404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Funcţionar public cu funcţie de manager. Cerere de anulare a dispoziţiei de aprobare a organizării unui concurs de proiecte management şi ocuparea postului de director executiv şi a graficului de desfăşurare a concursului. Admisibilitate

Raportat la dispoziţiile art.10 alin. 2 din O.G. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.114/2006, angajatorul avea obligaţia de a stabili un termen în care reclamantul să poată depune proiectul de management prevăzut de lege, şi doar în cazul nerespectării acestui termen să procedeze la declanşarea procedurii de organizare a concursului de ocupare a funcţiei devenite astfel vacante.
Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.52/C.A. din 4.02.2008
Prin sentinţa civilă nr.1238/E/06.07.2007, Tribunalul Iaşi a admis excepţiile privind lipsa capacităţii procesuale şi lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria Municipiului Iaşi, a respins excepţia lipsei de interes a reclamantului invocată de pârâţi, a admis acţiunea formulată de reclamantul B.V., în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Iaşi, a anulat Dispoziţia nr.3305/23.11.2006 emisă de Primarul Municipiului, l-a obligat pe pârât la plata către reclamant a sumei de 404, 3 lei cu titlu de onorariu avocat şi taxă timbru şi timbru judiciar şi a respins acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Iaşi, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în baza art.91 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, că Primăria nu are personalitate juridică şi nici drepturi şi obligaţii procesuale.
Nefiind implicată în elaborarea şi emiterea actului administrativ contestat, Primăria Iaşi nu poate fi chemată în judecată în calitate de pârâtă în cauza de faţă, întrucât nu are a răspunde de actele şi faptele Primarului Municipiului Iaşi.
În ce priveşte excepţia lipsei de interes a reclamantului în a promova acţiunea de faţă, invocată de pârâţi, instanţa a constatat că interesul reclamantului rezultă chiar din motivarea acţiunii introductive, Dispoziţia nr.3305/23.11.2005 contestată, prin care Primarul Municipiului Iaşi a aprobat organizarea unui concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director executiv al Ateneului Tătăraşi, post nevacant, fiind ocupat chiar de contestator, în baza Dispoziţiei nr.1096/15.05.2003 emisă tot de Primar, situaţie în care reclamantul îşi poate pierde locul de muncă, deşi există şi un contract individual de muncă, valabil încheiat la aceeaşi dată cu numirea în funcţia de director.
Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că prin Dispoziţia nr.3305/23.11.2006, emisă de Primarul Municipiului Iaşi, s-a aprobat organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director executiv al Ateneului Tătăraşi, precum şi graficul de desfăşurare a concursului ( filele 92, 93, 94), concursul fiind fixat pe data de 18 decembrie 2006.
Instanţa a reţinut că dispoziţia a cărei anulare este solicitată de reclamant a fost emisă cu toate că postul de director executiv al Ateneului Tătăraşi era ocupat de reclamant în baza Dispoziţiei nr.1096/15.05.2003, emisă tot de Primar totodată, şi că, în aceeaşi zi, reclamantul a semnat şi un contract individual de muncă pe o durată nedeterminată, încheiat cu Primăria Municipiului Iaşi în calitate de angajator.
S-a mai constatat că pârâţii nu au emis nici un act de încetare a contractului de muncă sau decizie de demitere a reclamantului din funcţia deţinută de acesta, situaţie în care postul de director executiv la Ateneul Tătăraşi nu era vacant în momentul emiterii Dispoziţiei nr.3305/23.11.2006.
Legea nr.114/2006, prin care s-a aprobat O.G. nr.26/2005, publicată în M. O. nr.413/12.V. 2006, stabilea, prin modificarea adusă art.10 (3), pentru conducătorii instituţiilor publice care la data intrării în vigoare a legii nu au încheiat contractul de management, obligaţia de a depune proiectul de management în termenul stabilit de ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează instituţia publică de cultură.
Rezultă astfel, că numai în situaţia nerespectării prevederilor art.10 alin. 3 din O.G. nr.26/2005, modificată prin Legea nr.114/04.05.2006, prin care s-a aprobat O.G. nr.25/2006, respectiv de a nu prezenta proiectul de management în termenul stabilit de ordonatorul principal de credite, conducătorii instituţiilor publice de cultură sunt demişi de drept din funcţia de conducere. Or, în speţa dată, pârâtul, la data emiterii Dispoziţiei nr.3305/2006, se afla în situaţia în care O.G. nr.26/2005 fusese modificată, iar potrivit modificărilor intervenite, avea obligaţia de a stabili un termen în care reclamantul să depună proiectul de management şi numai după aceea, în cazul în care termenul nu ar fi fost respectat, se putea trece la destituirea conducătorului instanţei publice şi se putea declanşa procedura organizării concursului pentru ocuparea funcţiei devenite vacante.
Curtea a constatat că recursul pârâtei nu este fondat, pentru considerentele de mai jos.
Prin Ordonanţa Guvernului nr.26/2005 au fost luate măsuri în vederea asigurării eficienţei activităţii instituţiilor publice de cultură şi a continuităţii actului managerial în cadrul acestora. Astfel, în art.1 s-a stabilit că angajarea directorilor generali sau a directorilor, după caz, denumiţi conducătorii instituţiilor publice de cultură, din cadrul instituţiilor publice de cultură, se face prin contract de management, pe baza unui concurs de proiecte de management.
În art.2 s-a statuat că procedurile de organizare a concursului prevăzut la art.1 alin. 1, în vederea angajării conducătorilor instituţiilor publice de cultură, se declanşează de ordonatorii principali de credite în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, în termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea postului de conducere.
În speţă, reclamantul ocupă, în baza dispoziţiei nr.1096/15.05.2003 a Primarului Municipiului Iaşi (fila 16 din dosarul primei instanţe) funcţia de director executiv al Ateneului Tătăraşi din Iaşi.
Având în vedere că la dosarul cauzei nu s-a depus nici un înscris din care să rezulte că funcţia de conducere a Ateneului Tătăraşi din Iaşi a rămas vacantă, instanţa de recurs constată că pârâtul a declanşat procedura de organizare a unui concurs de proiecte de management prin emiterea dispoziţiei nr.3305/23.11.2006 în vederea ocupării funcţiei de conducere indicate mai sus, cu nesocotirea dispoziţiilor art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
Curtea nu poate primi apărarea pârâtului Primarul Municipiului Iaşi potrivit căreia reclamantul este demis de drept din funcţia de conducere ca urmare a faptului că nu a prezentat un proiect de management în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.26/2005 în vederea încheierii contractului de management prevăzut de actul normativ respectiv.
Este adevărat că în forma iniţială Ordonanţa Guvernului nr.26/2005 prevedea în art.10 alin. 3 că în termen de 6 luni calendaristice de la intrarea în vigoare a ordonanţei, conducătorii instituţiilor publice de cultură vor prezenta ordonatorului principal de credite în subordinea căruia funcţionează instituţia publică de cultură pe care o conduc un proiect de management în vederea încheierii contractului de management prevăzut de ordonanţă şi că sancţiunea nerespectării acestui termen, reglementată de art.10 alin. 6, era demiterea de drept din funcţia de conducere, însă la data emiterii dispoziţiei atacate, 23.11.2006, art.10 avea alt conţinut ca urmare a modificării aduse prin Legea nr.114/2006, publicată în Monitorul Oficial nr.413 din 12.05.2006.
Potrivit art.10 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.114/2006, conducătorii instituţiilor publice de cultură care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, nu au încheiat contractul de management sunt obligaţi ca, în termenul stabilit de ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea sau sub autoritatea căreia funcţionează instituţia publică de cultură, să depună un proiect de management în vederea încheierii contractului.
Rezultă din acest text de lege că pârâtul avea obligaţia de a stabili un termen în care reclamantul să depună proiectul de management şi numai după aceea, în cazul în care termenul nu ar fi fost respectat, se putea trece la declanşarea procedurii organizării concursului pentru ocuparea funcţiei devenite vacante de drept.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro