404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Răspundere civilă delictuală. Despăgubiri raportate la dobânzi comerciale.

Conform art. 43 cod com., datoriile comerciale lichide şi plătibile în bani produc dobânda de drept din ziua când devin exigibile.

Textul nu exonerează, însă, pe creditor de proba temeiniciei pretenţiilor sale sub aspectul daunelor-interese, întrucât prejudiciul prezumat în materie comercială nu exclude aplicabilitatea art. 1086 cod civil.

Reclamanta – societate de asigurare a solicitat obligarea pârâtului MV la plata despăgubirilor determinate de un fapt cauzator de prejudiciu – accidentul auto în care a fost avariat autoturismul persoanei asigurate şi pentru producerea căruia a fost stabilită de către organele de poliţie culpa exclusivă a celui chemat în judecată.

S-a solicitat, totodată, suportarea de către pârât a dobânzii pe descoperit de cont, calculată asupra sumei pretinse cu titlu de damnum emergens.

Prin hotărârea pronunţată, instanţa a respins acţiunea reclamantei, sub aspectul plăţii acestei dobânzi.

Potrivit art. 1086 cod civil, chiar în cazul când neexecutarea obligaţiei rezultă din dolul debitorului, daunele-interese nu trebuie să cuprindă decât ceea ce este o consecinţă directă şi necesară a neexecutării obligaţiei.

Textul art. 43 cod com., referitor la curgerea de drept a dobânzii pentru datoriile lichide şi exigibile, plătibile în bani, nu exclude aplicarea dispoziţiilor menţionate.

Ori, în speţă, s-a reţinut că reclamanta nu a dovedit în susţinerea pretenţiilor sale faptul că la momentul plăţii despăgubirilor către terţul prejudiciat prin accident (proprietar al autovehiculului avariat) nu avea lichidităţi în cont şi că în aceste condiţii a beneficiat de un credit bancar, pe termen scurt şi cu dobândă ridicată.

Având în vedere că la data sesizării instanţei erau pe deplin operante dispoziţiile O.G. nr. 9/2000, se va reţine că reclamanta poate pretinde ca dobândă comercială suma calculată în raport de textul actului normativ menţionat.

( sentinţa civilă nr. 2927 COM/ 9.11.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 456/ 2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială )

Notă: Speţa are în vedere aplicarea principiului reparării integrale a prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită.

În aceste condiţii, apreciem ca discutabilă raportarea considerentelor hotărârii la prevederile art. 1086 cod civil. Analiza legitimităţii pretenţiilor reclamantului urma a fi făcută exclusiv din perspectiva întrunirii cumulative a condiţiilor răspunderii delictuale – existenţa unui prejudiciu şi legătura directă, de cauzalitate, a acestuia cu fapta pârâtului.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro