404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 8442/270/2009 contestaţie la

Înreg. 28.12.2009 executare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 875

Şedinţa publică din data de 10.03.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte – .

Grefier – .

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare promovată de contestatorul ……., domiciliat în comuna ………… judeţul Bacău în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecătoresc „……….”, cu sediul în Oneşti, ………., Judeţul Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: pentru contestator avocat …… şi pentru intimat avocat ………

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Avocat ….. pentru contestator depune la dosar de pe site un model de contract de executare silită, şi arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Avocat ……… pentru intimat, arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor pe fondul cauzei.

Avocat ……… pentru contestator, a formulat prezenta contestaţie arătând că executarea silită începută nu este legală, se solicită a se constata perimarea executării silite. Asupra capătului de cerere privind suspendarea, arată că s-a renunţat. Nu există un titlu de creanţă, raporturile juridice dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu acel contract, răspunderea civilă este contractuală şi delictuală. Dreptul de creanţă pretins trebuie să fie corespondent răspunderii civile. în ipoteza în care executarea silită nu va putea fi adusă la îndeplinire, acesta va avea dreptul la onorariul minimal prevăzut de lege. Executorul şi-a încasat acest onorariu. Raportul juridic este contractul părţilor, respectiv contractul de executare. În raport de punctul 1 al contestaţiei, arată că nu există contract de executare silită, nu are un titlu valid, astfel a acoperit şi punctul 2 din contestaţie. S-a arătat că onorarul pe care executorul îl cere nu poate face obiectul, termenul de 6 luni prevăzut de lege rezultă din prevederile art. 248 Cod procedură civilă şi au produs efectele, executarea silită este perimată, se prezumă că ea nu a existat niciodată. S-au făcut discuţii, Legea nr. 188/2000, art. 37 arată că executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Nu s-a prestat nimic, executorul judecătoresc a emis doar somaţia şi a mai făcut un act de executare, nu poate pretinde suma de 80 milioane lei pentru aşa ceva. Onorariul minimal a fost încasat. Solicită admiterea contestaţiei, desfiinţarea actelor de executare pe motivele arătate, cu cheltuieli de judecată.

Avocat ……….. pentru intimat, se omite a se spune că această executare nu a continuat şi nu a produs executarea ca urmare a unui act de dispoziţie, respectiv renunţarea la executare. Acesta este motivul pentru care s-a oprit contestaţia la un moment dat. Faptul licit este izvor de obligaţii, obligaţia de plată a creditorului este legea, art. 3717 Cod procedură civilă spune: partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop, rămâne obligat la plata tuturor cheltuielilor, inclusiv al executorului. Pe cale de consecinţă este evidentă obligaţia creditorului. Perimarea în dosarul nr. 114/2007 nu poate fi socotită până când executorul pune în executare, dosarul de executare nr. 114/2007 în care a fost emis titlul s-a încheiat la data de 20.10.2008 când a încetat executarea. Termenul de perimare nu s-a împlinit atâta timp cât acea executare silită a fost suspendată, nu există nici o perimare. Orice creditor care creează o situaţie dolosivă lasă să treacă 6 luni, lucru care nu poate fi valabil. Sub această mască se ascunde dolul creditorului. Se impune respingerea tezei perimării, se confundă perimarea cu prescripţia. Nu poate fi vorba nici de prescripţie, nu au trecut cei 3 ani, urmând a fi îndepărtată şi această susţinere. Solicită respingerea contestaţiei, cu cheltuieli de judecată. În situaţia în care se impune, solicită amânarea pronunţării.

În replică, avocat …….. pentru contestator arată că la dosar nu există încheierea din 12.12.2008, devreme ce s-a renunţat la executarea silită în septembrie 2008 nu are nici un suport. Perimarea prezumă că raportul juridic nu a existat niciodată.

Avocat ……. pentru intimat, arată că sentinţa civilă nr. 4066 este din 12.12.2007 şi din greşeală de dactilografiere a trecut în întâmpinare anul 2008. După ce executarea în dosarul nr. 114/2007 încetează ca urmare a renunţării, nu poate curge nici un termen de perimare.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că ……. a formulat, în contradictoriu cu Biroul Executorului Judecătoresc „…….”, contestaţie la executare, solicitând anularea tuturor actelor de executare silită efectuate de Biroul Executorului Judecătoresc „……” în dosarul de executare silită nr. 343/E/2009, constatarea perimării executării silite începute de executorul judecătoresc ……..………în dosarul de executare silită nr. 114/2007 şi suspendarea executării silite până la rămânerea irevocabilă a hotărârii ce se va pronunţa în prezenta cauză.

Contestaţia a fost legal timbrată, iar în motivare se arată că creditorul nu are un titlu valid împotriva contestatorului; nu există raport juridic obligaţional care să genereze dreptul de creanţă al intimatului creditor şi creanţa nu este certă şi exigibilă; titlul executoriu nu îi este opozabil; onorariul executorului nu poate fi solicitat deoarece executarea silită în dosarul nr. 114/2007 este perimată.

Biroul Executorului Judecătoresc „………” a formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei ca fiind netemeinică şi nelegală, având în vedere contractul de subrogaţie convenţională, autentificat sub nr. 8245/31.10.2007 de către Biroul Notarului Public „……..”, procesul – verbal de încetare a executării silite nr. 114/20.10.2008, precum şi procesul – verbal de stabilire onorariu de executare nr. 114/22.08.2007.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 13.11.2009 Biroul Executorului Judecătoresc „……..” a formulat cerere de executare silită a debitorului …….. pentru suma de 6.627,90 lei, conform titlului executoriu reprezentat de procesul – verbal de stabilire a onorariului nr. 114/22.08.2007. Cererea a fost înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc „………” sub nr. 343/E/2009.

În dosarul de executare silită nr. 114/2007, înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc „Popa Valentin”, executorul judecătoresc a emis acte de executare silită la cererea creditorului ……… împotriva debitoarei S.C. „…….” S.R.L. Oneşti.

În data de 22.08.2007, executorul judecătoresc încheie procesul – verbal de stabilire a onorariului, proces – verbal semnat şi de creditor, în care s-a consemnat că s-a fixat onorariu în sumă de 7.627,90 lei, inclusiv TVA, cu achitarea unui avans în sumă de 1.000 lei, conform chitanţei nr. 7156916/ 21.08.2007.

Procesul – verbal constituit titlu executoriu, conform art. 3717 al. 4 Cod procedură civilă.

În data de 31.10.2007, sub nr. 8245, s-a încheiat contractul de subrogaţie convenţională la Biroul Notarului „…….”, conform căruia … a cedat lui …….. dreptul său de creanţă în valoare de 118.670,90 lei, rezultat din sentinţa civilă nr. 631/2004 a Tribunalului Bacău. În suma sus – menţionată se include datoria, către subrogat, a S.C. „………” S.R.L. Oneşti, sumă reactualizată în anul 2007, conform adresei nr. 1192/22.08.2007, eliberată de Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, împreună cu onorariul executorului judecătoresc şi cheltuielile de judecată.

Prin efectul acestei operaţii juridice, s-a mai consemnat în contract, Moşu Ducu a cedat lui Iordan Costică toate drepturile şi obligaţiile ce privesc datoria menţionată.

În data de 20.10.2008 noul creditor ………… a depus la Biroul Executorului Judecătoresc „……..” cerere de renunţare la executarea silită, motivat de faptul că debitoarea sa a fost dizolvată conform sentinţei civile nr. 369/2008, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 2898/110/2008, urmând ca dreptul de creanţă să-l valorifice în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, solicitând şi restituirea titlului de creanţă.

Rezultă din cele ce preced că există un titlu valid împotriva contestatorului, acesta preluând, conform contractului precizat anterior, toate drepturile şi obligaţiile cedentului, existând în acest fel un raport juridic obligaţional, titlul executoriu fiindu-i opozabil.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 188/2000, executorii judecătoreşti au dreptul la plata onorariului pentru serviciul prestat.

De asemenea, din dispoziţiile art. 3717 Cod procedură civilă rezultă că deoarece debitorul nu a executat de bună voie obligaţia stabilită în sarcina sa este în culpă pentru declanşarea procedurii de executare silită, astfel încât va fi nevoit să suporte cheltuielile de executare, prin aplicarea în mod similar a regulii înscrise în art. 274 al. 1 Cod procedură civilă pentru prima fază a procesului civil.

Debitorul este ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute chiar de la data înregistrării, înainte de a-i fi comunicată somaţia, întrucât este în culpă pentru declanşarea urmăririi silite.

Chiar dacă execută obligaţia voluntar înainte de comunicarea somaţiei, textul îşi găseşte aplicare, pentru că debitorul trebuia să execute obligaţia voluntar înainte de sesizarea organului de executare.

Doar atunci când creditorul a renunţat la executare cheltuielile de executare vor fi în sarcina sa, culpa declanşării executării silite aparţinându-i.

Or, în speţa de faţă nu este vorba despre renunţare la recuperarea creanţei, aceasta urmând să se realizeze, în raport de situaţia ivită, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, aşa cum a precizat contestatorul în cererea adresată executorului judecătoresc. Deci nu poate fi pusă în discuţie culpa creditorului – contestator.

În legătură cu capătul de cerere privind constatarea perimării executării silite începute de executorul judecătoresc Popa Valentin, este de observat faptul că, faţă de cererea de renunţare la executare formulată de ——–, executorul judecătoresc a încheiat procesul – verbal nr. 114/20.10.2008, constatând că executarea silită încetează potrivit art. 3715 lit. c din Codul de procedură civilă.

În plus, această situaţie nu aduce atingere dreptului de creanţă pe care intimatul îl are conform procesului – verbal de stabilire a onorariului nr. 114/ 22.08.2007.

În şedinţa de judecată din data de 17.02.2010 contestatorul, prin apărător şi-a restrâns acţiunea cu privire ca capătul de cerere privind suspendarea executării silite.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 399 şi urm. din Codul de procedură civilă urmează a se respinge contestaţia, a se respinge capătul de cerere privind constatarea perimării şi a se lua act de renunţarea contestatorului la capătul de cerere privind suspendarea executării silite.

În conformitate cu art. 274 Cod procedură civilă va fi obligat contestatorul la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge contestaţia la executare formulată de, domiciliat în comuna …., judeţul Bacău, în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecătoresc ……., cu sediul în Oneşti, str. …….., Judeţul Bacău.

Respinge capătul de cerere privind constatarea perimării executării silite.

Ia act de renunţarea la capătul de cerere privind suspendarea executării.

Obligă contestatorul să achite intimatului suma de 400 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 martie 2010.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro