404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Tutelă

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 194/270/2009/2008 Tutelă

Înreg. 09.01.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.387

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 03.02.2009

DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL INSTANŢEI

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ANGHEL LUMINIŢA

GREFIER – CARMEN ZBEREANU

La ordine a venit spre soluţionare acţiunea civilă având ca obiect instituire tutelă, formulată de reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BACĂU – CENTRUL PENTRU SERVICII DE TIP FAMILIAL – BACĂU, împotriva pârâţilor AUTORITATEA TUTELARĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ONEŞTI, A.V. şi A. M.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pârâţii A.V. şi A. M., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care,pârâţii A. V. şi M.,pe rând arată că minora este la ei de 4 luni .Nu au probe de solicitat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Pârâtul A.V. având cuvântul arată au resurse materiale pentru a o întreţine pe minoră.

Pârâta A.M. având cuvântul arată că minora s-a integrat afectiv şi emoţional în familia lor. Nu mai au alţi copii şi au condiţii materiale pentru minoră.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a fost lăsată în pronunţare,

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.01.2009 sub nr. 194/270/2009, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău (Centrul pentru Servicii de Tip Familial), cu sediul în Bacău, str. Condorilor, nr. 2, jud. Bacău, a chemat în judecată pe pârâţii Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Mun. Oneşti, A.V. şi A.M., domiciliaţi în …, pentru a propune instituirea tutelei cu acordarea alocaţiei prevăzute de art. 119 din Legea 274/2004, pentru minora O. M.-E., născută la 4.06.2004, în Comăneşti.

În motivare se arată că mama minorei M.-E. a decedat, iar tatăl este necunoscut. Minora este clinic sănătoasă şi s-a adaptat în mediul familial al pârâţilor A.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 40 din Legea 272/2004.

Potrivit art. 131 din Legea 272/2004 cauza este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Pârâţii s-au prezentat în instanţă şi au declarat că minora s-a adaptat mediului familial.

Reclamanta a depus la dosar: Raport de evaluare privind situaţia familiei A., Dispoziţia nr. 547/1.10.2008 a Unităţii Administrativ Teritoriale com. Gura Văii pentru numirea de curatori pentru minora M.-E., în persoana numiţilor A.V. şi A. M., Hotărârea nr. 39/6.10.2008 a Consiliului Local com. Gura Văii pentru constituirea Consiliului Comunitar Consultativ, Procesul-verbal încheiat la data de 17.10.2008 al Unităţii Administrativ Teritoriale com. Gura-Văii, Anchetă psiho-socială privind situaţia familială a copilului O.M.-E., Ancheta socială privind situaţia socio-economică şi morală a familiei copilului O.M.-E., cererea pârâţilor A.V. şi M. de numire ca tutori, acte de stare civilă, adeverinţe de venituri, certificate de cazier judiciar, fişe psihologice, adeverinţe medicale.

În baza art. 167 Cod de procedură civilă, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Minora O.M.E., născută la data de 04.06.2004 în Comăneşti, jud. Bacău, fiica lui N. şi O. M. (decedată), se află în prezent în grija familiei A.V. şi M. deoarece mama a decedat în urma unui incendiu, iar tatăl este necunoscut.

Conform cererii ataşate anchetei psiho-sociale nr. 10404/11.12.2008 aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială Oneşti, familia A. a solicitat numirea în calitate de tutori pentru minora O.M.-E. care se află fără ocrotire părintească, deoarece mama a decedat în urma unui incendiu, iar tatăl este necunoscut.

Minora este clinic sănătoasă, are un comportament liniştit, fiind un copil ascultător. Aceasta s-a adaptat bine în mediul familial actual, familia A. asigurându-i toate condiţiile materiale şi morale necesare unei creşteri şi dezvoltări armonioase.

În urma evaluării cazului de către reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Oneşti, familia A. îndeplineşte toate condiţiile legale necesare numirii în calitate de tutori pentru minora O.M.-E., membrii familiei fiind cunoscuţi în comunitate ca persoane responsabile, fără antecedente penale, prezentând condiţii morale şi materiale corespunzătoare creşterii şi educării minorei.

Între soţii A. şi minora O.M.E. există relaţii de comunicare, bună înţelegere şi afecţiune reciprocă, minora beneficiind de un climat familial stabil, necesar unei dezvoltări armonioase.

Familia A. locuieşte într-un imobil proprietate personală, format din 2 camere, bine mobilat şi întreţinut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar, oferind astfel condiţii bune de creştere, educare şi pregătire profesională minorei.

Veniturile familiei A. provin din salariile lunare în cuantum de 2700 lei /lunar.

Potrivit art. 39 al. 1 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la protecţie alternativă.

Conform alineatului al doilea al aceluiaşi text de lege, protecţia prevăzută la alineatul (1) include instituirea tutelei, măsuri de protecţie specială prevăzute de lege şi adopţia.

În conformitate cu dispoziţiile art. 40 al. 1 din acelaşi text normativ, tutela se instituie în situaţia în care ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa judecătorească hotărăşte că este în interesul copilului instituirea unei tutele.

Minora O.M.-E. are tată necunoscut şi mama decedată. Din declaraţiile bunicii minorei, O.A., şi a sorei mamei minorei, S.M., reiese că nu au posibilităţi de creştere şi îngrijire a minorei. Drept urmare, reclamanta a acordat drept de preferinţă părinţilor A.V. şi A.M., propunând ca aceştia să fie numiţi tutori.

Constatând îndeplinite condiţiile art. 39-42 din Legea 272/2004, instanţa va admite propunerea şi va numi ca tutori pe pârâţii A.V. şi A.M.

Va da eficienţă şi dispoziţiilor art. 119 din Legea 272/2004 în sensul că va dispune acordarea alocaţiei lunare, sumă ce se indexează prin hotărâre a Guvernului.

Pentru aceste motive

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite cererea formulată de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău (Centrul pentru Servicii de Tip Familial), cu sediul în Bacău, str. Condorilor, nr. 2, împotriva pârâţilor A.V. şi A.M., domiciliaţi în …, Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Oneşti.

Instituie tutelă pentru minora O.M.E., născută la 4.06.2004, în Comăneşti, fiica lui N. şi O.M., numind tutori pe pârâţii A.V. şi A.M.

Dispune acordarea alocaţiei prevăzută de art. 119 din Legea 272/2004.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 3.02.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. L.A. – 13.02.2009

Dact. B.S. – 13.02.2009

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro