404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.reexaminarea sancţiunii contravenţionale

Pe rol fiind judecarea sesizării formulată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean B., după declinare de la Judecătoria B., privind pe contravenientul P. C., pentru înlocuirea amenzii contravenţionale în suma de 120 lei cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. şi contravenientul P. C.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită, sesizarea este scutită de taxă de timbru, cauza fiind amânata pentru lipsa de procedura cu IPJ B., fiind citat din eroare IPJ B., care nu a sesizat instanţa şi a se pune în discuţie lipsa calităţii procesuale active a IPJ B., raportat la dispoziţiile art.9 al. 3 din OG 2/2001rep.; la dosar, a fost înaintată prin poştă chitanţa, în suma de 120 lei, prin care face dovada achitării amenzii contravenţionale, după care :

Instanţa invocă din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei IPJ B.

Reprezentantul parchetului solicită admiterea excepţiei, IPJ B. neavând calitate procesuala. Pe fond, solicită respingerea sesizării ca rămasă fără obiect, amenda contravenţională fiind achitată.

JUDECATA:

Asupra sesizării de faţă:

La data de 20.01.2011, pe rolul Judecătoriei R. S. a fost înregistrată sub nr. 208/287/2011 sesizarea formulată de Inspectoratul Judeţean B., prin care s-a solicitat reexaminarea sancţiunii contravenţionale aplicate prin procesul verbal seria AP nr. 1201591 încheiat la data de 06.10.2009 de Poliţia Mun. prin care contravenientului P. C. i s-a aplicat amendă în sumă de 120 lei în baza art. 99 al. 1 lit. b din OUG nr. 195/2002 rep.

Iniţial, cauza a fost înregistrată sub nr. 5/247/2010 la Judecatoria Î. care, prin sentinţa civilă nr. a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Î. şi a declinat competenţa de soluţionare a sesizării în favoarea Judecătoriei B..

Prin sentinţa civilă nr., pronunţată în dosarul nr., Judecătoria B. a admis excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei, invocată din oficiu şi a declinat cauza în favoarea Judecătoriei R. S.

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria B. a reţinut în considerentele hotărârii că din procesul-verbal de contravenţie seria AP nr. rezultă că locul comiterii contravenţiei este localitatea R. S. şi în conformitate cu dispoziţiile art. 9 al. 3 din OG nr. 2/2001 instanţa competentă să soluţioneze cauza este cea pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia.

In sprijinul sesizării I.P.J B. a depus la dosarul cauzei înscrisuri : procesul-verbal de contravenţie, somaţia nr. emisa de Primăria com. B. de J., titlu executoriu nr..

La termenul din, contravenientul, deşi legal citat, nu s-a prezentat in instanţă. Însă, la dosarul cauzei a fost depusă, prin poştă, copia chitanţei nr., din care rezultă că acesta a achitat amenda aplicată prin procesul-verbal menţionat.

Din verificarea înscrisurilor de la dosar instanţa a reţinut următoarele :

Contravenientul P. C. a fost sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de 120 lei în baza art. 99 al. 1 pct. 8 din OUG nr. 192/2002 rep, prin procesul verbal de contravenţie seria AP nr. încheiat de Poliţia R. S.

Potrivit prevederilor art. 9 din OG. nr. 2/2001 rep., în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a căreia rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Din interpretarea dispoziţiilor legale menţionate rezultă că sesizarea instanţei poate fi făcută de IPJ din care face parte agentul constatator, în speţă, IPJ B. întrucât procesul verbal a fost încheiat de un agent din cadrul poliţiei mun. R.S., jud. B.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi de împrejurarea că procesul-verbal este întocmit de Poliţia R. S., la termenul de judecată din data de, când procedura de citare a părţii a fost legal îndeplinită, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei IPJ B..

Instanţa a rămas în pronunţare asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale a petentei, având în vedere dispoziţiile art. 137 C.p.c. potrivit cărora instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi a celor de fond care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Analizând excepţia invocată instanţa prin prisma dispoziţiilor art. 9 al. 3 din OG nr. 2/2001 rep., citate mai sus, având în vedere că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat de Poliţia R. S., organul din care face parte agentul constatator este IPJ B. şi acesta avea legitimare procesuală pentru a sesiza instanţa şi nu IPJ B. – instituţia de la domiciliul contravenientului –

Întrucât lipsa calităţii procesuale – active sau pasive – este o excepţie de fond , peremptorie, instanţa o va admite şi pe fond va respinge sesizarea.

Chiar şi în condiţiile în care sesizarea ar fi putut fi analizată pe fond, faţă de împrejurarea că s-a făcut dovada achitării amenzii sesizarea ar fi urmat să fie respinsă ca rămasă fără obiect.

Faţă de cele de mai sus, instanţa va admite excepţia şi va respinge sesizarea ca fiind introdusă de o persoană lipsită de calitate.

Pentru aceste motive

În numele legii

Hotărăşte:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a IPJ B., invocată din oficiu de instanţă.

Respinge sesizarea privind înlocuirea cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii a amenzii în sumă de 120 lei aplicată prin procesul-verbal de contravenţie seria AP nr. din data de încheiat de Poliţia R. S. , jud. B. prin care contravenientul P. C. a fost sancţionat în baza art. 99 al. 1 pct. 8 din OUG nr. 192/2002 rep., ca fiind introdusă de o persoană fără calitate.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro