404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Stabilire paternitate

Dosar nr. 4715/333/2009 – stabilire paternitate

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 151/A

Sedinta publica de la 28 Septembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Judecator DIANA ELENA SÎRGHI

Grefier DANIELA PANAINTE

Pe rol judecarea apelului minori si familie privind pe apelant DM si pe intimat CI, autoritate tutelara PRIMARIA DUMESTI – SERVICIUL DE AUTORITATE TUTELARA, având ca obiect stabilire paternitate.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta av. Tabacaru Catalina pentru apelanta, lipsind partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca nu s-a solicitat judecata si în lipsa;

S-au verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care:

Av. Tabacaru depune la dosar certificat de grefa , extras de pe situl Judecatoriei Vaslui; copie de pe certificatul de nastere al minorei Dobrin Daria Dumitria.

Având cuvântul aparatorul apelantei invoca exceptia litispendentei având în vedere dispozitiile art. 163 Cod proc. civ care arata ca nimeni nu poate fi chemat în judecata pentru aceeasi cauza, acelasi obiect si de aceeasi parte înaintea mai multor instante, iar în conformitate cu dispozitiile alin. 3 al aceluiasi articol în cazul în care pricinile se afla în judecata unor instante de grade deosebite, dosarul se va înainta instantei cu grad mai înalt, respectiv Tribunalului Vaslui

Instanta, la acest termen de judecata, deliberând , constata ca într-adevar exceptia de litispendenta invocata de catre apelanta este întemeiata, în conditiile în care dosarul ce face obiectul prezentei cauze si dosarul nr. 3284/333/2010 ce a fost înaintat de catre Judecatoria Vaslui , în vederea discutarii acestei exceptii au acelasi obiect, aceeasi cauza si privesc aceleasi persoane.

Pentru aceste motive în baza dispozitiilor art.163 Cod proc. civ. si vazând faptul ca în cauza nu s-a pronuntat o hotarâre definitiva, va admite exceptia de litispendenta si, ca urmare a admiterii exceptiei va dispune conexarea dosarului 3284/333/2010 al Judecatoriei Vaslui la dosarul 4715/333/2009 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, având în vedere ca Tribunalul Vaslui este instanta superioara.

Instanta acorda cuvântul partilor la probe.

Av. Tabacaru, aparatorul apelantei arata ca nu are alte probe de formulat la dosar.

Nemaifiind alte acte de depus la dosar sau cereri de formulat în cauza, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul apelantei în sustinerea motivelor de apel.

Aparatorul apelantei având cuvântul solicita admiterea apelului, desfiintarea sentintei civile pronuntate de Judecatoria Vaslui si trimiterea cauzei spre rejudecare , în vederea pronuntarii unei hotarâri legale si temeinice.

Sustine aparatorul ca gresit instanta de fond a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune in ceea ce priveste cererea privind stabilirea paternitatii minorei din afara casatoriei, DA, instanta de fond fiind în eroare cu privire la aplicarea textului deciziei Curtii Constitutionale, deoarece a judecat exceptia aplicând regulile trasate de Decizia 1345/2008 cu privire la neretroactivitatea legii civile.

In speta de fata nu s-a discutat despre retroactivitatea legii civile, ci despre prescriptia dreptului la actiune în stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei. Daca instanta de fond ar fi analizat cu atentie speta supusa judecatii ar fi ajuns la concluzia pertinenta ca dreptul la actiune este imprescriptibil pe durata vietii copilului.

Potrivit art. II din Legii 288/2007 prevederile Legii 288/2007 privind actiunea in tagada paternitatii si actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei sunt aplicabile si copiilor nascuti înainte de intrarea sa in vigoare, chiar daca cererea este in curs de judecata. Curtea Constitutionala constata ca aplicarea legii 288/2007 si cu privire la copiii nascuti înainte de intrarea in vigoare a legii are drept scop rezolvarea unor situatii juridice tranzitorii. Instituirea unei dispozitii tranzitorii nu poate fi considerata ca având un caracter retroactiv, de vreme ce reglementarea are drept scop ocrotirea interesului superior al copilului prin stabilirea statutului sau juridic.

Mentioneaza aparatorul apelantei ca noile prevederi din alin. 4 al art. 60 C.fam. înfrâng principiul neretroactivitatii legii prin raportare la dispozitiile art. 8 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constitutie, stiut fiind faptul ca, potrivit Conventiei, realitatea biologica a unor legaturi între un barbat si copilul sau trebuie sa primeze asupra realitatii juridice. Vorbim despre o realitate biologica cu cât pârâtul Comandam Ionel a recunoscut pe cea de-a doua minora nascuta din relatia noastra de concubinaj. Astfel, in data de 15.02.2010, în cadrul procesului pentru stabilirea filiatiei din afara casatoriei pentru minora Dobrin Daria Dumitria, nascuta la data de 24.10.2009, pârâtul Comandam Ionel a fost de acord cu actiunea si a declarat ca este tatal minorei Dobrin Daria Dumitria. Paratul CI este si tatal minorei DA, acesta recunoscând acest aspect în fata comunitatii.

In concluzie solicita admiterea apelului, desfiintarea sentintei civile nr. 135 pronuntata de Judecatoria Vaslui si trimiterea cauzei spre rejudecare.

Nu solicita acordarea cheltuielilor de judecata.

Instanta declara dezbaterile închise, lasa cauza în pronuntare, dupa care ulterior deliberarii a dat decizia civila de fata.

INSTANTA

Asupra apelului civil de fata,

Prin sentinta civila nr. 135 din 13.01.2010 Judecatoria Vaslui a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune.

A respins actiunea civila formulata de reclamanta DM, în numele si ca reprezentant legal al minorei , în contradictoriu cu pârâtul CI, având ca obiect stabilire paternitate.

A respins cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele:

La data de 05.09.2007 s-a nascut minora a, nasterea fiind înregistrata sub nr. 184/20.09.2007 în Registrul Starii Civile al Primariei Negresti, jud. Vaslui.

În certificatul de nastere eliberat pe baza actului de nastere, în conditiile art. 11 din legea 119/1996, la rubrica „Date privind parinti” nu s-a mentionat numele tatalui minorei ci doar cel al mamei.

Conform art. 59 din Codul familiei actiunea în stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei apartine copilului si se porneste în numele sau de catre mama si conform art. 60 al. 1 actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita de mama într-un termen de un an de la nasterea copilului Art. 60 al. 3 prevede ca în cazul în care mama a convietuit cu pretinsul tata, ori daca acesta din urma a prestat copilului întretinere, termenul de un an va curge de la încetarea convietuirii sau întretinerii, iar al. 4 al aceluiasi articol, ce a fost introdus prin Legea nr. 288/2007, prevede ca actiunea apartinând copilului nu se prescrie în timpul vietii acestuia.

Prin decizia nr. 1345/2008 Curtea Constitutionala a stabilit ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. II din Legea nr. 288/2007 conform carora noile dispozitii privind stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei sunt aplicabile si în cazul copiilor nascuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar daca cererea este în curs de judecata. Astfel, având în vedere prevederile constitutionale referitoare la neretroactivitatea legii civile, Curtea Constitutionala a constatat ca aplicarea retroactiva a prevederilor art. 60 al. 4 din Codul familiei contravine Constitutiei si principiului amintit.

În consecinta, în cazul promovarii unei actiuni în stabilirea paternitatii cu privire la un copil nascut anterior modificarilor aduse prin Legea nr. 288/2007 se aplica legea în vigoare la acel moment, deci pentru minora din prezenta cauza, care a fost nascuta la data de 05.09.2007 nu sunt aplicabile prevederile Legea nr. 288/2007 cu privire la imprescriptibilitatea dreptului copilului de a promova actiunea în stabilirea paternitatii.

În ce priveste sustinerile reclamantei ca pârâtul a prestat întretinere minorei instanta constata ca din cuprinsul cererii de chemare în judecata nu rezulta cu certitudine data pâna la care s-a prestat întretinere, precizarile cu privire la acest aspect sunt incomplete si nici nu au fost dovedite în vreun fel.

În consecinta instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune si a respins actiunea.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila a respins cererea reclamantei privind acordarea cheltuielilor de judecata.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta DM, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele considerente: în mod gresit instanta de fond a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune în ceea ce priveste cererea de stabilirea a paternitatii minorei din afara casatoriei, DA cu motivarea ca prevederile art. 60 alin. 4 C.fam au fost declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 1345/2008 a Curtii Constitutionale iar prevederile art. 60 alin. ultim C.fam. care declara imprescriptibila actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei nu sunt aplicabile spetei de fata, deoarece legea civila nu retroactiveaza.

A mai aratat apelanta ca instanta de fond este in eroare deoarece în speta de fata nu s-a discutat despre retroactivitatea legii civile, ci despre prescriptia dreptului la actiune in stabilire a paternitatii copilului din afara casatoriei iar dreptul la actiune este intr-adevar imprescriptibil pe durata vietii copilului, în sprijinul acestei opinii fiind invocata si Decizia nr. 419/2008 a Curtii Constitutionale. Noile prevederi ale alin. 4 al art. 60 C.fam. înfrâng principiul neretroactivitatii legii prin raportare la dispozitiile art. 8 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constitutie, stiut fiind faptul ca, potrivit Conventiei, realitatea biologica a unor legaturi intre un barbat si copilul sau trebuie sa primeze asupra realitatii juridice.

Paratul CI a recunoscut pe cea de-a doua minora nascuta din relatia lor de concubinaj în dosarul nr. 7557/333/2009 si, mai mult decât atât, aceeasi instanta Judecatoria Vaslui, a stabilit prin sentinta civila nr. 1339/10.04.2008 paternitatea fata de tatal din afara casatoriei pentru o reclamanta in vârsta de 70 de ani.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 282 si urm. C.pr.civ.

În apel nu au fost administrate probe noi.

Legal citat, intimatul nu s-a prezentat în fata instantei si nu a depus la dosar întâmpinare.

La termenul din data de 28.09.2010 instanta a dispus conexarea dosarului nr. 3284/333/2010 la dosarul nr. 4715/333/2009.

Analizând actele si lucrarile dosarului, dispozitiile legale aplicabile în cauza, sentinta primei instante prin prisma motivelor de apel, tribunalul va retine ca apelul este întemeiat fata de urmatoarele considerente.

Prima instanta a fost sesizata cu actiunea formulata de reclamanta Dobrin Mihaela, în calitate de reprezentant legal al minorei DA, privind stabilirea paternitatii din afara casatoriei.

Minora DA s-a nascut la data 05.09.2007 si, potrivit dispozitiilor art. 60 in Codul Familiei, în forma în vigoare la momentul respectiv, actiunea de stabilirea paternitatii din afara casatoriei putea fi pornita în termen de un an de la nasterea copilului iar în cazul în care mama a convietuit cu pretinsul tata ori daca acesta din urma a prestat copilului întretinere, termenul de un an curgea de la încetarea convietuirii ori a întretinerii.

Prin Legea nr. 288/2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 749/05.11.2007, dispozitiile art. 60 din Codul familiei s-au modificat, în sensul ca s-a stabilit ca actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita de mama într-un termen de un an de la nasterea copilului, în timp ce actiunea apartinând copilului nu se prescrie în timpul vietii acestuia.

Termenul de prescriptie de 1 an prevazut de legea în vigoare la momentul nasterii minorei DA a început sa curga la data nasterii minorei 05.07.2007 si, la data modificarii dispozitiilor art. 60 din Codul familiei, care declarau imprescriptibila actiunea apartinând copilului, nu se împlinise înca.

Ori, potrivit principiilor aplicarii legii civile în timp, legea noua se va aplica, de la data intrarii ei în vigoare – fara a putea fi considerata retroactiva – atât situatiilor juridice care se vor naste, modifica sau stinge dupa aceasta data, precum si efectelor viitoare ale situatiilor juridice trecute, cât si, de regula, situatiilor juridice în curs de formare, modificare sau stingere la data intrarii ei în vigoare.

Aplicând aceasta regula în concret, în ceea ce priveste prescriptia extinctiva, ar rezulta ca atunci când legea noua mareste termenul de prescriptie sau, precum în prezenta cauza, declara imprescriptibile anumite actiuni, ea nu se va aplica prescriptiilor împlinite înainte de intrarea ei în vigoare, însa prescriptiile în curs vor fi supuse legii noi, deci vor fi socotite împlinite numai daca s-au prelungit cât timp cere legea noua.

O asemenea interpretare nu contravine Deciziei nr. 1345/2008 a Curtii Constitutionale, retinuta de prima instanta în considerentele sentintei; astfel, aceasta decizie a constatat ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. II din Legea nr. 288/2007 care se refereau la aplicarea legii de modificare si în cazul copiilor nascuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar daca cererea este în curs de judecata, fara a se face vreo distinctie si implicit reglementau astfel posibilitatea aplicarii dispozitiilor legii noi prescriptiilor deja împlinite, ceea ce nu este permis de art. 15 alin. 2 din Constitutia României.

În consecinta, în conditiile în care termenul de prescriptie de 1 an nu era împlinit la data intrarii în vigoare a Legii nr. 288/2007, a aprecia ca el s-ar fi împlinit ulterior, când, potrivit legii noi, actiunea la care se referea devenise imprescriptibila, ar presupune ultraactivitatea legii vechi, contrar principiului aplicarii imediate a legii noi.

Fata de aceste considerente, tribunalul va aprecia ca exceptia prescriptiei dreptului la actiune era neîntemeiata astfel încât, vazând dispozitiile art. 297 C.pr.civ., va admite apelul, va desfiinta în tot sentinta primei instante, în sensul ca va respinge exceptia prescriptiei dreptului la actiune si va trimite cauza primei instante spre rejudecare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de DM împotriva sentintei civile nr.135 din 13.01.2010 a Judecatoriei Vaslui , pe care o desfiinteaza în tot.

Respinge exceptia prescriptiei dreptului la actiune.

Trimite cauza primei instante spre rejudecare.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 28 Septembrie 2010.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro