404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Persoane îndrituite să formuleze acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în frauda creditorilor, precum şi a transferurilor cu caracter patrimonial. Punerea în discuţia părţilor. Neconformare. Consecinţe: casarea sentinţei recurate şi trimiterea spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Formularea acţiunii pentru anularea actelor frauduloase de alte persoane decât cele îndreptăţite, duce la casarea cauzei şi trimiterea spre rejudecare.

Curtea de Apel Iaşi, prin decizia comercială nr. 777 din 7 mai 2007, a admis recursul declarat de B.C.-I. împotriva sentinţei civile nr. 193/F din 14 iunie 2006 a Tribunalului Vaslui, judecător sindic, pe care o casează şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a reţinut că, într-adevăr, S.C. „S.” S.R.L. – Vaslui a introdus acţiunea de faţă fiind reprezentată de S.C. „A.” S.R.L. – Vaslui, împotriva pârâtului B.C.-I., iar instanţa a admis cererea formulată de S.C. „A.” S.R.L. – Vaslui, lichidator judiciar al S.C. „S.” S.R.L. – Vaslui.

Se constată astfel, inadvertenţa dintre persoana care a formulat acţiunea şi persoana în favoarea căreia s-a admis acţiunea.

Potrivit dispoziţiilor art. 61 alin. 1 coroborat cu art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 64/1995, modificată, lichidatorul sau după caz administratorul judiciar, au competenţa de a formula acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale, încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile să prejudicieze drepturile creditorilor.

Prin urmare, numai lichidatorul, în nume propriu, poate formula astfel de cereri şi nu debitorul prin reprezentare de către lichidator, cum s-a procedat în cazul de faţă.

Aşa fiind, acţiunea trebuia să fie introdusă cum, de altfel a fost admisă de S.C. „A.” S.R.L. – Vaslui, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei.

Neprocedându-se în acest mod, se constată că este contradicţie între titularul acţiunii introductive şi cel în favoarea căruia s-a admis cererea.

Astfel, prima instanţă a greşit prin aceea că, a schimbat titularul acţiunii fără ca acest aspect să fie pus în dezbatere părţilor.

Neobservându-se dispoziţiile legale incidente, s-a constatat că hotărârea este lovită de nulitate, deoarece prin aceasta s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin casarea sentinţei (art. 105 alin. 2 C. pr. civ.).

Pentru toate aceste considerente, s-a admis recursul, s-a casat sentinţa recurată şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cu ocazia rejudecării, vor fi avute în vedere şi celelalte aspecte la care se referă recursul declarat, care nu pot fi analizate de instanţa de recurs, deoarece primează motivul deja analizat vizând modalitatea cumpărării imobilului în litigiu, garantarea acestuia, executarea şi plata garanţiilor, efectuarea şi a altor vânzări în aceeaşi perioadă, preţurile ce se practică în astfel de vânzări faţă de momentul respectiv, chemarea în judecată a tuturor părţilor implicate în vânzare, repunerea părţilor în situaţia anterioară, termenul în care poate fi introdusă o astfel de acţiune, etc.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro