404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contraventionala. Calculul termenului de valabilitate a avizului de însotire a materialului lemnos. Aplicabilitatea art. art. 19 din Normele la HG nr. 427/2004, în cazul unui aviz de însotire expirat.

SENTINTA CIVILA nr. 153/08.02.2007.

Prin adresa înregistrata pe rolul acestei instante, la data de 03.01.2007, sub nr. 5/188/2007, intimatul MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR si DEZVOLTARII RURALE a înaintat spre competenta solutionare plângerea petentei SC MARBO GRUP INVEST SRL împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. 222025/28.11.2006, prin care aceasta din urma a solicitat anularea masurii confiscarii, restituirea sumei de 4.631,74 lei, reprezentând contravaloarea materialului lemnos confiscat si revândut ulterior, precum si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

Prin adresa înregistrata pe rolul acestei instante, la data de 03.01.2007, sub nr. 8/188/2007, intimatul MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR si DEZVOLTARII RURALE a înaintat spre competenta solutionare plângerea petentului VAIDA ION împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. 222025/28.11.2006, prin care acesta din urma a solicitat anularea acestui proces-verbal de contraventie.

Având în vedere ca dosarele au fost înregistrate pe rolul aceleiasi instante, între obiectul si cauza acestora existând o strânsa legatura deoarece ambele plângeri contraventionale sunt formulate împotriva aceluiasi proces-verbal de contraventie, la termenul de judecata din data de 01.02.2007, în dosarul nr. 8/188/2007, instanta a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. 5/188/2007, urmând ca cele doua dosare sa poarte nr. unic 5/188/2007.

În motivarea plângerii, numitul VAIDA ION a aratat ca nu este vinovat de savârsirea contraventiei retinute în sarcina sa prin procesul-verbal de contraventie contestat, deoarece a existat un caz fortuit.

În ceea ce priveste masura confiscarii, petenta SC MARBO GRUP INVEST SRL a aratat ca este nelegala deoarece procesul-verbal de contraventie contestat, prin care s-a dispus si aceasta masura, nu contine textul de lege care sanctioneaza contraventia, iar termenul de valabilitate al avizului de însotire a fost calculat în mod gresit. De asemenea, s-a invocat faptul ca întârzierea transportului de material lemnos s-a datorat unui caz fortuit si, anume, imposibilitatea de alimentare cu carburant a mijlocului de transport. Despre acest fapt, conducatorul auto a anuntat primul post de politie întâlnit în drum. S-au încalcat si disp. art. 19 din Normele la HG nr. 427/2004, prin nestabilirea unui termen de maxim 12 ore pentru a se face dovada provenientei legale a materialului lemnos.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie nr. 222025/28.11.2006, petentul VAIDA ION a fost sanctionat contraventional cu sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de 1.000 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 3 lit. e din HG nr. 427/2004, respectiv pentru faptul ca, pe data de 27.11.2006, a transportat material lemnos însotit de aviz de însotire a carui valabilitate era expirata. De asemenea, prin acelasi procesul-verbal de contraventie, s-a dispus confiscarea cantitatii de 16,304 mc de cherestea fag – cherestea care apartinea petentei SC MARBO GRUP INVEST SRL. Pentru a rascumpara cheresteaua de la Ocolul Silvic, petenta SC MARBO GRUP INVEST SRL a achitat suma de 4.631,74 lei.

Instanta competenta sa solutioneze plângerea contraventionala este învestita, potrivit art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, sa verifice legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat.

Sub aspectul legalitatii, instanta constata ca, în cauza, nu se poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat prev. de art. 16-17 din OG nr. 2/2001, acesta fiind încheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente.

Astfel, în ceea ce priveste sustinerea petentei SC MARBO GRUP INVEST SRL ca în procesul-verbal de contraventie nu s-a mentionat actul normativ care sanctioneaza contraventia savârsita (si anume HG nr. 427/2004), ci doar HG de modificare a acestuia (nr. 363/2006), instanta retine ca acest fapt atrage nu nulitatea procesului-verbal, în lipsa unei vatamari dovedite de catre aceasta. Iar indicarea actului normativ de modificare a HG nr. 427/2004 permite identificarea cu usurinta a acestei din urma hotarâri de guvern, în vederea asigurarii unei aparari eficiente.

În ceea ce priveste modul de calcul al termenului de valabilitate al avizului de însotire a materialului lemnos, art. 7 alin. 4 din Normele la HG nr. 427/2004, termenul de valabilitate a avizului de însotire este de 24 de ore de la data si ora plecarii transportului, data si ora ce se consemneaza în mod obligatoriu în acest document. Având în vedere faptul ca, în avizul de însotire a materialului lemnos nr. 9482886/26.11.2006, s-a consemnat data si ora plecarii – 26.11.2006, ora 11,00 – si, tinând cont de art. invocat mai sus, rezulta ca valabilitatea avizului a expirat la data de 27.11.2006, ora 11,00. În prezenta unui text special de lege (art. 7 alin. 4 din Normele la HG nr. 427/2004), nu îsi mai gasesc aplicabilitatea disp. art. 101 din C. proc. civ.

Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca, pe parcursul judecatii, petentii nu au facut dovada existentei unei alte situatii de fapt decât cea mentionata în procesul-verbal de contraventie desi, potrivit disp. art. 1169 C. civ. si art. 129 alin. 1 teza finala din C. proc. civ., le incumba sarcina acestei probe.

Astfel, faptul ca, conducatorul auto VAIDA ION s-a aflat în imposibilitate de a alimenta cu carburant de la statia de alimentare cu care firma transportatoare are contract nu constituie caz fortuit, în sensul în care acesta este definit si, anume, o împrejurare externa, invincibila si imprevizibila, în mod relativ, adica pentru conducatorul auto si pentru firma transportatoare. Astfel, acestia puteau si, mai ales, trebuiau, sa cunoasca si sa asigure cantitatea de carburant necesara pentru transport astfel încât sa nu se depaseasca perioada de valabilitate a avizului de însotire a materialului lemnos. De asemenea, faptul ca soferul s-a prezentat la primul post de politie întâlnit în drum, nu înlatura caracterul contraventional al faptei, de vreme ce, conform disp. art. 14 din Normele la HG nr. 427/2004, în cazul întreruperii transportului, transportatorul se adreseaza celui mai apropiat ocol silvic care se gaseste în traseu, unde se confirma întreruperea prin consemnarea acesteia pe avizul de însotire. De asemenea, anuntarea evenimentului se face în perioada de valabilitate a avizului de însotire.

Rezulta, asadar, ca forta probanta a procesul-verbal de contraventie nu a fost înlaturata, acesta bucurându-se în continuare de prezumtia de legalitate si temeinicie instituita de lege în favoarea sa.

În consecinta, instanta urmeaza sa respinga plângerea petentilor SC MARBO GRUP INVEST SRL si VAIDA ION, formulata împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. 222025/28.11.2006, ca nefondata.

În ceea ce priveste confiscarea cantitatii de 16,304 mc de cherestea fag, aceasta a fost dispusa, în mod corect direct, prin însusi procesul-verbal de contraventie contestat, deoarece, conform disp. art. 19 din Normele la HG nr. 427/2004, un termen maxim de 12 ore de la data si ora retinerii acestora se poate stabili pentru prezentarea actelor doveditoare a provenientei materialelor lemnoase transportate si retinute doar în conditiile art. 16 lit. b din Norme si, anume, în cazul în care avizul de însotire prezentat la control nu este întocmit potrivit prevederilor prezentelor norme, dar datele înscrise în acesta, referitoare la materialul lemnos transportat – numar de piese, sortiment/specie, lungime, diametru, volum -, corespund cu realitatea. Având în vedere faptul ca, în cazul de fata, avizul de însotire a materialului lemnos a fost întocmit în mod valabil, dar valabilitatea sa era expirata, în mod corect, s-a dispus confiscarea cantitatii de 16,304 mc de cherestea fag direct.

În consecinta, prin interpretarea per a contrario a art. 41 alin. 2 din OG nr. 2/2001, instanta va respinge capetele de cerere referitoare la anularea masurii confiscarii si la restituirea de catre intimat a sumei de 4.631,74 lei, ca nefondate.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro