404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond funciar

Pronunţând sentinţa civilă nr.3802/10.04.2009 Judecătoria Bacău a luat act de renunţarea la cererea de intervenţie a d-nei R.M., prin procurator S.M. si S.A., a respins excepţia de tardivitate şi excepţia inadmisibilităţii invocate de pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Bacău şi a respins ca nefondate plângerile formulate de reclamanţii F.C., F.C. si V.V.I. în contradictoriu cu parata Comisia judeteană Bacău, împotriva HCJ Bacău nr.12622/04.11.2008 şi HCJ Bacău nr. 12801/03.02.2009.

Cererea reclamanţilor cu privire la cheltuielile de judecată a fost, de asemenea, respinsă.

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că pârâta – care a invocat excepţia tardivităţii şi căreia îi revenea sarcina probei – nu a făcut dovada formulării cererii peste termenul legal (de altfel consilierul juridic al acesteia a precizat că renunţă la această excepţie fără a avea însă mandat special), astfel încât această excepţie a fost respinsă ca nefondată.

Referitor la inadmisibilitatea acţiunii, a precizat prima instanţă că, într-adevăr, HG 890/2005 nu oferă posibilitatea ca persoana nemulţumită de propunerea făcută de comisia locală să se adreseze instanţei de judecată ci doar să refuze sau să accepte această propunere. După refuzarea a două oferte persoană îndrituită la împroprietărire va fi înscrisă în anexa 23 pentru acordarea de despăgubiri.

Se observă astfel că nu există nici o posibilitate de a contesta în justiţie aceste propuneri, pentru ca o instanţă de judecată să poată verifica legalitatea şi temeinicia acestor oferte care privesc un drept de proprietate, încălcându-se atât accesul la justiţie cât şi dreptul de proprietate aşa cum sunt ele prevăzute de art.6 din C.E.D.O. şi art.1 din protocolul 1 la C.E.D.O.

Instanţa a considerat că nu poate fi îngrădit astfel accesul la justiţie al persoanei îndreptăţite şi, în consecinţă, a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtă.

Trecând la analiza pe fond a plângerilor reclamanţilor instanţa a constatat că acestea sunt nefondate din următoarele considerente:

Prin Decizia civilă nr. 560/R06.06.2008 a Tribunalului Bacău s-a admis recursul declarat de recurenţii F.C., F.C. şi V.V.I. împotriva sentinţei civile nr. 3097/03.05.2007 a Judecătoriei Bacă şi au fost obligate pârâtele Comisia Judeţeană Bacău şi Comisia locală S. să reconstituie dreptul de proprietate în favoarea reclamanţilor pentru suprafaţa de 41 de ha , în condiţiile art.10 din HG 890/2005 – pe un alt amplasament acceptat de părţi sau prin despăgubiri întrucât vechiul amplasament nu este liber (fila 60).

Datorită faptului că în com. S. nu mai există teren disponibil, la fel şi în comunele limitrofe filele 81-83, propunerile Comisiei Judeţene au privit terenuri din com. T. şi or. B. (prima propunere) sau doar din or. B. (a doua ofertă).

Conform art.10 din HG 890/2005 (2) în situaţia în care într-o anumită localitate nu mai există suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar care să fie atribuit în proprietate foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localităţi care vor pune la dispoziţie terenurile rămase disponibile.

(3) Comisiile locale de fond funciar vor ataşa la cerere o situaţie centralizatoare privind terenurile aflate la dispoziţia lor, sub semnătura tuturor membrilor comisiei, avizată de comisia judeţeană de fond funciar, care să ateste că în rezerva comisiei locale de fond funciar nu mai există teren, pe baza situaţiei suprafeţelor de teren pentru care s-au emis titluri de proprietate, situaţie comunicată de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

(4) Atunci când nu mai există teren în rezerva comisiei de fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul comisiei judeţene de fond funciar, instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează teren proprietate a statului.

Chiar dacă sarcina identificării suprafeţelor disponibile ar reveni, conform acestei reglementări, Comisiei locale S., nimic nu împiedică pârâta să execute această operaţiune, fiind recomandabil în condiţiile în care obiectul reconstituirii îl constituie suprafeţe foarte mari de teren ce necesită efectuarea de măsurători complexe, suprafeţele disponibile se află în localităţi situate la mare distanţă de com. S. (B. şi T.), iar situaţia terenurilor disponibile la nivel judeţean se află la această Comisie.

În ceea ce priveşte solicitarea reclamanţilor de obligare a pârâtei la reconstituirea dreptului de proprietate în com. S. în T 17 P 285 şi 291/1 şi T 17 P 292 pentru suprafaţa de 36,6 ha conform documentaţiei întocmite de Comisia locală S., instanţa a constatat că propunerea acestei comisii nu a fost înaintată cu scrisoare recomandată reclamanţilor conform art.10 al.1 din HG 890/2005 şi nu are caracter de ofertă de amplasament. Mai mult, suprafaţa amintită face parte din domeniul public al statului şi este în administrarea Centrului de încercare şi testare a soiurilor, neputând face obiectul reconstituirii decât în cazul foştilor proprietari, iar autorul reclamanţilor nu a deţinut teren pe acest amplasament, aşa cum s-a reţinut şi prin Decizia civilă nr.560/R/2008 a Tribunalului Bacău, teren ce face obiectul altei cereri de reconstituire dispusă prin sentinţa civilă nr.9128/20.10.2008 a Judecătoriei Bacău filele 71-75.

Faţă de aceste aspecte instanţa a considerat că cele două hotărâri emise de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău (HCJ nr.12622/04.11.2008 şi HCJ 12801/03.02.2009 ) sunt legale şi temeinice, nefiind îndeplinite condiţiile legale pentru a se putea reconstitui dreptul de proprietate pe raza com. S. în T 17 P 285 şi 291/1 şi T 17 P 292 aşa cum a propus iniţial Comisia locală din această comună, fapt pentru care a respins plângerile reclamanţilor ca nefondate.

Conform art.274 din Codul de procedură civilă, având în vedere soluţia dispusă cu privire la acţiunea principală instanţa, a fost respinsă şi cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii, d-nii C.F., V.I. F. şi C.F., solicitând casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe cu motivarea că aceasta ar trebui să aplice legea aşa cum a fost edictată de legiuitor şi nu o lege ipotetică, comiţând o eroare atunci când validează şi dă gir de legalitate unor acte nule absolut având în vedere că emitentul acestora nu are în atribuţie emiterea unor astfel de acte, mărindu-se astfel sfera atribuţiilor comisiei judeţene, prevăzute de art.6 din HG nr.890/2005.

Se arată, de asemenea, în motivele de recurs faptul că prima instanţă nu s-a pronunţat asupra cererii de obligare a pârâtei la reconstituirea dreptului de proprietate în comuna S., în T.17, P.285 şi 291/1 şi în T.17 P.292.

În recurs nu au fost administrate probe.

Procedând la soluţionarea excepţiei autorităţii de lucru judecat ca motiv de ordine publică invocat din oficiu, în temeiul art.137 alin.(1) cpc, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia civilă nr.560/R/6.06.2008 pronunţată în dosar nr.4105/180/2006 Tribunalul Bacău a obligat pârâtele Comisia Locală S. şi Comisia Judeţeană Bacău să reconstituie dreptul de proprietate în favoarea moştenitorilor defunctului F.A. pentru suprafaţa de 41 ha în condiţiile art.10 din HG 890/2005, fiind menţinută hotărârea primei instanţe în ceea ce priveşte soluţia de respingere a cererii de reconstituire pe vechiul amplasament.

Potrivit art.10 alin.(1) din HG 890/2005 în situaţiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat în aceeaşi localitate sau într-o localitate învecinată. Oferta va fi trimisă persoanelor îndreptăţite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire iar termenul în care răspunsul la ofertă trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. În cazul în care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu acceptă amplasamentul oferit, comisia locală va trebui să formuleze o altă ofertă în termen de 30 de zile, dacă persoanele îndreptăţite nu optează pentru primirea de despăgubiri (…).

Urmare a deciziei Tribunalului Bacău, Comisia Judeţeană Bacău a emis hotărârea nr.12622/4.11.2008 prin care a validat planurile de delimitare şi parcelare pentru suprafaţa totală de 41 ha pe amplasamente situate pe razele comunei T. şi a oraşului B..

Ulterior, prin hotărârea nr.12801/3.02.2009 aceeaşi comisie a validat planul de amplasament nr.11028/27.01.2009 privind suprafaţa de 41 ha teren agricol identificat pe raza administrativ-teritorială a oraşului B. aflată în proprietatea privată a Statului şi în administrarea ADS (f.164-166).

În conţinutul ambelor hotărâri s-a precizat că acestea au caracter de ofertă în condiţiile art.10 din HG 890/2005, oferte pe care recurenţii au posibilitatea să le refuze în acord cu prevederile legale citate.

A obliga cele două comisii să procedeze la reconstituirea dreptului de proprietate pe un anumit amplasament, astfel cum se solicită prin cererea adresată Judecătoriei Bacău şi înregistrată sub nr.18133 din 16.12.20087 ar echivala cu încălcarea autorităţii de lucru judecat, instanţa stabilind în mod irevocabil modalitatea în care urmează a fi reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 41 ha teren.

Nici susţinerea recurenţilor-reclamanţi potrivit căreia hotărârea comisiei judeţene atacate ar fi lovită de nulitate absolută nu poate fi luată în considerare, în mod corect stabilind prima instanţă că, deşi sarcina identificării suprafeţelor disponibile ar reveni comisiei locale, aceste operaţiuni pot fi executate şi de către comisia judeţeană, având în vedere atât faptul că aceasta are evidenţa terenurilor disponibile la nivel judeţean dar şi atribuţiile comisiei judeţene de organizare, de îndrumare şi control şi de verificare a actelor întocmite de comisiile locale care îi sunt, astfel, subordonate (cine poate mai mult poate şi mai puţin).

În consecinţă, dată fiind autoritatea de lucru judecat a sentinţei civile nr.3097/3.05.2007 astfel cum a fost modificată prin decizia nr.560/R/6.06.2008 pronunţate în dosarul nr.4105/180/2006, instanţa va admite recursul, va admite excepţia şi va modifica sentinţa recurată în sensul respingerii acţiunii.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro