404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Civil.Legaturi personale cu minori

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii civile privind legături personale cu minori formulată de reclamanta M F domiciliată în comuna , rezidentă în B, oraşul O, în contradictoriu cu paratul M C domiciliat în

Dezbaterile cauzei au avut loc la data de 25 ianuarie 2010 când s-au pus concluzii pe fond ce s-au consemnat în încheierea de la acea data şi care face parte integrantă din prezenta.

In vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului, pronunţarea s-a amânat pentru data de 26 ianuarie 2010, când în urma deliberarii se pronunţă următoarea sentinţă civilă

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile de faţă.

Reclamanta M F , domiciliata în comuna , a chemat în judecată pe paratul M C domiciliat în , solicitand ca prin hotarârea ce se va da să se dispună modificarea modalităţii legăturilor personale cu minorii , cu cheltuieli de judecată.

In motivarea de fapt a acţiunii, reclamanta arată că prin sentinţa civilă nr. pronunţată de in dosarul nr. , instanţa a dispus ca paratul să aibă legături personale cu minorii C L născută la şi L C născut la de două ori pe lună, de la ora 9,00 pană la orele 20,00, prin luarea minorilor la domiciliul paratului şi obligarea înapoierii acestora la sfârşitul programului de vizită.

De asemenea instanţa a încuviinţat ca şi în perioada vacanţelor, legăturile personale să se realizeze 4 zile în vacanţa de iarnă şi 2 săptămâni în vacanţa de vară prin luarea minorilor la domiciliul paratului şi înapoierea lor la expirarea duratei stabilită prin hotărâre.

Mai arată reclamanta că după pronunţarea hotărârii susmenţionate a plecat la muncă în , fiind ajutată de o soră la care a locuit şi locuieşte în continuare.

La scurt timp s-a angajat, având contract de muncă şi o stabilitate materială anume, fapt ce a determinat-o să-i aducă şi pe minori după terminarea anului şcolar, astfel încât aceştia se află în prezent în , fiind înscrişi la cursuri intensive de învăţare a limbii, pentru ca ulterior să-şi poată continua studiile.

In aceste condiţii, apreciază că modalitatea legăturilor personale cu minorii nu mai poate fi realizata, motiv pentru care , solicită schimbarea modalităţii stabilită iniţial şi aplicarea dispoziţiilor legale, prev. de art 15 din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, respectiv corespondenţă, transmiterea de informaţii referitoare la minori, etc.

Acţiunea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 43 şi următoarele din codul familiei şi art. 15 din Legea 272/2004.

La acţiune reclamanta a ataşat copii de pe certificatele de naştere ale minorilor, de pe sentinţa civilă nr. 1324/2008 , acte de rezidenţă şi copie contract de muncă, filele 4-15 dosar.

Prin întâmpinare paratul a solicitat respingerea acţiunii, fiind formulată abuziv şi cu încălcarea legii, privind protecţia drepturilor copilului.

A arătat că după promovarea sentinţei civile nr. reclamanta nu şi-a exercitat dreptul de a promova apel , iar scuza acesteia că după pronunţarea hotărârii a plecat în Belgia nu poate fi primită.

Mai mult cererea de chemare în judecată nu este redactată de reclamantă şi nici semnată de aceasta.

Mai arată paratul că reclamanta a făcut un abuz luând minorii din ţară şi a făcut o declaraţie falsă, susţinând că minora C L a încheiat anul de învăţământ 2008- 2009, întreruperea cursurilor având loc în luna mai 2009 în perioada testelor naţionale.

La întâmpinare paratul a depus copii de pe sentinţa civilă nr., de pe situaţia şcolară a minorei C L, un contract de credit şi Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Pentru solutionarea acţiunii , instanţa a administrat probe cu înscrisuri şi martori.

Reclamanta a depus înscrisuri „certificat de domiciliu” , „ titlu de şedere”, „ extras din registrul populaţiei şi persoane străine” , „adeverinţă de salariu”, eliberate de autorităţile belgiene cu care a dorit să dovedească afirmaţiile privind condiţiile de viaţă pe care le oferă minorilor şi justificarea cererii privind schimbarea modalităţii ( legaturilor) personale ale paratului cu aceştia.

Au fost audiaţi martorii N G A şi C R propuşi de reclamantă, paratul a solicitat audierea a doi martori conform listei depuse la fila 47 dosar, după care a renunţat la probă.

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele.

Prin sentinţa civilă nr. în dosarul , a admis acţiunea formulată de M C împotriva numitei M F şi a încuviinţat ca acesta să aibă legături personale cu minorii rezultaţi din căsătorie, care la data divorţului au fost încredinţaţi spre creştere şi educare mamei.

S-a dispus ca legăturile personale cu minorii M C L şi M L C , născuţi la şi respectiv să se realizeze de două ori pe lună în prima şi a treia sâmbătă din lună de la orele 9,00 până la orele 20,00 prin luarea minorilor la domiciliul reclamantului ( paratul) cu obligarea înapoierii acestora la ora stabilită prin hotărârea respectivă.

S-a dispus prin aceeaşi hotărâre ca în timpul vacanţelor şcolare, reclamantul ( paratul) să aibă legături personale cu minorii prin luarea acestora la domiciliul său 4 zile în vacanţa de iarnă şi 2 săptămâni în vacanţa de vara, cu obligarea înapoierii acestora la sfârşitul programului de vizitare.

Sentinţa civilă nr. a rămas definitivă şi irevocabilă la data de 4.11.2009 prin neapelare.

Ulterior reclamanta a plecat la muncă în Belgia, fiind ajutată de o sora a sa, după care în luna mai a revenit în ţară, iar după câteva zile s-a reîntors în Belgia împreună cu mama sa şi cu cei doi minori.

Conform declaraţiilor martorilor care au confirmat susţinerile reclamantei, aceasta locuieşte în prezent în Belgia într-o locuinţă având acte legale, împreună cu sora sa, cu mama şi cu un frate şi că reclamanta are loc de muncă stabil pe baza de contract.

Tot din probele aduse de reclamantă, rezultă că minorii s-au integrat corespunzător în comunitatea respectivă şi nu au suferit traume deosebite deoarece sunt împreună cu întreaga familie din partea mamei.

Martorul N G a declarat că minora L este înscrisă la cursurile şcolare din localitatea de domiciliu, iar din mesajele primite de la aceasta pe internet , a aflat că se simte în siguranţă şi este supravegheată efectiv de bunica maternă care nu este încadrată în muncă şi are timpul necesar pentru realizarea acestei obligaţii.

Conform art.43 din Codul familiei, părintele divorţat căruia nu i s-a încredinţat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum şi de a veghea la creşterea , educarea , învăţătura şi pregătirea lui profesională.

Conform art. 44 din Codul familiei în cazul schimbării împrejurărilor avute în vedere la stabilirea modalităţii legăturilor personale cu copilul, instanţa va putea la cererea oricăruia dintre părinţi, autorităţii tutelare, instituţii de ocrotire sau a copilului dacă a împlinit vârsta de 14 ani, să modifice aceste măsuri.

În speţă ambii minori se află cu reclamanta în , nemaifiind posibilă realizarea măsurii luate prin sentinţa civilă nr.

Pe de altă parte , conform art 14 din Legea 272/2004 copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.

Conform art. 15 din aceeaşi lege, aceste relaţii personale ale copilului se pot realiza prin mai multe mijloace enumerate la alin. 1 lit. a,b,c,d,e,f.

In cazul de faţă nu pot fi realizate decât măsurile prevăzute la lit. d şi f, respectiv prin corespondenţă ori altă formă de comunicare cu copilul şi transmiterea de informaţii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări medicale sau şcolare,cu respectarea interesului superior al copilului şi a dispoziţiilor speciale văzând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal.

Cum principiul interesului superior al copilului prevalează în toate demersurile şi deciziile care privesc copii, şi cum din probele dosarului rezultă că şederea acestora împreună cu reclamanta şi familia acesteia nu le prejudiciază creşterea , îngrijirea şi educaţia, instanţa apreciază întemeiată acţiunea, urmând a o admite şi a dispune modificarea modalităţii de a avea legături personale cu minorii C L născută la şi L C născut la, în sensul că paratul să comunice cu minorii prin corespondenţă ori altă formă de comunicare şi transmiterea de informaţii de către reclamantă referitoare la minori, inclusiv fotografii recente,evaluări medicale sau şcolare cu respectarea dispoziţiilor speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal.

Se va lua act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotărăşte

Admite acţiunea civilă privind legături personale cu minori formulată de reclamanta M F domiciliată în comuna , rezidentă în în contradictoriu cu paratul M C domiciliat în

Dispune modificarea modalităţii de a avea legături personale cu minorii C L născută la şi L C , născut la în sensul ca paratul că comunice cu minorii prin corespondenţă ori altă formă de comunicare şi transmiterea de informaţii de către reclamantă referitoare la minori, inclusiv fotografii recente, evaluări medicale sau şcolare cu respectarea dispoziţiilor speciale vizând confidenţialitatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal.

Ia act că reclamanta nu a mai solicitat cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro