404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Litigiu comercial

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr. 7520/270/2010

Înreg. 22.11.2010 litigiu comercial

SENTINTA CIVILA NR. 141

Sedinta publica din data de 18.01.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – …….

Grefier – ……

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamanta ……. , cu sediul în …….., cu sediu ales în ….., str. ….. împotriva pârâtei Unitatea Administrativ Teritoriala ….., cu sediul în ….. Consiliul Local oras …… cu sediul în ……. si PRIMARIA ……. – cu sediul în ……, având ca obiect litigiu comercial.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns avocat …….. reprezentând reclamanta si consilier juridic ……. reprezentând pârâtii, lipsa fiind partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,

Avocat ……. solicita proba cu înscrisurile care au fost depuse la dosar, cu precizarea ca nu are alte cereri de formulat.

Consilier juridic ……. solicita proba cu 2 martori pentru a face dovada ca obiectul contractului nu a fost realizat, sistemul Soft nu a fost implementat si nu functioneaza.

Avocat …….. mentioneaza faptul ca pârâta nu a oprit garantia produselor de 5%. Art. 96 din contract prevede faptul ca pârâta se putea adresa reclamantei în cazul aparitiei unor defectiuni, aparitiei unor cauze privind remedierea unor defectiuni, dar pârâta nu s-a adresat reclamantei în acest sens si nici nu a solicitat rezilierea contractului.

Consilier juridic ……. precizeaza ca nu s-a încheiat proces – verbal de receptie, desi în urma licitatiei s-a desemnat un câstigator, s-a încheiat contractul, iar în 27.12.2006, a treia zi de Craciun, s-a încheiat o fisa de interventie. Totodata, în contractul încheiat, nu s-a precizat de catre reclamanta termenul de realizare a lucrarii, fisa a venit prin corespondenta si este semnat de contabila sefa. Garantia nu s-a oprit întrucât nu s-a facut nicio plata, iar sistemul nu exista.

Avocat …….. mai arata ca nu exista proces – verbal de receptie, dar exista fisa de interventie. Acel proces – verbal nu s-a încheiat întrucât reclamanta nu cunostea ca era necesar încheierea acestui proces – verbal, ci doar a fisei de interventie din care rezulta implementarea Soft-ului, punerea în functiune a sistemului. Aceasta fisa a fost întocmita în doua exemplare , a fost semnata de doua persoane si poarta stampila pârâtei, deci s-a facut dovada relei credinte a pârâtei.

Fata de înscrisurile depuse la dosar si fata de prevederile art. 1191 al. 2 cod civil, instanta respinge proba testimoniala formulata de pârâti prin reprezentant, ca nefiind utila solutionarii cauzei. Nefiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în fond.

Avocat ……., având cuvântul în fond, solicita admiterea actiunii, obligarea pârâtei la contravaloarea serviciilor prestate si la plata dobânzii legale de la data promovarii actiunii, la cheltuieli de judecata, motivat de faptul ca în data de 27.12.2006 s-a facut de catre reclamanta implementarea unui Soft pe 20 de calculatoare, 1 server si 19 statii de lucru, s-a efectuat un traning autorizat si a fost pus în functiune sistemul. S-a întocmit o fisa de interventie care a fost semnata de partile contractante, nu s-a oprit de catre pârâta o garantie de buna executie. În art. 96 din contract se precizeaza ca în cazul în care exista vreo defectiune, pârâta va anunta pe reclamanta de defectiunile aparute, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Obiectul contractului a fost realizat, dar plata nu s-a facut.

Consilier juridic ……., având cuvântul în fond, solicita respingerea actiunii, avându-se în vedere ca obiectul contractului nu a fost realizat, nu exista proces – verbal de receptie a lucrarii, nu a fost efectuat acel traning autorizat în data de 27.1.2006, nu exista manual de implementare, nici CD si nu exista Soft-ul.

Avocat …….., având cuvântul în replica, precizeaza ca pârâta nu a facut dovada nefunctionarii sistemului.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra actiunii civile de fata;

Constata ca reclamanta ……. , cu sediul în ……., cu sediu ales în …… la Cabinet Avocat ….., str. ….. a chemat în judecata pe pârâtii Unitatea Administrativ Teritoriala …….., Consiliul Local oras ……. si Primaria …….., solicitând a fi obligate la plata sumei de 89.250 lei RON reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în temeiul contractului nr. 8140/6.11.2006.

S-a înregistrat dosarul nr. 8208/2009, reînregistrat sub nr. 7520/R/270/2010 pentru continuarea judecatii.

În motivarea actiunii, reclamanta arata ca în temeiul contractului mentionat pârâtele n-au achitat contravaloarea serviciilor constând în implementarea produsului soft ce face obiectul contractului.

Prin întâmpinare, pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala ……… prin Primar arata ca reclamanta nu si-a îndeplinit obligatiile asumate prin contract si din acest motiv nu a efectuat plata serviciilor.

Actiunea a fost legal timbrata (fila 45 dosar nr. 8208/270/2009) cu 3.396 RON si 5 RON timbru judiciar.

În cauza s-au administrat proba cu acte, din analiza carora se retine:

Între pârâti s-a încheiat contractul de furnizare nr. 8140/6.11.2006 (filele 16 – 17 dosar nr. 8208/2009) având ca obiect , conform art. 2.1 furnizare „Aplicatie software pentru managementul activitatilor în cadrul organizatiei”.

Ulterior încheierii contractului, reclamanta si-a schimbat oficial denumirea în …….din S.C. …….. dupa cum rezulta din încheierea nr. 3889/3 august 2009 a Tribunalului Bacau (fila 31) si actele anexate (filele 33 – 35).

Potrivit art. 2.2. din contract achizitorul are obligatia sa achite furnizorului pretul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare de produse, acela de 89.250RON(fila 16).

Termenul prevazut în contract a fost pâna la 31.XII.2006.

Din actul de la fila 24 dosar încheiat între reclamanta si client Primaria ……. la data de 27.12.2006 si intitulat „Fisa interventie service” rezulta ca la acea data „s-a implementat softul ….. (server+19 statii de lucru), s-a prezentat soft – ul sefilor de departament, viceprimarului si contabilului sef, s-a facut traning autorizat cu acestia si s-a pus în functiune sistemul”.

Acest proces – verbal intitulat „fisa interventie” face dovada predarii bunului furnizat si a implementarii soft – ului întrucât a fost semnat si stampilat de catre client la receptie (fila 24).

Tot în aceeasi data – 27.12.2006 – Unitatea Administrativ Teritoriala ……..a semnat si stampilat si factura fiscala nr. 1924950 ceea ce reprezinta acceptarea la plata (fila 25).

Dealtfel, reprezentanta pârâtilor, în instanta a recunoscut existenta semnaturii pe factura reprezentând pretul produsului furnizat.

S-a facut dovada îndeplinirii procedurii prevazute de art. 7201 cod procedura civila(în acest sens actele de la filele 5 – 13 dosar si decizia nr. 378/21.09.2010 a Tribunalului Bacau, pronuntata în dosarul nr. 8208/270/2009) prin care s-a constatat îndeplinirea concilierii, s-a casat sentinta civila nr. 491/2010 a Judecatoriei Onesti – prin care se respinsese actiunea ca prematur formulata – si s-a trimis cauza spre solutionare pe fond aceleasi instante.

Fata de cele de mai sus, în temeiul art. 969, 1073 Cod civil , urmeaza a fi admisa actiunea si a fi obligate pârâtele la plata sumei de 89.250 RON precum si a dobânzii legale calculate începând cu data emiterii facturii – 27.12.2006, conform art. 1362 Cod civil si 43 Cod comercial, nefiind stipulat termenul de plata penalitatile vor curge de drept si fara punere în întârziere.

În temeiul art. 274 cod procedura civila vor fi obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de reclamanta S…… , cu sediul în ……, cu sediu ales în ……., la Cabinet ……… împotriva pârâtilor Unitatea Administrativ Teritoriala ……., cu sediul în ……., Consiliul Local oras ….. – cu sediul în …… si PRIMARIA ……..– cu sediul în ………

Obliga pârâtii la plata sumei de 89.250 RON reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în temeiul contractului nr. 8140/06.11.2006 precum si la plata dobânzii legale calculate începând cu data de 27.12.2006 la zi pâna la plata efectiva.

Obliga pârâtii la cheltuieli de judecata în suma de 3399 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 18.01.2011.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro