404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contravenţională

Plângere contraventionala

Sentinta civila nr. 2555

2 decembrie 2008

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 06.10.2008, sub nr. de dosar xxxx/321/2008, petenta J.A. a formulat plângere contraventionala împotriva procesului-verbal seria nr. xxxxxxx din 08.09.2008.

In motivarea plângerii, petenta a aratat ca în fapt, la data de 08.09.2008, în jurul orelor 7,30-8,00, în timp ce se afla în localitate la obor, a venit un agent de politie si i-a solicitat lista de preturi pentru toate articolele pe care le avea spre vânzare înregistrate pe AF xxx, la care este asociat. Petenta sustine ca a înmânat agentului de politie lista de preturi si cartea de identitate si i-a solicitat sa se legitimeze deoarece era a treia oara când ii cerea cartea de identitate pentru a o sanctiona. Dupa ce agentul constatator a plecat cu lista de preturi si cartea de identitate s-a întors dupa aproximativ 2 ore si i-a cerut sa semneze procesul-verbal de contraventie, aducându-i la cunostinta ca a fost sanctionata ,, pentru infractiunea comisa”. Petenta mai arata ca a refuzat sa semneze procesul-verbal deoarece nu a comis nicio infractiune, iar agentul i-a restituit cartea de identitate si lista de preturi, fara a-i solicita si autorizatia de functionare a AF-ului si a parasit oborul în jurul orelor 11,00.

Totodata, petenta mai sustine ca la data de 23.09.2008 a primit prin posta procesul-verbal de contraventie cu o amenda de 250 lei, acesta fiind semnat de martora B.L. care vindea marfa alaturi de taraba sa si care nu era de fata la momentul la care a avut loc incidentul.

De asemenea, petenta mai mentioneaza ca acelasi agent constatator a mai venit la ea în alte doua rânduri si i-a solicitat cartea de identitate ,,sa-i dea un amendoi”, dar a refuzat sa o prezinte pentru acelasi motiv, respectiv refuzul de a se legitima.

In opinia petentei, în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.7 din O.G. nr. 2/2001, agentul constatator avea obligatia sa ii aduca la cunostinta dreptul de a face obiectiuni la procesul-verbal care trebuiau consemnate separat la rubrica ,,Alte mentiuni” sub sanctiunea nulitatii procesului verbal. Prin urmare, încalcarea acestei obligatii atrage nulitatea procesului-verbal.

In drept, petenta a indicat dispozitiile art. 31 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

In dovedirea plângerii, petenta a depus la dosarul cauzei procesul-verbal seria AZ nr. xxxxxxx încheiat la data de 08.09.2008 de catre agent constatator din cadrul Politiei.

Plângerea contraventionala este scutita de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar în conformitate cu dispozitiile art. 36 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 si art. 1 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

In aparare, intimatul a depus la dosarul cauzei la data de 14.11.2008, prin serviciul Registratura, întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata.

In motivare, intimatul a aratat din cuprinsul procesului-verbal contestat rezulta ca la data de 08.09.2008, orele 09,30, contravenienta J.A., aflându-se în obor a omis întocmirea si afisarea la locurile de desfacere de catre agentii economici a preturilor conform legii la un nr. de trei articole de îmbracaminte.

În aceste conditii, din punct de vedere al legalitatii, procesul-verbal contestat este legal întocmit deoarece nu lipseste nici un element care este de natura sa atraga nulitatea absoluta, iar faptele au fost constatate în împrejurarile descrise de agentul constatator care nu sunt de natura sa înlature caracterul contraventional al faptei.

Intimatul mai arata ca din punct de vedere al temeiniciei procesului-verbal, sanctionarea contravenientei a fost determinata de nesocotirea prevederilor legale referitoare la omisiunea întocmirii si afisarii în unitate, la locurile de desfacere sau servire de catre agentii economici a preturilor si tarifelor, a categoriei de calitate a produselor si serviciilor, ori, acolo unde este cazul, a listei de preturi si tarife.

În concluzie, intimatul sustine ca încadrarea juridica a faptei a fost realizata corespunzator, sanctiunea aplicata în limitele actului normativ, procesul-verbal contestat este legal si temeinic întocmit, iar plângerea este neîntemeiata si este formulata în ideea de a anula amenda contraventionala.

În drept, intimatul a invocat dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

În dovedirea sustinerilor, intimatul a depus la dosarul cauzei, în copie, urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de constatare a contraventiei si raportul agentului constatator.

Prin încheierea de sedinta din data de 11.11.2008 instanta, apreciind ca fiind legale, pertinente si concludente solutionarii cauzei, în temeiul art. 167 Cod procedura civila a încuviintat pentru petenta proba testimoniala cu martorul S.A. în dovedirea împrejurarilor de fapt, iar în temeiul art. 33 din O. G. nr. 2/2001 a dispus administrarea probei testimoniale cu martorul asistent indicat în procesul-verbal, respectiv B.L., iar în sedinta publica din data de astazi, 2.12.2008, apreciind ca fiind legale, pertinente si concludente solutionarii cauzei, în temeiul art. 167 Cod procedura civila a încuviintat pentru petenta proba testimoniala cu martora V.C. în dovedirea împrejurarilor de fapt, iar pentru petenta si pentru intimat proba cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, petenta a depus la dosarul cauzei, în copie si în original, procesul-verbal seria AZ nr. xxxxxxx din 08.09.2008 încheiat de agent constatator din cadrul Politiei ( fila 4 si 8).

În cadrul probei cu înscrisuri, intimatul a depus la dosarul cauzei, în original, raportul întocmit de agentul constatator ( fila 23).

În cadrul probei testimoniale, au fost audiati sub prestare de juramânt, în sedinta publica din data de astazi, 2.12.2008, martora asistenta B.L. si martorii propusi de petenta, S.A. si V.C., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei ( filele 28-30).

Potrivit dispozitiilor art. 34 din O.G. 2/2001 s-a procedat la audierea petentei, declaratia acesteia fiind consemnata la dosarul cauzei ( fila 13).

Analizând actele si lucrarile dosarului precum si sustinerile partilor, instanta retine urmatoarele:

În fapt, din cuprinsul procesului-verbal seria AZ nr. xxxxxxx din 08.09.2008 încheiat de agent constatator din cadrul Politiei rezulta ca petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda în cuantum de 500 lei pentru savârsirea la data de 08.09.2008, ora 09,30 a contraventiei prevazute de art. 1 lit. h din Legea nr. 12/1990, republicata si sanctionate de art. 2 alin. 1 lit. o din Legea nr. 12/1990, republicata.

Pentru a dispune sanctionarea contraventionala, agentul constatator a retinut ca petenta aflându-se în obor a omis întocmirea si afisarea la locurile de difuzare de catre agentii economici a înscrisurilor conform legii la un numar de trei articole de îmbracaminte.

În drept, potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001 lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savârsite si a datei comiterii sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Aplicând aceste dispozitii legale la situatia de fapt retinuta în cauza, instanta verificând procesul-verbal seria AZ nr. xxxxxxx din 08.09.2008 încheiat de agent constatator din cadrul Politiei din punct de vedere al legalitatii, apreciaza ca nu sunt respectate cerintele imperativ-limitativ prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii, care ar putea fi luate în considerare si din oficiu.

Astfel, desi procesul-verbal cuprinde mentiunile privind numele si prenumele agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a datei comiterii faptei si semnatura agentului constatator, instanta apreciaza ca descrierea generica a faptei retinute în sarcina petentei are drept consecinta lipsa unuia dintre elementele esentiale ale procesului-verbal.

Pentru a retine lipsa unei descrieri corespunzatoare a faptei de catre agentul constatator, instanta are în vedere din cuprinsul procesului-verbal seria AZ nr. xxxxxxx din 08.09.2008 încheiat de agent constatator din cadrul Politiei Târgu-Neamt rezulta ca agentul constatator a retinut ca petenta aflându-se în obor a omis întocmirea si afisarea la locurile de difuzare de catre agentii economici a înscrisurilor conform legii la un numar de trei articole de îmbracaminte.

Din interpretarea logico-gramaticala a prevederilor art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 rezulta cerinta ca agentul constatator sa realizeze o descriere în concret a contraventiei, cu specificarea actiunii sau inactiunii autorului si a tuturor circumstantelor de natura a imprima faptei acest caracter. Cerinta este în mod evident imperativa, întrucât ratiunea instituirii ei a fost aceea de a permite instantei cercetarea legalitatii actului constatator prin stabilirea faptelor materiale si verificarea încadrarii juridice pe care acestea au primit-o si justetea sanctiunii aplicate.

Constatarile procesului-verbal seria AZ nr. xxxxxxx din 08.09.2008 nu raspund acestei exigente, având în vedere ,, omiterea întocmirii si afisarii la locurile de difuzare de catre agentii economici a preturilor conform legii” nu a fost individualizata în mod corespunzator, ceea ce face imposibila cercetarea aprecierii agentului constatator în sensul ca a existat o încalcare a dispozitiilor legale. Astfel, în conformitate cu dispozitiile legale reglementate de art. 16 din OG nr. 2/2001 descrierea faptei trebuie sa fie realizata cu indicarea tuturor împrejurarilor de natura sa contribuie la stabilirea gravitatii acesteia, agentul constatator limitându-se sa precizeze în cuprinsul procesului-verbal lipsa preturilor conform legii la un nr. de trei articole de îmbracaminte. Nu s-a indicat la care produse expuse spre vânzare lipsea pretul, pentru a se putea aprecia daca era necesar un asemenea document pentru desfasurarea activitatii si pentru a se putea verifica existenta si gravitatea faptei. Totodata, instanta apreciaza ca din cuprinsul procesului-verbal nu se poate stabili cu certitudine daca petenta a omis afisarea pretului la fiecare produs comercializat sau lista de preturi pentru acestea.

Realizând o descriere pur formala a contraventiei, fara a evidentia elementele de fapt de natura a o individualiza, intimata a procedat la dresarea unui act care nu întruneste cerintele de legalitate prevazute imperativ de art. 16 alin 1 din O.G. nr. 2/2001, iar o prezentare generala, lipsita de continut, a faptei, echivaleaza cu lipsa acesteia si atrage nulitatea procesului-verbal conform art. 17 di O.G. nr. 2/2001.

Faptul ca în raportul întocmit de agentul constatator depus la dosarul cauzei s-a consemnat omisiunea petentei de a întocmi si afisa la locurile de desfacere sau servire de catre agentii economici a listei de preturi si tarife la toate produsele expuse spre vânzare, este nerelevant. În conditiile în care aceste elemente de fapt nu se regasesc în procesul-verbal, fapta a fost în mod nelegal constatata si sanctionata fata de dispozitiile O.G. nr. 2/2001, act normativ care nu prevede posibilitatea completarii mentiunilor procesului-verbal de contraventie cu constatarile cuprinse în alte înscrisuri.

Instanta nu poate da eficienta juridica sustinerii petentei referitoare la nulitatea procesului verbal determinata de nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001 deoarece, pe de o parte aceasta este lipsita de eficienta în conditiile în care s-a retinut ca procesul-verbal este lovit de nulitate absoluta, iar, pe de alta parte, nerespectarea cerintelor art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001 atrage nulitatea relativa a procesului-verbal care, pentru a produce efecte juridice trebuie sa fi produs petentei o vatamare care nu poate fi înlaturata decât prin anularea procesului-verbal. În acest sens s-a pronuntat si Înalta Curte de Casatie si Justitie care prin Decizia nr. 22/2007 a stabilit ca nerespectarea cerintelor înscrise în art. 16 alin. (7) din actul normativ mentionat atrage nulitatea relativa a procesului-verbal de constatare a contraventiei. Pentru a pronunta aceasta solutie, Înalta Curte de Casatie si Justitie a retinut ca în art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 sunt enumerate datele pe care trebuie sa le cuprinda în mod obligatoriu procesul-verbal de constatare a contraventiei.

În legatura cu instituirea obligatii agentului constatator de a aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni, a carei nerespectare atrage sanctiunea nulitatii procesului-verbal, este de observat ca, în raport cu natura interesului ocrotit prin dispozitia înscrisa în art. 16 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, o atare nulitate nu poate fi absoluta, nesusceptibila a fi acoperita în niciun mod, ci doar relativa.

În acest sens este de observat ca si în art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt înscrise anumite cerinte specifice pe care trebuie sa le îndeplineasca, în anumite situatii, procesul-verbal încheiat de agentul constatator al contraventiei, este adevarat, fara a se mai mentiona ca nerespectarea lor ar atrage nulitatea actului.

Or, situatiile în care nerespectarea anumitor cerinte atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data în cuprinsul art. 17 din ordonanta. Astfel, prin acest text de lege se prevede ca „lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal”, specificându-se ca numai în astfel de situatii „nulitatea se constata si din oficiu”. În raport cu acest caracter imperativ-limitativ al cazurilor în care nulitatea procesului-verbal încheiat de agentul constatator al contraventiei se ia în considerare si din oficiu, se impune ca în toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le întruneasca un asemenea act, inclusiv cel referitor la consemnarea distincta a obiectiunilor contravenientului la continutul lui, nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei sa nu poate fi invocata decât daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate înlatura decât prin anularea acelui act.

In conditiile în care potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila Decizia este obligatorie, instanta retine ca nerespectarea acestei obligatii atrage nulitatea procesului-verbal numai în situatia în care i s-a produs petentei o vatamare care nu poate fi înlaturata altfel. Or, în conditiile în care petenta a beneficiat de posibilitatea de a face cunoscute obiectiunile sale si de a fi analizate de o instanta independenta si impartiala prin promovarea plângerii contraventionale, nu i s-a adus vreo vatamare dreptului sau la aparare care sa nu poata fi înlaturata în alt mod. În consecinta, instanta apreciaza ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru a–si produce efectele nulitatea relativa deoarece vatamarea adusa petentei a putut fi înlaturata prin promovarea plângerii contraventionale.

Cat priveste criticile aduse de petenta în sensul ca procesul-verbal este netemeinic deoarece fapta imputata corespunde realitatii, aceasta este lipsita de relevanta de vreme ce s-a retinut ca procesul-verbal este lovit de nulitate absoluta datorita lipsei descrierii corespunzatoare a faptei.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse, instanta apreciaza ca plângerea contraventionala formulata de petenta este întemeiata si prin urmare o va admite si în consecinta va dispune anularea procesului verbal seria AZ nr. xxxxxxx din 08.09.2008 încheiat de agent constatator din cadrul Politiei si va exonera petenta de la plata amenzii contraventionale în cuantum de 500 lei.

In temeiul art. 274 Cod procedura civila si al principiului disponibilitatii, instanta va luat act ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro