404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe persoana vătămată A.J. V P S cu sediul şi pe făptuitorii M R I , domiciliat in , făptuitor N I , domiciliat in ,făptuitor O MA , domiciliat in ,făptuitor P D , domiciliat in făptuitor M C ,domiciliat in , făptuitor M N , cu acelasi domiciliu, făptuitor V H , decedat, făptuitor BE G , decedat, făptuitor I G , domiciliat in făptuitor B C , domiciliat in mun. , făptuitor P L , domiciliat in , făptuitor C G , domiciliat in mu , făptuitor P D , domiciliat in , făptuitor I M , domiciliat in , făptuitor M M , domiciliat in făptuitor G M , domiciliat in si făptuitor C A , domiciliat in mun. având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit : persoana vatamata , făptuitorii , prezent fiind faptuitorul B C .

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Făptuitorul B C referitor la exceptia privind tardivitatea formularii plângerii arată că este facuta cu mult peste termenul prevazut de lege,astfel invoca decizia nr. a I.C.C.J. publicata in M.O. nr. privind termenele de decadere în ce priveşte art 278 al. 1 ,2, 3 cod pr. penală. Arată că a mai ridicat excepţia prescripţiei privind răspunderea penală precum şi excepţia autoritaţii de lucru judecat.Totodata a invocat şi nulitatea cererii de chemare în judecată de către persoana vatamata , aceasta cerere nu este semnata de aceasta, nu poartă ştampila unităţii, nu este făcută conform art 278 ind. 1 c.pr.p. Solicită admiterea acestor excepţii.

Reprezentantul Parchetului solicită respingerea excepţiilor invocate, asupra acestora pronunţându-se şi instanţele superioare. Apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa constată cercetarea judecatorească încheiată şi acordă cuvântul pe fond.

Faptuitorul B C- arată că nu a făcut nici o faptă penală, morală şi fizic privind pe persoana vatamată. Nu a prejudiciat-o în nici un fel. Apreciază că ordonanţa data de parchet de neincepere a urmăririi penale este corectă şi temeinică, persoana vatamata a făcut plângere împotriva acesteia pe care o consideră netemeinică. Solicită respingerea plângerii.

Reprezentantul Parchetului, arată că persoana vatamată a formulat plângerea în baza art 278 ind. 1, pct .8 lit c, cod pr. penală. Apreciază că plângerea este nefondată , solicită respingerea acesteia în baza art. 278 ind. 1 al.8 cod pr. penală. Obligarea persoanei vatamate la cheltuieli judiciare către stat.

J U D E CA T A

Asupra plingerii de fata.

Persoana vătămata cu sediul in a formulat plângere împotriva rezoluţiei procurorului din data de de respingere a plângerii depuse împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penala si neînceperea urmăririi penale nr. pronunţata de prim-procurorul Parchetului local R .S pe care o considera nelegala si netemeinica solicitând ca prin hotărârea care se va pronunţa sa se admită plângerea si sa se dispună judecarea cauzei privind pe făptuitorii B CO , domiciliat in , I G, domiciliat in , B G , N I L, domiciliat in mun. , O M , domiciliat in , P D , domiciliat in, M C ,domiciliat in , M N , cu acelaşi domiciliu, V H , , P L , domiciliat in , C G , domiciliat in mun P D , domiciliat in , I M , domiciliat in M M , domiciliat in G M , domiciliat in .

In motivarea de fapt a plângerii persoana vătămata arata ca a depus sesizare la organele de urmărire penala împotriva numiţilor B C , I G si B G , pentru comiterea infracţiunilor prevăzute si pedepsite de art.290 cod penal , art.288 cod penal si art.53 din Legea 54/2003 si pentru art.281 cod penal.

Arata ca a formulat plângere sesizând organele de urmărire penala si cu privire la ceilalţi făptuitori.

Cei trei învinuiţi B C, I G si B G au iniţiat înfiinţarea S N al V si P „C ” cu încălcarea legii întemeindu-si afacerea pe înşelăciune si fals.

Conform Legii constituirea unui sindicat se poate face din cel puţin 15 persoane din aceiaşi ramura sau profesie.

Arata ca intre făptuitori trebuia sa existe un factor comun , respectiv aceiaşi profesie sau ramura de activitate iar instanţa care a încuviinţat sindicatul a fost indusa in eroare de actele false pe care le-a depus.

Organele de urmărire penala nu au soluţionat sesizarea depusa in conformitate cu legea si a luat măsura scoaterii de sub urmărire penala a făptuitorilor pentru faptele reclamate motiv pentru care a formulat prezenta cerere.

Plângerea a fost întemeiata în drept pe dispoziţiile art.278 indice 1 cod procedura penala.

In termenul prevăzut de lege instanţa a solicitat dosarul Parchetului local R .S nr. .

Făptuitorii prin cererea depusa la fila 31 dosar au ridicat excepţia tardivităţii plângerii solicitând respingerea acesteia si obligarea persoanei vătămate la cheltuieli de judecata.

In urma analizei actelor si lucrărilor dosarului Parchetului local R .s si văzând susţinerile părţilor cu privire la excepţia invocata instanţa prin sentinţa penala nr. a admis excepţia invocata de făptuitori si a respins plângerea ca tardiv introdusa , obligând totodată persoana vătămata la cheltuieli judiciare către stat.

S-a reţinut ca plângerea împotriva rezoluţiei procurorului nu a fost soluţionata in termenul prevăzut de art.277 cod procedura penala , respectiv 20 de zile ci tocmai la data de prin rezoluţia de respingere ce a fost corespunzător comunicata părţilor, dovada aflându-se la fila 85 dosar parchet.

Din calculul efectuat a rezultat ca persoana vătămata trebuia sa depună plângerea la instanţa la împotriva rezoluţiei din , fiind depusa la „20 de zile in care trebuia soluţionata plângerea de către primul-procuror expira la după care 20 de zile prevăzute de art.278 indice 1 cod procedura penala , perioada care expira la ori plângerea a fost depusa la instanţa peste acest termen, respectiv la ”.

Împotriva sentinţei de respingere ca tardiv introdusa persoana vătămata a formulat recurs arătând ca plingerea a fost introdusa in termen legal, cerere de recurs formulând si Parchetul local R .S pentru aceleaşi considerente.

T B prin decizia penala nr. a admis recursurile ,a casat sentinţa penala nr. a J R .S si a trimis cauza pentru soluţionare in fond reţinând ca soluţia pronunţata de primul-procuror a fost comunicata corespunzător si persoana vătămata si-a exercitat drepturile procesuale in acest cadru formulând plângerea la data de , in termen legal.

A reţinut ca potrivit art.6 paragraful 1 din C E D O orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, public si intr-un termen rezonabil a cauzei de către o instanţa independenta si imparţială instituita de lege care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra oricărei acuzaţii in materie penala îndreptate împotriva sa.

Art.13 din aceiaşi convenţie prevede ca orice persoana are dreptul sa se adreseze efectiv unei instanţe naţionale atunci când considera ca drepturile si libertăţile sale recunoscute prin convenţie au fost încălcate.

Mai retine ca dispoz.art.278 indice 1 al.2 cod procedura penala au fost instituite pentru a asigura celeritatea soluţionării plângerii de către prim-procurorul Parchetului si a permite persoanelor vătămate sa-şi exercite drepturile procesuale intr-un termen rezonabil in condiţiile in care prim-procurorul nu ar soluţiona acea plângere.

După casarea cu trimitere făptuitorul B C , prin cererea depusa la fila 29 dosar nr. a arătat ca in perioada de soluţionare a recursului împotriva sentinţei instanţei de fond , a fost invocata excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.278 indice 1 al.2 cod procedura penala motivat de faptul ca termenul de depunere al plângerii chiar si in cazul in care procurorul a soluţionat plângerea peste termenul de 20 de zile prevăzut de lege ar trebui sa curgă tot de la comunicarea soluţiei.

In perioada respectiva la data de intimaţii prin apărător au invocat excepţia tardivităţii recursului formulat de persoana vătămata împotriva sentinţei penale nr. a J R .s astfel ca T B prin încheierea din a respins excepţia tardivităţii recursului introdus de persoana vătămata si a respins si cererea de sesizare a C C pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a art.278 indice 1 cod procedura penala.

Aceasta încheiere a fost atacata cu recurs la C de A P care prin decizia nr. a admis recursul declarat de persoana vătămata, a casat in parte încheierea T B din si a admis cererea de sesizare a C C menţinând restul dispoziţiilor din încheierea recurată.

S-a arătat ca prin decizia nr. C C a respins excepţia de neconstituţionalitate pronunţându-se in sensul ca dispoziţiile legale in discuţie sunt constituţionale.

La data de făptuitorul B C a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.385 indice 18 cod procedura penala , acestea fiind in contradicţie cu dispoziţiile art. din C R .

Ca urmare prin încheierea de la fila 94 dosar după casarea cu trimitere din s-a admis cererea făptuitorului B C si s-a dispus suspendarea cauzei până la soluţionarea de către C C a excepţiei invocate.

Prin decizia nr. C C s-a pronunţat pe aceasta excepţie in sensul ca a fost respinsa ca inadmisibila , decizie definitiva si general obligatorie.

Decizia s-a motivat in sensul ca autorul excepţiei critica in realitate modul de aplicare a legii de către instanţa de recurs iar nemulţumirile privind modul de soluţionare a recursului nu pot constitui motive de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de lege criticate si prin urmare nu pot fi cenzurate de instanţa de contencios constituţional , acestea fiind de competenta instanţelor de judecata investite cu soluţionarea litigiului , respectiv a celor ierarhic superioare in cadrul cailor de atac prevăzute de lege.

Cuprinsul dispoziţiilor art.385 indice 18 cod procedura penala având conţinutul „instanţa de rejudecare trebuie sa se conformeze hotărârii instanţei de recurs in măsura in care situaţia de fapt rămâne cea avuta in vedere la soluţionarea recursului”.

Când hotărârea este desfiinţata numai cu privire la unele fapte sau persoane , ori numai in ce priveşte latura penala sau civila instanţa de rejudecare se pronunţa in limitele in care hotărârea a fost casata.

Astfel s-a apreciat inadmisibila excepţia de neconstituţionalitate invocata.

După repunerea pe rol a cauzei ca urmare a soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate făptuitorul B C la termenul din data de , fila 38 dosar nr. , a invocat o noua excepţie, aceea a decăderii persoanei vătămate din dreptul de a face plângere împotriva rezoluţiei procurorului arătând ca exista o decizie a Î C de C si J , nr. , data intr-un recurs in interesul legii privind natura juridica a termenelor prevăzute de art.278 indice 1 cod procedura penala care sunt termene de decădere, solicitând pe aceasta excepţie respingerea plângerii.

La termenul din data de acelaşi făptuitor , B C ,a învederat faptul ca doi dintre făptuitori B G si V H au decedat pe parcursul proceselor, depunând ulterior dovada , respectiv copii de pe certificatele de deces.

La data de , fila 85 dosar , acelaşi făptuitor B C a reiterat excepţia tardivităţii plângerii părţii vătămate invocând aceleaşi motive pe care le-a adus la data pronunţării sentinţei penale nr. ce a fost casata cu trimitere.

La termenul respectiv s-a respins excepţia avându-se in vedere ca aceasta a fost luata in discuţie la instanţa de recurs si asupra căreia s-a pronunţat T B când a dispus casarea cu trimitere si rejudecarea in fond a plângerii.

După ce părţile au avut cuvântul in fond, acelaşi făptuitor , B C , a precizat ca instanţa s-a mai pronunţat cu privire la aceasta cauza intr-un alt dosar având acelaşi obiect si părţi.

Aceasta cerere a determinat instanţa sa nu rămână in pronunţare si sa repună cauza pe rol pentru verificarea dosarului respectiv făptuitorul B C invocând de fapt o alta excepţie , si anume autoritatea de lucru judecat.

Pentru a se pronunţa pe excepţie instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. stabilindu-se termenul de judecata la .

Până la acest termen acelaşi făptuitor , B C , a depus la fila 110 dosar nr. o contestaţie împotriva notelor de şedinţa consemnate de grefier in caiet arătând ca la termenul anterior nu s-a consemnat tot ceea ce a invocat cu privire la decizia Î C C J .

La termenul din prin notele de şedinţa depuse la fila 112 dosar acelaşi făptuitor a mai ridicat o excepţie , si anume aceea a prescripţiei răspunderii penale, arătând ca pentru faptele reclamate de persoana vătămata a intervenit prescripţia răspunderii penale.

La termenul din data de situaţia invocata in contestaţie s-a clarificat prin încheierea de la fila 120 dosar , fiind consemnate toate nemulţumirile făptuitorului precum si argumentele aduse.

La acelaşi termen , acelaşi făptuitor B C a mai invocat o excepţie , si anume aceea a nulităţii plângerii persoanei vătămate care nu poarta semnătura reprezentanţilor legali ai acesteia si nici ştampila.

Cauza a trebuit sa fie din nou repusa pe rol deoarece reprezentantul persoanei vătămate nu a fost prezent si pentru respectarea dreptului la apărare, excepţiile invocate trebuind sa fie puse in discuţia părţilor.

La data de reprezentantul părţii vătămate a solicitat acordarea unui alt termen părăsind sala de judecata invocând motive de sănătate si pentru a se putea consulta cu conducerea asociaţiei si a pune concluzii pe excepţiile invocate.

La data de persoana vătămata nu s-a mai prezentat in instanţa si nu a înţeles sa-si mai susţină plângerea.

Analizând actele si lucrările dosarului , instanţa retine următoarele :

Cu privire la excepţiile invocate :

– Excepţia tardivităţii plângerii depusa de persoana vătămata a făcut obiectul discuţiilor la data pronunţării sentinţei penale nr. când s-a respins plângerea ca tardiv introdusa.

In recurs T B , analizând motivele de nelegalizate si netemeinicie invocate , a apreciat ca plângerea persoanei vătămate a fost introdusa in termen legal,astfel ca prin decizia penala nr. a admis recursul declarat de persoana vătămata si Parchetul local R .S si a dispus casarea cu trimitere si rejudecarea in fond a plângerii.

Instanţa la data de , după casarea cu trimitere , a respins aceiaşi excepţie invocata de făptuitorul B C având in vedere dispoziţiile deciziei C C nr. care a stabilit ca dispoziţiile art.385 indice 18 cod procedura penala sunt constituţionale, la rejudecare instanţele de fond având obligaţia sa se conformeze dispoziţiilor din hotărârea de casare.

– Excepţia autoritarii de lucru judecat :

Din verificarea actelor si lucrărilor dosarului care s-a ataşat nr. , rezulta următoarele :

Persoana vătămata a formulat plungere împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penala a făptuitorilor data in dosarul nr. data de Procurorul P local R .s la .

Din analiza actelor si lucrărilor dosarului P local R .S. s-a constatat ca persoana vătămata a formulat plângere împotriva rezoluţiei la Primul-procuror dar nu a aşteptat răspunsul acestuia ci a introdus la instanţa plângerea întemeindu-se pe art.278 indice 1 cod procedura penala.

S-a reţinut ca in paralel prim-procurorul admise-se plângerea persoanei vătămate si dispuse-se redeschiderea urmăririi penale si continuarea cercetărilor , situaţie nefinalizata la data respectiva , motiv pentru care J R .s a respins ca inadmisibilă plângerea prin sentinţa penala nr.

După definitivarea cercetărilor si comunicarea soluţiei prim-procurorului , prin o alta ordonanţa persoana vătămata nemulţumita de rezultatul cercetărilor a formulat o noua plângere tot in baza art.278 indice 1 cod procedura penala si care face obiectul dosarului in speţă.

Ca urmare nefiind vorba de aceiaşi ordonanţa instanţa va aprecia ca excepţia invocata de făptuitorul B C privind autoritatea de lucru judecat , nu este întemeiat.

– Excepţia nulităţii plângerii persoanei vătămate ca nesemnata, aceasta se priveşte ca inadmisibila atâta timp cit persoana vătămata a avut apărător aşa cum rezulta din delegaţia depusa la dosar , acesta fiind împuternicit sa o reprezinte iar o respingere a plângerii pe acest motiv ar însemna o atingere adusa liberului acces la justiţie si a dreptului la apărare , deci o încălcare grava a drepturilor aparate de C E D O .

Făptuitorul B C la pagina 38 dosar a mai făcut referire la o excepţie , aceea a decăderii persoanei vătămate din dreptul de a mai depune plângere împotriva rezoluţiei , aceasta fiind tot in cadrul discuţiilor cu privire la excepţia tardivităţii si care nu poate fi primita pentru aceleaşi considerente ale practicii CEDO.

– Excepţia prescripţiei răspunderii penale ridicata tot de făptuitorul B C prin care a solicitat sa se constate ca pentru faptele reclamate a intervenit prescripţia răspunderii penale, nu poate fi admisa deoarece :

Conform art.278 indice 1 al.8 cod procedura penala judecătorul in solutionrea plângerii împotriva rezoluţiei sau ordonanţei procurorului nu poate pronunţa decât una din următoarele soluţii :

– respinge plângerea ca tardiva, inadmisibila, ori după caz nefondata menţinând rezoluţia sau ordonanţa atacata.

– admite plângerea , desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa atacata si trimite cauza înapoi la procuror in vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale.

– admite plângerea , desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa si retine cauza spre rejudecare daca probele din dosar sunt suficiente.

Pe fond instanţa constata următoarele :

La data de in cadrul unei adunări generale , B C , I G si B G , împreuna cu alte persoane , in total 18 , au hotărât înfiinţarea S N al V P S cu denumirea „C ” cu sediul in R .s .

In aceiaşi adunare s-a votat in unanimitate ca B G sa primească împuternicirea de a se ocupa cu depunerea actelor necesare cu înscrierea sindicatului la J R .S.

Prin sentinţa civila nr. J R .S a admis cererea de înscriere a S „C ” din R .S ,la dosar fiind depuse procesul verbal de constituire , statutul organizaţiei sindicale , lista membrilor din organul de conducere si procura împuternicitului B G .

Sentinţa civila nr. a J R .s a fost atacata cu recurs de P local R .S motivând ca persoanele care au solicitat constituirea sindicatului nu au statut de persoane încadrate in munca si funcţionari publici si ca atare fiind încălcat art.2 din Legea sentinţa este nelegala.

T B prin decizia civila nr. , dosar nr. ,a respins ca nefondat recursul menţinând soluţia instanţei de fond (filele 67,68 dosar parchet).

După pronunţarea sentinţei civile nr. (irevocabila) persoana vătămata AJVPS B solicita Parchetului local R .s tragerea la răspundere penala a celor trei iniţiatori ai S „C ” , B C , I G si B G si a altor 15 persoane reclamând existenta unor infracţiuni , si anume: fals intelectual prev. de art.288 cod penal , fals in înscrisuri sub semnătura privata art.290 cod penal si exercitarea unei profesii fără drept art.281 cod penal.

A susţinut ca la dosarul prin care a solicitat înscrierea sindicatului făptuitorii au prezentat acte false , respectiv un tabel in care cele 18 persoane sub semnătura si-au dat o calitate nereala , respectiv profesia de vânător inducând instanţele in eroare.

Ulterior AJVPS B a solicitat extinderea cercetărilor si pentru infracţiunea prevăzuta de art.53 al.1 din Legea , respectiv furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobândirea personalităţi juridice a sindicatului.

Se retine ca prin ordonanţa nr. din procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penala a învinuiţilor B C , I G si B G pentru infracţiunea de fals, uz de fals si a aplicat fata de aceştia măsura administrativa a amenzii si totodată neînceperea urmăririi penale fata de ceilalţi 15 învinuiţi.

Împotriva ordonanţei nr. au formulat plângere la primul procuror atât AJVPS B cit si făptuitorii.

Persoana vătămata AJVPS B nu a aşteptat răspunsul primului-procuror si a depus plângere conform art.278 indice 1 cod procedura penala la instanţa formându-se dosarul nr. a Judecătoriei R .s care prin sentinţa penala nr. a respins ca inadmisibilă plângerea.

La data de 07.06.2006 prin ordonanţa nr. primul-procuror al P local R .s a admis plângerile si a infirmat soluţia data de procuror dispunând redeschiderea urmăririi penale si continuarea cercetărilor pentru următoarele motive : procurorul de caz nu s-a pronunţat si cu privire la infracţiunea reclamata ulterior prev.de art.53 din Legea si pentru faptul ca a reţinut concomitent infracţiunea prev.de art.290 cod penal si art.291 cod penal in condiţiile in care infracţiunea prev.de art.290 cod penal nu poate exista in concurs cu cea prev.de art.291 cod penal,aceasta din urma fiind absorbita in conţinutul infracţiunii prev.de art.290 cod penal.

După redeschiderea urmăririi penale si continuarea cercetărilor procurorul prin rezoluţia din 06.09.2006 a dispus scoaterea de sub urmărire penala a învinuiţilor B C , I G si B G pentru infracţiunea prev.de art.290 cod penal , in temeiul art.10 lit.d cod procedura penala , a dispus neînceperea urmăririi penale pentru aceiaşi faptuitori pentru infracţiunile prev.de art.288 cod penal, art.281 cod penal si art.53 al.1 lit.c din legea in temeiul art.10 lit.d cod procedura penala si neînceperea urmăririi penale pentru făptuitorii P L , C G ,pana D M R ,I M, M M , G M , C P , N I , O M , M C ,H V ,P I D , M C si M N , pentru infracţiunile prev.de art.290 cod penal,art.288, 281 cod penal si art.53 al.1 lit.c din Legea in temeiul art.10 lit.d cod procedura penala pentru infracţiunile prev.de art.290 , 288 si 281 cod penal si art.10 lit.a cod procedura penala pentru infracţiunea prev.de art.53 al.1 lit.c din Legea 54/2003.

Aceasta din urma rezoluţie a fost atacata de persoana vătămata AJVPS B la primul-procuror care a dispus la respingerea plângerii .

Instanţa apreciază ca procurorul de caz după redeschiderea urmăririi penale si continuarea cercetărilor si prim-procurorul au făcut o verificare corespunzătoare a situaţiilor reclamate, au analizat întregul ansamblu de probe administrate si s-au pronunţat corect prin rezoluţiile date.

Cu privire la infracţiunile de fals intr-adevar cea prev.de art.291 cod penal este absorbita in latura obiectiva a infracţiunii prev.de art.290 cod penal , înscrisul reclamat ca fiind fals de persoana vătămata , respectiv lista membrilor fondatori si sindicatului nu a produs consecinţe juridice.

Verificând lista cu cele 18 persoana care este depusa la fila 75 dosar parchet, rezulta ca toţi au arătat sub semnătura ca practica profesia de vânător, acest act a fost verificat de instanţa civila la pronunţarea sentinţei civile nr.69/2005 însa faptei lipsindu-i unul din elementele constitutive ale infracţiunii , respectiv intenţia , in mod corect s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuiţilor B C , I G si B G pentru aceasta fapta.

Cu privire la fapta prev.de art.288 cod penal , fals material in înscrisuri oficiale, de asemenea s-a apreciat corect , reţinându-se ca faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infractiunii , la data folosirii înscrisului pretins fals (lista membrilor organizaţiei) sindicatul nu căpătase calitate juridica considerându-se ca latura obiectiva a infracţiunii este realizata numai daca înscrisul falsificat de aşa maniera a căpătat aparenta unui înscris oficial.

Cu privire la fapta prev.de art.-281 cod penal lista cu cele 18 persoane aşa cum s-a arătat mai sus cuprinde menţiunea pentru fiecare făptuitor ca practica profesia de vânător iar pe lista privind numele persoanelor din organul de conducere al sindicatului s-au făcut menţiuni reale pentru cele 3 persoane privind profesiile de frezor, maistru si ofiţer, astfel se constata ca este corecta măsura luata si pentru infracţiunea prev.de art.288 si art.281 cod penal, aceia de reţinere a dispoziţiilor art.10lit.d cod penal.

Referitor la infracţiunea prev.de art.53 al.2 lit.c din Legea s-a procedat de asemenea corect prin aprecierea ca fapta nu exista.

Este adevărat ca potrivit art.2 al.1 din Legea persoanele încadrate in munca si funcţionari publici au dreptul sa constituie organizaţii sindicale si sa adere la acestea , dar la teza a II-a se prevede ca persoanele care exercita potrivit legii o meserie sau o profesie in mod independent, au drepturi fără nici o îngrădire sau autorizare prealabila sa adere la o organizaţie sindicala.

Aşa cum s-a reţinut , la dosar s-a depus conform art.14 al.2lit.c din Legea lista membrilor din organul de conducere al sindicatului , condiţie obligatorie care a fost verificata de instanţa la data pronunţării sentinţei nr.si la pronunţarea deciziei T B nr. .

Instanţa mai retine ca in perioada de la înregistrarea plângerii si până in prezent doi dintre făptuitorii , respectiv B G si V H au decedat, la dosar fiind dovezi in acest sens, respectiv copiile certificatelor de deces.

In concluzie instanţa va respinge ca neîntemeiate excepţiile privind tardivitatea plângerii si autoritatea de lucru judecat si inadmisibile excepţiile nulităţii plângerii si prescripţiei răspunderii penale.

Pe fond plângerea se va respinge ca neîntemeiata urmând a se menţine ca legale si temeinice rezoluţiile atacate.

De altfel la ultimele termene de judecata persoana vătămata nu s-a mai prezentat si nu a înţeles sa-si mai susţină argumentele nici cu privire la excepţii si nici pe fond.

In baza art.192 cod procedura penala persoana vătămata AJVPS B va fi obligata la 4350 lei cheltuieli judiciare către făptuitori.

In baza art.191 cod procedura penala persoana vătămata va fi obligata la 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotărăşte:

Respinge ca neîntemeiate excepţiile privind tardivitatea plângerii si autoritatea de lucru judecat formulata de persoana vătămata A J V P S B cu sediul in si ca inadmisibile excepţiile privind prescripţia răspunderii penale si nulitatea plângerii si pe fond,

Respinge ca neîntemeiata plângerea formulata de persoana vătămata A J V P S B ,împotriva rezoluţiilor procurorului din data de ,dosar nr.de scoatere de sub urmărire penala si neînceperea urmăririi penale si cea din a Primului-procuror al P local R .S , dosar nr. .

Menţine ca legale si temeinice rezoluţiile atacate.

Obliga persoana vătămata A J V P S B la 4350 lei cheltuieli de judecată către făptuitori.

Obliga persoana vătămata A J V si P S B la 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs in termen de 10 zile de la pronunţare si comunicare pentru persoana vătămata si făptuitorii lipsa.

Pronunţata in şedinţa publică azi

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro