404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contract administrativ

Prin actiunea adresata acestei instante la data de 06.01.2010 înregistrata sub nr. 99/86/2010, reclamantul C.L. a chemat în judecata pârâta S.C. ”…” SRL. – Suceava solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna rezilierea contractului nr. 5249 din 21.11.2005, încheiat între parti, repunerea partilor în situatia anterioara încheierii contractului, restituirea sumelor de bani platite si obligarea la daune interese în valoare de 50.000 lei, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii a aratat ca între parti s-a încheiat la data de 21.11.2005 contractul de prestari servicii cu nr. 5249, prin care pârâta s-a obligat la elaborarea unui Plan Urbanistic General al Orasului Milisauti în valoare de 21.500 lei, termenul de predare al lucrarilor fiind de 180 de zile calendaristice de la data semnarii.

A mai aratat ca ulterior a fost încheiat actul aditional nr. 3188 din 19.05.2006, prin care s-a convenit prelungirea termenului de executie pâna la 21.04.2007 si plata cheltuielilor suplimentare în valoare de 25.000 lei.

Reclamantul a precizat ca în mai multe rânduri, respectiv la datele de 29.10.2007, 7.10.2008 si 17.08.2009 s-a adresat în scris pârâtei pentru predarea planului PUG, însa aceasta nu s-a achitat de obligatiile asumate.

Precizeaza ca a achitat catre pârâta suma de 19.000 lei din valoarea totala de 55.335 lei cu TVA, conform Ordinul de plata nr. 722 din 15.12.2005.

În drept si-a întemeiat actiunea pe disp. art. 1020 si 2021 Cod civil.

În sustinerea actiunii promovate a depus la dosar înscrisuri (filele 5 – 28).

La termenul de judecata de astazi – 18 februarie 2010, aparatorul pârâtei, prezent în instanta a invocat exceptiile lipsei proceduri prealabile si a lipsei capacitatii procesuale de folosinta a reclamantului.

Cu privire la exceptia lipsei capacitatii de folosinta aratam:

Ceea ce determina capacitatea unei autoritati de a sta în proces este abilitatea legala de a elibera un anume act administrativ, potrivit atributiilor conferite de lege.

Cum în speta, reclamantul are o asemenea abilitate legala, având în vedere ca are calitatea de parte în contractul analizat, instanta va respinge ca nefondata exceptia lipsei capacitatii de folosinta a pârâtei.

Articolul 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 stipuleaza: „Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, daca aceasta exista, în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”.

Articolul 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 stipuleaza: „Plângerea prealabila în cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificatia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozitiile Codului de procedura civila fiind aplicabile în mod corespunzator. În acest caz, plângerea trebuie facuta în termenul de 6 luni prevazut la alin. (7), care va începe sa curga:

a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;

b) de la data modificarii contractului sau, dupa caz, de la data refuzului cererii de modificare facute de catre una dintre parti, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;

c) de la data încalcarii obligatiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea contractului;

d) de la data expirarii duratei contractului sau, dupa caz, de la data aparitiei oricarei alte cauze care atrage stingerea obligatiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea contractului;

e) de la data constatarii caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului.

Cum textele de lege au caracter imperativ, cum reclamantul nu s-a conformat acestora si nu a îndeplinit procedura prealabila despre care face vorbire textul citat, Tribunalul Suceava, vazând si disp. art. 109 Cod procedura civila, a admis exceptia neîndeplinirii procedurii prealabile si a respins ca inadmisibila cererea promovata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro