404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plati

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR 2727/260/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR.2717 Şedinţa publică de la 17.11.2010

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata următoarele:

Prin cerere inregistrata pe rolul acestei instanţe la data de 26.05.2010 sub numărul 2727/260/2010 creditoarea SC I.U.SRL a solicitat in contradictoriu cu debitoarea SC SPDC SRL emiterea ordonanţei de plata prin care debitoarea sa fie obligata la plata sumei de 3312,05 lei reprezentând contravaloarea echipamentelor livrate si dobânda legala aferenta acestei sume pana la achitarea debitului. Totodată a solicitat cheltuieli de judecata.

In motivare a arătat ca intre parti s-a incheiat contractual din 01.10.2005 având ca obiect incheierea de către debitoare a contractelor pentru furnizarea serviciilor autovizuale oferite de creditoare prin platform sa de DHT. întrucât debitoarea s-a obligat sa cumpere produsele necesare instalării serviciilor audiovizuale de la creditoarea, aceasta a arătat ca a livrat in anul 2007 produse necesare instalării, fiind emise facturi fiscal in valoare de 3312,05 lei, facturi care insa nu au fost achitate de debitoare.

In privinţa dobânzii, creditoarea arata ca a negociat cu debitoarea despăgubirile datorate in caz de neexecutare culpabila a obligaţiilor, insa nu au stabilit si cuantumul acestora, motiv pentru care pe aplica dobânda legala de la data facturării pana la achitarea efectiva a creanţei.

In drept a invocate dispoziţiile OUG 119/2007.

In probatiune a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si a depus la dosar, in copie, următoarele inscrisuri: contract de reprezentare, distribuţie si prestări servicii (fi 7-9), invitaţie la conciliere directa (fi 10), dovada confirmării de primire (fi 11), facturi fiscale (fi 12-20) .

In temeiul art 242 C.proc.civ a solicitat judecarea cauzei in lipsa.

Acţiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 39 lei si taxa de timbru judiciar de 0,3 lei.

In apărare, debitoarea a formulat prin acelaşi inscris intampinare si reconventionala depuse Ia dosarul cauzei prin serviciul registratura la data de 19.07.2010, prin care a solicitat respingerea acţiunii, constatarea rezolutiunii contractului dintre parti si daune in cuantum de 5000 lei reprezenatand amenda primita de la Garda Financiara.

In motivare a arătat ca in data de 14.12.2006 a plătit contravaloarea abonamentelor noiembrie-decembrie 2006, insa creditoarea nu a emis factura pentru suma incasata. Totodată arata ca a fost sancţionată de Grada Financiara cu amenda in

cuantum de 5000 lei pentru ca in evidentele sale contabile nu se regăsea facrure menţionata.

Debitoarea a susţinut ca serviciile cumpărate de ea de la creditoare nu au fost de calitate, astfel ca o parte din abonaţii sai s-au retras. Aceasta mai susţine ca reclamanta si-a incalcat obligaţiile contractual prev de art 1112 lit d din contract si nici nu a emis facturile care fac obiectul prezentei cauze.

In drept a invocat disp art 115-118 C.proc.civ.

In probatiune a depus la dosar următoarele inscrisuri: extras cont, adrese către creditoare, chitanţa, process verbal de constatare si anctionare a contravenţiilor.

La data de 30.09.2010 creditoarea a depus la dosar note de şedinţa sub forma răspunsului la intampinare prin care a solicitat respingerea cererii reconventionale ca inadmisibila. In privinţa întâmpinării a arătat ca debitoarea nu a contestat suma solicitata, ceea ce echivalează implicit cu o recunoaştere a debitului.

La data de 09.11.2010 creditoarea a depus la dosar, la solicitarea instanţei, copii lizibile după facturile fiscal si contractual de reprezentare pe care isi intemeiaza pretenţiile.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

La data de 01.10.2005 intre SC SPDC SRL, in calitate de prestator, si SC I. U. SRL, in calitate de beneficiar, a fost incheiat contractul de reprezentare, distribuţie si prestări servicii, prin care prestatorul, ca reprezentant al beneficiarului, s-a obligat sa incheie contracte cu abonaţii pentru furnizarea de servicii prin platform DHT, denumita MAX TV.

Prestatorul, debitoarea din prezenta cauza, conform art III, printre altele avea obligaţia de a cumpăra produse de la beneficiar, respectiv de la creditoarea, de a incheia contracte cu abonaţii, de a centraliza situaţia abonaţilor, de a factura prestaţiile pe care le-a efectuat, de a achita contravaloarea pachetelor vândute.

Creditoarea, in calitate de beneficiar, avea printre altele si obligaţia de a furniza debitoarei, la cererea acesteia o serie de echipamente, de a efectua plata facturilor emise de prestator.

Creditoarea susţine ca a livrat debitoarei o serie de produse necesare instalării serviciilor, pentru care a emis facturi fiscale in cuantum de 3312,05 lei, facturi ce se regăsesc la dosar.

Pentru realizarea drepturilor sale, creditoarea a ales procedura reglementat de OUG nr.l 19/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executării obigatiilor de plata rezultate din contractele comerciale. Conform art.2 „prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale”.

Codul comercial a instituit regula libertăţii probelor în dovedirea drepturilor subiective izvorâte din contractul comercial. De aceea, potrivit art. 46 Cod comercial, contractele se pot încheia atât verbal cât şi în formă scrisă, fiind admise orice mijloace de probă pentru dovedirea încheierii acestora.

In speţa contractul incheiat intre parti are rolul de a stabili cadrul general al raporturilor ce urmau a se desfăşura ulterior intre aceştia. Acest contract este un contract sinalagmatic ce da naştere la drepturi si obligaţii reciproce intre ambele parti.

Facturile pe care isi intemeiaza pretenţiile creditoarea au ca obiect pachete de servicii, si nu produse, după cum reise din cuprinsul lor. Cu privire la serviciile furnizate, debitoarea a invocat excepţia de nexecutare a contractului. In aceste condiţii instanţa apreciază ca se impune administrarea unui probatoriu complex, ce implica o procedura contencioasa pentru a se stabili daca pretenţiile creditoarea îndeplinesc condiţiile unei creanţe certe, lichide si exigibile. Or procedura somaţiei de plata este o

procedura rapida sumara si rapida, care nu presupune decât o pipaire a fondului raportului obligational dintre parti. Invocarea unor aparari ca cele aduse in discuţie de debitoare exced cadrul procesul ales de creditoare in prezenta cauza. Fata de aceste împrejurări, instanţa va respinge cererea de emitere a ordonanţei care sa cuprindă somaţia de plata ca neintemeiata.

In privinţa cererii reconventionale formulate de debitoarea, instanţa constata ca aceasta este inadmisibila. Astfel, in procedura sumara a somaţiei de plata nu este posibila fonnularea unei cereri reconventionale, deoarece este incompatibila cu modalitatea de analizare a singurelor probe admisibile in cadrul somaţiei de plata, precum si cu caracterul necontencios al acestei proceduri. Formularea unor pretenţii de debitoare împotriva creditoarei, prin intermediul acestei cereri cu caracter incidental, astfel cum este definite de art 119 C.proc.civ, nu este posibila intr-o procedura urgenta si sumara, lipsita de caracter contencios, ci doar intr-un litigiu desfăşurat in condiţiile dreptului comun.

i

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro