404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Este anulabil certificatul de moştenitor, eliberat înainte de expirarea termenului de 6 luni şi pe baza declaraţiilor false ale unuia dintre moştenitori cu privire la numărul moştenitorilor.

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Brăila cu nr.5163/10.05.2004, reclamanţii E.N., domiciliată în Galaţi, judeţul Galaţi, H.M., A.S., Z. V., A. S., domiciliaţi în com. Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, I.F., domiciliat în Galaţi, judeţul Galaţi, G. F., domiciliată în Galaţi, judeţul Galaţi, V.M., domiciliat în Galaţi, judeţul Galaţi, C.I., domiciliată în Galaţi, judeţul Galaţi, şi C.N., domiciliat în Galaţi, judeţul Galaţi, au solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul I.G., domiciliat în Galaţi, judeţul Galaţi, să se constate nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr.583/04.11.2003 eliberat de BN „Varga & Asociaţii” din Brăila, să se constate deschisă succesiunea rămasă de pe urma defunctei Z.M., decedată la 31.05.2003, cu ultimul domiciliu în Brăila, judeţul Brăila, să se constate moştenitorii colaterali şi cotele acestora, faptul că masa succesorală se compune din bunuri mobile şi imobile ( teren, loc de veci, apartament), şi să se dispună ieşirea din indiviziune.

În motivarea cererii, reclamanţii au susţinut că certificatul de moştenitor a fost eliberat în urma declaraţiei false a lui I.G., potrivit căreia el este unicul moştenitor al defunctei, susţinută şi de mărturia unei alte persoane.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.661, 672, 700,728 şi art.998 din Codul civil.

Judecătoria Brăila, prin sentinţa civilă nr.1759/16.03.2005, a respins acţiunea civilă, ca fiind introdusă de către persoane fără calitate procesuală activă, întrucât nu s-a făcut dovada că au acceptat succesiunea în termenul prevăzut de lege.

Tribunalul Brăila, prin decizia civilă nr.318/21.12.2005, pronunţată în dosarul nr.3949/2005, a admis ca fondat apelul, a desfiinţat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare instanţei de fond, apreciind că, faţă de considerentele Ordonanţei din 16.02.2005 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi regimul juridic al nulităţii absolute, s-a reţinut greşit lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor.

Curtea de Apel Galaţi, prin decizia civilă nr.425/27.04.2006, dată în dosarul nr.603/44/2006, a respins ca nefondat recursul declarat de către I.G. împotriva hotărârii Tribunalului Brăila.

În rejudecare, Judecătoria Brăila, prin sentinţa civilă nr.6738/22.12.2006, pronunţată în dosarul nr7318/2006, a respins acţiunea civilă şi a admis excepţia de prescriere a dreptului de opţiune succesorală al reclamanţilor cu privire la succesiunea defunctei Z.M.

În baza art.274 din Codul de procedură civilă, reclamanţii au fost obligaţi în solidar la plata cheltuielilor de judecată de 20 milioane lei Rol.

În hotărâre, instanţa a reţinut că excepţia de prescriere a dreptului de opţiune succesorală al reclamanţilor este fondată, întrucât reclamanţii nu au făcut dovada că şi-au exercitat dreptul de opţiune succesorală în termenul prevăzut de art.700 din Codul civil şi art.19 din Decretul nr.167/1958.

Cu privire la cererea de constatare a nulităţii absolute a certificatului de moştenitor, instanţa a respins ca nefondată, apreciind că reclamanţii nu au dovedit că pârâtul a săvârşit fapte de fraudare a legii şi de încălcare a unui interes de ordine publică la obţinerea actului.

Cererea de partaj succesoral a fost disjunsă la termenul din 25.10.2006, formând obiectul dosarului nr.4804/196/2006 al Judecătoriei Brăila (fila 49).

Hotărârea dată în soluţionarea litigiului a fost apelată în termen legal la Tribunalul Brăila.

Apelantele E.N., C.I şi G.F. au criticat sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie şi au solicitat schimbarea acesteia, în sensul admiterii acţiunii şi constatării nulităţii absolute a certificatului de moştenitor nr.583/04.11.2003 eliberat de BN „Varga & Asociaţii” din Brăila.

În motivarea apelului s-a susţinut că instanţa de fond a ignorat dispoziţiile legale şi îndrumarea dată de instanţa de control, şi a analizat şi a admis o excepţie care nu a fost invocată.

Totodată, s-a criticat respingerea acţiunii, în condiţiile în care motivarea dispoziţiei s-a rezumat la o singură frază, prin care se constată lipsa probelor cu privire la fraudă, nesocotind Ordonanţa din 16.02.2005 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila.

Tribunalul Brăila , examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile nr. 6738/22.12.2006 a Judecătoriei Brăila, în raport de motivele de apel invocate, a constatat prin decizia civilă 64/22.03.2007, că apelul declarat în temeiul art. 282 din Codul de procedură civilă, este fondat pentru următoarele considerente:

Prin certificatul de moştenitor nr.583/04.11.2003, eliberat de Biroul Notarial „Varga & Asociaţii” Brăila, s-a stabilit că de pe urma defunctei Z.M, decedată la 31.05.2003, cu ultimul domiciliu în Brăila, judeţul Brăila, masa succesorală rămasă se compune din bunuri mobile, şi bunuri imobile( terenuri , loc de veci, apartament), iar unicul moştenitor este I.G., în calitate de văr primar, neexistând renunţători sau străini de moştenire (fila 5 – dosar nr.5163/2004).

Prin încheierea de certificare nr.5997/24.03.2004 la acelaşi Birou Notarial s-a consemnat, în baza art.91 lit. d din Legea nr.36/1995, declaraţia numiţilor E.N., H.M., A.S., Z. V., A.S., I.F., G.F., V.M., C.I., şi C.N., că alături de I.G., sunt moştenitorii defunctei, că acesta din urmă a fost notificat pentru a –şi retrage declaraţia potrivit căreia ar fi unicul moştenitor (fila 8 – dosar nr.5163/2004).

Ordonanţa nr.1093/24.10.2005 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila dovedeşte faptul că I.G., susţinut de numita C.I., a declarat în fals că este singurul văr primar al decedatei Z.M., cei doi fiind sancţionaţi cu amendă (fila 35 – dosar nr.3949/2005).

În consecinţă, prin declaraţii false au fost înlăturaţi de la moştenire persoane cu vocaţie succesorală legală.

Consecinţele sunt cu atât mai grave, cu cât declaraţia pârâtului cu privire la inexistenţa altor moştenitori au fost făcute în termenul de şase luni reglementat de art.700 din Codul civil.

Din dosarul Biroului notarial rezultă că pârâtul s-a declarat singurul moştenitor al defunctei pe 02.06.2003, respectiv după două zile de la data decesului acesteia. Pe 03.11.2003, în faţa notarului, numita C.I. i-a confirmat susţinerile. Certificatul a fost eliberat pe 04.11.2003, iar termenul de şase luni prevăzut de lege expira la 3o noiembrie 2003.

Or, în condiţiile în care procedura succesorală era în derulare în faţa notarului, iar necitarea celorlalţi moştenitori s-a datorat declaraţiilor false, pârâtul, prin încălcarea legii, a împiedicat, practic, ca ceilalţi moştenitori să-şi exercite dreptul de opţiune în termen legal în faţa autorităţii competente.

Faţă de această situaţie, dezinteresul şi pasivitatea celorlalţi succesibili, justificate prin neexercitarea dreptului de opţiune, nu pot fi invocate de către pârât în favoarea sa pentru a păstra calitatea de unic moştenitor al defunctei.

Prin urmare, este evident că certificatul de moştenitor nr.583/04.11.2003, eliberat doar pe numele pârâtului I.G. la cinci luni de la data decesului autoarei, a fost obţinut de către acesta prin încălcarea legii.

Înscrisul autentic se bucură de putere doveditoare deplină până la înscrierea în fals. Frauda este un fapt ilicit, prin care se urmăreşte eludarea unei dispoziţii legale, iar sancţiunea este nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea intenţionată a dispoziţiilor imperative ale legii.

Având în vedere considerentele de mai sus, în baza art.296 din Codul de procedură civilă, apelul a fost admis ca fondat, cu schimbarea sentinţei, în sensul admiterii ca fondată a acţiunii, cu consecinţa constatării nulităţii absolute a certificatului de moştenitor nr.583/04.11.2003 eliberat de BN „Varga & Asociaţii” din Brăila.

În baza art.274 din Codul de procedură civilă, intimatul Iordache Gheorghe a fost obligat să plătească apelantelor E.N., C.I. şi G.F., 305 Ron cheltuieli de judecată, conform chitanţelor depuse la dosar.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul invocând art. 304 pct.7 şi 9 C.pr.civilă.

În motivarea în fapt a recursului recurentul a susţinut că decizia conţine motive contradictorii şi străine de natura pricinii deoarece instanţa de apel a reţinut pe de o parte pasivitatea şi dezinteresul reclamanţilor care nu şi-au manifestat în termenul legal dreptul la opţiune succesorală dar pe de altă parte a mai reţinut că această situaţie nu poate fi invocată de către pârât in favoarea sa pentru a păstra calitatea de unic moştenitor.

Recurentul a mai susţinut în recursul său că deşi a invocat în şedinţă oral şi scris excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii in motivarea deciziei de apel nu se face nici o referire la a ceastă chestiune, încălcând dispoz.art137 C.pr.civilă.

Pentru aceste considerente a solicitat admiterea recursului şi respingerea acţiunii.

Recursul declarat nu este fondat.

Instanţa de apel a motivat de ce pârâtul nu poate invoca în favoarea sa neacceptarea moştenirii de către reclamante în termenul legal.

Astfel, Tribunalul a arătat că din dosarul notarial a rezultat că pârâtul a sesizat notariatul cu cererea de dezbaterea succesiunii la două zile de la decesul defunctei iar certificatul de moştenitor a fost eliberat în baza declaraţiilor false ale pârâtului, înainte de expirarea termenului de 6 luni.

A mai reţinut instanţa de apel că în aceste condiţii în care procedura succesorală era în derulare în faţa notarului iar necitarea acestora s-a datorat declaraţiilor false, pârâtul prin încălcarea legii, a împiedicat practic ca ceilalţi moştenitori să-şi exercite dreptul de opţiune succesorală în termenul legal. Aşadar, pârâtul nu-si poate invoca propria culpă.

Cu privire la cel de-al doilea motiv de recurs privind excepţia lipsei interesului reclamanţilor chiar dacă pârâtul a invocat-o şi în cea de-a doua rejudecare a apelului această excepţie nu mai putea face obiectul analizei instanţei de apel pentru că această excepţie e fost soluţionată definitiv şi irevocabil în cursul primei judecăţi prin decizia civilă nr.318/21.12.2005 a Tribunalului Brăila rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.425/27.04.2006 a Curţii de Apel Galaţi.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro