404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contestatie fisa evaluare cadru didactic universitar. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învatamântul superior potrivit Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 238/2000.

Potrivit art. 1 din H.G. nr. 238/2000, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învatamântul superior se face de catre rector, pe baza propunerilor sefilor de catedra/departament, cu avizul decanilor/directorilor de colegiu, potrivit criteriilor de evaluare si indicatiilor de performanta prevazuti la art. 3.

În conformitate cu prevederile art. 2 din acelasi act normativ: ”stabilirea salariului de baza pentru personalul didactic din învatamânt se face anual, pe baza evaluarii performantelor profesionale din anul anterior si a celor realizate pâna la data evaluarii din anul în curs, în limita alocatiilor bugetare pentru finantarea de baza si a veniturilor extrabugetare dobândite de institutiile de învatamânt superior.

Prin art. 4 alin. 2 se prevede faptul ca: “ponderea fiecarui criteriu în evaluarea performantelor profesionale individuale se stabileste anual de senatul institutiei de învatamânt superior, pentru fiecare functie didactica si pentru vechimea în învatamânt, în raport de politica de dezvoltare institutionala a institutiei respective.

Salariul de baza al fiecarui cadru didactic va fi stabilit în functie de rezultatul obtinut prin însumarea punctelor acordate pentru indicatorii de performanta, combinat cu ponderea criteriilor de evaluare stabilita la nivelul institutiei pentru fiecare functie didactica, tinând seama de limitele prevazute de lege si de veniturile institutiei (art. 7).

Prin urmare, prin dispozitiile legale enumerate mai sus, se reglementeaza normele metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învatamântul superior, precum si modalitatea de calcul a punctajului pentru fiecare grad didactic, evaluarea contestatorului efectuându-se cu respectarea acestor norme.

Prin actiunea înregistrata la data de 15.02.2007 reclamantul C.H. a chemat în judecata pe pârâta UNIVERSITATEA OVIDIUS Constanta – Facultatea de Fizica, Chimie si Tehnologia Petrolului, solicitând anularea fisei de evaluare individuala comunicata sub nr. 519/22.01.2007, obligarea pârâtei la întocmirea unei alte fise de evaluare tinând cont de propunerea sefului de catedra din 03.08.2006 si care sa contina punctajul real realizat pentru activitatea desfasurata în perioada 01.10.2005 – 30.09.2006 si salariul de baza aferent punctajului realizat si obligarea pârâtei la cheltuieli de judecata.

În motivare se arata ca reclamantul este angajatul pârâtei în functia de lector dr. – la Catedra de Fizica II.

Potrivit prevederilor H.G. 238/2000, privind aprobarea normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învatamântul superior, stabilirea salariului de baza pentru personalul didactic se face anual, pe baza evaluarii performantelor profesionale din anul anterior si a celor realizate pânâ la data evaluarii din anul în curs.

La data de 23.10.2006, Biroul Consiliului Facultatii a finalizat fisele de evaluare individuale a cadrelor didactice pentru perioada 01.10.2005 – 30.09.2006 si a dispus prin hotarâre înmânarea lor de catre sefii de catedra, administratorului facultatii.

Întrucât dupa o luna de zile nu i se comunicase reclamantului fisa de evaluare, cu adresa nr.2691/22.11.2006, acesta a solicitat-o administratorului facultatii si nu a primit nici un raspuns, iar la data de 09.01.2007, reclamantul s-a adresat rectorului universitatii, revenind cu o noua adresa, respectiv nr.104/15.01.2007.

La data de 22.01.2007, reclamantul a intrat în posesia fisei de evaluare individuala pe care în conformitate cu art.8 din H.G. 238/2000, a contestat-o la Biroul Senatul Univesitar, fara a primi raspuns pâna la data formularii prezentei actiuni.

Reclamantul considera fisa de evaluare netemeinica, întrucât :

– nu a fost evaluat la pct.II 4.1 (studii/articole publicate în volumele unor manifestari stiintifice nationale) ce se regasesc în propunerea sefului de catedra – avizat anterior de decan, poz.4, 7 si 8 si care constituie criteriile de evaluare si indicatorii de performanta (adresa din 03.08.2006 – în total 11 puncte );

– nu a fost evaluat la pct. II 6 pct.1 (premii internationale ), ce se regaseste la poz. 5 din propunerea sefului de catedra, avizata anterior de decan (adresa din 03.08.2006 ) – în total 5 puncte ;

– fisa de evalurae nu specifica punctajul minim necesar, conform art.7 din H.G. nr.238/2000 pentru acordarea salariului de baza al fiecarui cadru didactic ;

– fisa de evaluare nu specifica valoarea salariului ce i s-a acordat ca urmare a punctajului realizat, conform fisei contestate – 57 puncte; conform criteriilor de evaluare si indicatorilor de performanta avizati – 73 de puncte ( 57 puncte acordate + 16 puncte omise ).

Pârâta, prin întâmpinare a solicitat respingerea actiunii, întrucât sustinerile contestatorului sunt neîntemeiate.

Se arata ca la pct.II 4 .1, unde se sustine ca nu i-au fost recunoscute 11 puncte , în realitate – la acest set de criterii -, reclamantul a fost supraevaluat obtinând în ansamblu 39 de puncte în loc de 36, toate punctele solicitate de reclamant fiind de fapt incluse în acest punctaj la rubrici diferite, astfel :

– contributiile nr.4 si 8 ce însumau 8 puncte si trebuiau sa apara la criteriul II 4.1, au fost incluse de fapt la criteriul II 2.4, unde punctajul acordat a fost de 11 puncte în loc de 3 ;

– contributia nr.7 nu se încadreaza la criteriul II 4.1, ci la criteriul II 2.4 unde a fost avuta în vedere în mod corect, cu 3 puncte.

Referitor la pct.II 6.1 (premii internationale) unde nu i-ar fi fost recunoscute 5 puncte, se mentioneaza ca reclamantul nu a primit un premiu international, în baza documentelor prezentate, fiind posibila primirea unei mentiuni care însa nu poate fi punctata ca premiu .

În fisa de evaluare revizuita si care contine punctajul initial stabilit de seful de catedra, punctajul revizuit cât si detalierea contributiilor reclamantului la fiecare criteriu de evaluare, demonstreaza punctajul corect pentru activitatea desfasurata de reclamant pentru perioada de referinta – 8.5, care atesta de fapt cu certitudine ca a avut loc o supraevaluare a reclamantului si nicidecum o subevaluare.

Diferentele dintre punctajul acordat de seful de catedra si cel revizuit apar datorita criteriului III 6.1 (membru în echipe de expertizare / evaluare a cercetarii stiintifice), deoarece contestatorul nu a facut dovada vreunei expertize efectuate în perioada analizata.

În ceea ce priveste precizarea punctajului minim necesar pentru acordarea salariului de baza al fiecarui cadru didactic, se arata ca art.7 din HG nr.238/2000, nu obliga si nici macar nu se refera la posibilitatea înscrierii unui punctaj minim în fisa de evaluare ; veniturile pârâtei si în speta ale Facultatii de Fizica, Chimie si Tehnologia Petrolului, nu permit decât acordarea salariului la minimul grilei de salarizare, mentiune facuta în fisa de evaluare.

Pentru obtinerea salariului minim este necesara întrunirea a 19 puncte si reiese cu claritate chiar cu totalul punctajului supraevaluat comunicat – acela de 9.6, ca activitatea reclamantului este sub cele 19 puncte necesare si chiar si cele 16 puncte reclamate de contestator, daca i-ar fi acordate, ar conduce la un punctaj final suplimentar de 3.2 puncte- si acestea insuficiente pentru acordarea salariului minim.

De asemenea, se arata ca în fisa de evaluare întocmita de seful de catedra, s-a acordat calificativul foarte bine, iar în fapt – deoarece reclamantul nu a publicat nici dupa 10 ani de la angajarea sa pe postul de lector notele de curs la disciplina pe care preda (electrodinamica si teoria relativitatii) – calificativul ar fi trebuit sa fie cel mult suficient.

Totodata, nici obligatia specificarii valorii salariului acordat în urma punctajului realizat, nu este instituita de HG nr.238/2000 si nici nu ar fi posibil, deoarece valoarea salariului evolueaza în decursul unui an universitar în functie de indexarile acordate de normele legale aplicabile salarizarii în institutiile bugetare.

Prin sentinta civila nr.921/04.05.2007, Tribunalul Constanta a respins ca nefondata contestatia formulata de contestatorul C.H., în contradictoriu cu intimata UNIVERSITATEA OVIDIU CONSTANTA.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta a avut în vedere urmatoarele:

Pentru perioada 01.10.2005-30.09.2006, contestatorul a fost evaluat conform fisei individuale, obtinînd un punctaj de 9,6 puncte.

Modalitatea de evaluare este reglementata de HG 238/2000 care cuprinde normele metodologice de evaluare a performantelor profesionale individuale ale cadrelor didactice, criteriile de evaluare si indicatorii de performanta; Senatul Universitatii a aprobat aceste criterii si indicatori prin Hotarîrea nr. 4/26.01.2005.

Contestatorului i-a fost evaluata activitatea pe perioada 01.10.2005-30.09.2006, la punctul 2.4 –studii si articole publicate în reviste de specialitate, cu referenti, din tara, necotate ISI, acreditate CNCSIS, obtinînd 3 puncte. Se invoca faptul ca nu a fost evaluat la acest capitol, dar din fisa rezulta cu claritate ca s-a realizat evaluarea si s-au acordat mai putine puncte decît era propus de catre seful de catedra -11, pentru un articol publicat în Applied Sciences, fiind consemnat ca atare si în fisa de evaluare revizuita.

Referitor la pct. II 6.1, s-a retinut ca au fost acordate 5 puncte, corespunzator criteriului premii internationale, desi contestatorul nu a facut dovada existentei acestor premii; singura mentiune obtinuta nu se poate considera drept premiu, raspunsurile contestatorului la interogatoriu – întrebarile 13 si 14, fiind relevante sub acest aspect, recunoscînd pe aceasta cale ca nu a primit premii internationale în perioada de referinta.

Înscrisurile depuse la dosarul cauzei releva obtinerea a 5 premii, dar nici unul pentru vreo lucrare a contestatorului.

Referitor la punctajul minim ce este reglementat de HG 238/2000, s-a retinut ca potrivit criteriilor din acest tact normativ, Senatul Universitatii a aprobat grila de evaluare prin hotarîrea nr. 4 /26.01.2005, care s-a aplicat si în cazul contestatorului, cu valori minime în lipsa unor realizari care sa se încadreze în cele aprobate de Senat si actul normativ, desi nu exista reglementata obligatia de a se consemna punctajul minim în fisa de evaluare.

Acest punctaj minim pentru a se obtine salariul minim este de 19 puncte, pe care contestatorul nu le-a obtinut, atât cel acordat de seful de catedra, cât si cel revizuit, fiind sub cel minim cerut de textele legale si de hotarîrea Senatului.

În ceea ce priveste criteriul III 6.1, care se refera la participarea în comisii de expertizare, s-a constatat ca nu s-a facut dovada acestei participari, în perioada de referinta, desi în fisa sa, a primit la acest capitol 5 puncte, iar raspunsul la interogatoriu – întrebarea 9, este în sensul recunoasterii faptului ca nu a participat la niciuna din comisiile de expertizare .

Înscrisul depus la dosar releva faptul ca este posibil ca reclamantul sa dea aprobari pentru relativitate generala si cosmogonie cuantica, dar aceasta nu înseamna ca are calitatea de membru în asemenea comisii, care implica o activitate efectiva, în urma unei solicitari exprese din partea institutiilor abilitate, activitate finalizata cu lucrari stiintifice, articole sau proiecte .

Împotriva sentintei civile nr.921/04.05.2007 a declarat recurs reclamantul C.H.

Critica sentintei prin motivele de recurs a vizat în esenta urmatoarele:

Recurentul considera sentinta atacata ca nelegala si netemeinica, fiind criticabila prin prisma urmatoarelor motive:

1. O prima problema supusa atentiei instantei de recurs o reprezinta modalitatea în care pârâta “UNIVERSITATEA OVIDIUS” a înteles sa aprobe calculul punctajului maxim pentru fiecare grad didactic.

Desi instanta de judecata retine ca acest calcul a fost aprobat potrivit H.G. 238/2000, acest act normativ nu are nici un fel de legatura cu formula matematica exacta folosita de pârâta în vederea realizarii calculului punctajului maxim.

Actul normativ mai sus mentionat nu cuprinde decât Normele Metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învatamântul superior, nicidecum modalitatea de calcul a punctajului maxim si minim pentru fiecare grad didactic.

Instanta avea obligativitatea ca, în conformitate cu dispozitiile art. 129 pct. 5 Codul de Procedura Civila, sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului.

Astfel, nu poate fi stabilit cu certitudine daca modalitatea de calcul a punctajului maxim este una conforma cu legea, atât timp cât nu avem la dispozitie actul normativ, care nu are legatura cu speta de fata, ceea ce nu da dreptul de a se retine ca acea nota, care este semnata doar de decanul facultatii, este conforma cu legea si corespunde unui calcul stabilit printr-un act normativ specific acestuia.

Totodata se poate constata ca nu exista stabilita, prin act normativ, valoarea punctului folosit ca baza de calul, mai exact nu se stie care este valoarea exprimata în lei a unui punct, pentru a se putea face o verificare a valorii salariului minim ce trebuie acordat persoanei evaluate.

Prin urmare, retinerea instantei de judecata privind incidenta H.G. 238/2000, este una gresita, deoarece acest act nu reglementeaza în mod concret calculul punctajului maxim-minim si valoarea în lei a unui punct.

2. Cu privire la modul în care a fost facuta evaluarea la punctul 2.4 – studii si articole publicate în reviste de specialitate, cu referenti din tara, necotate ISI, acreditate CNCSIS, s-a retinut un numar de 3 puncte, desi propunerea sefului de catedra a fost de 11 puncte.

Si de aceasta data instanta de judecata a omis sa cerceteze daca exista un argument de ordin legal care sa confere posibilitatea diminuarii punctajului propus de seful de catedra al reclamantului.

3. A treia chestiune supusa atentiei instantei de recurs o reprezinta modul în care instanta a interpretat materialul probator cu privire la punctul II 6.1, unde se retine ca au fost acordate 5 puncte, corespunzator criteriului premii internationale, desi contestatorul nu a facut dovada existentei acestor premii; singura mentiune obtinuta neputându-se considera premiu.

Astfel, sintagma “premii internationale” trebuie interpretata în contextul general al acesteia fara a se face distinctie între clasificarea acestor premii respectiv, premiul I, II, III si mentiune.

Fiecare dintre aceste clasificari, mai sus mentionate, sunt considerate premii, simpla lor numerotare trebuie avuta în vedere numai ca un criteriu de acordare a recompenselor financiare pentru acestea.

Dupa cum se poate observa pentru ministerul de resort nu are nici o relevanta clasificarea premiilor, singura conditie este ca acestea sa fie articole I.S.I., pentru a se obtine astfel o parte din finantarea acordata pentru aceste facultati.

Prin urmare, când este vorba de obtinere de finantare, articolele nu trebuie sa fie doar premii, dar atunci când trebuie sa fie avute în vedere la evaluarea performantelor profesionale ale autorului acestora trebuie sa fie numai premii I, II, III si nu mentiune.

4. A patra problema supusa atentiei instantei o reprezinta punctajul minim avut în vedere la evaluarea contestatorului, acela de 19 puncte, asa cum a fost acesta aprobat prin grila de evaluare aprobata de Hotarârea nr. 4/26.01.2005 a Senatului Universitatii.

Dupa cum se poate observa nici acest punctaj nu este unul corect stabilit deoarece pârâta recunoaste în prima faza ca, acesta este de 19 puncte, ulterior prin chiar înscrisurile depuse la dosar valoarea acestuia este de 21,19, iar filele 88-90 din dosar unde se gaseste Carta si Regulamentul cadru al Universitatii Ovidius, se stabileste ca punctajul minim este de 30 de puncte.

Urmare acestei situatii, instanta, conform art. 129 pct. 4 Cod de Procedura Civila, era în drept sa ceara explicatii cu privire la aceste trei valori, dar si de aceasta data acest lucru nu s-a întâmplat, situatie în care a retinut ca punctajul minim este de 19 puncte, desi pârâta prin documentele depuse comunica alte valori.

Se apreciaza ca, si de aceasta data, retinerile instantei nu sunt conforme cu realitatea, sens în care se solicita îndepartarea acestora.

5. În ceea ce priveste criteriul III 6.1, care se refera la participarea în comisii de expertizare, se constata de catre instanta ca nu s-a facut dovada acestei participari, în perioada de referinta.

Înca de la început se poate observa ca a fost facuta o adaugire la acest criteriu în sensul participarii efective a reclamantului la activitatea de expertizare a comisiilor internationale unde acesta este membru.

Dupa cum se poate constata, continutul acestui criteriu se refera strict la calitatea de membru în echipe de expertizare, nu cum gresit s-a retinut de instanta de judecata, ca trebuie sa participe în comisii de expertizare.

Prin urmare, retinerea instantei este una gresita iar interpretarea data de aceasta nu corespunde cu continutul exact al textului acestui criteriu.

Analizând sentinta recurata din prisma criticilor formulate, Curtea a respins recursul ca nefondat pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea formulata contestatorul a solicitat anularea fisei de evaluare individuala nr. 519/22.01.2007 si obligarea pârâtei la întocmirea unei fise de evaluare tinând cont de propunerea sefului de catedra din 03.09.2006.

Pentru activitatea desfasurata în perioada 01.10.2005 – 30.09.2006, contestatorul a fost evaluat conform fisei individuale, obtinând un punctaj de 9,6 puncte.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învatamântul superior se face potrivit Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr. 238/2000.

În aplicarea acestui act normativ a fost emisa Hotarârea Senatului Universitatii Ovidius Constanta nr. 4/26.01.2005 prin care „s-au aprobat criteriile pentru evaluarea performantelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic din Universitatea Ovidius si ponderea fiecarui criteriu.

Desi recurentul contestator a solicitat în contencios administrativ constatarea nulitatii Regulamentului privind Evaluarea Performantelor Profesionale Individuale Anuale ale Personalului Didactic omis de pârâta si constatarea nulitatii tuturor masurilor de evaluare dispuse prin acesta, prin sentinta civila nr. 1217/19.09.2008 a Tribunalului Constanta a fost respinsa ca nefondata cererea reclamantului.

Prin Decizia Civila nr. 21/CA/2009, Curtea de Apel Constanta a respins recursul formulat de recurentul reclamant C.H., ca nefondat.

În motivarea acestei decizii s-a retinut ca actul administrativ contestat beneficiaza de aparenta de legalitate tocmai prin raportarea la actul normativ ce reglementeaza existenta sa.

Potrivit art. 1 din H.G. 238/2000, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învatamântul superior se face de catre rector, pe baza propunerilor sefilor de catedra/departament, cu avizul decanilor/directorilor de colegiu, potrivit criteriilor de evaluare si indicatiilor de performanta prevazuti la art. 3.

În conformitate cu prevederile art. 2 din acelasi act normativ: ”stabilirea salariului de baza pentru personalul didactic din învatamânt se face anual, pe baza evaluarii performantelor profesionale din anul anterior si a celor realizate pâna la data evaluarii din anul în curs, în limita alocatiilor bugetare pentru finantarea de baza si a veniturilor extrabugetare dobândite de institutiile de învatamânt superior.

Prin art. 4 alin. 2 se prevede faptul ca: “ponderea fiecarui criteriu în evaluarea performantelor profesionale individuale se stabileste anual de senatul institutiei de învatamânt superior, pentru fiecare functie didactica si pentru vechimea în învatamânt, în raport de politica de dezvoltare institutionala a institutiei respective.

Salariul de baza al fiecarui cadru didactic va fi stabilit în functie de rezultatul obtinut prin însumarea punctelor acordate pentru indicatorii de performanta, combinat cu ponderea criteriilor de evaluare stabilita la nivelul institutiei pentru fiecare functie didactica, tinând seama de limitele prevazute de lege si de veniturile institutiei (art. 7).

Prin urmare, prin dispozitiile legale enumerate mai sus se reglementeaza normele metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învatamântul superior, precum si modalitatea de calcul a punctajului pentru fiecare grad didactic, evaluarea contestatorului efectuându-se cu respectarea acestor norme.

Atât prin art. 1 din H.G. 238/2000, cât si prin art. 1 din Regulamentul aprobat de Senatul Universitatii Ovidius Constanta, se precizeaza în mod clar faptul ca evaluarea performantelor profesionale ale personalului didactic se face de catre Rector pe baza propunerilor sefilor de catedra cu avizul decanilor.

Prin urmare, în baza acestei atributii Rectorii au posibilitatea verificarii punctajului propus de seful de catedra.

În fisa de evaluare individuala, pârâta nu avea obligatia conform H.G. 238/2000 sa mentioneze punctajul minim sau maxim care se putea obtine în urma evaluarii, acestea fiind prevazute prin art. 5 si 6 din Regulamentul aprobat de Senat, prin care se reglementeaza punctajul necesar pentru realizarea salariului de baza la nivelul minim prevazut în grila de salarizare pentru fiecare functie didactica.

De asemenea, H.G. nr. 238/2000 nu prevede obligatia specificarii în fisa de evaluare a salariului minim ce trebuie acordat persoanei evaluate.

Cu privire la evaluarea la punctul 2.4. – studii/articole publicate în reviste de specialitate, cu referenti, din tara, necotate ISI, acreditate CNCSIS, trebuiau acordate 3 puncte pentru 1 articol în Applied Sciences conform modalitatii de punctare, în loc de 11 puncte, cum s-a acordat în mod gresit de seful de catedra.

Cu privire la evaluarea la punctul II.6.1 – premii internationale, în mod corect prima instanta a retinut faptul ca recurentul reclamant nu a facut dovada primirii unui premiu în perioada supusa evaluarii. Publicarea lucrarii într-o revista de specialitate nu reprezinta un premiu. Fisa de evaluare puncteaza la acest criteriu premii si nu mentiuni.

În ceea ce priveste criteriul III.6.1 din fisa de evaluare, recurentul nu a facut dovada desfasurarii vreunei expertize în perioada de evaluare, însa i s-au acordat 5 puncte de catre seful de catedra, fiind supraevaluat.

De altfel, si prin raspunsul la interogatoriu la întrebarea nr. 9, contestatorul recunoaste ca nu a participat la niciuna din comisiile de expertiza.

Din fisa de evaluare revizuita rezulta ca punctajul corect pentru activitatea desfasurata de acesta pentru perioada de referinta este de 8,5, fata de punctajul initial de 9,6 acordat de seful de catedra.

Pentru considerentele aratate mai sus, potrivit art. 312 Cod de procedura civila, Curtea a respins recursul ca nefondat si a mentinut sentinta recurata ca legala si temeinica.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro