404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond funciar

Prin sentinta civila nr.11357/17.12.2008, pronuntata în dosarul nr.2372/180/2006 al Judecatoriei Bacau, s-a respins actiunea formulata de reclamanta Comuna M. în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar Bacau pentru anularea HCJ nr.10651/21.11.2006 a Comisiei Judetene Bacau.

De asemenea s-a respins cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenienta Directia Silivica Bacau.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca prin HCJ nr.10651/21.11.2006 s-a respins cererea comunei M. prin care solicitase, la 18.08.2005, reconstituirea dreptului de proprietate a comunei pentru suprafata de 128 ha din care 38 ha pasune împadurita si 90 ha padure întrucât terenul revendicat a intrat în proprietatea Statului Român în urma unui schimb de terenuri, schimb aprobat de Consiliul de Ministri prin Hot.nr.1306/1953. A aratat instanta de fond ca, în consecinta, prin Ordinul nr.461/03.08.1955 s-a aprobat schimbul de terenuri Ocolul Silvic F. predând Primariei comunei L. suprafata de 40 ha padure la pct. Runcu, 10 ha padure la pct. Bajenaru si 60 ha la pct. Blagoaia iar Primaria comunei L., la rândul sau a predat Ocolului Silvic 169 ha pasune. A aratat instanta de fond ca prin decizia din 1959 Comitetul Executiv al Sfatului Popular Bacau se transmite din folosinta Sfatului Popular Bacau în folosinta si administratia Ministerului Agriculturii de 60 ha din comuna L. , pct. Blagoaia si apoi prin Ordinul 171/1959 se transmite de la Ministerul Agriculturii la Sfatul Popular Bacau pentru pasunea comunei L., suprafata de 60 ha la pct. Slatina iar ministerul primeste în schimb schimb suprafata de 60 ha teren la pct. Izlaz Blagoaia.

Raportat la circulatia juridicia a terenurilor având în vedere dispozitiile Legii 18/1991 instanta de fond a retinut ca terenurile revendicate nu fac obiectul Legii 18/1991 deoarece nu au fost preluate de CAP, nu au fost preluate prin legi speciale si nici nu au facut obiectul expropierii.

Terenurile în litigiu au facut obiectul unor schimburi intervenite în perioada 1953-1959, schimburi legal efectuate si ca atare nu e aplicabila Legea 18/1991, dispozitiile legale ce reglementeaza reconstituirea dreptului de proprietate referitor la terenuri preluate abuziv prin legi speciale, neputând extinse cauzei de fata. Ca urmare instanta de fond a retinut ca HCJ nr.10651/21.11.2006 este legala inclusiv în ceea ce priveste aspectul procedural, fiind îndeplinita conditia majoritatii de voturi indiferent de modalitatea de întocmire a referatului pe care s-a întemeiat hotarârea contestata.

Privitor la cererea de interventie, instanta a aratat ca RNP –Directia Silvica Bacau prin obiectul cererii formulate nu a solicitat realizarea unui drept propriu în contradictoriu cu partile în cauza, astfel încât cererea de interventie este neîntemeiata raportat la dispozitiile art.49 cod procedura civila.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, în termen legal, reclamanta.

Recursul este scutit de la plata taxei de timbru conform art.42 Legea 1/2000,

In motivarea recursului, recurenta a aratat ca hotarârea instantei de fond este netemeinica si nelegala deoarece în mod eronat a retinut instanta de fond ca terenurile nu ar face obiectul Legii 18/1991 atâta vreme cât schimburile de terenuri sunt contestate si aceasta pentru ca la momentul adoptarii HCM nr. 1036/1953, Legea nr.1255/1933 nu-si mai avea aplicabilitate, termen limita pâna la care s-a aplicat fiind 28.04.1936. Schimbarile desi aprobate prin HCM, nu s-au realizat integral si aceasta pentru ca unitatea administrativ teritoriala nu a mai primit 55 ha, suprafata ramasa în posesia statului, fara titlu. Ca atare pentru aceste suprafete sunt aplicabile dispozitiile art. 11 alin.2 ind.1 Legea 18/1991, preluarea fiind abuziva, în actele ce au presupus schimbul nefiind mentionat acordul liber exprimat la schimb si nefiind îndeplinita nici conditia echivalentei valorice.

Intimata RNP –Directia Silvica a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului deoarece a existat o succesiune de schimbare pentru a se ajunge la schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor si schimburile s-au facut cu acordul partilor si la solicitarea locuintelor din statele Podis, Tocila si Ungurasi.

Intimata Comisia Judeteana Bacau a depus concluzii scrise prin care a aratat ca schimbul de terenuri a fost legal efectuat , la solicitarea locuitorilor iar echivalenta valorica a terenurilor ce au facut obiectul schimbului a fost stabilita la momentul efectuarii schimburilor si expertiza tehnica a aratat ca echivalenta valorica a terenurilor exista, în conditiile în care valoarea terenurilor predate de comuna L. e de 40.914.598 lei si a celor primite de Ocolul Silvic este 53.803.082 lei. A aratat ca raportat la conditiile în care au intervenit schimburile nu se pot retine sustinerile recurentei în sensul aplicarii dispozitiilor art.11 alin.2 ind.1 Legea 18/1991.

In recurs nu s-au depus înscrisuri noi.

Analizând motivele de recurs invocate si din oficiu tribunalul retine ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Criticile aduse sentintei sub aspectul retinerii gresite a legalitatii schimburilor nu pot fi primite întrucat din înscrisurile depuse la dosar nu rezulta ca partile semnatare au contestat ulterior încheierii lor nelegalitatea acestor schimburi. De altfel asa cum a aratat si instanta de fond schimbul a avut la baza fisa islarului comunei Luncani, înscris însusit de reprezentantul Primariei comunei L. iar din expertiza efectuata rezulta si echivalenta valorica a terenurilor ce au facut obiectul schimbului.

Intr-adevar, cricitile legate de aplicarea dispozitiilor Legii 1255/1933, sunt întemeiate având în vedere aplicabilitatea temporara a acestei legi care nu mai era în vigoare la momentul efectuarii schimbului, însa aceasta împrejurare si referirile la aceasta lege, consemnate în referatul Comisiei Judetene, nu au relevanta în cauza, neputându-se retine aspecte de natura a sustine nelegalitatea schimbului.

Instanta de fond în mod corect a retinut ca schimbul a fost efectuat la solicitarea locuitorilor comunei L., ca fisa privitoare la islazul comunei L. în care este consemnata aceasta cerere a fost semnata de reprezentantul Primariei L., ca ulterior respectându-se conditiile legislative de la acea vreme, schimbul a fost aprobat si partile copermutate au intrat în posesia terenurilor primite în schimb, fara a contesta, în vreun fel, la momentul schimbului sub aspectul conditiilor de fond si forma.

In consecinta fata de dispozitiile art.304 pct.9 si art.312 cod procedura civila, tribunalul va respinge recursul ca nefondat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro