are posibilitatea de a dobândi toate gradatiile corespunzatoare unui post cu studii superioare.

Aceasta este interpretarea corecta a dispozitiilor legale mai sus invocate de catre recurenta dar si a art.8 OG 10/2008, având în vedere si împrejurarea ca trecerea pe noul post de contabil sef cu studii superioare a fost o optiune a acesteia, astfel ca nu se poate prevala de posibilitatea de a beneficia de avantajele oferite de ambele posturi, respectiv gradatiile postului cu studii medii si încadrarea pe un post nou cu studii superioare.

2. În ceea ce o priveste pe recurenta C.L.M. si criticile formulate de aceasta urmeaza a fi înlaturate pentru urmatoarele considerente:

Este reala sustinerea recurentei ca prin prelungirea termenului de aplicare a OUG 10/2008, conform art. 7, promovarea în grad a salariatilor încadrati în posturi unice se face prin transformarea postului pe care sunt încadrati.

Unicitatea postului însa nu este data de fisa postului, asa cum sustine recurenta, ci de statul de functii aprobat de ordonatorul de credite.

Pe de alta parte promovarea se poate face în cazul posturilor unice, prevazute în statul de functii dar cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile salariale.

Cu alte cuvinte chiar daca postul ocupat ar fi unic în statul de functii în lipsa alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile salariale nu este posibila acordarea gradatiei salariale pretinse.

Nu se contesta vocatia recurentei de a pretinde încadrarea într-o gradatie superioara, însa aceasta trecere nu se poate face în afara conditiilor legale mai sus redate.

Pe cale de consecinta, gasind criticile neîntemeiate, Curtea respinge recursul ca nefondat în baza art. 312 C.pr.civ., hotarârea atacata fiind legala si temeinica.

Dosar nr. 726/88/2009

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro