404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Uzucapiune

Pe rol fiind acţiunea civila având ca obiect uzucapiune, formulata de reclamanta A.E., , in contradictoriu cu pârâtul A.I., cu domiciliul la avocat B.F.

La apelul nominal făcut in şedinţa publica a răspuns avocat R.M. pentru reclamanta, lipsind paratul A.I..

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţa, care învederează instanţei ca procedura este legal îndeplinita, după care

Avocat R.M., depune un înscris , precizează ca nu are probatorii de administrat, solicita cuvântul in fond.

Instanţa apreciază cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in fond.

Avocat R.M., având cuvântul, precizează ca reclamanta a formulat acţiune in uzucapiune privind imobilul casa de locuit cu teren aferent .

S-au administrat probatorii din conţinutul cărora s-a constatat ca limitele imobilului cu terenul aferent se situează la limitele si cu vecinatatile din raportul de expertiza întocmit de expert l. Solicita admiterea in parte a actiunii in uzucapiune privind imobilul casa de locuit cu teren aferent.

Istoricul rezulta din actele aflate la dosar. Acest teren a apartinut bunicilor paterni ai reclamantei, ulterior a intrat in patrimoniul tatalui reclamantei, G. G., iar la decesul acestuia, moştenirea, din care făcea parte şi acest teren, a revenit reclamantei, în calitate de fiică, şi soţiei supravieţuitoare, mamei reclamantei, conform certificatului de moştenitor depus în acest sens la dosar. După decesul mamei, reclamanta a ramas unică moştenitoare, în baza certificatului de moştenitor. Autorii reclamantei, cat si reclamanta au stăpânit în mod paşnic si sub nume de proprietari, terenul care nu si-a schimbat limitele, graniţele şi pentru care s-au achitat taxele şi impozitele. Martorii au confirmat ca terenul nu a făcut obiectul vreunui litigiu. Ca atare, cererea fiind întemeiata, solicită admiterea în parte a actiunii in uzucapiune privind imobilul casa de locuit cu teren aferent.

Cu privire la cererea de intervenţie formulata in interesul altuia, se solicita evacuarea de pe terenul intervenientului, care s-a transformat in parat. Cu privire la cererea iniţiala de intervenţie în interesul Primariei, s-a admis excepţia invocata de Primarie, neavând calitate procesuala. Solicita respingerea cererii ca nefondata. Referitor la evacuare, precizează ca, atâta vreme cat reclamanta nu a ocupat vreo clădire, nu se poate sa se ceara evacuarea, cererea este inadmisibila, paratul avea la îndemâna acţiunea in revendicare, reclamanta putea fi obligata doar pe calea acestei acţiuni.

Instanţa pune in discuţie restituirea ajutorului public judiciar.

JUDECATA

Examinând actele si lucrările de la dosar constată că reclamanta A.E. a chemat in judecată pârâta Primăria, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate ca a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune al imobilului casă de locuit format din 4 camere si 3 holuri mici cu teren aferent in suprafaţa de 472 m.p.,situat in R.S.

In motivarea de fapt a acţiunii reclamanta arată că imobilul ce face obiectul acţiunii a aparţinut bunicilor paterni ,moştenit de defunctul sau tată iar după decesul acestuia,moştenirea a fost acceptata de ea si mama sa ca şotie supraveţuitoare conform certificatului de moştenitor, dată de la care a stăpânit imobilul in mod public,paşnic , continuu si sub nume de proprietar si pentru care a achitat taxele si impozitele aferente acestuia.

Arata reclamanta ca limitele terenului nu s-au modificat niciodată , nimeni nu a invocat nici un drept asupra imobilului , nu a existat nici un litigiu .

Totodată reclamanta susţine ca in evidentele fiscale a figurat doar cu 150 m.p. insa in realitate a stăpânit suprafaţa de 472 m.p. astfel cum rezulta din măsurătorile efectuate pentru întocmirea planului de amplasament.

In drept reclamanta a invocat prevederile art.1890 si artr.1860 cod civil.

La data de 12 mai 2010 reclamanta a formulat cerere pentru acordarea de ajutor public judiciar pentru suma de 626 lei , cerere ce a fost admisa prin încheierea din 14.07.2009.

La termenul din 14.07.2009 reclamanta a făcut o completare la acţiune prin care solicita sa se constate ca suprafaţa de teren dobândita prin uzucapiune in realitate este de 685 m.p. realizata in urma unor măsurători efectuate după promovarea acţiunii si care a stat la baza emiterii numărului cadastral nr.5659 conform planului de amplasament.

In sprijinul completării s-a depus schiţa cadastrala, fila 27 dosar.

La data de 27 mai 2009 pârâta a formulat întimpinare prin care arata ca in principiu nu se opune la admiterea acţiunii daca reclamanta îndeplineşte condiţiilor privind uzucapiunea, menţionând ca aceasta figurează in evidentele sale cu 150 m.p. teren pentru care a plătit taxele si impozitele la zi.

La data de 09.09.2009 s-a depus la dosarul cauzei de către numitul A.I., cetătean român si olandez prin apărător cerere de intervenţie in interesul pârâtului prin care arată ca in anul 1947 bunica sa A.M. cunoscuta sub prenumele de M. a cumpărat imobilul din prezentul litigiu si pentru care a achitat impozitul aferent iar după decesul acesteia succesiunea a fost acceptată de tatăl său A.I. , iar după decesul si a acestuia, de către el , precizând ca atât el cit si tatăl lui poarta acelaşi nume , A.I.

De asemenea, se arată că imobilul casă de locuit a fost închiriat de bunica sa numiţilor O.I. şi M. cu care a avut si litigii pentru evacuare iar despre reclamanta arată că aceasta împreuna cu şotul ei au încercat după decesul bunicii sale sa-şi însuşească o suprafaţă de 136 m.p. teren si pentru care tatăl sau a formulat acţiune în evacuare şi împotriva acestora care a rămas fără obiect întrucât reclamanta si soţul acesteia au părăsit imobilul de buna voie.

Se mai arata ca impozitul aferent acestui imobil a fost plătit de autorii lui până în anul 1984, astfel ca termenul de 30 de ani nu a fost îndeplinit.

Pe cale de excepţie s-a invocat lipsa procesuala pasiva a pârâtei P.R.S. motivând că această calitate de pârât o are el ca moştenitor al autorilor săi.

Pe cale reconvenţionala se arată că reclamanta deţine ilegal acest imobil motiv pentru care solicită evacuarea acesteia pentru lipsa titlului locativ si pentru neplata cu rea credinţa a chiriei.

In drept s-au invocat dispoziţiile art.49-56 cod procedura civila, art.1890 si următoarele cod civil si Legea 114/1996 republicata.

In cuprinsul aceleaşi cererii s-a solicitat ca probatoriu înscrisuri si judecarea cauzei şi în lipsa.

Aceasta cerere a fost făcuta prin avocat.

In sprijinul cererii s-au depus înscrisuri constând în dovada dublei cetăţenii, acte de naştere si de deces a autorilor , acte de proprietate si o serie de acţiuni si sentinţe judecătoreşti, filele 33-83 dosar.

La data de 22.10.2009 pârâta P.R.S. a formulat întimpinare la cererea completatoare a reclamantei prin care îşi manifestă contrarietatea privind diferenţele de teren ce au fost constatate prin schiţe cadastrale la un interval de numai 3 luni de la promovarea acţiuni , arătând totodată că la data de 18.08.2009 la sediul sau s-a prezentat A.I. care a depus înscrisuri privind imobilului din strada A.L. , pentru suprafaţa de 289 m.p.

In sprijinul întimpinării s-a depus declaraţie pentru stabilirea impozitului si copie xerox de pe sentinţele civile nr.630/28 mai 1976 a Judecătoriei si nr.186/04.02.1974 a aceleaşi judecători.

La data de 18.11.2009 pârâtul AI depune o cerere prin care a solicitat judecarea cauzei in lipsa sa solicitând ca toate actele procedurale sa fi comunicate la avocatul sau, indicând adresa acestuia din B.

La data de 11.01.2010 pârâta a formulat precizări la cererea de intervenţie prin care arata ca este de acord cu excepţia invocata in sensul ca nu are calitate procesuală pasivă faţă de împrejurarea ca adevăratul proprietar este A.I. şi anterior autorii acestuia.

La termenul din 04.02.2010 instanţa a pus in discuţia parţilor excepţia invocată privind lipsa calităţii procesuale pasive a J.R.S. , excepţie ce a fost admisă, având în vedere si dispoziţiile Deciziei ICCJ 356/2006 prin care s-a statuat ca acţiunile ce au ca obiect uzucapiune se judecă în contradictoriu cu fostul proprietar.

Faţă de această situaţie s-a respins si cererea de intervenţie în interesul altuia , legitimitate procesuala pasiva având în cauza de fata pârâtul A.I..

Pârâtul, A.I., deşi legal citat la sediul aparitorului indicat , acesta nu s-a prezentat la nici un termen de judecată în instanţa.

În vederea soluţionării cauzei instanţa a administrat proba cu înscrisuri , martori , cercetare locala si expertiza tehnica.

Au fost audiaţi martorii reclamantei L.V. şi S.A..

La data de 15.03.2010 prin corespondenta , apărătorul pârâtului a depus concluzii scrise prin care reiterează aceleaşi apărări , cu solicitarea respingerea acţiunii întrucât nu s-a împlinit termenul de 30 de ani, fata de împrejurarea ca la data de 13.02.1984 tatăl sau plătise impozitul aferent imobilului.

La data de 29.04.2010 s-a depus raportul de expertiza întocmit de expert la care s-au formulat obiecţiuni in sensul ca expertul nu a făcut referire la actele de proprietate ale pârâtului , ca schiţa la raportul de expertiză nu are vecinătăţi, raport ce a fost completat la data de 20.05.2010 si la care s-a ataşat si schiţa anexa.

Din verificarea materialului probator administrat in cauză instanţa reţine că reclamanta este moştenitoarea defuncţilor săi părinţii G.G. şi L. care au cules averea succesorala rămasa de pe urma acestora si formata din imobil casă de locuit compus din 4 camere si 3 holuri cu suprafaţa aferentă de 150 m.p. aşa cum rezultă din certificatele de moştenitor depuse la dosar.

Din înscrisurile depuse la dosar de către pârât instanţa retine ca autorii săi , respectiv bunica paternă a avut un imobil casă de locuit si teren aferent de 289 m.p. în vecinătatea reclamantei , imobil pe care l-a cumpărat în anul 1947 conform contractului de la fila 40 dosar si in care este menţionată construcţia ca fiind deteriorata compusa din 3 camere locuibile si 2 dependinţe din paianta si gard de nuiele pe care aceasta la rândul ei le avea de peste 50 de ani.

Acest imobil casa de locuit nu a fost folosit niciodată de autorii si nici de pârât, aceştia au locuit întotdeauna in B. , acesta a mai fost închiriat unor persoane cu care au avut si litigii pentru evacuare, după care a fost efectiv abandonat.

Atât autori pârâtului cit si pârâtul din actele depuse la dosar au cunoscut încă din anii 70 ca imobilul casa de locuit a fost demolat si ca efectiv a rămas doar terenul loc de casa.

De altfel acest imobil nu mai figurează nici ca adresa poştala la numărul 54, numărul poştal a fost identificat de către expert prin măsurătorile efectuate privind identificarea terenurilor.

Nici pârâtul nu a depus diligente privind identificarea imobilului , acesta deţinând doar nişte înscrisuri de la autorii săi în sensul ca s-au judecat cu chiriaşi , cu reclamanta , fără a mai cunoaşte situaţia reală sau locaţia acestuia.

Pârâtul domiciliază in O. insă şi-a angajat apărător doar pentru a i se comunica actele de procedura , acesta a fost invitat sa participe la efectuarea expertizei însa nu s-a prezentat.

Din aceleaşi înscrisuri rezultă că au fost litigii si cu reclamanta si cu fostul ei sot cu privire la ocuparea suprafeţei de 136 m.p. pentru care autorii săi au avut o promisiune de vânzare cumpărare încă din anii 1963 si in baza căreia construiseră şi un gard împrejmuitor pentru acest teren si pentru care şi-a dat acordul si tatăl pârâtului la data de 21.06.1964 conform declaraţiei de la fila 186 dosar.

Printr-o notificare din anul 1974 bunica paternă a pârâtului , fila 46 dosar ,pune in vedere reclamantului şi şotului acesteia faptul ca aceştia nu s-au prezentat la B. să perfecteze actele si sa-i plătească chiria pentru dependinţele folosite compuse din doua camere , sala si prispa in suprafaţa de 52 m.p. pe care le demolaseră si să-i pună la dispoziţie terenul , in caz contrar ii vor acţiona in judecată.

Urmare acestei notificări i-a chemat in judecata printr-o acţiune având ca obiect revendicare pentru suprafaţa de 136 m.,p.teren loc de casă si pretenţii pentru demolarea celor doua camere si antreu , fila 47 dosar.

Prin sentinţa civilă a respins ca rămasa fără obiect acţiunea întrucât reclamanta si şotul ei i-au achitat suma de 3000 lei pentru construcţiile demolate si i-au lăsat libera suprafaţa de 136 m.p.

De la aceasta dată între părţi nu a mai existat nici un litigiu insa reclamanta a continuat sa folosească terenul.

In conformitate cu prevederile art.1890 cod civil se prevede ca pentru ca dreptul de proprietate sa poată fi dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani , este necesara îndeplinirea a doua condiţii : posesia sa fie utilă, adică o posesie propriu-zisa si neviciata iar posesia să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani indiferent daca posesorul este de buna credinţă sau de rea credinţă.

Ca sa fie utila posesia, este necesar să îndeplinească anumite calităţi care sunt prevăzute in art.1847 cod civil , unde se dispun „ca sa se poată prescrie , se cere o posesie continua , neîntrerupta, netulburată , publică si sub nume de proprietar”.

Din probele administrate in cauză instanţa retine că a fost îndeplinita condiţia uzucapiunii de 30 de ani, reclamanta exercitând-o încă din anul 1976 pentru suprafaţa de 419 m.p. cu vecinătăţile menţionate în raportul de expertiză completat de expert si a imobilul casa de locuit.

Cu privire la cererea reconvenţionala a pârâtului faţă de considerentele arătate mai sus instanţa urmează să o respingă ca inadmisibilă având în vedere ca din anii 1970 nu exista nici o locuinţă .

Evacuarea este reglementata prin legea locuinţelor , deci se referă strict la imobile cu aceasta destinaţie, or cum pe teren nu exista nici o locuinţă,nu poate fi cerută.

Faţă de această situaţie de fapt si având în vedere si textele de lege mai sus invocate, instanţa urmează să constate întemeiata in parte acţiunea ţi pe cale de consecinţă să constate ca reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului casa de locuit cu teren aferent in suprafaţa de 419 m.p. cu vecinătăţile şi punctele de contur conform raportului de expertiză completat de expert, prin uzucapiune.

În conformitate cu prevederile art.50 indice 2 din OUG 51/2008 cu modificările si completările ulterioare instanţa urmează să oblige reclamanta sa restituie ajutorul public judiciar , respectiv suma de 626 lei odată cu rămânerea definitivă si irevocabilă a prezentei către stat.

După rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărâri se va comunica organului fiscal .

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotărăşte:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a P .

Admite in parte acţiunea civilă completată în constatarea uzucapiunii formulată de reclamanta A.E. în contradictoriu cu pârâtul A.I., si in consecinţa:

Constată că reclamanta a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului casă de locuit şi teren aferent in suprafaţa de 419 m.p. cu vecinătăţile şi punctele de contur conform raportului de expertiză completat de expert, prin uzucapiune.

Respinge cererea reconvenţionala ca inadmisibilă.

Obligă reclamanta sa restituie ajutorul public judiciar , respectiv suma de 626 lei odată cu rămânerea definitivă si irevocabilă a prezentei către stat.

Dupăî raminerea definitivă si irevocabilă a hotărâri se va comunica organului fiscal.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro