404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Comunicare informatii interes public. Legitimare procesuala – calitate procesuala pasiva. Principiul rolului activ al judecatorului.

Raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decât între titularii dreptului ce rezulta din raportul de drept material dedus judecatii.

Prin calitate procesuala se întelege interesul îndreptatit al unei persoane de a cere concursul justitiei, ce izvoraste din încalcarea unui drept propriu sau dintr-un raport – recunoscut de lege – de conexitate cu acel drept.

Împrejurarile de fapt si de drept pe care reclamantul le afirma în cererea de chemare în judecata si care ar constitui continutul calitatii procesuale, sunt numai ipotetice, caci instanta de judecata urmeaza sa stabileasca, pe baza probelor ce va administra în proces, daca sunt reale sau nu.

Principiul rolului activ al judecatorului se manifesta în fapt, în urmatoarele aspecte principale:

– da calificare exacta cererii, în functie de continutul sau, iar nu în functie de denumirea data de parte, stiut fiind ca, potrivit art.84 Cod pr.civila cererea de chemare în judecata sau pentru exercitarea unei cai de atac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita;

– judecatorul conduce desfasurarea procesului civil, veghind la respectarea dispozitiilor legale;

– judecatorul poate invoca din oficiu încalcarea normelor imperative;

– în conditiile art.129 al.2 Cod pr.civila, judecatorul va pune în vedere partilor drepturile si obligatiile ce le revin în calitatea lor din proces si staruie, în toate fazele procesuale, pentru solutionarea amiabila a cauzei;

– judecatorul este în drept sa ceara partilor sa prezinte explicatii cu privire la situatia de fapt si motivarea în drept (art.129 al.4 Cod pr.civila ;

– judecatorii au îndatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, sens în care pot ordona administrare de probe considerate necesare, chiar daca partile se împotrivesc (art.129 al.5 Cod pr.civila).

Prin cererea formulata la data de 22.12.2008 si înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta – Sectia de contencios administrativ si fiscal sub nr.11384/118/2008, reclamanta D.E. a solicitat obligarea pârâtei Primaria Municipiului Constanta prin Primar la comunicarea informatiilor de interes public solicitate, respectiv:

– extras din procesul verbal al sedintei C.A. al RA C.U Constanta din data de 10.02.1995, prin care s-a admis procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.4/10.02.1995 privind blocul de locuinte TAV3, situat în Constanta, act încheiat între RA C.U Constanta si COM CM Constanta;

– extras din Hotarârea C.A. al RA C.U Constanta, urmare a sedintei din data de 10.02.1995, din care sa rezulte masurile stabilite pentru finalizarea constructiei blocului de locuinte TAV3, conform HG nr.273/14.06.1994 si Legii nr.50/1991, precum si lista aprobata privind persoanele care au fost remunerate ca fiind membri în comisia de receptie la terminarea lucrarilor, conform PV nr.4/10.02.1995.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, la data de 11.10.2008, a formulat o cerere catre pârâta pentru comunicarea de informatii, respectiv – extras din procesul verbal al sedintei C.A al RA C.U Constanta, precum si extras din Hotarârea CA al RA C.U Constanta, urmare a sedintei din data de 10.02.1995, din care sa rezulte masurile stabilite pentru finalizarea constructiei blocului de locuinte TAV3, precum si lista aprobata privind persoanele care au fost remunerate ca membrii în comisia de receptie la terminarea lucrarilor, conform PV nr.4/10.02.1995, însa, în termenul legal, pârâta nu a dat curs solicitarii facute de catre reclamanta.

S-a mai sustinut ca, la data de 15.11.2008, reclamanta a formulat o reclamatie administrativa, însa nici acest demers nu a avut vreun rezultat.

La termenul de judecata din data de 24.02.2009, reclamanta si-a precizat actiunea în sensul solutionarii cauzei în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Constanta, prin Primar.

Instanta, la termenul de judecata din data de 07.04.2009, a pus în discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Constanta, prin Primar, iar prin Sentinta civila nr.395/14.04.2008 a admis exceptia invocata din oficiu si a respins actiunea precizata ca fiind promovata împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.

A fost obligata reclamanta la plata catre pârât a sumei de 595 lei reprezentând cheltuieli de judecata – onorariu avocat.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, legitimarea procesuala presupune justificarea dreptului sau a obligatiei unei persoane de a participa ca parte în cadrul procesului civil, respectiv îndreptatirea persoanei de a reclama în justitie, cât si obligatia unei persoane de a raspunde fata de pretentiile ridicate împotriva sa.

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati între persoana pârâtului si cel obligat în acelasi raport juridic, deci calitatea procesual pasiva trebuie sa coincida cu calitatea de titular al dreptului dedus judecatii.

În cauza, s-a solicitat instantei a dispune obligarea pârâtului la comunicarea informatiilor de interes public solicitate, respectiv a extrasului din procesul verbal al sedintei C.A al RA C.U Constanta din data de 10.02.1995, precum si a extrasului din Hotarârea CA al RA C.U Constanta, urmare a sedintei din data de 10.02.1995.

Având în vedere ca relatiile solicitate sunt aferente activitatii desfasurate de catre RA C.U Constanta, entitate cu personalitate juridica distincta de cea a chematului în judecata, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Constanta si, pe cale de consecinta, a dispus respingerea actiunii precizate ca fiind promovata împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.

A motivat instanta ca a avut în vedere si faptul ca, pârâtul Municipiul Constanta, prin Primar, nu este nici emitentul actelor solicitate de catre reclamanta si nici depozitarul acestora, pentru a fi în masura a proceda la comunicarea celor solicitate.

Împotriva sentintei mentionate a declarat recurs reclamanta D.E., care a criticat solutia instantei de fond, ca fiind nelegala si netemeinica.

A sustinut recurenta ca, a formulat la data de 11.10.2008 o cerere catre pârâta pentru comunicare de informatii, respectiv extras din procesul verbal al sedintei C.A al RA C.U Constanta din data de 10.02.1995 si Extras din Hotarârea C.A al RA C.U Constanta, urmarea sedintei din 10.02.1995, însa nu a primit raspuns în termenul legal. Drept urmare, la data de 15.11.2008 a formulat reclamatie administrativa, respectând procedurile prevazute de Legea nr. 544/2001, însa fara a primi vreun raspuns.

Aceste demersuri sunt consemnate de instanta de fond în cuprinsul hotarârii si care puteau fi considerate suficiente pentru a fi apreciate drept încalcari ale prevederilor Legii nr.544/2001, a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 a regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanta.

În opinia recurentei, argumentul instantei de fond în sensul ca a promovat actiune împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva este gresita.

Intimatul pârât, prin aparatorul ales, a solicitat respingerea recursului declarat de reclamanta ca nefondat si mentinerea sentintei pronuntate de instanta de fond ca fiind legala si temeinica.

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea a constatat ca recursul este fondat, pentru urmatoarele considerente, în esenta:

Astfel, reclamanta D.E. a chemat initial în judecata în calitate de pârâta pe Primaria Municipiului Constanta, solicitând comunicarea informatiilor de interes public referitoare la procesul verbal al sedintei C.A al RA C.U Constanta din data de 10.02.1995, prin care s-a admis procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.4/10.02.1995 privind blocul de locuinte TAV3, situat în Constanta, act încheiat între RA C.U Constanta si COM CM Constanta si cu privire la Hotarârea C.A al RA C.U Constanta, urmare a sedintei din data de 10.02.1995, din care sa rezulte masurile stabilite pentru finalizarea constructiei blocului de locuinte TAV3.

Fata de exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a pârâtei invocata de catre instanta din oficiu, reclamanta a precizat cadrul procesual în sensul indicarii ca pârât a Municipiului Constanta prin Primar.

Instanta de fond a considerat ca, persoana astfel indicata nu are calitate procesuala pasiva deoarece relatiile solicitate sunt aferente activitatii desfasurate de catre RA C.U Constanta, iar Municipiul Constanta, prin Primar, nu este nici emitentul actelor solicitate de catre reclamanta si nici depozitarul acestora.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta ca, reclamanta s-a adresat cu cererea privind comunicarea informatiilor de interes public Directiei Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Constanta, iar reclamatia administrativa a fost adresata Primarului Municipiului Constanta.

Cererea a fost formulata conform indicatiilor primite prin adresa nr.134594/8.10.2007 emisa de Directia Tehnica Achizitii din cadrul aceleiasi Primarii prin care se arata ca arhiva preluata de la RA C.U., care ar putea contine datele solicitate de reclamanta, au fost predate Directiei Administratiei Publice Locale.

Prin urmare, în virtutea rolului sau activ, instanta de fond avea posibilitatea de a clarifica si de a stabili cadrul procesual impus de Legea nr.544/2001, astfel încât, în conformitate cu disp. art.129 alin.5 Cod de procedura civila, sa previna orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, în scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale.

Ori, pe de o parte, instanta a apreciat ca Primaria Constanta nu are capacitate de folosinta, chiar daca art.42 alin.2 Cod de procedura civila stabileste ca “Asociatiile sau societatile care nu au personalitate juridica pot sta în judecata ca pârâte, daca au organe proprii de conducere.”, ceea ce înseamna ca legea recunoaste dreptul de a sta în judecata în calitate de pârât si acelor entitati care nu au capacitate de folosinta dar care au organe de conducere proprii.

Pe de alta parte, instanta a considerat ca, Municipiul Constanta, prin Primar, nu justifica legitimitate procesuala pasiva, fara a arata, în conditiile concrete în care reclamanta s-a adresat cu o cerere întemeiata pe Legea nr.544/2001 unei directii din cadrul Primariei Constanta, care era autoritatea publica tinuta sa raspunda în justitie, în calitate de pârâta.

Pentru considerentele expuse, apreciind ca în mod gresit instanta a solutionat cauza fara a intra în cercetarea fondului, s-a admis recursul în baza art.312 alin.1 si 5 Cod de procedura civila si s-a dispus casarea hotarârii cu consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro