404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond funciar

Prin cererea adresata Judecatoriei Falticeni si înregistrata sub nr. 3230/227/2009 reclamantii S. D. D. si D. A. S. prin procurator N. V. au solicitat obligarea la punere în posesie si eliberarea titlului de proprietate a Comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca, a Comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia si a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, precum si a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva Directia Silvica Suceava.

În fapt reclamantii au aratat ca, prin sentinta civila nr. 390/20.02.2009 a Judecatoriei Falticeni ramasa definitiva si irevocabila prin respingerea recursurilor la data de 27 mai 2009 li s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la suprafata de 336 ha teren cu vegetatie forestiera situat pe raza comunei Râsca si Baia jud. Suceava.

Suprafata de 336 ha teren cu vegetatie forestiera face parte din proprietatea autorului lor T. S. a carei mosie în suprafata de 1200 ha teren ( arabil si forestier) a fost situata pe raza comunei Râsca si baia iar prin masurile abuzive din perioada martie 1945- 1949 a fost preluata de statul român din acea vreme.

Trupul de teren cu vegetatie forestiera în suprafata de 336 ha facea parte din suprafata de 991 ha teren forestier pe care autorul lor l-a detinut pe raza celor doua comune.Au fost reconstituite suprafata de 665, 15 ha teren forestier pe cale administrativa de catre cele doua comisii, ulterior au fost eliberate si titlurile de proprietate privind suprafetele de 610 ha pe raza comunei Râsca si 34 ha pe raza com.Baia. respectiv T.P. nr. 1946/2008 si 219/2009.

Pentru diferenta de pâna la 991 ha teren forestier, respectiv 336 ha reclamantii au aratat ca s-au judecat în contradictoriu cu Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca, Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si Directia Silvica Suceava, instanta reconstituindu-le dreptul de proprietate prin sentinta civila nr. 390/20.02.2009.

S-au adresat Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si Directiei Silvice Suceava prin solicitare scrisa atasata fiind si sentinta civila nr. 390/2009 a Judecatoriei Falticeni, pentru ca din rezerva disponibila existenta în administrarea RNP Romsilva – Directia Silvica Suceava sa li se puna la dispozitie situatia terenurilor cu vegetatie forestiera în vederea retrocedarii.

Au considerat ca, exista posibilitatea retrocedarii în natura din suprafetele cu vegetatie forestiera ce sunt la dispozitia Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava asa dupa cum rezulta din adresa nr. 14705/11.06.2009 a Directiei Silvice Suceava.

Au aratat reclamantii ca, sunt de acord cu orice suprafata disponibila în limita celor 336 ha teren forestier si accepta orice varianta de retrocedare în natura.

Cu toate ca au solicitat institutiilor chemate în judecata stabilirea amplasamentului, punerea în posesie si eliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de 336 ha teren forestier, reconstituit prin sentinta civila nr. 390/2009 acestea au refuzat în mod nejustificat realizarea obligatiei stabilita de legea fondului funciar în sarcina acestora. În temeiul art. 64 din Legea nr. 18/1991 modificata si completata au solicitat sa fie obligate la plata daunelor cominatorii în suma de 2.000 lei/zi de întârziere în favoarea lor a reclamantilor prin nerealizarea obligatiilor date în sarcina acestora prin lege catre Prefectul Judetului Suceava – în calitate de presedinte al Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, presedintii Comisiilor locale de fond funciar Râsca si Baia, Directorul general al Directiei Silvice Suceava.

În drept reclamantii si-au motivat cererea potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 modificata si completata, art. 75 (4) HGR 890/2005, art. 1073 si urm. Cod civil art.580 3 Cod procedura civila, prev. art. 109 Cod procedura civila.

Prin întâmpinarea formulata în cauza, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava a aratat ca, a formulat cerere de revizuire a sentintei civile nr. 390/20.02.2009 pronuntata de Judecatoria Falticeni în dosar nr. 264/227/2007 si pentru acest motiv solicita suspendarea judecarii cauzei pâna la solutionarea acelei cereri de revizuire.

Pe cale de exceptie, a invocat lipsa calitatii procesuale pasive a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, pe urmatoarele considerente:

Calitatea procesuala activa apartine persoanei care a beneficiat de reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate si solicita punerea în posesie sau înmânarea titlului de proprietate.

Calitatea procesuala pasiva apartine comisiei locale de fond funciar. Daca se solicita si obligarea primarului la plata daunelor cominatorii atunci calitatea procesuala pasiva apartine si primarului.

Potrivit art. 64 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare raportat la art. 52 alin. 2 si art. 116 alin. 1 din aceeasi lege în cauzele având ca obiect punerea în posesie asupra terenurilor reconstituite sau constituite, calitatea procesuala pasiva apartine comisiilor locale si nu comisiilor judetene.

Potrivit art. 5 lit. i din HGR nr. 890/2005 privind aprobarea regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, obligatia de punere în posesie apartine comisiilor locale.

Pe fond, a aratat pârâta ca, titlul de proprietate are o natura juridica complexa conferita pe de o parte de caracterul autoritatii competente cat si de procedura speciala de emitere a lui iar pe de alta parte de caracterul drepturilor ce decurg de aici.

Titlul este actul autentic cel mai important prin care se finalizeaza activitatea comisiilor locale si comisiilor judetene de aplicare a Legilor fondului funciar.

Este vorba de o procedura în trepte care începe cu formularea cererii de stabilire a dreptului de proprietate care trebuie introdusa si înregistrata la primaria în raza careia se afla terenul.

Potrivit art. 75 din Regulament titlurile de proprietate se mit de catre comisia judeteana de fond funciar, pe baza documentatiilor întocmite de catre comisiile locale de fond funciar , care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, din care un exemplar al documentatiilor se retine la comisia judeteana iar celalalt se transmite inspectoratului de regim silvic si cinegetic pentru arhivare.

La art. 39 alin. 2 din acelasi act normativ se prevede în mod expres obligatia de a se „solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schita amplasamentului cu terenul detinut sau orice alte informatii din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat”, identificare realizata si însusita de catre comisiile locale.

Potrivit prevederilor art. 36 din HGR 890/2005 titlurile de proprietate se emit de catre comisia jud. de fond funciar pe baza documentaiilor întocmite de catre comisiile locale de fond funciar care cuprind analize validate, planuri parcelare, procese –verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, documentatii care se vor trimite în doua exemplare din care unul se retine si se depoziteaza la arhiva oficiului de cadastru si publicitate imobiliara.

Partile detasabile ale titlului de proprietate semnate se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale care le vor înscrie în registrul agricol, dupa care le vor înmâna sub semnatura titularilor, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. În acest sens, comisiile locale de fond funciar vor întocmi un registru în care se va trece numele, prenumele titularului si semnatura primitorului.

Analizând art. 64 din Legea nr. 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se constata ca în cazul în care comisia locala refuza înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva în posesie, persoana nemultumita poate face plângere la instanta în a carei raza teritoriala este situat terenul.

Data instanta admite plângerea, primarul va fi obligat sa execute de îndata înmânarea titlului de proprietate sau dupa caz punerea efectiva în posesie sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanta.

Raportat la textul sus mentionat considera ca, se impune în mod evident concluztia ca daunele cominatorii solicitate de catre reclamant nu au sustinere legala, ca prefectul nu poate fi obligat la plata unor daune cominatorii pe zi de întârziere.

Daunele cominatorii pot fi acordate de catre instanta de judecata numai pentru primar în cazul în care refuza înmânarea titlului de proprietate sau dupa caz punerea efectiva în posesie.

Fata de cele sus mentionate a solicitat ca judecarea prezentei cauze sa se faca în contradictoriu cu Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca si Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia comisii de la care se pot solicita relatii cu privire la actiunea formulata de reclamanti si care întocmesc documentatia necesara emiterii titlului de proprietate precum si cu Directia Silvica Suceava care este administratorul terenului de vegetatie forestiera.

Regia Nationala a Padurilor Romsilva Romsilva – Directia Silvica Suceava, prin întâmpinare a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Directiei Silvice Suceava.

În fapt, a aratat ca sunt în prezenta unei hotarâri a Judecatoriei Falticeni, definitiva si irevocabila prin care se reconstituie petentilor dreptul de proprietate pentru un teren cu vegetatie forestiera în a carui dispozitiv nu se dispune cu privire la identificarea vechiului amplasament în amenajament silvic.

În baza unei asemenea validari nu poate fi pus în posesie cu teren forestier aflat în amenajament silvic deoarece ar contraveni prevederilor imperative ale art. 25 din Legea nr. 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Si pentru situatia când se întrunesc cumulativ aceste minime cerinte, lucru nedovedit de reclamantii în cauza, punerea în posesie a titularilor în cazul terenurilor forestiere precum si eliberarea titlurilor de proprietate se face de comisiile locale si respectiv comisiile judetene în conditiile si cu procedura stabilita de Legea fondului funciar nr. 18/1991, Regulamentul de constituire, atributiile si functionarea comisiilor aprobat prin Hotarârea nr. 890/2005.

Art. 24 alin. 4 din Legea nr. 1/2000 prevede ca unitatile si subunitatile silvice din structura RNP – Romsilva vor pune la dispozitia comisiilor locale de aplicare a prezentei legi, suprafete de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate.

Pe cale de consecinta Directia Silvica Suceava nu poate fi chemata ca parte în actiunile în justitie initiate de catre persoane fizice pentru a i se impune în raporturile cu acestea o obligatie de a face ce incumba comisiei locale.

Practic structurile silvice ca administratori ai fondului forestier proprietate publica a statului participa doar la diferite activitari premergatoare, derulate între diferite organe si organisme cu atributii în domeniul reconstituirii dreptului de proprietate, fara participarea persoanei îndreptatite sa primeasca terenul.

Prin înscrisurile depuse la dosar de catre reclamanti se dovedeste fara echivoc faptul ca în cauza nu exista teren cu vegetatie forestiera validat pentru reconstituire, pe un amplasament identificat împreuna cu detinatorul legal al terenului, într-un ocol silvic pe care sa-l puna la dispozitia unei comisii comunale si nu în posesia unor proprietari persoane fizice.

Mai mult de atât, în cazul în care acest amplasament este ocupat, conform prevederilor art. 24 alin. 3 din legea nr. 1/2000 acestia vor trebui pusi în posesie pe un alt amplasament situat în apropierea vechiului amplasament. Ori, prin Decizia nr. 652/28.04.2009 a Curtii Constitutionale prevederile acestui articol au fost declarate neconstitutionale astfel ca nu mai este posibila punerea în posesie a petentilor pe un alt amplasament.

Considera ca, se impune suspendarea judecarii prezentei cauze pâna la solutionarea cererii de revizuire formulata de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava.

A solicitat a se constata pe cale de exceptie lipsa calitatii procesuale pasive a Directiei Silvice Suceava iar pe fond a se dispune respingerea actiunii ca nefondata fata de aceasta institutie atât timp cât nu exista reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de teren cu vegetatie forestiera identificata amenajistic în baza unei documentatii avizate de catre structurile silvice si receptionata de OCPI Suceava.

Prin sentinta civila nr. 335 din 10 februarie 2010, Judecatoria Falticeni a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si a Regiei Nationale a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Suceava.

A admis în parte actiunea având ca obiect obligare la punere în posesie si eliberare titlul de proprietate formulata de reclamanti si a obligat Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia si Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca prin reprezentantii locali – primarii unitatilor administrativ teritoriale sa procedeze la punerea în posesie si întocmirea documentatiei prealabile eliberarii titlului de proprietate, cât priveste suprafata de 336 ha teren cu vegetatie forestiera situata pe raza acestor doua localitati, sub sanctiunea pentru fiecare primar în parte, a platii daunelor cominatorii în suma de câte 500 lei pentru fiecare zi de întârziere de la ramânerea definitiva a prezentei si pâna la îndeplinirea obligatiilor.

A obligat Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava sa elibereze reclamantilor titlul de proprietate pentru suprafata de teren cu vegetatie forestiera în baza documentatiilor prealabile întocmite de catre cele doua comisii locale.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut în motivare urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 390/20.02.2009 pronuntata de Judecatoria Falticeni în contradictoriu si cu Comisia Jud. Suceava si RNP – Directia Silvica Suceava, alaturi de comisiile comunale de fond funciar, s-a anulat hotarârea nr. 288/2007 a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si s-a reconstituit petentilor dreptul de proprietate cat priveste suprafata de 336 ha teren vegetatie forestiera situat pe raza comunelor Râsca si Baia din jud. Suceava.

În aceste circumstante cererea de fata corect a fost formulata pentru opozabilitate si în contradictoriu cu cele doua institutii: Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si Regia Nationala a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Suceava.

Aceasta cu atât mai mult cu cât procese verbale de stabilire a amplasamentului în amenjament silvic si de stabilire a vecinatatilor sunt semnate de catre reprezentantii ocoalelor silvice din raza unitatilor administrative unde sunt amplasate terenurile padure în litigiu, ocoale subordonate Regia Nationala a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Suceava.

În aceste circumstante, a retinut prima instanta ca, în cauza nu este incidenta exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si a Regiei Nationale a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Suceava.

Pe fondul cauzei s-a retinut ca petentii ca mostenitori ai proprietarului deposedat T. S. au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 991 ha teren padure, parte din mosia Baia, fosta proprietate Cantacuzino Pascanu, ce a fost atribuita prin sentinta 83 A/1932, autorului T. S. în momentul lichidarii starii de indiviziune existenta între acesta si mostenitorii T..

Prin Hotarârea nr. 3313/2006 a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, s-a finalizat favorabil procedura administrativa si s-a reconstituit petentilor dreptul de proprietate pentru 655,15 ha padure, diferenta pâna la 991 ha formând obiectul Hotarârii nr. 288/2007 analizata în dosarul 264/227/2007.

Petentii au dovedit calitatea de mostenitori ai autorului deposedat, defunctul T. S. si implicit calitatea de persoane îndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de 336 ha teren padure.

Prin urmare, în conditiile în care comisia locala în speta comisiile locale de fond funciar Râsca si Baia refuza punerea efectiva în posesie petentii pot formula plângere la instanta în a carei raza teritoriala este situat terenul.

Cum hotarârea judecatoreasca invocata de catre petenti vizeaza reconstituirea dreptului de proprietate al petentilor cu privire la diferenta de 336 ha padure, pe lânga cei 655.15 ha padure reconstituiti prin procedura administrativa, refuzul de punere în posesie este nejustificat.

Cât priveste solicitatea petentilor de stabilire a unor daune cominatorii în suma de câte 1000 lei/zi de întârziere în sarcina primarilor, s-a retinut ca petentilor li s-a cauzat un prejudiciu prin refuzul comisiilor comunale reprezentate de catre primari, de punere în posesie si de întocmire a documentaiei premergatoare eliberarii titlului de proprietate.

Instanta a apreciat ca fiind exagerata suma de 1000 lei/zi astfel încât a admis în parte cererea în sensul ca a stabilit daunele cominatorii la suma de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilirea acestei sanctiuni având drept scop impresionarea debitorului de creanta ce urmeaza sa o execute.

Astfel, în temeiul art. 64 din Legea nr. 18/1991 modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, instanta de fond a admis cererea în parte si a obligat cele doua comisii locale sa procedeze la punerea în posesie si întocmirea documentatiei prealabile eliberarii titlului de proprietate, cat priveste suprafata de 336 ha teren cu vegetatie forestiera situata pe raza acestor doua localitati, sub sanctiunea pentru fiecare primar în parte, a platii daunelor cominatorii în suma de câte 500 lei pentru fiecare zi de întârziere de la ramânerea definitiva a prezentei si pâna la îndeplinirea obligatiilor.

Împotriva sentintei a formulat recurs pârâta Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava.

În motivare, a aratat ca punerea în posesie este de competenta exclusiva a comisiilor locale de fond funciar, carora li se vor pune la dispozitie terenurile, conform art. 24 alin. 4 din Legea nr. 1/2000, art. 71 alin. 2 din H.G.R. nr. 890/2005. Punerea în posesie se face conform planului parcelar, ca regula, pe vechile amplasamente sau se vor achita despagubiri.

În speta, Directia Silvica Suceava nu a precizat amplasamentele pe care urmeaza sa le puna la dispozitie pentru punerea în posesie a petentilor.

A mai invocat deciziile nr. 605 si 652/2009 ale Curtii Constitutionale.

Potrivit legislatiei de fond funciar, statul nu face împroprietariri, iar terenurile proprietatea publica a statului nu fac obiectul constituirilor.

A mai prezentat procedura de punere în posesie a persoanelor îndreptatite cu terenuri forestiere.

Întrucât operatiunea de punere în posesie este anterioara emiterii titlului de proprietate (art. 75 alin. 1 din H.G.R. nr. 890/2005 cu modificarile si completarile ulterioare), solicita a se constata faptul ca nu se poate emite titlul de proprietate de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, atâta timp cât Regia Nationala a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Suceava nu a procedat la identificarea amplasamentelor care pot fi puse la dispozitia comisiilor locale de fond funciar, în vederea punerii în posesie.

Considera ca instanta de fond, în mod gresit, a dispus obligarea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava la întocmirea unui titlu de proprietate, atâta timp cât Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca si Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia, nu si-au îndeplinit obligatia legala de a întocmi fisa proces-verbal de punere în posesie ce sta la baza emiterii titlului de proprietate, iar detinatorul actual al terenului forestier, nu pune la dispozitie terenul reconstituit prin instanta de judecata.

A mai aratat ca, a formulat cerere de revizuire împotriva sentintei civile nr. 390/2009.

În drept, a invocat prevederile art. 299 si art. 3041 Cod procedura civila.

Împotriva sentintei a formulat recurs si pârâta Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca.

În motivare a criticat sentinta civila nr. 390/2009, întrucât nu se precizeaza amplasamentul. Initial a fost de acord cu cererea de reconstituire, însa, ulterior a intrat în posesia altor documente, în baza carora si-a reformulat pozitia. Netinându-se cont de aceste înscrisuri, prin sentinta civila nr. 390/2009, s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 336 ha teren cu vegetatie forestiera.

Deoarece petentul S. D.-D. nu s-a prezentat la Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca si Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia cu propuneri de amplasament pentru a fi pus în posesie, comisiile se afla în imposibilitatea de a realiza documentatia necesara întocmirii titlului de proprietate care sa stea la baza punerii în posesie efectiv a petentilor S. D.-D. si D. A., sens în care acestia au promovat plângere în instanta si solicita punerea în posesie si eliberarea titlului de proprietate.

Judecatoria Falticeni, prin sentinta civila nr. 335/2010 a admis cererea petentilor si a obligat comisiile locale Râsca si Baia sa procedeze la punerea în posesie si la întocmirea documentatiei prealabile eliberarii titlului de proprietate pentru suprafata de 336 ha teren cu vegetatie forestiera, fara a preciza categoria de folosinta si amplasamentul.

Arata ca, s-au încalcat prevederile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, art. 39 alin. 2 din H.G.R. nr. 890/2005.

Sustine ca, instanta, prin hotarârea pronuntata a încalcat prevederile legale în materie, care stipuleaza ca, reconstituirea dreptului de proprietate se face pentru fostii proprietari deposedati sau mostenitorii acestora, pe vechiul amplasament, în structura de proprietate existenta la momentul deposedarii abuzive a acestor terenuri de catre regimul comunist.

În acest sens, art. 24 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 prevede ca, reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata primita prin aplicarea legilor fondului funciar si cea avuta în proprietate, persoanelor fizice si juridice sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente.

Instanta nu a tinut cont de prevederile reconstituirii dreptului, fara a obliga sa si îndeplineasca obligatiile legale: schite cu amplasamentul vizate de comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, detinatorul legal al terenului, Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Suceava, astfel neputând fi identificate suprafetele de teren pentru care s-ar reconstitui dreptul de proprietate, categoria de folosinta si amplasamentul.

De asemenea, arata pârâta recurenta ca, petentii solicita daune cominatorii, în baza art. 64 din Legea nr. 18/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt nefondate, având în vedere textul de lege care dispune ca daunele cominatorii se acorda în cazul în care primarii refuza înmânarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva în posesie.

În acest sens, solicita a se retine ca, daunele cominatorii la care instanta îi obliga, în suma de 500 lei pe zi de întârziere de la ramânerea definitiva si a sentintei civile nr. 335/10.02.2010 si pâna la îndeplinirea obligatiilor sunt neîntemeiate si nelegale, în conditiile în care raportat la cadrul legal legislativ, eventualele obligatii legale ale comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor se nasc numai în relatii de conlucrare între Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, comisiile comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Directia Silvica.

În drept, a invocat prevederile art. 304 pct. 8, 9 Cod procedura civila.

Legal citata, intimata Directia Silvica Suceava a formulat întâmpinare, în care a solicitat admiterea recursului formulat de Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca. A aratat ca, prin sentinta civila nr. 390/2009 s-a reconstituit dreptul de proprietate fara a fi facuta identificarea vechiului amplasament si fara a se stabili daca este ocupat sau nu. Petentii nu au depus plan parcelar.

Legal citati, intimatii persoane fizice, s-au prezentat în fata instantei – prin aparator si au solicitat respingerea recursurilor, ca nefondate.

Legal citata, intimata Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia, s-a prezentat în fata instantei – prin aparator si a solicitat admiterea recursului Comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca si respingerea actiunii. A mai aratat ca, nu au fost citati si introdusi în cauza primarii celor doua comune, depunând în acest sens practica judiciara. A depus concluzii scrise, în care a solicitat casarea sentintei civile nr. 335/2010, pentru cele aratate mai sus, invocând prevederile art. 304 pct. 5, 105 alin. 2 Cod procedura civila.

A motivat ca, reclamantii intimati nu au dovedit faptul ca au comunicat Comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia schita amplasamentului si alte informatii utile pentru ca, comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor sa procedeze la eliberarea titlului de proprietate si punerea în posesie. Sustine ca, din moment ce reclamantii intimati nu si-au îndeplinit obligatiile legale, nu este corect ca instanta de judecata sa oblige Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia sa emita titluri de proprietate, atâta timp cât nu se poate identifica vechiul amplasament.

De altfel, nici prin sentinta civila nr. 390/2009 pronuntata de Judecatoria Falticeni nu se prevede amplasamentul pentru care urmeaza sa se elibereze titlul de proprietate si sa se realizeze punerea în posesie.

Mai sustine ca, atâta timp cât nu s-a eliberat titlul de proprietate, nu sunt incidente în cauza dispozitiile art. 64 alin. 1 si 2 din legea nr. 18/1991, modificata si completata, neputând fi obligat primarul sa execute de îndata înmânarea titlului de proprietate care nu exista, sub sanctiunea obligarii la daune cominatorii, deci obligatia nu este nascuta la acest moment.

Examinând recursurile, întemeiate de parti pe dispozitiile art. 3041 Cod procedura civila, respectiv 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila, prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, a considerentelor sentintei civile recurate si a criticilor invocate, tribunalul retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 390/20.02.2009 a Judecatoriei Falticeni (filele 6 si urmatoarele dosar prima instanta), ramasa irevocabila, s-a reconstituit petentilor dreptul de proprietate pentru suprafata de 336 ha teren cu vegetatie forestiera, teren aflat pe raza comunelor Râsca si Baia, jud. Suceava.

Astfel, cu autoritate de lucru judecat, s-a recunoscut dreptul petentilor la respectiva suprafata de teren.

Efectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat, consta în imposibilitatea de a repune în discutie aspectele transate irevocabil, autoritatea de lucru judecat fiind o componenta a principiului securitatii juridice, relevate în jurisprudenta CEDO (a se vedea cauza Androne contra României, cauza Amuraritei contra României).

În speta, atât recurentele, cât si intimatele Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia si Directia Silvica Suceava, critica sentinta de reconstituire si invoca aparari de fond împotriva reconstituirii, aspecte ce nu pot fi retinute, fata de cele aratate mai sus.

Din considerentele sentintei de reconstituire nr. 390/2009, rezulta ca pârâta Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca a identificat amplasamentul terenului în litigiu, depunând un plan de situatie, aflat la filele 455, 456. de asemenea, s-a depus o expertiza topo extrajudiciara, instanta retinând expres ca amplasamentul suprafetei de 336 ha padure, în litigiu, se afla atât pe raza comunei Râsca, cât si raza comunei Baia, jud. Suceava.

Tribunalul apreciaza ca nefondat recursul Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, pentru urmatoarele:

Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava invoca textele de lege prin care arata ca sta în competenta si atributiile exclusive ale comisiilor locale de fond funciar, potrivit art. 5 lit. „i” din H.G.R. nr. 890/2005, … sa procedeze la completarea fiselor de punere în posesie, iar în caz de refuz, persoanele interesate se pot adresa instantelor judecatoresti.

Mai arata Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava ca, conform art. 24 alin. 4 din Legea nr. 1/2000 unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru cererile de reconstituire a dreptului de proprietate.

Mai invoca prevederile art. 71(2), 72 din H.G.R. nr. 890/2005, prin care arata care sunt obligatiile comisiilor locale si ale Directiei Silvice, ca atributii imperative în efectuarea procedurii prealabile în vederea emiterii titlurilor de proprietate, obligatie care incumba comisiilor locale, comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor desfasurând o activitate jurisdictionala de primire a propunerilor de validare care vin de la comisiile locale. Se mai invoca prevederile art. 73 din H.G.R. nr. 890/2005, conform carora, punerea în posesie se face conform planului parcelar, prevederile art. 24 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, conform carora punerea în posesie se face pe vechile amplasamente, existând si posibilitatea acordarii de despagubiri. În speta, Directia Silvica Suceava nu a precizat amplasamentele pe care urmeaza sa le puna la dispozitia comisiilor locale pentru punerea în posesie.

Tribunalul retine ca, într-adevar, punerea în posesie este atributul exclusiv al comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, conform art. 5 lit. „c” si „i” din H.G.R. nr. 890/2005. în speta, prima instanta a respectat aceste prevederi legale, stabilind doar în sarcina comisiilor locale obligatia de punere în posesie, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava fiind obligata doar la eliberarea titlului de proprietate în baza documentatiilor prealabile întocmite de catre cele doua comisii locale. Dispozitivul sentintei este foarte clar în acest sens.

Deci, orice referire la punerea în posesie facuta de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava nu poate fi retinuta, din moment ce aceasta nu a fost obligata la punerea în posesie.

Cele doua decizii ale Curtii Constitutionale invocate de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, nu au relevanta în cauza, nefiind vorba de exprimarea si valorificarea dreptului de optiune prevazut de art. 24 alin. 12, 14 si 3 din Legea nr. 1/2000.

Într-adevar, conform legislatiei de fond funciar, statul nu face împroprietariri, însa în speta, nu poate fi vorba de o împroprietarire, fiind dovedit irevocabil dreptul de proprietate al petentilor, prin sentinta civila nr. 390/2009.

Într-adevar, terenurile proprietate publica nu fac obiectul constituirilor, însa, în speta, nu este vorba de o constituire, ci de o reconstituire a dreptului de proprietate.

Etapele punerii în posesie nu intereseaza, aceasta recurenta nefiind obligata la punerea în posesie.

Într-adevar, punerea în posesie este anterioara emiterii titlului de proprietate, conform art. 75 alin. 1 si art. 36 alin. 1 din H.G.R. nr. 890/2005. Deci, anterior emiterii titlului de proprietate, trebuie identificat amplasamentul, detinatorul acestuia trebuie sa-l predea si trebuie sa se procedeze la punerea în posesie. Prima instanta a respectat aceste prevederi legale, hotarând ca obliga Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava sa elibereze titlul de proprietate în baza documentatiilor prealabile întocmite de cele doua comisii locale. Deci obligatia Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, intra în vigoare doar dupa întocmirea documentatiilor de catre comisiile locale, care presupun identificare, punere la dispozitie si predare teren.

Cererea de revizuire a sentintei civile de reconstituire, nr. 390/2009, inclusiv apararile de fond invocate prin aceasta, nu are relevanta, fiind respinsa irevocabil (fila 28 dosar recurs).

Cu privire la recursul formulat de Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca, tribunalul retine urmatoarele:

În primul rând, aceasta recurenta critica sentinta civila de reconstituire nr. 390/2009, ramasa irevocabila, ceea ce nu este permis, astfel cum s-a aratat mai sus.

Recurenta mai invoca ca, petentul nu s-a prezent la comisiile locale cu propuneri de amplasament.

Potrivit art. 39 alin. 2 din H.G.R. nr. 890/2005, pentru punerea în posesie se va solicita petentilor schita amplasamentului sau orice alte informatii din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament.

În speta, petentii si-au îndeplinit aceasta obligatie, din considerentele sentintei de reconstituire rezultând depunerea unei expertize topo extrajudiciare, în acest sens.

Potrivit art. 39 alin. 4 din H.G.R. nr. 890/2005, dupa ce petentii ofera informatii cu privire la amplasament, conform alin. 2 comisiile locale vor stabili daca vechiul amplasament nu a fost atribuit legal si poate fi retrocedat, sens în care ocoalele silvice sunt obligate sa colaboreze prin prezentarea documentelor specifice (harti amenajistice, extrase de pe amenajament, etc. …).

Rezulta ca petentii au îndatorirea de a identifica amplasamentul (în speta s-a depus expertiza extrajudiciara), dupa care comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor trebuie sa se implice.

În acest sens a se vedea si atributiile comisiilor locale prevazute de H.G.R. nr. 890/2005, art. 5 lit. „c” (stabilesc marimea si amplasamentul suprafetei de teren reconstituite), lit. „i” (pun în posesie, prin delimitare în teren, completeaza fisele de punere în posesie).

Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca mai critica sentinta pentru ca nu precizeaza categoria de folosinta, ceea ce este eronat, întrucât se face vorbire de teren cu vegetatie forestiera.

Se mai critica neindicarea de catre prima instanta a amplasamentului. Aceasta a procedat corect, întrucât conform deciziei în interesul legii nr. 1/1997, instanta nu poate stabili amplasamentul, fiind atributia exclusiva a comisiei locale, doar îl poate cenzura.

Prima instanta nu a încalcat prevederile art. 2 alin. 1, art. 24 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, care stabilesc regula atribuirii pe vechiul amplasament, aceasta nefiind competenta sa identifice amplasamentul, asa cum s-a aratat mai sus.

S-a facut deja referire la prevederile art. 39 alin. 2 din H.G.R. nr. 890/2005.

Daca comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor se confrunta cu refuzul altor institutii pentru identificarea terenului, are posibilitatea de a actiona în instanta.

În ceea ce priveste daunele cominatorii, în mod corect, prima instanta a retinut incidenta prevederilor art. 64 din Legea nr. 18/1991, refuzul punerii în posesie nefiind justificat, fata de cele aratate mai sus.

În mod eronat sustine recurenta ca se nasc obligatii în sarcina sa numai în relatiile de conlucrare cu Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava si Directia Silvica Suceava. Art. 64 din Legea nr. 18/1991 stabileste clar obligatii fata de petenti, de punere în posesie.

Cuantumul daunelor cominatorii stabilit de prima instanta este însa prea mare, tribunalul apreciind ca suficiente daune cominatorii de 150 lei pentru fiecare zi de întârziere. Nu s-ar justifica un cuantum sub 150 lei, fata de suprafata mare de cca. 300 ha, de pus în posesie.

Astfel ca, este întemeiata critica privind temeinicia acestora.

Criticile Comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca, se pot încadra în prevederile art. 304pct. 9, 3041 Cod procedura civila, nu si în prevederile art. 304 pct. 8 Cod procedura civila. Aceasta nici nu a indicat care este actul juridic interpretat gresit, pentru care s-a schimbat natura sau sensul lamurit si vadit neîndoielnic. Criticile sunt fondate doar în privinta cuantumului daunelor cominatorii.

Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia nu a formulat recurs, rezultând ca este de acord cu sentinta. În fata instantei, aparatorul acesteia a solicitat casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare, formulând critici proprii, solicitare care nu poate fi retinuta în absenta unei cereri de recurs.

Aceasta a depus practica judiciara, decizia civila nr. 943/2009 a Tribunalului Suceava. Nu sunt situatii identice sau similare, existând o diferenta importanta: în prezentul dosar Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia nu a formulat recurs, în celalalt dosar, s-a formulat recurs de reclamanti sub aspectul invocat în prezenta cauza de Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia.

Concluziile scrise depuse de Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Baia au valoarea unei cereri de recurs, care nu poate fi retinuta, nefiind formulata în termenul legal.

În consecinta, în baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, tribunalul va respinge recursul formulat de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava ca nefondat. Va admite recursul formulat de Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Râsca si modificând în parte sentinta civila nr. 335/10.02.2010 a Judecatoriei Falticeni, va reduce cuantumul daunelor cominatorii la care a fost obligat primarul comunei Râsca, de la 500 lei pentru fiecare zi de întârziere la 150 lei pentru fiecare zi de întârziere, mentinând celelalte dispozitii ale sentintei civile.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro