404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 45/270/2009 contestaţie la executare

Înreg. 05.01.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 710

Şedinţa publică din data de 04 martie 2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – GHEORGHE ANDRONACHE

GREFIER – NICOLETA- DALIA VRÎNCEANU

La ordine a venit spre soluţionare cauza civilă pentru contestaţie la executare, formulată de contestatoarea S.C. M… S.R.L. împotriva intimatei PRIMĂRIA TG.OCNA.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns din partea contestatoarei administrator V.P. şi din partea intimatei consilier juridic S.M. conform delegaţiei nr. 1343/03.03.2009 pe care o depune la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă care referă că s-a depus prin compartimentul registratură la data de 26.02.2009, de către contestatoare, răspuns la întâmpinare.

Părţile arată că nu au cereri de formulat.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Administratorul contestatoarei V.P., arată că în louna aprilie 2004 societatea a participat la licitaţie, a câştigat spaţiul, s-a încheiat contractul de închiriere. Datorită unor situaţii financiare ale societăţii, la 15.05.2006 la solicitarea contestatoarei ca spaţiul să fie predat, s-a întocmit procesul verbal de predare – primire a spaţiului. Acest proces verbal a fost redactat de administratorul pieţii, odată cu predarea bunurilor şi a tuturor mărfurilor, pe bază de factură au fost preluate. A comunicat la registrul comerţului, la Administraţia Financiară, nu a mai practicat nici un fel de activitate. S-a trimis titlul executoriu la Trezoreria Tg.Ocna, în momentul de faţă firma este păgubită cu această sumă. Solicită admiterea contestaţiei, anularea titlului executoriu, deblocarea contului şi să fie obligată primăria să restituie banii. A discutat chiar cu primarul Şilochi.

Consilier juridic S.M. reprezentând intimata, arată că acel proces verbal din 10.05. nu are putere juridică faţă de primărie, a fost încheiat de societate şi administratorul pieţii şi nu a fost înregistrat. La data de 03.08.2006 societatea solicită rezilierea contractului cu data de 01.08.2006, recunoaşte că datorează primăriei nişte bani şi solicită eşalonarea plăţilor. Nu s-a ţinut de aceste angajamente. În anul 2008 a fost somat să-şi achite debitele, nu s-a conformat, motiv pentru care primăria a fost nevoită să blocheze conturile. Debitul este recunoscut, solicită respingerea contestaţiei.

Administratorul contestatoarei V.P. arată că administratorul pieţii avea obligaţia să aducă la cunoştinţă aceste aspecte. Datoriile sunt vechi, înainte de 10.05.2006, nicidecum după această dată, societatea nu a activat acolo.

Consilier juridic S.M. reprezentând intimata arată că domnul V. a afirmat că a avut discuţii cu domnul primar Ş., nu au fost aduse la cunoştinţă. Chiar dacă a făcut acel act, trebuia înregistrat la registratura primăriei. Nu cunoaşte care sunt atribuţiunile administratorului pieţii.

Administratorul contestatoarei V.P. arată că în aprilie 2004 când a preluat spaţiul nu l-a predat primarul.

Consilier juridic S.M. reprezentând intimata mai arată că procesul – verbal nu se găseşte în contabilitatea primăriei. Nu este vorba de alte datorii mai vechi, sunt nişte penalităţi, totdeauna au fost restanţe la restanţe, atât chirie cât şi utilităţi.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin contestaţia formulată S.C. …S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu intimata Primăria oraşului Tg. Ocna, jud. Bacău, anularea titlului executoriu nr. 24644/04.12.2008, emis de intimată, şi a actelor de executare efectuate în baza acestuia.

Contestaţia a fost legal timbrată iar în motivare contestatoarea arată că, în anul 2004, a încheiat cu Primăria oraşului Tg. Ocna contractul de închiriere pentru spaţii comerciale nr. 2858, contract prelungit anual. În baza acestui contract contestatoarea a preluat utilajele şi obiectele de inventar existente în spaţiu şi a desfăşurat activitatea comercială până la data de 10.05.2006. La această dată, de comun acord cu proprietarul spaţiului, s-a procedat la predarea-primirea acestuia.

Odată cu predarea spaţiului de către contestatoare, intimata a predat utilajele către S.C. D…S.R.L., căruia contestatoarea i-a predat şi mărfurile alimentare existente în spaţiu, pe bază de facturi fiscale, mărfuri ce au fost achiziţionate de contestatoare în decursul desfăşurării activităţii precedente, şi care au fost preluate şi achitate integral de către S.C. D…–S.R.L.

Cu toate acestea, intimata a apreciat că încetarea contractului de închiriere îşi produce efecte abia la data de 15.08.2006, întrucât, probabil că la acea dată a încheiat contractul de închiriere cu noul chiriaş. Astfel că, intimata a emis titlul executoriu nr. 24644/04.12.2008 pentru suma de 6.752,29 lei, reprezentând chirie, energie electrică, apă, canal, penalităţi, dobânzi pentru perioada 10.05.2006 -15.08.2006, şi i-a blocat conturile la trezoreria oraşului Tg. Ocna.

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei, ca netemeinică şi nefondată.

Se arată în întâmpinare că ultimul contract încheiat între părţi a fost valabil până la data de 31.12.2006. Întrucât contestatoarea, în repetate rânduri, nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată asumate prin contract, intimata a trimis acesteia mai multe somaţii de plată în cursul anului 2006.

Cu adresa nr.3/03.08.2006, contestatoarea înştiinţează intimata că renunţă la beneficiul contractului de închiriere începând cu 01.08.2006 şi, totodată, se angajează să achite datoriile restante, în mod eşalonat, câte 2.000 lei lunar, până la achitarea integrală a debitului.

Această eşalonare nu a fost respectată, motiv pentru care pentru suma restantă au fost calculate majorări de întârziere.

Potrivit art. 8 lit. b din contract, chiriaşul este obligat să comunice proprietarului cu cel puţin 30 de zile înainte data eliberării spaţiului şi să-l predea în starea în care l-a primit, obligaţie care a fost încălcată.

Urmare a solicitării de încetare a contractului de închiriere, spaţiul a fost închiriat S.C. „D…”-S.R.L Tg. Ocna.

Privitor la procesul-verbal despre care face vorbire contestatoarea, intimata arată că acesta nu a fost înregistrat, nu poartă semnătura reprezentanţilor legali ai Primăriei, nu este ştampilat şi nu a fost prezentat compartimentelor specializate pentru a putea opera încetarea contractului de la data întocmirii lui.

De aceea, s-a procedat, se continuă în motivare, conform art. 145 al.5 din Cod procedură fiscală, la înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti de care dispune contestatoarea, pentru recuperarea debitelor restante.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Între S.C. M…S.R.L. şi Primăria oraşului Tg. Ocna s-a încheiat contractul de închiriere pentru spaţii comerciale nr. 2.858/07.04.2004, cu o valabilitate pentru perioada 01.04.2005 – 31.12.2005. Contractul a fost prelungit anual, ultimul contract încheiat fiind înregistrat sub nr. 9.927/29.12.2005, valabil până la data de 31.12.2006.

Conform contractului, intimata, în calitate de proprietar, a închiriat petentei, prin licitaţie publică, spaţiul în suprafaţă de 59, 42 m.p., situat în Piaţa Agroalimentară din oraşul Tg. Ocna, str. …, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse agroalimentare.

În data de 10.05.2006, între Primăria oraşului Tg. Ocna, reprezentată de administratorul pieţii agroalimentare şi S.C. M…S.R.L., reprezentată de administratorul V.M., s-a încheiat un proces-verbal (fila 11 dosar) conform căruia, primul a procedat la primirea, şi secundul, la predarea spaţiului închiriat în Piaţa Tg. Ocna, cu următoarele: tâmplărie termopan intrare – stare bună, lămpi iluminat – 8 buc., întrupătoare – 4 buc., prize monofazate-3 buc., prize trifazate- 2 buc., tablou siguranţă-1 buc., contor index 99.537K W-1 buc., apometru, oglindă -1 buc., chiuvetă şi baterie-1 buc., etajeră-1 buc., brâu faianţat –stare bună, pardoseală mozaicată-stare bună.

Procesul-verbal a fost încheiat în două exemplare, fiind semnat de administratorul societăţii comerciale şi de administratorul pieţii agroalimentare din oraşul Tg. Ocna.

Intimata susţine că persoana care a semnat procesul-verbal, respectiv administratorul pieţii agroalimentare, nu este reprezentantul legal al Primăriei oraşului Tg. Ocna, iar procesul-verbal nu figurează în evidenţele primăriei.

În data de 02.08.2006, prin adresa nr. 5894/2006, intimata somează contestatoarea să achite suma de 4.887, 17 lei, reprezentând contravaloare chirie spaţiu, T.V.A., penalităţi calculate conform contractului nr. 9927/ 29.12.2005 şi suma de 4.210, 65 lei, reprezentând contravaloare energie electrică consumată în spaţiul închiriat şi penalităţi de întârziere. În caz contrar se va proceda la evacuarea din spaţiul respectiv (fila 36). Urmare acestei adrese, contestatoarea comunică intimatei că renunţă la contractul de închiriere, începând cu data de 01.08.2006. Pentru datoriile restante, contestatoarea propune intimatei să accepte efectuarea plăţii în mod eşalonat, lunar, câte 2.000 lei, până la plata integrală.

În data de 10.08.2006, spaţiul respectiv a fost închiriat S.C. D…S.R.L.

În data de 04.12.2008, Primăria oraşului Tg. Ocna emite titlul executoriu nr. 24644/2008 privind pe contestatoare şi întocmeşte dosarul de executare nr. 7857/04.12.2008 ( fila 6 dosar).

Prin adresa nr. 24644/04.12.2008, intimata înştiinţează contestatoarea că a fost înfiinţată adresă de poprire asupra disponibilităţilor băneşti ale contestatoarei, în vederea recuperării debitelor restante, conform titlului executoriu anexat (fila 5 dosar).

Rezultă din cele ce preced că intimata a emis titlul executoriu, care cuprinde şi majorări de întârziere, privind pe contestatoare, după mai mult de 2 ani de la închirierea spaţiului altei societăţi, fără să dea eficienţă art.12 din contractul nr. 9927/2005, în care arată că, după trecerea a 7 zile calendaristice de la aplicarea penalităţilor, dacă factura nu a fost achitată de chiriaşul consumator, se va proceda la întreruperea furnizării energiei electrice.

După 15 zile de la data întreruperii energiei electrice, dacă chiriaşul nu achită datoria legată de plata acesteia, se va proceda la rezilierea contractului şi la obligarea eliberării acestuia de către chiriaş.

De asemenea, intimata nu a dat eficienţă nici art. 17 din acelaşi contract în care părţile au precizat că neplata chiriei în maxim 30 zile calendaristice de la termenul prevăzut în contract duce la rezilierea acestuia şi la eliberarea spaţiului de către chiriaş.

Mai mult, în notificarea nr.2.8640/20.06.2007 (fila 14 dosar) şi 6148/03. 02.2007 (fila 15 dosar), intimata a înscris, facturi diferite pentru perioade de timp care coincid şi fără a specifica pentru ce debite au fost emise facturile respective.

De asemenea, contestatoarea a depus la dosar facturile fiscale emise ca urmare a vânzării mărfurilor alimentare către S.C. D…S.R.L. Tg. Ocna, despre care face vorbire în motivarea contestaţiei (filele 16-20 dosar), mărfuri despre care contestatoarea susţine că au fost vândute acestei societăţi odată cu predarea spaţiului, conform procesului –verbal amintit mai sus şi unde îşi desfăşoară activitatea S.C. D…S.R.L.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa apreciază că debitul pentru care intimata a emis titlul executoriu nr. 24644/04.12.2008 nu este cert.

În plus, potrivit art. 145 al.1 din O.G. nr. 92/2003, executarea silită începe prin comunicarea somaţie …. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu.

Or, intimata, nu a făcut dovada comunicării contestatoarei a somaţiei cu privire la debitul înscris în titlul executoriu, somaţia care trebuie să cuprindă o serie de elemente, precizate în art. 145 al. 2 din acelaşi act normativ.

Pentru considerentele expuse mai sus şi faţă de dispoziţiile art. 172 din O.G. nr. 92/2003, instanţa urmează a admite contestaţia la executare şi, în consecinţă, se va anula titlul executoriu nr. 24644/04.12.2008, emis de intimată, precum şi actele de executare efectuate în dosarul nr.7857/04.12.2008, înregistrată la Primăria oraşului Tg. Ocna, jud. Bacău.

Se va lua act că nu s-au cerut cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. M…S.R.L., cu sediul în …, jud. Bacău, în contradictoriu cu intimata Primăria oraşului Tg. Ocna, jud. Bacău.

Anulează titlul executoriu nr. 24644/04.12.2008, emis de intimată, precum şi actele de executare efectuate în dosarul de executare înregistrat la Primăria oraşului Tg. Ocna, jud. Bacău sub nr. 7857/04.12.2008.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.03.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.A.G. – 05.03.09

Tehnor.M.L. – 06.03.2009

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro