404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Obligatia de a face

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr.3705 /270/2010 – obligatia de a face –

Înreg. 03.06.2010

Încheiere de amânarea pronunTARII

Sedinta publica din data de 13 decembrie 2010

Completul de judecata compus din:

Presedinte – ……

Grefier – ….

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovate de reclamanta …., domiciliata în …..,jud.Bacau împotriva pârâtilor: ….., domiciliata în – …… judet Bacau , ….,domiciliat în ….., …..,domiciliata în ….. Judet Bacau, U.A.T. …., cu sediul în ……..,jud.Bacau, Comisia Locala Onesti constituita conform Legii nr.18/1991, Comisia Judeteana Bacau de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor de pe lânga Prefectura Bacau, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau, cu …… , având ca obiect obligatia de a face.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat …. substituind pe avocat ….. reprezentând reclamanta, avocat …. reprezentând pârâtii …., …, …., lipsa fiind consilier juridic …. pentru pârâta U.A.T. ……si pârâta Comisia Locala …, lipsa fiind ceilalti pârâti.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca procedura de citare este legal îndeplinita cu partile, ca OCPI Bacau prin adresa nr.10382 din 25.11.2010 ne-a comunicat ca titlurile de proprietate originale sunt înaintate Comisiilor locale de fond funciar pe a caror teritorii administrative se afla terenul, spre a fi înmânate proprietarilor.

Avcat ….. pentru reclamanta formuleaza cerere de completare a cererii de chemare în judecata prin care solicita obligarea pârâtei ….. de a depune la Comisia Locala ….. originalul titlului de proprietate nr.89755 din 7.01.2002, iar în subsidiar obligarea aceleiasi pârâte la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a eventualei pierderi sau distrugeri a titlului de proprietate, în cazul imposibilitatii neimputabile a prezentare..

Instanta în baza art.132 Cod procedura civila pune în discutie decaderea reclamantei din dreptul de a solicita completarea cererii de chemare în judecata, având în vedere ca momentul la care a depus aceasta completare în sedinta publica este ulterior primei zile de înfatisare.

Avocat ……. pentru reclamanta arata ca o atare obligatie are caracter intuitu personae si nu poate fi adusa la îndeplinire prin alte persoane decât pârâta; obligatia intuitu personae se executa de catre cel tinut sa o îndeplineasca sub sanctiunea daunelor comunicatorii. O asemenea sanctiune îsi gaseste ratiunea în faptul constrângerii celui îndatorat, refuzând executarea. Totusi creditorul are posibilitatea de a pretinde din partea celui obligat în subsidiar la o prestatie care sa-l satisfaca.

Avocat ….. arata ca nu i s-a comunicat un exemplar de pe cererea de completare a cererii de chemare în judecata depusa de catre reclamanta; în baza art.132 pct.b Cod procedura civila reclamanta nu mai este la prima zi de înfatisare, considerând ca aceasta cerere este inadmisibila.

Avocat …… arata ca daca obiectul e pierit, reclamanta poate cerere contravaloarea lui, considera ca cererea este datorata conduitei pârâtilor.

Avocat …… arata ca daca aparatorul reclamantilor se refera la art.132 pct.3 Cod procedura civila – în cauza de fata este vorba de un act nul, iar un lucru nul nu are nici o valoare, titlul de proprietate fiind declarat nul; nu vede nici un impediment de emitere a unui nou titlu de proprietate de catre Comisia Locala.

Instanta având în vedere prevederile art.132 Cod procedura civila precum si faptul ca cererea de completare a actiunii a fost depusa dupa prima zi de înfatisare, considera ca în speta nu sunt incidente prevederile art.132 al.3 Cod procedura civila, motiv pentru care decade reclamanta de a face aceasta cerere de completare a actiunii.

Avocat …. pentru reclamanta arata ca nu are alte cer5eri de formulat.

Avocat ……. pentru pârâtii …., ….., …… de asemenea arata ca nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în fond.

Avocat ……. având cuvântul pentru reclamanta solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, obligarea pârâtilor si la plata cheltuielilor de judecata, depunând la dosar chitanta privind onorariul de aparator.

Avocat …. pentru pârâtii ….., ….., …… având cuvântul în fond arata ca actiunea pentru pârâtii ….., ……, ……. este inadmisibila, prin faptul ca titlul a fost anulat, pârâtii .. au iesit din rergimul juridic, un titlu nul nu mai are nici un efect juridic, trebuie emis un nou titlu de catre Comisia Locala. Solicita admiterea în parte a actiunii, obligarea pârâtei Comisia Locala Onesti de a elibera un nou titlu, cu cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Din lipsa de timp pentru deliberare, apreciaza ca fiind necesar a se amâna pronuntarea, motiv pentru care

D I S P U N E :

Amâna pronuntarea la data de 20.XII.2010, ora 12.00, pentru când partile au termen în cunostinta.

Data si citita în sedinta publica, azi 13.12.2010.

P R E S E D I N T E , G R E F I E R ,

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 3705/270/2010 – obligatia de a face –

Înreg. 03.06.2010

SENTINTA CIVILA NR.3708

Sedinta publica din data de 20 decembrie 2010

Completul de judecata compus din:

Presedinte – ……..

Grefier – …….

Astazi a avut loc pronuntarea în dosarul civil nr.3705/270/2010 promovat de reclamanta ….., domiciliata în …….,jud.Bacau în contradictoriu cu pârâtii: ……, domiciliata în ……, judet Bacau , ……,domiciliat în ……, Judet Bacau, …….,domiciliata în ……Judet Bacau, U.A.T. .., cu sediul în …,…., Comisia Locala …..constituita conform Legii nr.18/1991, Comisia Judeteana Bacau de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor de pe lânga Prefectura Bacau, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau, cu sediul în …… ……..,jud.Bacau , având ca obiect obligatia de a face.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca procedura este legal îndeplinita.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 13 decembrie 2010 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 3705/03.06.2010, reclamanta ….. i-a chemat în judecata pe pârâtii …, …., ……, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA …., COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR ….., COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR BACAU si OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BACAU, solicitând instantei sa pronunte o hotarâre prin care sa oblige pârâtii ……., ……. si …… sa depuna la comisia locala originalul TP nr. 89755/7.01.2002 cu daune cominatorii pe zi de întârziere în cuantum de 1000 de lei, sa oblige pe celelalte pârâte la întocmirea documentatiei privind corectarea TP nr. 89755/7.01.2002 cu obligarea la daune cominatorii de 1000 de lei pe zi de întârziere si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. 238/31.01.2007 ramasa definitiva si irevocabila s-a constatat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 89755/2002 si s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru reclamanta alaturi de pârâta ……., însa, cu toate eforturile depuse de reclamanta, aceasta nu a reusit sa puna în executare aceasta hotarâre, fiind plimbata pe la toate institutiile statului care i-au comunicat ca sentinta civila respectiva nu poate fi pusa în executare pâna când nu se depune originalul titlului de proprietate în litigiu.

Cererea a fost motivata în drept pe dispozitiile art. 1075, 1073 si urmatoarele din Codul civil si art. 274 din Codul de procedura civila.

Reclamanta a solicitat si instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri.

Pârâta Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau a depus întâmpinare (fila 21) prin care a invocat exceptia prematuritatii motivat de faptul ca aceasta pârâta nu a fost pusa înca în situatia de a pune în aplicare sentinta, neavând la îndemâna mijloacele legale pentru a determina punerea acesteia în aplicare, respectiv obligarea pârâtilor persoane fizice sa depuna titlul de proprietate ce trebuie modificat; exceptia autoritatii lucrului judecat având în vedere ca cele doua comisii pârâte au fost obligate prin sentinta civila mentionata la întocmirea documentatiei pentru corectarea titlului de proprietate nr. 89755/2002.

Pârâta OCPI Bacau a depus întâmpinare (fila 24) prin care a precizat ca lasa solutionarea cauzei la aprecierea instantei, sustinând ca dupa ce originalul titlului de proprietate va fi recuperat de la pârâtii ……, …… si ……, acesta va fi înaintat de catre reclamanta la Comisia locala ……. care va întocmi referatul de înaintare catre Comisia judeteana Bacau, dupa care reclamanta va putea solicita rectificarea cartii funciare si eventual anularea unor acte translative de proprietate.

Pârâtii ……., ……. si …. au depus întâmpinare (fila 38) prin care au solicitat respingerea actiunii fata de ei, motivat de faptul ca …… nu mai este în posesia titlului de proprietate în original, depunându-l odata cu încheierea contractului de vânzare cumparare la notar prin care a înstrainat suprafata de 1619 mp catre pârâtii …. si ……, iar acestia din urma nu au nici o legatura cu reconstituirea dreptului de proprietate.

Pârâta Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ….. a depus întâmpinare (fila 45) prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantei ca nefondata, motivat de faptul ca aceasta pârâta a actionat în conformitate cu prevederile legale în materie, în sensul ca a înaintat mai multe adrese catre Comisia judeteana Bacau în vederea modificarii titlului de proprietate nr. 89755/2002 în conformitate cu sentinta civila nr. 238/2007, însa aceasta din urma comisie a retrimis documentatia pentru a fi reanalizata, în prezent comisia locala a retrimis documentatia, iar cererea se afla în curs de solutionare. De asemenea, mai arata pârâta în întâmpinare, ca a solicitat pârâtei ……… sa depuna originalul titlului de proprietate, fapt care nu s-a întâmplat nici pâna în prezent.

Partile au solicitat si instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri.

A fost atasat dosarul nr. 4133/R/2006 al Judecatoriei Onesti în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 238/31.01.2007.

Asupra exceptiilor invocate de pârâta Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau prin întâmpinare instanta s-a pronuntat în sedinta publica din data de 15.11.2010 în sensul respingerii acestora pentru considerentele aratate în cuprinsul încheierii.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 238 pronuntata în data de 31.01.2007 de Judecatoria Onesti, ramasa irevocabila prin respingerea recursului prin decizia civila a Tribunalului Bacau nr. 1136/5.11.2007, instanta a constatat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 89755/7.01.2002 pentru suprafata de 1619 mp teren situat în ……. tarlaua 61/5/33, parcela 1/1 si tarlaua 61/5/33, parcela 1/1/1 si a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe numele ….. si a pârâtei …. ca mostenitoare a defunctei …… pentru suprafata de 1048 mp teren situat în …… megiesit cu …….. si teren liber de constructie.

Desi reclamanta a facut demersuri pentru punerea în executare a sentintei mentionate, aceasta nu a fost pusa în executare din diferite considerente invocate de catre institutiile implicate, principalul considerent fiind acela ca pârâta …….. nu a depus originalul titlului de proprietate, astfel cum rezulta din cuprinsul adreselor atasate la dosar. Tot din aceste adrese rezulta faptul ca în luna iunie 2008 comisia locala Onesti a înaintat catre comisia judeteana Bacau documentatia privind reconstituirea dreptului de proprietate conform sentintei civile nr. 238/2007 (adresa nr. 12322/1.06.2008- fila 46). Prin adresa nr. 14117/7.07.2008 (fila 50) comisia judeteana a remis documentatia comisiei locale pentru a fi reanalizata.

Ulterior introducerii prezentei cereri de chemare în judecata comisia locala Onesti a înaintat comisiei judetene Bacau prin adresa nr. 20754/6.10.2010 (fila 52) documentatia privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru …… si ……. în temeiul sentintei civile nr. 238/2007, cerere care, conform sustinerilor comisiei locale, se afla în curs de solutionare.

Cert este faptul ca nici pâna în prezent reclamanta nu a reusit sa obtina punerea în executare a sentintei civile nr. 238/2007.

Articolul 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului garanteaza fiecarei persoane dreptul ca o instanta sa judece orice contestatie privind drepturile si obligatiile sale cu caracter civil, consacrând în acest fel „dreptul la o instanta”. Totusi acest drept ar fi iluzoriu daca ordinea juridica interna a unui stat contractant ar permite ca o hotarâre judecatoreasca definitiva si obligatorie sa ramâna inoperanta în detrimentul uneia dintre parti (cauza Hornsby contra Greciei). Executarea unei hotarâri judecatoresti trebuie sa fie considerata ca facând parte integranta din „proces” în sensul articolului 6.

Instanta retine ca în speta comisiile pârâte, precum si OCPI Bacau, în mod gresit pun problema modificarii titlului de proprietate nr. 89755/2002, când sentinta civila nr. 238/2007 este foarte clara în sensul ca, pe de o parte, constata nulitatea absoluta partiala a acestui titlu pentru o anumita suprafata de teren, iar pe de alta parte dispune reconstituirea dreptului de proprietate pe numele reclamantei si a pârâtei ……, reconstituire care se face, în baza dispozitiilor Legii nr. 18/1991 si ale HG nr. 890/2005, prin emiterea unui titlu de proprietate. Faptul ca pârâtii ….., ….. si …… nu au depus originalul titlului de proprietate nu este un impediment legal în punerea în executare a hotarârii judecatoresti mentionate.

Atributii în emiterea titlului de proprietate au atât comisia locala, potrivit art. 5 din HG 890/2005, cât si comisia judeteana, conform art. 6 din acelasi act normativ. Acestea sunt institutiile care trebuie sa puna în aplicare sentinta civila nr. 238/2007 sub aspectul reconstituirii dreptului de proprietate, motiv pentru care instanta va admite actiunea fata de pârâtele Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Onesti si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau si, în consecinta, va obliga pârâta Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Onesti ca în termen de cel mult 30 de zile de la ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri, sa înainteze Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau documentatia prealabila emiterii titlului de proprietate pe numele ….. si ….. pentru suprafata de 1048 mp, astfel cum a fost stabilit prin sentinta civila nr. 238/31.01.2007 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 4133/R/2006, sub sanctiunea platii de daune cominatorii catre reclamanta de 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere, iar pe pârâta Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau ca în termen de cel mult 30 de zile de la primirea documentatiei sa emita titlul de proprietate pentru persoanele si terenul individualizate anterior, sub sanctiunea platii de daune cominatorii catre reclamanta de 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere. Obligarea acestor pârâte la plata de daune cominatorii se justifica prin aceea ca în speta, prin sentinta civila 238/2007 s-a nascut o obligatie de a face, care, asa cum am aratat anterior, este în sarcina celor doua comisii care au atributii în acest sens, iar aceasta obligatie nu a fost respectata.

În ceea ce priveste sustinerile pârâtei OCPI Bacau, instanta retine ca aceasta pârâta nu are atributii în ceea ce priveste reconstituirea dreptului de proprietate, activitatea de publicitate imobiliara având drept scop consacrat prin dispozitiile art. 31 alin. 1 din Ordinul ANCPI nr. 633/2006 aducerea la cunostinta tertelor persoane situatia de drept si de fapt a unui imobil dintr-o localitate. Privitor la atributiile OCPI nascute prin hotarârea judecatoreasca, sunt incidente dispozitiile art. 92 din Ordinul nr. 633/2006 care prevad ca „Pentru înscrierea în cartea funciara a drepturilor reale modificate, constituite, transmise sau pentru radierea drepturilor reale stinse ca urmare a hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile, precum si pentru înscrierea altor acte sau fapte juridice, asa cum rezulta din hotarâre, persoana interesata va depune copia legalizata a hotarârii judecatoresti cu mentiunea ca este irevocabila, precum si dovada achitarii tarifelor.”

Având în vedere considerentele expuse, instanta va respinge cererea fata de pârâtii ….., ……, ….., unitatea administrativ teritoriala Onesti, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau.

În ceea ce priveste cererile de obligare la plata cheltuielilor de judecata, având în vedere prevederile art. 274 Cod procedura civila, art. 52 din Legea nr. 18/1991 republicata asa cum a fost completat prin Legea nr. 247/2005, precum si solutia pronuntata în cauza, instanta va obliga reclamanta sa plateasca pârâtilor ……, ….., ……. suma de 1000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat (chitanta de la fila 41) si pârâtele Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Onesti si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau sa plateasca reclamantei suma de 439 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat în cuantum de 400 de lei (chitanta de la fila 71) si 39 de lei taxa de timbru.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite actiunea promovata de reclamanta …., domiciliata în ……..,jud.Bacau fata de pârâtele Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Onesti si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau.

Respinge actiunea fata de pârâtii …., domiciliata în …….., judet Bacau , ……, domiciliat în …….., Judet Bacau, ….., domiciliat în ………, Judet Bacau, Unitatea Administrativ Teritoriala ….., cu sediul în ………,jud.Bacau, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau, cu sediul în Bacau, ……..

Obliga pârâta Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ……ca în termen de cel mult 30 de zile de la ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri, sa înainteze Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau documentatia prealabila emiterii titlului de proprietate pe numele …… si ……. pentru suprafata de 1048 mp, astfel cum a fost stabilit prin sentinta civila nr. 238/31.01.2007 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 4133/R/2006, sub sanctiunea platii de daune cominatorii catre reclamanta de 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere.

Obliga pârâta Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau ca în termen de cel mult 30 de zile de la primirea documentatiei sa emita titlul de proprietate pentru persoanele si terenul individualizate anterior, sub sanctiunea platii de daune cominatorii catre reclamanta de 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere.

Obliga reclamanta sa plateasca pârâtilor ……, …., … suma de 1000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Obliga pârâtele Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor …… si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau sa plateasca reclamantei suma de 439 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 20.12.2010.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro