404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6350/270/2010

Înreg. 28.09.2010 – plâng. contraventie –

SENTINTA CIVILA NR. 3694

Sedinta publica din data de 17.12.2010

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PPESEDINTE – ……..

GREFIER – …..

Pe rol fiind judecarea plângerii contraventionale formulata de petenta …… .. în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA …….–C.J.P.C. BACAU .

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat …….., reprezentând petenta, lipsa fiind intimata.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta acorda cuvântul pentru exceptia prescrierii executarii sanctiunii.

Avocat ……… arata ca potrivit OG 2/2001 modalitatea de comunicare se face fie prin scrisoare, fie prin afisare însa trebuie sa existe confirmare de primire. Procedura de afisare s-a efectuat în mod nelegal. În loc sa se procedeze la afisare, s-a procedat la fotografiere. Nu s-a ridicat exceptia tardivitatii de catre intimata, procedura nefiind legala. Solicita admiterea exceptiei. Doar calitatea martorilor asistenti mentionati în procesul verbal duce la nulitatea procesului verbal.

Instanta respinge exceptia si pune în discutie calificarea exceptiei nulitatii absolute partiale a procesului verbal ca fiind o aparare de fond.

Avocat ….. arata ca este de acord cu acest aspect.

Instanta acorda cuvântul pentru formularea probatoriilor.

Avocat …….. solicita probe cu înscrisurile aflate la dosar.

Instanta, în temeiul art. 167, alin. 1 Cod procedura civila, încuviinteaza proba cu înscrisurile aflate la dosar, ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat si exceptii de invocat instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat ……… arata ca procesul verbal de contraventie trebuie sa cuprinda câteva mentiuni obligatorii, respectiv locul savârsirii contraventiei, data savârsirii acesteia, lucru care atrage nulitatea procesului verbal. Între date exista mari diferente. Între data savârsirii faptei si data controlului trebuie sa existe identitate perfecta. Prin citirea întâmpinarii rezulta ca la 13.08.2010 s-a efectuat o deplasare a organului de control, apoi pe 02.08.2010 comisarii au solicitat administratorului registrul unic de control, pe 5.08.2010 comisarii au revenit, apoi apare si data de 09.08.2010.

Instanta învedereaza petentei, prin aparator, ca la fila 3 dosar se face vorbire despre aceste date.

Avocat …….. arata ca în fapt este o data, apoi s-au întors la o alta data, astfel încât nulitatea absoluta partiala trebuie admisa si anulat procesul verbal de contraventie în parte.

Cât priveste a doua contraventie, agentul constatator, intimata, spune ca s-a facut o reclamatie, însa nu s-a dovedit acest lucru, astfel ca s-a încalcat puterea judecatoreasca. S-a depus la dosar toata documentatia solicitata de instanta si se poate observa ca se încurca unele elemente de garantie si de proba, calitatea este certificata ISU. Exceptia a fi avuta în vedere ca o aparare de fond. Solicita admiterea plângerii, desfiintarea procesului verbal de contraventie, fara cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 28.09.2010 sub nr. 6350/270/2010, petenta …….., cu sediul în ……… judetul Bacau, a solicitat în contradictoriu cu intimata Autoritatea ……..C.J.P.C. Bacau, cu sediul în …….. judetul Bacau, desfiintarea procesului verbal de contraventie nr. 168/207 din data de 13.08.2010, seria ANPC.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca procesul verbal de contraventie a fost lasat în cutia postala, a fost gasit în data de 15.09.2010, data la care a luat cunostinta despre continutul acestuia, constatând ca a fost sanctionata contraventional cu suma de 3.000 lei pentru savârsirea contraventiei prevazuta de art. 7, lit. b din Legea nr. 252/2003 si de art. 9 din O.G. nr. 21/1992, respectiv neprezentarea registrului unic de control si punerea pe piata a produselor care nu corespund caraceristicelor prescrise sau declarate. Petenta a mai aratat ca, la momentul controlului, registrul unic era la sediul firmei, iar controlul a fost facut la punctul de lucru, motiv pentru care agentii constatatori s-au prezentat la o data ulterioara, când li s-a comunicat ca registrul unic de control se afla la ITM Bacau. Societatea si-a exprimat punctul de vedere scris cu privire la reclamatia lui ……., însa comisarii intimatei nu s-au mai întors pentru a lua acest înscris. S-au invocat si doua exceptii si anume exceptia prescrierii executarii sanctiunii contraventionale si exceptia nulitatii absolute partiale a procesului verbal.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 31 din O.G. nr. 2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a depus, în copie, procesul verbal de contraventie, nr.168/207 din 13.08.2010, seria ANPC (filele 8-10), extras din registrul unic de control (fila 11), punctul de vedere scris cu privire la reclamatia numitului …… (fila 12), procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare prin afisare în data de 08.09.2010 (fila 13) si a solicitat proba cu înscrisuri.

În conformitate cu dispozitiile art. 36 din O.G. nr. 2/2001, modif., art. 15, lit. i din Legea nr. 146/1997 si art. 1, alin. 2 din O.G. nr. 32/1995 cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În aparare, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contraventionale ca fiind vadit neîntemeiata, motivat de faptul ca, desi au fost stabilite mai multe date la care sa fie prezentat registrul unic de control si un punct de vedere cu privire la reclamatia lui ……., petenta nu a dat curs acestor invitatii.

În drept, au fost invocate dispozitiile Codului de procedura civila si cele ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

În temeiul art. 242, alin. 2 C.proc.civ., intimata a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

În dovedirea celor sustinute prin întâmpinare, intimata a depus la dosar copia procesului verbal de contraventie (filele 27-29).

La solicitarea instantei, pentru termenul din data de 26.11.2010 petenta a depus la dosar o copie a procesului verbal de control nr. 010798 din 05.08.2010 (fila 37), înscisuri referitoare la certificarea acesteia din punct de vedere calitativ (filele 38-40) si invitatia pentru data de 09.08.2010 (fila 41).

La acelasi termen, intimata a depus o copie a invitatiei pentru data de 09.08.2010 (fila 42).

Instanta, în temeiul art. 167, alin. 1 Cod procedura civila, a încuviintat proba cu înscrisurile aflate la dosar, ca fiind pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 13.08.2010 a fost întocmit de catre intimat procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria ANPC nr. 0004205, prin care s-a retinut savârsirea de catre petenta …….. a contraventiei prevazuta de art. 7, lit. b din Legea nr. 252/2003, privind registrul unic de control, si a celei prevazuta de art. 9 din O.G. nr. 21/1992, privind protectia consumatorilor, prima constând în neprezentarea registrului unic de control, iar a doua în neprezentarea unui punct de vedere la reclamatia formulata de …….

Pentru savârsirea primei contraventii, petentei i s-a aplicat o amenda de 1.000 de lei, conform art. 8, alin. 1, lit. b din Legea nr. 252/2003, iar pentru cea de-a doua, o amenda de 2.000 de lei, conform art. 50, alin. 1, lit. c din O.G. nr. 21/1992.

În drept, instanta constata ca potrivit art. 7, lit. b din Legea nr. 252/2003, constituie contraventie „neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate”, fapta care, conform art. 8, alin. 1, lit. b, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, iar potrivit art. 9 din O.G. nr. 21/1992 „operatorii economici sunt obligati sa puna pe piata numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, sa se comporte în mod corect în relatiile cu consumatorii si sa nu foloseasca practici comerciale abuzive”, fapta care, conform art. 50, alin. 1, lit. c, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei.

Conform art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Prin actiune, petenta a invocat exceptia prescrierii executarii sanctiunii contraventionale, motivat de faptul ca procesul verbal nu a fost comunicat în termenul legal de o luna. Petenta a sustinut ca metoda afisarii, prin care a fost comunicat procesul verbal, s-a îndeplinit în mod ilegal, deoarece s-a procedat la fotografiere, iar ca martor asistenti figureaza doi inspectori de politie, adica agenti din cadrul unei institutii publice.

Conform art. 14 din O.G. nr. 2/2001 „executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii”, iar conform art. 27 din O.G. nr. 2/2001 „comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor”.

Având în vedere aceste prevederi, în data de 08.09.2010, deci în cadrul termenului de o luna prevazut de art. 14 din O.G. nr. 2/2001, intimata a comunicat petentei procesul verbal prin afisare, operatiune care a fost consemnata în procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare aflat la fila 13 dosar, semnat ca martori de catre doi inspectori de politie. În opinia petentei, calitatea martorilor asistenti mentionati în procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare, atrage nelegalitatea comunicarii procesului verbal de contraventie. Conform art. 19, alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 „nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator”, deci un alt agent din cadrul aceluiasi organ de constatare a contraventiei, în speta intimata Autoritatea …….C.J.P.C. Bacau, or procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a fost semnat ca martori de catre agenti din cadrul unei alte institutii publice, situatie în care procedura de comunicare nu este viciata.

Având în vedere cele aratate mai sus, la termenul din data de 17.12.2010 instanta a respins exceptia prescrierii executarii sanctiunii contraventionale.

Instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de catre petent a fost introdusa în termenul prevazut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001. Procesul-verbal de contraventie a fost comunicat petentei la data de 08.09.2010, conform dovezii aflate la dosar (fila 13), iar plângerea a fost depusa la oficiul postal în data de 23.09.2010, prin urmare în termenul legal.

Analizând legalitatea procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Prin actiune, petenta a invocat si exceptia nulitatii absolute partiale a procesului verbal pentru contraventia prevazuta de art. 9 din O.G. nr. 21/1992, privind neprezentarea unui punct de vedere la reclamatia formulata de ……., motivat de inexactitatea datei savârsirii contraventiei, exceptie calificata de instanta la termenul din data de 17.12.2010 ca fiind o aparare de fond. Mai exact, petenta sustine ca pe pagina a doua a procesului verbal este mentionata data de 02.08.2010, însa în data de 05.08.2010 i s-a pus în vedere petentei pentru prima data sa-si exprime un punct de vedere asupra reclamatiei lui ……..

Verificând procesul verbal, instanta constata ca pe prima pagina a acestuia se face mentiune despre reclamatia formulata de …….., care, de fapt, a declansat operatiunea de control. Nulitatea prevazuta de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, avuta în vedere de intimata, este incidenta doar în cazurile în care data comiterii faptei nu se poate stabili, fiind incerta, ceea ce nu este cazul în speta de fata, deoarece în cuprinsul procesului verbal este aratat motivul pentru care apar mai multe date, respectiv atitudinea întelegatoare avuta de intimata fata de petenta, fapt recunoscut de aceasta prin plângerea contraventionala formulata. În lipsa unei astfel de atitudini, singura data care ar fi aparut în procesul verbal ca data a comiterii faptei ar fi fost 02.08.2010.

Pentru cele expuse anterior, instanta înlatura aceasta aparare a petentei.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta consta ca în O.G. nr. 2/2001 nu se arata în mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar în practica judiciara interna, plecând în principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si având în vedere dispozitiile art. 1171 Cod civil, se retine de regula ca procesul-verbal legal întocmit face dovada pâna la proba contrarie, iar în temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României), în cauzele Anghel contra României, din 4 oct. 2007 si Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, a apreciat faptul ca materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzatul-contravenient beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumbând acuzatorului, respectiv organului constatator.

Referitor la prima contraventie, respectiv cea prevazuta de art. 7, lit. b din Legea nr. 252/2003, instanta constata ca în baza art. 5, alin. 2 din acelasi act normativ „registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare”, de unde rezulta ca petenta trebuia sa aiba un registru unic de control si la punctul de lucru, motiv pentru care înlatura apararea acesteia conform careia în data de 02.08.2010 registrul nu a putut fi prezentat deoarece acesta se pastreaza la sediul societatii.

În data de 05.08.2010 agentii constatatori au revenit la punctul de lucru al petentei, însa nu li s-a înmânat registrul unic de control, întrucât administratorul Palade Florin se afla cu el la ITM Bacau pentru finalizarea unui control, aspect dovedit prin înscrisul de la fila 37 dosar.

Tot în data de 05.08.2010 agentii constatatori au pus în vedere petentei sa comunice un punct de vedere asupra reclamatiei formulate de …., în acest sens fiind lasata lui ….., fiul administratorului ……, o invitatie (fila 41), semnata de catre acesta, prin care reprezentantul legal al petentei era chemat la sediul intimatei în data de 09.08.2010, ora 8.30, pentru a prezenta un punct de vedere la reclamatia lui ……. si, implicit, pentru a finaliza actul de control.

Referitor la acest aspect, petenta mentioneaza în cuprinsul plângerii data de 11.08.2010, în loc de 09.08.2010, fara a depune dovezi în acest sens, aratând ca la acest moment nu s-a mai facut vorbire de registrul unic de control. Instanta, fata de prevederile art. 2, alin. 1 din Legea nr. 252/2003, retine faptul ca orice control efectuat într-unul din domeniile aratate (inclusiv protectia consumatorului), presupune prezentarea registrului unic de control, chiar daca se face sau nu vorbire despre acesta.

Raportat la a doua contraventie, instanta retine prevederile art. 9 din O.G. nr. 21/1992 conform carora „operatorii economici sunt obligati sa puna pe piata numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, sa se comporte în mod corect în relatiile cu consumatorii si sa nu foloseasca practici comerciale abuzive”.

Neformularea de catre petenta a unui raspuns privind reclamatia lui ……… si refuzul acesteia de a prezenta documente cu care sa faca dovada ca produsele executate corespund tehnic si functional, desi i s-au acordat în acest sens mai multe termene de catre intimata, încalca prevederile art. 9 aratat mai sus, inclusiv în sensul unui comportament corect în relatiile cu consumatorii.

Fata de faptul ca petenta nu a dat curs invitatiei si nu s-a prezentat la data de 09.08.2010 la sediul intimatei, pentru a lamuri cu buna-credinta cele reclamate, având în vedere argumentele de fapt si de drept expuse anterior, instanta urmeaza sa respinga plângerea si sa mentina procesul verbal de contraventie nr. 168/207 din data de 13.08.2010, seria ANPC, nr. 0004205.

Având în vedere pozitia petentei, prin aparator, instanta urmeaza sa ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia prescrierii executarii sanctiunii contraventionale invocata de petenta.

Respinge plângerea contraventionala formulata de petenta ……, cu sediul în ……., judetul Bacau, în contradictoriu cu intimata ………-C.J.P.C. Bacau, cu sediul în …….. judetul Bacau.

Mentine procesul verbal de contraventie nr. 168/207 din data de 13.08.2010, seria ANPC, nr. 0004205.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 17.12.2010

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro