404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contravenţională

SENTINŢA CIVILA NR.2718

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

La data de 06.10.2008 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei

Moineşti sub nr. 3519/260/2008 plângerea formulată de către petentul…….prin

care se solicita anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria……….din data de……..întocmit de intimata……

în motivarea cererii, petentul a arătat că la data de 22.09.2008 se afla cu inca doi colegi de liceu in curtea Colegiului Tehnic Dimitrie Ghika din Comanesti, liceu pe care 1-a absolvit in acest an, pentru a preda manualele de clasa a 12-a unor prieteni. La solicitarea unei patrule formate din 2 jandarmi, a prezentat actele la control si a explicat motivele pentru care se afla in curtea liceului. Petentul susţine nelegalitatea si netemeinicia procesului verbal de contravenţie pentru următoarele considerente; procesul verbal nu a fost intocmit la fata locului ci ulterior, agentul constatator folosindu-se de datele sale de stare civila pe care petentul i le-a dat fiind de buna credinţa si increzandu-se in sfatul jandarmului de a nu se mai repeta situaţia respectiva; nu este adevărat ca a refuzat sa semneze procesul verbal deoarece acesta nu a fost intocmit in prezenta sa; nu corespunde realităţii nici menţiunea ca nu ar fii persoana cooperanta, din moment ce el insusi a prezentat agentului constatator datele de stare civila; procesul verbal nu este semnat la rubrica martor, deşi erau prezente si alte persoane, iar agentul constatator nu i-a adus la cunostiinta dreptul de a face obiectiuni deoarece nu a fost prezent la intocmirea procesului verbal. Petentul menţionează ca nu realizează venituri proprii, este proaspăt absolvent de liceu, astfel incat nu are posibilitatea de a plaţi amenda aplicata.

In drept, au fost invocate disp. OG nr. 2/2001.

Intimata a depus intampinare, prin care a solicitat menţinerea procesului verbal contestat, ca fiind legal si temeinic intocmit. Intimata a arătat ca fapta petentului a fost săvârşită cu vinovăţie, amenda aplicata a fost stabilita in limitele prevăzute de lege si este proporţionala cu gradul de pericol social creat având in vedere ca reprezintă limita minima a acesteia. In fapt, intimata a reţinut ca la data de 19.02.2008, in jurul orei 10,30, petentul a fost surprins de o patrula de jandarmi in incinta curţii Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika” din Comanesti, acesta incalcand normele legale de acces.

Intimata a precizat ca menţiunile inserate de către agentul constatator in cuprinsul procesului verbal fac dovada deplina a comiterii faptei contravenţionale iar in conformitate cu dispoziţiile art. 1169 C.civ., sarcina probei revine contestatorului.

In drept au fost invocate dispoziţiile art. 115-118 C.pr.civ., OG 2/2001 aprobata prin Legea nr. 180/2002, Legea nr. 61/1991.

La dosarul cauzei au fost depuse, în copie: procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria JR nr. 698959 din data de 22.09.2008 întocmit de intimata, raportul agentului constator, plicul cu ştampila poştei, adeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat, adeverinţa nr. 1482 din data de 06.11.2008.

Instanţa a încuviinţat pentru petent proba cu inscrisuri si proba testimoniala in susţinerea plângerii, iar pentru intimata proba cu inscrisurile depuse la dosar. La acest termen de judecata petentul a învederat instanţei ca renunţa la audierea martorului Adam Adrian.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria JR nr. 698959 (fila 4), emis de UM 0836 Bacău la data de 22.09.2008 petentul Marcu Iulian a fost sancţionat contravenţional pentru fapta prevăzută de art. 2 pct. 15 din Legea nr. 61/1991. în procesul verbal s-a consemnat că petentul a pătruns in incinta Colegiului Dimitrie Ghika de pe strada Liceului din oraşul Comanesti fara a respecta normele legale de acces in aceasta instituţie si nu a cooperat cu agentul constatator. Acest aspect rezultă şi din raportul agentului constator (fila 9 dosar).

Potrivit art.34 din OG 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Sub aspectul legalităţii procesului verbal instanţa constata ca au fost respectate toate condiţiile formale prevăzute de OG 2/2001 privind întocmirea procesului verbal, neintervenind vreo cauza de nulitate absoluta. Acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii prev. de art. 16 si 17 din OG 2/2001, fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale.

In ce priveşte invocarea de către petent a nerespectarii disp. art. 19 din OG 2/2001, potrivit textului de lege menţionat, procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie sa fie confirmate de cel puţin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia. In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.

In speţa, au fost respectate dispoziţiile art. 19 din OG 2/2001, agentul constatator justificând absenta semnăturii petentului prin faptul ca acesta a refuzat sa semneze procesul verbal, fapt care nu a putut fi confirmat de către un martor, intracat, asa cum se menţionează in procesul verbal, „nu au fost persoane cooperante”. Instanţa nu poate retine apărarea petentului potrivit căreia procesul verbal nu a fost intocmit la fata locului, in cauza nefiind administrate probe pe acest aspect.

In ce priveşte motivul de nulitate referitor la lipsa obiectiunilor, potrivit disp. art. 16 alin. 7 din OG nr. 2/2001, in momentul incheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat sa aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. In cauza de fata, instanţa constata ca, in lipsa unei atitudini cooperante din partea petentului, care a refuzat semnarea procesului verbal, nu se poate retine culpa agentului constatator.

Instanţa are in vedere si Decizia nr. 22/2007 in care înalta Curte de Casaţie si Justiţie, pronuntandu-se intr-un recurs in interesul legii, a stabilit ca nerespectarea cerinţelor inscrise in art. 16 alin. (7) din din OG nr. 2/2001 atrage nulitatea relativa a procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Prin urmare, nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu poate fi invocata decât daca s-a pricinuit pârtii o vătămare ce nu se poate inlatura decât prin anularea acelui act, or, in cauza de fata, petentul nu a făcut aceasta dovada.

Cât priveşte fapta reţinută în sarcina contravenientului în cuprinsul procesului verbal, aceasta se circumscrie conţinutului contravenţiei aşa cum rezultă acesta din cuprinsul disp. art. 2 pct. 15 din Legea nr. 61/1991 potrivit căruia constituie contravenţie pătrunderea, cu incalcarea normelor legale de acces, in sediile autorităţilor publice centrale si locale, instituţiilor publice, instituţiilor de invatamant si spatiilor aparţinând acestora…ori refuzul de a le paraşi la cererea organelor de ordine.

Pe parcursul judecării cererii, petentul a recunoscut săvârşirea faptei, declarând ca este conştient de faptul ca a incalcat legea.

Conform art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 sancţiunea aplicată pentru săvârşirea unei contravenţii trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă şi de circumstanţele personale ale contravenientului.

In ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii se reţine că petentul a fost sancţionat cu minimul special prevăzut de art.3 lit.c din HG 427/2004, limitele sancţiunii fiind între 500 şi 1500 lei.

Insă, având în vedere disp. art. 21 alin 3 din O.G. 2/2001 conform cărora sancţiunile contravenţionale trebuie să fie proporţionale cu gradul de pericol social al faptei, instanţa apreciază că sancţiunea aplicată în speţă este excesivă, în mod nejustificat severă faţă de gravitatea faptei, raportat la circumstanţele reale şi personale ale contravenientului.

în consecinţă, în temeiul disp. art. 34 din OG 2/2001, art. 38 alin. 3 şi art. 7 din O.G. 2/2001, instanţa urmează să admită în parte plângerea şi să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte plângerea formulata de petentul……. împotriva

procesului verbal de contravenţie seria …….. întocmit la data de…… de

intimata………, cu sediul in…..

Dispune înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.11.2008.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro