404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Sentinţă civilă

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

Dosar nr.374/270/2008 pretenţii

Înreg. 21.01.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3071

Şedinţa publică din data de 12.11.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – GHEORGHE ANDRONACHE

GREFIER – DALIA VRÎNCEANU

La ordine a venit spre soluţionare acţiunea civilă promovată de reclamantul D.M. împotriva pârâtei Ş.L., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat D.E. care substituie pe avocat D.C. reprezentând reclamantul conform delegaţiei de substituie depusă la dosar, avocat S.D. reprezentând pârâta Ş. L. şi consilier juridic C.C. pentru pârâta S.C. C. Asig. S.A. Sucursala Bacău, lipsă fiind avocat C. M. reprezentând pârâta Ştirbu Lenuţa.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care apărătorul reclamantului arată că are obiecţiuni şi la cel de-al doilea raport de expertiză: expertul a reţinut uzura de 85%, reclamantul neavând posibilitatea să achiziţioneze piese cu uzură de 85%, ar fi trebuit ca reclamantul să scoată din buzunar 10 milioane lei în situaţia în care acesta nu are culpă. Solicită efectuarea altei expertize, fără a prejudicia reclamantul care nu are nici o vină.

Avocat S.D. reprezentând pârâta Ş.L., solicită respingerea obiecţiunilor formulate, obiectivul a fost determinarea prejudiciului, apreciind că expertul a răspuns. în urma unui asemenea proces nu se pot acorda sume mai mari decât cele stabilite, persoana să-şi recupereze prejudiciul raportat la valoarea reală. Această maşină se afla într-o stare avansată de uzură, acum conducătorul auto nu poate să-şi ia una nouă având în vedere stadiul în care se afla, asta ar însemna îmbogăţirea fără justă cauză.

Consilier juridic C.C. pentru pârâta S.C. C. Asig. S.A. Sucursala Bacău, solicită respingerea obiecţiunilor.

Instanţa respinge cererea formulată de apărătorul reclamantului, apreciind că nu se impune efectuarea unei alte expertize tehnice întrucât expertul a răspuns la obiectivele stabilite de instanţă.

Părţile arată că nu au cereri de formulat.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat D.E. reprezentând reclamantul, solicită admiterea acţiunii în baza primei expertize, culpa revine în totalitate pârâtei. Solicită în cazul în care instanţa apreciază valabilitatea expertizei, obligarea pârâtei la plata sumelor din expertiza N. şi diferenţa de sumă să fie imputată asiguratorului, nu poate cumpăra de pe piaţă piese cu uzură de 85%. Cu cheltuieli de judecată. Depune la dosar chitanţa cu onorariul de avocat. Solicită ca instanţa să studieze ambele expertize şi să ajungă la o concluzie justă, cu precizarea că a doua expertiză o contestă.

Avocat S.D. reprezentând pârâta Ş.L., solicită admiterea în parte a acţiunii. Arată că reclamantul a chemat în judecată pârâta solicitând a fi obligată la suma de 19.395 lei daune. Pentru primul capăt, respectiv plata contravalorii reparaţiilor maşinii, solicită reţinerea sumei de 5298,4 lei, sumă stabilită prin expertiza N.(filele 95-98 dosar). prin încheierea din 10.09.2008 instanţa a infirmat prima expertiză dispunând efectuarea celei de-a doua. Partea prejudiciată trebuie să-şi recupereze prejudiciul dar cel real. Aşa cum a reţinut experta N., autoutilitara avea o vechime de 12 ani. Solicită obligarea asiguratorului S.C. „ C.” ASIG.” S.A. la plata acestor despăgubiri conform art. 41-44 din Legea nr. 136/1995, precum şi art. 26 al. 1 lit. b din Normele din 16.06.2008. Asiguratorul în baza raportului contractual existent să acopere acest prejudiciu. Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere, beneficiul nerealizat, solicită respingerea acestuia ca nefundat. Nu s-au formulat probe în acest sens, nu s-a făcut dovada că în această perioadă reclamantul a suferit anumite pierderi. Faţă de această situaţie, solicită respingerea pretenţiilor privitoare la beneficiul nerealizat. Cu privire la cheltuielile de judecată, solicită obligarea asiguratorului şi la aceste cheltuieli întrucât asiguratorul are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată inclusiv cheltuielile de judecată. Cu privire la cheltuielile de judecată suportate de pârâtă, solicită ca tot asiguratorul să le plătească conform art. 41 din Legea asigurărilor. Depune chitanţa cu onorarul de avocat.

Consilier juridic C.C. pentru pârâta S.C. C. Asig. S.A. Sucursala Bacău depune la dosar concluzii scrise şi arată, faţă de afirmaţiile pârâtei, că pentru acea perioadă normele nu erau în vigoare. Referitor la cheltuielile de judecată, arată că aceste nu sunt justificate, societatea a încercat stingerea litigiului pe cale amiabilă. Solicită ca instanţa să ia act de oferta făcută în acest sens. În concluzie, solicită respingerea acţiunii faţă de S.C. C. Asig. S.A. , asiguratorul nu poate răspunde decât în limitele sale. Cu privire la obligarea S.C. C. Asig. S.A. la plata cheltuielile de judecată, solicită respingerea. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin acţiunea formulată reclamantul D.M. a chemat în judecată pe pârâtele Ş.L.şi S.C. „C. ASIG” S.A.- Sucursala Bacău pentru a fi obligate la plata sumei de 18.220 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de reparaţie a autoutilitarei Fiat Ducato cu nr. de înmatriculare … şi 1.175 lei, reprezentând beneficiul nerealizat în urma nefolosirii autoutilitarei arătate.

Acţiunea a fost lega timbrată iar în motivare reclamantul arată că pârâta Ş.L., conducând imprudent, la data de 19.11.2007, a avariat, în urma unui accident de circulaţie, autoutilitara Fiat Ducato, înmatriculată în Italia, proprietatea reclamantului. Conform fişei tehnologice şi antecalcul, contravaloarea pieselor şi manoperei pentru reparaţie, suma finală este de 18.220 lei.

Pârâta Ş.L. a depus la dosar întâmpinare, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, în temeiul art.54 al.1 din Legea nr.137/1995.

Pârâta S.C. „C. ASIG” – S.A. Sucursala Zonală Bacău a depus la dosar concluzii scrise(fila 29 dosar), precizând faptul că i s-a adus la cunoştinţă reclamantului, în urma instrumentării dosarului, faptul că nu poate fi despăgubit decât cu echivalentul în lei a sumei de 2.257 Euro.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri şi s-au efectuat două expertize tehnice auto, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 19.11.2007, ora 1540, pârâta Ş.L. a condus pe D.J. 116 D-Dofteana, pe direcţia D.N.12A- Haghiac, automobilul mixt marca Dacia- cu nr. de înmatriculare BC…, iar la km 0+200 a efectuat manevra de depăşire a autoutilitarei cu nr. BC… şi nu s-a asigurat. Din sens opus circula autoutilitara marca FIAT cu nr. de înmatriculare AE… şi a intrat în coliziune frontală cu aceasta, fiind apoi proiectată şi în auto BC….

Situaţia sus – prezentată rezultă din procesul – verbal seria PCA, nr. 2042238/19.11.2007 ( fila 5 dosar).

La rubrica „ Alte menţiuni” din procesul – verbal s-a consemnat de către agentul constatator, rubrică semnată de pârâta Ş.L., faptul că aceasta nu are obiecţiuni, că nu a fost atentă la depăşire şi că este de acord ca despăgubirile să fie efectuate conform prevederilor Legii nr.136/1995.

În urma acestui eveniment rutier, reclamantului D.M. i s-a deschis dosarul de daună nr. RCA 0060ON7/20.11.2007, iar în urma instrumentării dosarului i s-a adus la cunoştinţă reclamantului că poate fi despăgubit cu suma de 7.673 lei, reprezentând valoarea maximă a despăgubirii stabilită în conformitate cu prevederile Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare,aprobate prin Ordinul nr.113133/2006 al Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Oferta de despăgubire cu nr.5395/07.12.2007 făcută de asigurător a fost prezentată reclamantului, acesta semnând la rubrica corespunzătoare (fila 33 dosar), ulterior acesta refuzând să ridice banii (fila 61 dosar).

Expertiza tehnică auto efectuată de expert ing. N.D.-I. a concluzionat că valoarea totală a reparaţiilor(piese de schimb şi manoperă) autoutilitarei FIAT DUCATO cu nr. de înmatriculare AE… este de 5.298, 40 lei.

Privitor la excepţia invocată de pârâta Ş.L. este de observat că aceasta are calitatea procesuală pasivă, aşa cum rezultă din dispoziţiile art.54 al.1 din Legea nr.136/1995.

În consecinţă, se va respinge excepţia, ca neîntemeiată.

Faţă de cele ce preced şi de dispoziţiile art. 998 şi următoarele din Codul civil urmează a se admite în parte acţiunea formulată de reclamant împotriva pârâtei S.C. „C. ASIG” S.A.- Sucursala Zonală Bacău, a se respinge acţiunea reclamantului faţă de pârâta Ş.L. şi, în consecinţă, va fi obligată pârâta S.C. „C.ASIG” S.A.- Sucursala Zonală Bacău să achite reclamantului suma de 5.298, 40 lei, reprezentând despăgubiri civile.

Întrucât privitor la cel de-al doilea capăt de cerere reclamantul nu a produs nici o probă, urmează a se respinge, ca nedovedit, acest capăt de cerere.

În conformitate cu art. 275 Cod procedură civilă se va respinge cererea formulată de reclamant privind obligarea pârâtei S.C. „C. ASIG” S.A.- Sucursala Zonală Bacău la plata cheltuielilor de judecată.

În conformitate cu art. 274 Cod procedură civilă va fi obligat reclamantul să achite pârâtei Ş.L. suma de 1.000 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Pentru acest motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Ş. L., domiciliată în com. …, jud. Bacău.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul D.M., domiciliat în com. …, cu domiciliul ales în Oneşti, …, jud. Bacău împotriva pârâtei S.C. „C. ASIG” S.A. – Sucursala Zonală Bacău, cu sediul în Bacău, ….

Respinge acţiunea formulată de reclamant împotriva pârâtei Ş.L. domiciliată în com…., jud. Bacău.

Obligă pârâta S.C. „C. ASIG” S.A. – Sucursala Zonală Bacău să achite reclamantului suma de 5.298, 40 lei, despăgubiri civile.

Respinge, ca nedovedit, capătul de cerere formulat de reclamant privitor la beneficiul nerealizat.

În conformitate cu art. 275 Cod procedură civilă respinge cererea formulată de reclamant privind obligarea pârâtei S.C. „C. ASIG” S.A. – Sucursala Zonală Bacău la plata cheltuielilor de judecată.

În conformitate cu art. 274 Cod procedură civilă obligă reclamantul să achite pârâtei Ş.L. suma de 1.000 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.11.2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Gheorghe Andronache Dalia Vrînceanu

Red. G.A. – 18.11.2008

Tehnored. C.M. – 19.11.2008

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro