404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Ordonanţă Preşedinţială

Asupra acţiunii de faţă reţinem următoarele :

Prin cererea înregistrată sub nr 7288 /110/2008 din 15.12.2008 , reclamantele SC”L. C.”SA, SC”E.”SA, SC”L. T.”SRL , în calitatea de acţionari ai SIF Moldova au solicitat în contradictoriu cu pârâta SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE MOLDOVA SA , în temeiul art 132 , art 133 alin 3 din Legea 31 /1990 republicată, coroborat cu art .581 Cod pr civ , suspendarea pe calea ordonanţei preşedinţiale a executării Hotărârii A.G.O.A. a acţionarilor SIF 2 Moldova din data de 15.11.2008 .

Cererea a fost legal timbrată .

În motivarea cererii se arată că societăţile reclamante ,deţin un număr de 449774 acţiuni ale pârâtei Sif 2 Moldova reprezentând 0,086 % din capitalul social şi totalul drepturilor de vot .

Consiliul de Administraţie al pârâtei a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor pentru data de 14 .11.2008 prima convocarea , amânată pentru lipsă de cvorum pentru data de 15, 11.2008 .

Se mai arată că ,ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Acţionarilor din 15.11.2008 a fost ; oportunitatea menţinerii Domnului C. C. C. în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie ; alegerea unui administrator pentru completarea numărului de 7 membri ai Consiliului de Administraţie . În condiţiile nealegerii administratorului se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să numească un administrator provizoriu ( până la următoarea AGOA ) care să fie candidatul , care a întrunit cel mai mare număr de voturi şi care va obţine avizul CNVM ; Aprobarea Datei de 01.12.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea nr . 297/2004 .

În şedinţa A.G.O.A a acţionarilor din 15.11.2008 , Consiliul de Administraţie a impus suspendarea drepturilor de vot aparţinând unui număr de 35 acţionari , printre care se numără şi societăţile reclamante , în scopul , arată reclamantele , de a înlătura un membru al Consiliului de Administraţie care ,”nu făcea parte din acelaşi grup de interese cu ceilalţi membri”.

Se mai arată că ,suspendarea drepturilor de vot s-a efectuat în mod abuziv , nu a fost motivată de către Consiliul de Administraţie , susţinându-se în mod generic că , societăţile reclamante ar acţiona în mod concertat cu alte persoane fizice şi juridice , suspendarea făcându-se în mod aleatoriu şi abuziv şi a fost dată cu încălcarea dispoziţiilor art . 120 , 153, alin 1 din Legea 31/1990 , art. 286 ,209 din Legea 297/ 2004 a Instrucţiunii CNVM nr 1 /2007 şi art 40 , 44, şi 45 din Constituţia României .

Reclamanta a făcut dovada introducerii acţiunii în anulare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF 2 Moldova din data de 15.11.2008 , acţiune ce formează obiectul dosarului 1566/110/2009 .

În susţinerea acţiunii au fost depuse înscrisuri .

Pârâta a formulat întâmpinare şi a invocat dispoziţiile art 720 indice 3 Cod pr civ. , apreciind că nu sunt menţionate atributele de identificare ale reclamantelor, excepţie nereţinută de instanţă , întrucât cererea de chemare în judecată cuprinde elementele obligatorii , nefiind incidente dispoziţiile art. 133 Cod pr. civ.

Prin întâmpinare , s-a invocat excepţia netimbrării cererii de suspendare , excepţia lipsei calităţii de reprezentant ,excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a reclamantei.

Ulterior, prin încheierea din data de 27.04.2009 , pârâta invocă excepţia lipsei de obiect.

Cu privire la excepţiile invocate , tribunalul urmează să se pronunţe în ordinea determinată de instanţă în raport de dispoziţiile art 137 Cod pr. civ.

În ceea ce priveşte excepţia netimbrării cererii , instanţa urmează să o respingă , întrucât reclamanta a făcut dovada achitării taxei de timbru şi a timbrului judiciar , în urma obligaţiei pusă în sarcina reclamantei de către instanţa de judecată, potrivit art 20 alin 3. din Legea 146/1997 raportat la obiectul cererii introductive , respectiv suspendarea hotărârii AGOA din data de 15.11.2008 , situaţie reţinută prin încheierea din data de 23.03.2009 .

Cu privire la excepţia de procedură privitoare la lipsa dovezii calităţii de reprezentant , instanţa nu o poate reţine ,având în vedere că la data de 06.04.2009 reclamanta a făcut dovada calităţii de acţionar.

Au fost depuse la dosarul cauzei , extrasele de cont nr 11125612; 11125615 şi 11125626 din 30 03.2009 emise de Depozitarul Central Sa , şi menţiunile de la Oficiul Registrului Comerţului , situaţi în care ,instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile art 67 şi 68 Cod pr. civ

Cu privire la excepţia calităţii procesuale active , instanţa urmează să o respingă , întrucât prin cererea introductivă , reclamantele menţionează că deţin acelaşi număr de acţiuni la pârâta SIF 2 Moldova , ca urmare numărul de acţiuni a reclamantelor s-a menţinut constant în perioada 07.10.2008 – 15.12.2008 , astfel că atât la data de referinţă 10.10.2008 cât şi în prezent , reclamantele sunt acţionare la SIF2 Moldova , motiv pentru care , instanţa constată că acestea au calitate procesuală activă , excepţia urmând a fi respinsă.

De altfel, din probatoriul administrat de pârâtă , respectiv procesul verbal încheiat la data de 15.11.2008 , în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF 2 Moldova , rezultă că reclamantele au calitatea de acţionari , procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondenţă , fiind aprobată de Consiliul de Administraţie în baza competenţei stabilită de art . 154 din Regulamentul CNVM nr 15 din 2004 , acestuia revenindu-i întreaga responsabilitate în identificarea certă a calităţii de acţionar , ori reprezentant legal al acestuia pentru persoanele care exercită votul , precum şi numărul de acţiuni deţinute , procedură validată prin Decizia CNVM nr . 92 din 17.01.2008 .

Mai mult , după raportarea hotărârii la CNVM Depozitarului Central , comunicată public la data de 11.11.2008 , aceasta a fost afişată pe site-ul oficial al SIF2 MOLDOVA SA însoţită de tabelul nominal al persoanelor prezumate că acţionează în mod concertat cu C. C. C. în legătură cu Sif Moldova SA la AGOA din 14-15-11.2008.

Urmare a acestei raportări , Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a emis Ordonanţele nr 633, 664 din 13 . 11.2008 şi Atestatul nr 341 din 13.11.2008.

În ce priveşte excepţia lipsei de interes a reclamantelor , instanţa constată că acestea având calitate procesuală activă au justificat un interes legitim ,personal născut şi actual pentru punerea în mişcare a procedurii judiciare , astfel că această excepţie urmează a fi respinsă .

Interesul este o cerinţă necesară pentru existenţa dreptului la acţiune , iar împrejurările invocate de pârâtă în susţinerea excepţiei privesc terţe persoane ,care nu sunt părţi în dosar , iar cererea de suspendare formulată de reclamante , îndeplineşte condiţiile de exerciţiu ale acţiunii , având în vedere că prin hotărârea a cărei suspendare se cere s-a dispus suspendarea drepturilor de vot ale reclamantelor , aferente unui număr de 449774 acţiuni ale pârâtei SIF 2 Moldova reprezentând 0,086% din Capitalul Social şi totalul drepturilor de vot.

Cu privire la excepţia lipsei de obiect , urmează să fie respinsă , având în vedere că împrejurările în raport de care a fost invocată vizează terţe persoane şi nu reclamantele din prezenta cauză.

Din actele şi lucrările dosarului , tribunalul reţine;

Reclamantele sunt acţionare la Societatea de Investiţii Financiare SIF 2 Moldova SA , deţinând un număr de 449774 acţiuni reprezentând 0,087 % din capitalul social şi drepturile de vot ale pârâtei.

În cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 15.11.2008 Consiliul de Administraţie a impus suspendarea drepturilor de vot , aparţinând unui nr . de 37 acţionari printre care şi societăţile reclamante. Astfel , au fost suspendate drepturile de vot aferente unui nr. de 3983429 acţiuni reprezentând 0,76 % din totalul acţiunilor şi al drepturilor de vot .

Instanţa de judecată , a pus în sarcina pârâtei să prezinte în raport de dispoziţiile art 4 alin 1 şi 2 din Instrucţiunea nr 1 /2007, înscrisurile prin care au fost calculate limita de deţinere şi verificarea acţionarilor înregistraţi la data de referinţă , în vederea suspendării drepturilor de vot în conformitate cu prevederile art. 286 din Legea 297/2004 şi să informeze corespunzător Depozitarul central în vederea operării în evidenţe a suspendării, sarcină de care pârâta nu s-a achitat .

Menţiunile reţinute , cu privire la situaţia acţiunilor suspendate prin Hotărârea din data de 15.11.2008 , sunt prezentate de către pârât în înscrisul intitulat „Argumente concertate „ având în vedere verificările desfăşurate cu privire la situaţia existentă în acţionariatul SIF2 Moldova SA prezentate în şedinţa din data de 15.11.2008, fără ca pârâta să depună la dosarul cauzei înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea responsabilităţii cu privire la calculul limitei de deţinere şi la suspendarea drepturilor de vot în cazul în care , sunt incidente prevederile art 286 din legea 297/2004 şi ale instrucţiunii nr 1 /2007 , având în vedere că la alin. 2 al art . 4 din instrucţiuni se precizează că , anterior Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor , conducerea SIF are obligaţia să verifice pentru acţionarii înregistraţi la data de referinţă , drepturile de vot care sunt suspendate în conformitate cu textul de lege menţionat , printr-o procedură aprobată de Consiliul de Administraţie în baza competenţei stabilite de art .154 din Regulamentul CNVM 15/2004 .

Înscrisul depus de pârâtă , nu are număr de înregistrare şi data la care a fost emis , pentru a fi comunicat părţilor , rezultatul verificărilor desfăşurate cu privire la situaţia existentă în acţionariatul SIF 2 Moldova SA , în raport de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art 4 alin 4 din Instrucţiunea nr 1 /2007.

Faţă de această situaţie , instanţa apreciază că înscrisurile depuse de pârâtă în susţinerea întâmpinării au fost întocmite cu câteva zile înainte de desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 15.11.2008. şi nu au fost comunicate , reclamantelor din prezenta cauză .

În procesul verbal de centralizare a buletinelor de vot prin corespondenţă AGOA 14-15 .11.2008 , depus la dosarul cauzei , sunt prevăzute atribuţiile Comisiei Centrale ,aplicarea prevederilor Instrucţiunii CNVM nr 1 /2007 privind limitarea dreptului de vot „ raportul privind calculul limitei de deţinere şi măsurile ce se impun pentru respectarea art. 4 din Instrucţiunea CNVM nr 1 /2007 întocmit de comisie .

Pentru suspendarea dreptului de vot în cadrul AGOA din 15.11.2008 de la SIF „ MOLDOVA SA , nu au fost depuse înscrisuri din care să rezulte verificările impuse de lege , înscrisuri din care să rezulte că au fost respectate cerinţele procedurale în care autoritatea administrativă centrală , poate emite acte de sancţionare a agenţilor de piaţă de capital .

Astfel , potrivit regulilor speciale din materia pieţelor de valorificări mobiliare , orice act prin care se aplică o sancţiune pentru săvârşirea unei fapte prevăzute de Lege nr 297/2004 , trebuia precedat de declanşarea unei proceduri pentru investigarea eventualelor încălcări ale legii.

Potrivit art 132 alin 2 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare , „ hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie , în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul oficial al României Partea a IV –a de oricare dintre acţionarii care au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al şedinţei”.

De asemenea art 133 alin 1 din legea nr 31 /1990 republicată , precizează „ odată cu intentarea acţiunii în anulare , reclamantul poate cere instanţei pe cale de ordonanţă preşedinţială , suspendarea executării hotărârii atacate „

Cererea de suspendare a executării hotărârii AGOA necesită îndeplinirea condiţiilor imperative prevăzute de art . 581 Cod pr. civ. Trimiterea făcută de dispoziţiile art. 133 la procedura specială a ordonanţei preşedinţiale , impune necesitatea dovedirii îndeplinirii condiţiilor imperative prevăzute art 581 Cod pr. civ. referitoare la urgenţa , vremelnicia şi neprejudecarea fondului .

Împrejurarea că legiuitorul a pus la îndemâna acţionariatului , o procedură separată în cadrul căreia să se poată dispune suspendarea executării hotărârii atacate , nu este suficientă prin ea însăşi pentru obţinerea suspendării . Prin trimiterea la norma comună pentru ordonanţa preşedinţială , legiuitorul a înţeles să supună cenzurii judecăţii condiţiile de admisibilitate prevăzute de art 581 Cod pr civ.

În speţă, instanţa apreciază că , sunt îndeplinite condiţiile de urgenţă , având în vedere că prin Hotărârea AGOA din 15.11.2008 sunt suspendate drepturile de vot aparţinând societăţilor reclamante în calitate de acţionari la SIF 2 MOLDOVA SA , acte juridice de natură să vătămeze drepturile legitime ale acţionarilor, caracterul urgent al măsurii suspendării executării hotărârii AGOA din data de 15.11.2008 , decurgând din afectarea raporturilor juridice în care urmează să fie parte Sif 2 Moldova SA ,în perioada ulterioară datei de 15.11.2008.

Vremelnicia măsurii suspendării executării şi neprejudecarea fondului, decurge din îndeplinirea condiţiei de admisibilitate , aceia fiind cea a existenţei unei acţiuni în anulare a hotărârii a cărei suspendare se cere , dovadă îndeplinită în speţa de faţă prin acţiunea în anulare formulată de reclamante în dosarul nr 1567/110/2009.

De altfel, reclamantele au făcut dovada introducerii acţiunii în anulare şi dovada calităţii procesuale active în promovarea cererii de suspendare în sensul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art 132 alin . 2 şi 3 din Legea 31/1990 republicată .

Nu poate fi reţinută neândeplinirea condiţiilor prevăzute de art 133 alin 2 din Legea 31/1990 republicată , excepţie invocată de pârâtă în discuţiile pe fondul cauzei , deoarece această cerere nu a fost formulată în condiţiile art 132 Cod pr . Civ . iar articolul invocat precizează că , instanţa poate obliga pe reclamant la o cauţiune.

Pârâta , nu a probat prin nici un mijloc de probă existenţa unor acţiuni concertate în care să fie implicate societăţile reclamante şi care să justifice aplicarea dispoziţiilor art 286 indice 1 din Legea 297/2004 , în sensul suspendării dreptului de vot .

Având în vedere că societăţile reclamante nu şi-au putut exercita dreptul de vot în cadrul AGOA din 15.11.2008 proporţional cu numărul acţiunilor posedate , prin suspendarea dreptului de vot , situaţie care aduce grave prejudicii reclamantelor, tribunalul apreciază că sunt îndeplinite condiţiile generale de admisibilitate , prevăzute de art 581 Cod. Pr. civ sub aspectul urgenţei , neprejudecării fondului şi vremelniciei şi condiţiile specifice prevăzute de art 133 din lege sub aspectul dovezii introducerii acţiunii în anulare şi a calităţii de acţionar.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro