404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contravenţională

Deliberând asupra cauzei civile de fa??, instan?a constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u sub nr….., petentul DA a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contraven?ie … , încheiat la data de …. de I.P.J. Bac?u, solicitând anularea acestuia atât pe motive de nelegalitate, cât ?i de netemeinicie.

În motivare, petentul a ar?tat , în esen??, c? la data de …. a circulat pe DN2 cu autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare … dinspre Piatra Neam? spre Bucure?ti. La ie?irea din localitatea …, jude?ul Bac?u, a fost oprit de c?tre agentul constatator care i-a comunicat c? a dep??it viteza legal? în localitate, având 69 km/h ?i permisul de conducere expirat din data de …. Petentul mai arat? c? într-adev?r avea permisul expirat, dar c? nu a dep??it viteza legal?.

Mai sus?ine petentul c? în procesul verbal încheiat nu se precizeaz? care este sanc?iunea aplicat? pentru fiecare fapt? în parte. Arat? c? a circulat cu aproximativ 55 km/h fa?? de indicatoarele de la bordul ma?inii.

Petentul mai men?ioneaz? c? autovehiculul în care se afla agentul constatator se afla în mi?care ?i exist? situa?ii în care aparatul radar nu înregistreaz? corect viteza de deplasare a autovehicului.

În drept, plângerea a fost întemeiat? pe prevederile art.16 OG 2/2001, art.48, 49 ,118 , 121 din OUG 195/2002, art.4 din Norma de metrologie legal? NML 021-05.

În dovedire, aceasta a anexat plângerii contraven?ionale , în copie, procesul-verbal de contraven?ie contestat (fila 7), copie de cartea de identitate (fila 5), dovada re?inerii permisului de conducere (fila 6).

În conformitate cu prevederile art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru ?i art.36 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei este scutit? de taxa judiciar? de timbru, iar conform art.1 alin.2 din OG nr.32/1995, este scutit? ?i de plata timbrului judiciar.

Intimata I.P.J. Bac?u a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii, deoarece din verific?rile efectuate a rezultat c? , la data de …., ora …, petentul a condus autovehiculul marca … cu nr. de înmatriculare … pe DN 2-E85 – localitatea …, jud.Bac?u, cu viteza de 69 km/h, vitez? stabilit? de aparatul radar Autovision Compact ?i înregistrat? video, dep??ind astfel viteza legal? admis? în localitate cu 19 km/h, fapt? prev?zut? de art.49 alin.1 din OUG 195/2002 ?i sanc?ionat? de art.99 alin.2 din OUG 195/2002. Totodat?, la controlul efectuat, s-a stabilit c? petentul avea permisul de conducere expirat la data de 15.06.2010, fapt? prev?zut? de art.24 alin.5 din OUG 195/2002 ?i sanc?ionat? de art.101 alin.1 din OUG 195/2002.

Aplicarea sanc?iunilor ?i întocmirea procesului verbal de contraven?ie a fost f?cut? în mod nemijlocit în baza înregistr?rii video a aparatului radar. La momentul aplic?rii sanc?iunii ?i aducerii la cuno?tin?? a faptelor re?inute contravenientul a declarat c? nu are obiec?iuni, a?a cum rezult? din men?iunile f?cute la rubrica ,,Alte men?iuni”. Referitor la motiva?iile din plângerea depus? de c?tre petent?, intimata a ar?tat c? viteza consemnat? este cea real?, a?a cum rezult? din aspectele fixate pe plan?ele foto frac?ionate secven?ial cu datele de identificare ale autovehiculului, unde se observ? cu certitudine ?i pus clar în eviden?? c? autovehiculul se deplasa pe DN2 – E85, localitatea …, cu viteza de 69 km/h, procesul verbal con?ine toate elementele obligatorii ; înregistrarea efectuat? de aparatul radar este cea real? a?a cum reiese din plan?a foto dispus? frac?ionat, iar aparatul radar omologat ?i calibrat la zi de?inea la bord Buletinul de Verificare Metrologic? emis de Biroul Român de Metrologie Legal? cu valabilitate de 1 an.

În drept, intimatul ?i-a întemeiat cererea pe dispozi?iile art.115-118 C.Proc.Civ., OG 2/2010, OUG 195/2002 RMCU.

În dovedire, intimata a depus la dosar procesul verbal contestat (fila 22), raportul agentului constatator din data de 04.08.2010 (fila 26), plan?e foto (fila 14),buletin de verificare metrologic? (fila 128), atestat operator ,,Autovision” (fila 29).

Instan?a, în temeiul art.167 C.proc.civ., a încuviin?at proba cu înscrisuri pentru ambele p?r?i, apreciind c? aceasta este pertinent?, concludent? ?i util? solu?ion?rii cauzei, aspect consemnat în practicaua prezentei hot?râri.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instan?a re?ine urm?toarele:

Instan?a constat? c? este competent?, conform art.32 alin.2 din OG 2/2001 s? solu?ioneze prezenta plângere, contraven?ia fiind s?vâr?it? în circumscrip?ia sa teritorial? ?i c? plângerea s-a formulat în termenul legal de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei prev?zut de art.31 alin.1 din OG 2/2001.

Prin procesul verbal de contraven?ie seria …. s-a re?inut în sarcina petentului faptul c?, la data de …., a condus autovehiculul marca … cu nr. de înmatriculare … pe DN 2-E85 – localitatea …, jud.Bac?u, cu viteza de 69 km/h, vitez? stabilit? de aparatul radar Autovision Compact ?i înregistrat? video, dep??ind astfel viteza legal? admis? în localitate cu 19 km/h, fapt? prev?zut? de art.49 alin.1 din OUG 195/2002 ?i sanc?ionat? de art.99 alin.2 din OUG 195/2002.

Totodat?, la controlul efectuat, s-a stabilit c? petentul avea permisul de conducere expirat la data de …., fapt? prev?zut? de art.24 alin.5 din OUG 195/2002 ?i sanc?ionat? de art.101 alin.1 din OUG 195/2002.

Verificând, potrivit art.34 alin.1 din OG 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei contestat, instan?a re?ine c? acesta a fost încheiat cu respectarea dispozi?iilor legale incidente.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instan?a re?ine c?, de?i OG 2/2001 nu cuprinde dispozi?ii exprese cu privire la for?a probant? a actului de constatare a contraven?iei, acesta face dovada situa?iei de fapt ?i a încadr?rii juridice pân? la proba contrar?, în concordan?? cu art.34 din OG 2/2001.

Conform jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumat? nevinovat? ?i de a solicita acuz?rii s? dovedeasc? faptele ce i se imput? nu este absolut, din moment ce prezum?iile bazate pe fapte sau legi opereaz? în toate sistemele de drept ?i nu sunt interzise de Conven?ia European? a Drepturilor Omului, în m?sura în care statul respect? limite rezonabile, având în vedere importan?a scopului urm?rit, dar ?i respectarea dreptului la ap?rare (cauza Salabiaku v.Fran?a, hot?rârea din 7 octombrie 1988, paragraf 28; cauza Västberga Taxi Aktebolag ?i Vulic v.Suedia, paragraf 113, iulie 2002).

For?a probant? a proceselor verbale ?i a rapoartelor este l?sat? la latitudinea fiec?rui sistem de drept, care este liber s? reglementeze importan?a fiec?rui mijloc de prob?, îns? instan?a are obliga?ia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administreaz? ?i apreciaz? probatoriul ( cauza Bosoni v.Fran?a, hot?rârea din data de 7 septembrie 1999).

În analiza principiului propor?ionalit??ii, trebuie observat c? dispozi?iile OUG nr.195/2002 au drept scop asigurarea desf??ur?rii fluente ?i în siguran?? a circula?iei pe drumurile publice, precum ?i ocrotirea vie?ii, integrit??ii corporale ?i a s?n?t??ii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protec?ia drepturilor ?i intereselor legitime ale persoanelor respective, a propriet??ii publice ?i private.

Persoana sanc?ionat? are dreptul la un proces echitabil ( art.31-36 din OG 2/2001) în cadrul c?ruia s? utilizeze orice mijloc de prob? ?i s? invoce orice argumente pentru dovedirea împrejur?rii c? situa?ia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desf??urare al evenimentelor, iar sarcina instan?ei de judecat? este de a respecta limita propor?ionalit??ii între scopul urm?rit de autorit??ile statului de a nu r?mâne nesanc?ionate ac?iunile antisociale prin impunerea unor condi?ii imposibil de îndeplinit ?i respectarea dreptului la ap?rare al persoanei sanc?ionate contraven?ional (cauza Anghel vs.România, hot?rârea CEDO din 4 octombrie 2007).

Având în vedere aceste principii, instan?a re?ine c? procesul-verbal de contraven?ie beneficiaz? de o prezum?ie relativ? de veridicitate ?i autenticitate, permis? de Conven?ia European? a Drepturilor Omului , cât timp petentului i se asigur? de c?tre instan?? condi?iile specifice de exercitare efectiv? a dreptului de acces la justi?ie ?i a dreptului la un proces echitabil.

Conform art. 1 din OG 2/2001, constituie contraven?ie fapta s?vâr?it? cu vinov??ie, stabilit? ?i sanc?ionat? prin lege […].

1)Cu privire la prima fapt? re?inut? în sarcina petentului, instan?a re?ine c? s?vâr?irea acesteia a fost constatat? printr-un mijloc tehnic omologat ?i verificat metrologic, potrivit dispozi?iilor art.6 pct.20 din OUG 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, acesta fiind dispozitivul destinat m?sur?rii vitezei (aparatul radar), a c?rui documenta?ie a fost depus? la dosar.

Organul constatator a ar?tat toate împrejur?rile în care a fost s?vâr?it? fapta, indicând suficiente date de identificare a mijloacelor tehnice folosite.

În conformitate cu art.121 alin.1 din HG 1391/2006, conduc?torii de vehicule sunt obliga?i s? respecte viteza maxim? admis? pe sectorul de drum pe care circul? ?i pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum ?i cea impus? prin mijloacele de semnalizare.

Potrivit dispozi?iilor art.49 alin.1 din OUG 195/2002, limita maxim? de vitez? în localit??i este de 50 km/h, iar din cuprinsul procesului verbal reiese c? fapta contraven?ional? în cauz? a fost s?vâr?it? în localitate.

În concordan?? cu art. 108 alin.1 lit.a pct.4 OUG 195/2002, constituie contraven?ie dep??irea cu 10 – 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatat?, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate ?i verificate metrologic, iar potrivit art.99 alin.2 din OUG 195/2002 aceasta se sanc?ioneaz? cu amenda prev?zut? în clasa I de sanc?iuni ?i cu aplicarea sanc?iunii complementare de 2 ( dou? ) puncte penalizare.

Conform men?iunilor re?inute în procesului verbal de contraven?ie seria …. (fila 22) coroborate cu raportul agentului constatator din data de …. (fila 26) precum ?i cu plan?ele foto depuse la dosar de c?tre intimat? (fila 27) rezult? c? la data de …., petentul a condus autovehiculul marca …. cu nr. de înmatriculare … pe DN 2-E85 – localitatea …, jud.Bac?u, cu viteza de 69 km/h, vitez? stabilit? de aparatul radar Autovision Compact ?i înregistrat? video, dep??ind astfel viteza legal? admis? în localitate cu 19 km/h.

Totodat?, instan?a mai re?ine c? petentul nu a formulat obiec?iuni la data constat?rii ?i aplic?rii sanc?iunilor.

2) Cu privire la cea de-a doua fapt? re?inut? în sarcina petentului, instan?a re?ine c? petentul nu a contestat s?vâr?irea acesteia, iar din probele administrate reiese c? acesta de?inea un permis de conducere expirat la data de …..

Potrivit art.24 alin.5 din OUG 195/2002,permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliber?rii. La schimbarea de c?tre titular a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deterior?rii, precum ?i la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimb? f?r? sus?inerea unui nou examen, în condi?iile stabilite prin ordin al ministrului internelor ?i reformei administrative, care se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În conformitate cu art.101 alin.1 OUG 195/2002, constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amenda prev?zut? în clasa a III-a de sanc?iuni conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a c?rui valabilitate a expirat.

Întrucât din probele administrate nu rezult? o alt? situa?ie de fapt decât cea consemnat? în procesul verbal, instan?a re?ine c? faptele comise de c?tre petent constituie contraven?iile prev?zute de articolele mai sus men?ionate.

Potrivit art.5 alin.5 ?i art.21 alin.3 din OG 2/2001, sanc?iunea stabilit? trebuie s? fie propor?ional? cu gradul de pericol social al faptei, ?inându-se seama de împrejur?rile în care a fost s?vâr?it? fapta, de modul ?i mijloacele de s?vâr?ire a acesteia, de scopul urm?rit, de urmarea produs?, precum ?i de circumstan?ele personale ale contravenientului ?i de celelalte date înscrise în procesul verbal.

În ceea ce prive?te individualizarea sanc?iunii contraven?ionale, instan?a constat? c?,potrivit art.10 din OG 2/2001, dac? o persoan? a s?vâr?it mai multe contraven?ii, sanc?iunea se aplic? pentru fiecare contraven?ie , iar potrivit alin.2 al aceluia?i articol sanc?iunile aplicate pentru contraven?ii constatate prin acela?i proces verbal se cumuleaz? f?r? a dep??i dublul maximului amenzii prev?zut pentru contraven?ia cea mai grav?.

Art.98 alin.4 din OUG 195/2002, clasa I reprezint? o sanc?iune de la 2-3 puncte amend?, iar clasa a III-a , de la 6-8 puncte amend?.

Cu privire la sanc?iunea aplicat? pentru prima contraven?ie se constat? c? amenda aplicat? petentului este egal? cu 3 puncte de amend?, fiind propor?ional? cu gradul de pericol social al faptei s?vâr?ite, ?inând seama de împrejur?rile ?i de modul de comitere al faptei.

În ceea ce prive?te cea de-a doua contraven?ie, instan?a re?ine c? petentului i-a fost aplicat? sanc?iunea avertismentului, posibilitate prev?zut? de art.7 alin.3 din OG 2/2001.

Fa?? de dispozi?iile legale amintite anterior, instan?a urmeaz? s? re?in? c? sanc?iunile aplicate petentului sunt legale, putând fi cumulate , iar sanc?iunea complementar? a re?inerii permisului de conducere este expres prev?zut? de lege ?i obligatorie în cazul nerespect?rii limitei de vitez? impus? de actul normativ.

Având în vedere toate aceste considerente, instan?a constat? c? procesul-verbal contestat este legal ?i temeinic, astfel încât urmeaz? s? resping? plângerea în temeiul art.34 din OG 2/2001, ca neîntemeiat?.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro