404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recunoasterea si încuviintarea executarii unei hotarâri pronuntate într-un stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul României. Conditii. Aplicabilitate. Regulamentul European nr. 44/2001.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 7075/118/2007, reclamantul H.W. a solicitat recunoasterea si încuviintarea hotarârii nr. 6YE00932/08.08.2006, pronuntata de instanta din Yeovil, Marea Britanie. În motivare se arata ca, la data de 08.08.2006, a fost emisa hotarârea definitiva nr. 6YE00932/08.08.2006, prin care C.H. a fost obligata la plata sumei de 165919,20 lire sterline catre reclamant. Pârâta nu a efectuat nici o plata pentru a executa hotarîrea, si nici nu a contestat aceasta hotarâre judecatoreasca, motiv pentru care se solicita recunoasterea si punerea ei în executare pe teritoriul României, unde se afla principalele bunuri ale debitoarei. Prin sentinta civila nr. 181/26.02.2008, Tribunalul Constanta, respinge cererea, ca nefondata, retinând ca reclamantul nu a depus la dosar hotarârea prin care pârâta a fost obligata la plata sumei de 165919,20 lire sterlin, în traducere legalizata, ci doar anexa 5 care la pct. 4.5 specifica textul hotarârii si face trimitere la atasament. Împotriva acestei sentinte în termen legal a declarat apel reclamantul H.W., care a criticat-o pentru nelegalitate. În motivarea caii de atac s-a aratat ca hotarârea nr. 6YE00932/08.08.2006, pronuntata de instanta din Yeovil, Marea Britanie, a fost depusa la dosarul instantei de fond, atât ca document separat, tradusa si apostilata, dar si atasata la anexa 5, fiind deci parte integranta din anexa 5 reglementata de Regulamentul European nr. 44/2001. La termenul de judecata din data de 11.iunie.2008, instanta a calificat calea de atac declarata de reclamant, ca fiind recurs si a dispus transpunerea dosarului într-un complet de recurs civil, conform art. I^2, art. (1) din Legea 191/19.iunie.2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea regulamentelor comunitare de la data aderarii României la Uniunea Europeana. Conform acestui act normativ (art. I^2, art. (1)), cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru încuviintarea executarii silite pe teritoriul României a hotarârilor în materie civila si comerciala si pronuntate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în conditiile prevederilor Regulamentului European nr. 44/2001, sunt de competenta tribunalului, iar hotarârile pronuntate de instanta de fond poate fi atacata numai cu recurs. Pe fondul recursului, analizând legalitatea hotarârii recurate în raport de criticile reclamantului se constata ca recursul este fondat si urmeaza a fi admis, pentru urmatoarele considerente: Conform art. 32 din Capitolul III din Regulamentul European nr. 44/2001, prin „hotarâre”, în sensul acestui regulament, se întelege hotarârea pronuntata de o instanta dintr-un stat membru, indiferent de denumirea acesteia, cum ar fi decizie, sentinta, ordonanta sau mandat de executare, precum si stabilirea de catre un grefier a cheltuielilor de judecata. Art. 33 din acelasi regulament prevede ca o hotarâre pronuntata într-un stat membru este recunoscuta în celelalte state membre fara sa fie necesara recurgerea la vreo procedura speciala, respingerea recunoasterii hotarârii putându-se dispune numai în cazurile strict reglementate de art. 34 din Regulament. Hotarârea straina nu poate face în nici o situatie obiectul unei revizuiri pe fond (art. 36). La rândul ei procedura de încuviintare a executarii silite este o procedura necontradictorie, art. 41 din Regulament prevazând în mod expres ca partea împotriva careia se solicita executarea, nu poate în aceasta faza a procedurii, formula aparari. Hotarârea este declarata executorie imediat dupa îndeplinirea formalitatilor prevazute de art. 53, fara nici o examinare, în temeiul art. 34 si art. 35. Din analiza înscrisurilor depuse la dosar de recurentul H.W. se constata ca au fost emise, cu ocazia solutionarii litigiului în fata instantei din Yeovil, Marea Britanie, doua notificari catre pârâta H. (S.) C., din care rezulta ca aceasteia din urma i s-a adus la cunostinta derularea procesului, instanta confirmând împrejurarea ca intimata a avut timpul necesar pentru a-si pregati apararea si i s-au comunicat de asemenea actele procesului. Constatându-se ca, nu exista nici un impediment, conform art. 34 din Regulamentul nr. 44/2001, pentru recunoasterea hotarârii nr. 6YE00932/08.08.2006, pronuntata de instanta din Yeovil, Marea Britanie pe teritoriul României si ca au fost depuse la dosar toate înscrisurile prevazute de art. 53 pct. 1 si 2 din acelasi Regulament, inclusiv copia hotarârii judecatoresti apostilata, în vederea stabilirii autenticitatii acesteia, urmeaza a se admite recursul, cu consecinta modificarii în totalitate a hotarârii recurate, în sensul admiterii cererii formulate de reclamantul H.W. Recunoaste pe teritoriul României hotarârea nr. 6YE00932, pronuntata de instanta din Yeovil, Marea Britanie, la data de 8.08.2006 si încuviinteaza executarea silita a acesteia. Conform art. 42 din Regulament, hotarârea de încuviintare a executarii va fi comunicata pârâtei, C.H. (S.), care are la dispozitie o actiune împotriva hotarârii privind cererea de încuviintare a executarii (art. 43 pct. 1-5).

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro