404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contravenţională

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 3798/260/2008 la data de 27.10.2008 petentul O. G. a contestat procesul-verbal de contravenţie seria AZ nr. 0728439, solicitând anularea acestuia precum şi a procesului verbal de confiscare seria ACBC nr.0015693/10.10.2008.

în motivarea plângerii contravenţionale formulată petentul arată că în data de 10.10.2008 a fost sancţionat contravenţional pentru săvârşirea contravenţiei prev de art. 3 lit. c din Hg 427/2004.

Arată petentul că arborii pe care ii transporta proveneau de pe proprietatea sa şi era necesar pentru consolidarea podului peste pârâul Sulta. Se solicită anularea procesului verbal de contravenţie întrucât HG 427/2004 a fost abrogată la data de 1.10.2008.de asemenea se solic8ită şi anularea procesului verbal de confiscare seria AC BC nr.0015693/10.10.2008.

împreună cu plângerea contravenţională petentul a mai înaintat instanţei procesul-verbal de confiscare -f.3.

Intimata IPJ B., a depus întâmpinare în cauză solicitând respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal de contravenţie şi a sancţiunii aplicate. împreună cu întâmpinarea s-au depus, procesul verbal din 10.10.2008 precum şi Raportul agentului constatator.

La termenul din 10.03.2009 a fost administrată proba cu martorii F. N. şi L. V. martori admişi pentru petent.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria AZ nr. 0728439 încheiat la data de 10.10.2008, petentul O. G. a fost sancţionată contravenţional în baza art 3 lit c din Hg 427/2004 cu avertisment luându-se şi măsura complementară a confiscării cantităţii de 7,32 mc lemn răşinoase conform procesului verbal de confiscare seria AC BC nr 0015693/10.10.2008.

Din punctul de vedere al legalităţii procesului verbal de contravenţie instanţa constată că acesta îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de art. 16 din OG 2/2001. De asemenea în cauză nu se poate reţine nici unul din motivele de nulitate absolută a procesului verbal potrivit art. 17 din OG 2/2001.

Referitor la netemeinicia procesului verbal de contravenţie, instanţa reţine că potrivit art 2 lit.c din Normele HG 427 /2007 .documentul de provenienţă este document care certifică localizarea

sursei de unde au fost obţinute materialele lemnoase , iar potrivit art 2 lit. e din Normele HG 427 /2007 .avizul de însoţire este un document care însoţeşte materialul lemnos cu scopul de a atesta provenienţa legală a acestuia pe perioada transportului si/sau pe perioada depozitului. Coroborând cele doua definiţii rezultă faptul că pentru a face dovada provenienţei materialului lemnos era necesar ca asupra contravenientului să se afle atât bonul de vânzare cât şi documentul de transport.

Prin Hotărârea Guvernului Nr. 996 din 27 august 2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, la art.8 alin.2 s-a stabilit că la data de 1 octombrie 2008 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. însă, în normele noului HG996/2008 sunt menţinute definiţiile mai sus menţionate de asemenea la art 2 lit c şi e.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză au rezultat împrejurările producerii contravenţiei. Astfel, cei doi martori audiaţi în prezenta acuză au atestat faptul că lemnele transportate de petent proveneau de pe proprietatea acestuia situată în zona pârâului Şolintar, din satul S. , com.A.. Lemnele erau destinate reconstruirii podului peste râul Sulta. Potrivit consilierului local al com.A., martorul L. V., Primăria comunei A. a suportat cheltuielile în ceea ce priveşte cimentul şi ţevile necesare podului, stabilindu-se ca lemnul necesar podului să fie furnizat de localnici de pe proprietăţile acestora. Ambii martori au învederat faptul că personal au intenţionat să obţină la rândul lor marcarea arborilor doborâţi de vânt de pe proprietăţile lor însă demersurile au rămas fără rezultat întrucât nu se poate obţine marcarea lemnului de pe proprietăţile private.

Astfel, în raport de situaţia în care s-a aflat contravenientul la data săvârşirii faptei respectiv faptul că lemnele transportate de pe proprietatea sa, nemarcate , fără documente de transport erau afectate construirii podului de peste pârâul S. instanţa reţine incidenţa unui caz de înlăturare a răspunderii contravenţionale şi anume starea de necesitate, prev de art 11 alin.1 din OG 2/2001.

Constatând existenţa unei cauze de înlăturare a caracterului contravenţional al faptei instanţa va dispune anularea procesului verbal de contravenţie şi de asemenea anularea măsurii complementare a confiscării cantităţii de 7,32 m3 material lemnos.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro