404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Obligaţia de a face

Prin contestaţia formulată se solicită de către contestatorul C.G., în contradictoriu cu intimata C.J.P. BACĂU obligarea pârâtei să-i recunoască perioadele 05.03.1976-01.03.1979; 01.07.1990-01.11.1958; 01.11.1985-01.03.1992 ca stagiu de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă cu luarea în considerare la stabilirea stagiului total de cotizare în vederea recalculării pensiei.

În motivare arată că este pensionat conform deciziei nr.194741 privind acordarea pensiei de invaliditate gradul III din data de 29.01.2001.

Arată contestatorul că a solicitat intimatei la data de 31.07.2009 luarea în considerare a adeverinţelor nr.2487/05.05.2009 emisă de S.C.„A.I.” Bacău şi nr.447/22.06.2009 emisă de S.C.”W.M.W.”S.A. Bacău prin care se atestă faptul că a lucrat în condiţii de grupă de muncă.

Intimata arată că cele două adeverinţe nu pot fi luate în considerare întrucât funcţiile deţinute de contestator nu se regăsesc în cele precizate la anexa a II-a din Ord.nr.50/1990.

Motivează contestatorul că intimata şi-a depăşit atribuţiile întrucât încadrarea locurilor de muncă în grupă nu este un atribut a C.J.P., nominalizarea fiind făcută de conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi ţinându-se seama de condiţiile concrete de lucru.

Se arată că unităţile care au emis cele două adeverinţe au avut în vedere decizia nr.204/29.09.1999 emisă de către S.C.”W.M.W.”S.A. Bacău privind încadrarea locurilor de muncă în grupă şi a deciziei nr.15/19.02.1992 emisă de către S.C.”C.”S.A. ( actuala S.C.„A.I.” Bacău).

În ceea ce priveşte funcţiile deţinute de către contestator, se arată că a lucrat efectiv în condiţiile de grupă fiind obligatorie prezenţa sa în secţiile de producţie cca.70% din programul de lucru având în vedere şi faptul că acesta lucra la fabrica „F.”.

Prin precizările la acţiune – fila 55 dosar, contestatorul arată că nu înţelege să conteste decizia de acordare a pensiei de invaliditate solicitând doar luarea în considerare a celor două adeverinţe şi emiterea unei noi decizii fapt ce va avea drept consecinţă modificarea cuantumului pensiei.

La dosar s-au depus adeverinţa nr.447/2009, decizia nr.204/29.09.2009 emisă de către S.C.”W.M.W.”S.A. Bacău cu tabelul anexă, adeverinţa nr.2487/2009 emisă de către S.C.„A.I.” Bacău, decizia de pensionare nr.194741/2010.

La dosar s-a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională de către intimată cu întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii deciziei de pensionare, de asemenea s-a depus copia cărţii de muncă.

Prin cererea reconvenţională se solicită anularea celor două adeverinţe întrucât funcţiile deţinute de acesta în perioadele menţionate în cele două adeverinţe nu se regăsesc între funcţiile precizate în grupa a II-a de muncă.

Susţine că cele două adeverinţe prin conţinutul lor atestă fapte juridice contrare dispoziţiilor legale.

Se mai arată că, reclamantul nu a făcut dovada parcurgerii procedurii privind încadrarea în grupa a II-a de muncă conform procedurii prevăzută de Ord.nr.50/1990 perioadele menţionate în cele două adeverinţe nefiind trecute în carnetul de muncă conform art.15 din Ord.nr.50/1990.

Prin întâmpinarea formulată se solicită respingerea contestaţiei întrucât funcţiile ocupate de către contestator nu sunt prevăzute în anexele Ord.nr.50/1990, de asemenea în ceea ce priveşte adeverinţa nr.2487/2009 – temeiul juridic indicat este greşit, funcţia contestatorului fiind de „şef contabil”.

Acţiunea s-a depus în termen, motivată, legal scutită de plata taxei de timbru.

Instanţa analizând actele şi lucrările dosarului constată :

Prin decizia nr.19471/2009 s-a dispus pensionarea contestatorului prin acordarea pensiei de invaliditate cu luarea în considerare a unui stagiu de cotizare de 30 ani, 1 lună şi 8 zile din care în condiţii normale 29 ani, 9 luni, 15 zile şi un stagiu asimilat de 3 luni şi 23 zile.

Intimata nu a dat curs solicitărilor contestatorului formulate la 31.07.2009 conform cererii înregistrate sub nr.58295 privind luarea în considerare a adeverinţelor nr.2487/2009 şi nr.447/22.06.2009 întrucât activităţile deţinute de către contestator nu se regăsesc în anexa a II-a a Ord.nr.50/1990.

Instanţa urmează să respingă susţinerile intimatei din următoarele considerente :

Potrivit adeverinţei nr.447/22.06.2009 emisă de către S.C.”W.M.W.”S.A. Bacău, contestatorul a lucrat în perioadele 05.03.1976-01.03.1979 şi 01.07.1979-01.10.1985 în funcţiile de primitor – distribuitor şi economist , activităţi ce se încadrează în grupa a II-a de muncă activitate 70% conform nominalizării efectuate prin decizia internă nr.204/29.09.2009 temeiul juridic fiind pct.160 din Ord.nr.50/1990 anexa 2.

Instanţa urmează a constata că activitatea contestatorului se încadrează la pct.128 respectiv „lucrările de manipulare şi stivuire în sălile de congelare şi camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 100 C” având în vedere funcţiile deţinute – primitor-distribuitor, economist, şef contabil.

Potrivit art.3 din Ord.nr.50/1990 „beneficiază de încadrarea în grupele I şi a II-a de muncă…şi alte categorii de persoane care lucrează efectiv în aceleaşi condiţii ca personalul beneficiar încadrat în aceste grupe”.

Potrivit adeverinţei nr.2487/2009 emisă de către S.C.„A.I.” Bacău, contestatorul a lucrat în perioada 01.11.1985-01.03.1992 – în funcţia de contabil şef la fabrica frigorifer fiind încadrat în grupa a II-a cu timp de lucru 70% temeiul juridic fiind anexa 2 la Ord.nr.50/1990 pct.128, 176.

Instanţa urmează să oblige intimata să emită o nouă decizie de pensionare cu luarea în considerare a celor două adeverinţe, întrucât potrivit art.4 din Ord.nr.590/15.09.2008 „angajatorii sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor înscrise în adeverinţele pe care le emit şi le eliberează”.

În pronunţarea soluţiei instanţa va avea în vedere şi decizia I.C.C.J nr.258/20.09.2004 potrivit căreia Ord.nr.50/1990 nu i se poate restrânge aplicarea numai la activităţile şi funcţiile prevăzute în forma iniţială a actului, în lipsa unor dispoziţii exprese a însuşi organului de autoritate emitent sau a unui act normativ de ordin superior”.

Se reţine că, principiul superior al încadrărilor în grupele superioare nu este regăsirea în liste ci încadrarea se face pe baza existenţei condiţiilor de muncă deosebite, a uzurii capacităţii de muncă a persoanelor care lucrează în acest climat nefavorabil.

Apărarea intimatei referitoare la caracterul limitativ al ordinului este neîntemeiată întrucât principiul de bază al încadrărilor în grupele de muncă nu este regăsirea în liste, ci încadrarea se face pe baza existenţei condiţiilor de muncă.

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională, instanţa constată că, în speţă intimata solicită anularea celor două adeverinţe în discuţie întrucât în ce priveşte adeverinţa nr.447/22.06.2009 funcţiile deţinute de către contestator nu se regăsesc între funcţiile nominalizate în anexa II a Ord.nr.50/1990.

În ce priveşte adeverinţa nr.2487/2009 arată că în perioada precizată în adeverinţă, contestatorul a avut funcţia de contabil şef, funcţia nefiind nominalizată la pct.128, 160 din Ord.nr.50/1990, perioadele trecute în cele două adeverinţe nefiind trecute în carnetul de muncă potrivit art.15 din Ord.nr.50/1990.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.119-120 Cod procedură civilă, Legea nr.19/2000 şi Ord.nr.340/2001, Ord.nr.50/1990, nefiind prevăzute ale motive de anulare a adeverinţelor care în fapt reprezintă probe în dosar.

Instanţa a pus în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a unităţilor emitente a celor două decizii, intimata precizând la termenul din 08.12.2010 că nu înţelege să solicite chemarea în judecată a acestor două unităţi.

În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, instanţa urmează să o respingă având în vedere dispoziţiile art.119(1) Cod procedură civilă, intimata reconvenţională având pretenţii în legătură cu cererea contestatorului.

În ce priveşte fondul cererii reconvenţionale, instanţa urmează să o respingă din următoarele considerente :

Intimata fiind învestită cu soluţionarea unei acţiuni privind luarea în considerare a adeverinţelor privind atestarea perioadelor de grupă de muncă, nu este competentă a verifica dacă angajatorii au aplicat corect sau nu dispoziţiile unui act normativ, aceasta fiind ţinută conform dispoziţiilor art.24 lit. d din H.G. nr.13/2004 cu referire la art.160 alin.5, 6 din Legea nr.19/2000 modificată a certifica stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului prin preluarea datelor din actele doveditoare.

De asemenea, intimata nu poate refuza recunoaşterea unei situaţii probată cu acte, situaţie prevăzută de lege şi valabilă, până la dovedirea falsului, pe motiv că s-a sesizat din oficiu ca o menţiune efectuată de angajator este nelegală, pentru că o atare poziţie ar depăşi competenţele sale, intrând în sfera puterii judecătoreşti.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro